ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Організація безпечного виконання окремих видів робіт в електроустановках в порядку поточної експлуатації

Організаційними заходами, які забезпечують безпеку робіт в порядку поточної експлуатації, є:

визначення необхідності і можливості безпечного вико­нання робіт в порядку поточної експлуатації;

складання і затвердження переліку робіт, що викону­ються в порядку поточної експлуатації;

призначення виконавців (виконавця) робіт з групою з елек­тробезпеки відповідно до характеру робіт, що виконуються.

Види робіт, зазначені в переліку робіт, які виконуються в порядку поточної експлуатації, є постійно дозволеними роботами, для виконання яких не вимагається оформлення будь-яких додаткових розпоряджень.

В порядку поточної експлуатації можуть виконуватись такі роботи:

прибирання коридорів та службових приміщень ЗРУ до постійного огородження, приміщень щитів керування, в тому числі прибирання за панелями релейної, вимірювальної та іншої апаратури тощо (може виконувати працівник з групою II);

прибирання та упорядкування території ВРУ, скошування трави, очищення від снігу доріг і проходів, проїзд на території ВРУ автомашини, транспортування вантажів, їх розванта­ження чи завантаження тощо;

ремонт освітлювальної апаратури і заміна ламп, розта­шованих поза камерою та комірками (в разі зняття напруги на дільниці освітлювальної мережі, на якій проводяться роботи);

ремонт апаратури телефонного зв'язку;

догляд за щітками електродвигунів та їх заміна;

догляд за кільцями і колекторами електричних машин, відновлювання написів на кожухах устаткування і огород­ження тощо.

В порядку поточної експлуатації можуть виконуватися також роботи із зняттям напруги в електроустановках напру­гою до 1000 В:

ремонт магнітних пускачів, пускових кнопок, автома­тичних вимикачів, рубильників, реостатів, контакторів та аналогічної пускової та комутаційної апаратури за умови встановлення її поза щитами і збірками;

ремонт окремо розташованих магнітних станцій і блоків керування;

заміна запобіжників;

ремонт освітлювальної проводки;

роботи, що виконуються в електроустановках з односто­роннім живленням; ремонт окремих електро приймачів (елек­тродвигунів, електрокалориферів тощо).

Обслуговування установок зовнішнього і внутрішнього освітлення, а також електроприймачів, підключених до гру­пових ліній із захисними апаратами на номінальні струми до 20 А, на території підприємства, в службових та житлових приміщеннях, складах, майстернях тощо може проводитись спеціально закріпленими працівниками також в порядку поточної експлуатації з повідомленням про місце, початок і закінчення робіт оперативним або адміністративно-технічним працівникам.

8.5.10. Вмикання електроустановок після повного закін­чення робіт

Електроустановка може бути ввімкнена тільки після за­кінчення робіт.

Вмикати електроустановку можна тільки після одержання на це дозволу оперативного працівника або працівника, який має право віддавати розпорядження на оперативне обслуго­вування даної електроустановки.

Дозвіл на вмикання електроустановки в роботу може бути виданий тільки після одержання повідомлень від усіх. допускачів і керівників робіт про повне закінчення робіт на даній електроустановці.

Оперативні або оперативно-ремонтні працівники, які пра­цюють в зміні і допущені до оперативного керування і опе­ративних перемикань, одержавши дозвіл на вмикання елек­троустановки після повного закінчення робіт, повинні перед вмиканням встановити або упевнитися у відновленні постій­них огороджень.

Право на ввімкнення електроустановки після повного за­кінчення робіт може бути надано допускачеві із складу оперативно-ремонтних працівників. Надання права на таке ввімк­нення має бути записано в рядку наряду «Окремі вказівки». Право на таке ввімкнення може бути надане тільки в тому випадку, коли до робіт на даній електроустановці, ПЛ, КЛ чи її дільниці не допущені інші бригади.

 

Технічні заходи, що убезпечують роботи

Порядок підготовки робочого місця

Для підготовки робочого місця до роботи, яка вимагає зняття напруги, необхідно виконати в указаному порядку такі технічні заходи:

здійснити необхідні відключення і вжити заходи, що пе­решкоджають помилковому або мимовільному ввімкненню комутаційної апаратури;

вивісити заборонні плакати на приводах ручного і на ключах дистанційного керування комутаційною апаратурою;

перевірити відсутність напруги на струмовідних части­нах, які слід заземлити для захисту людей від ураження електричним струмом;

встановити заземлення (ввімкнути заземлювальні ножі, встановити переносні заземлення);

обгородити, за необхідності, робочі місця або струмовідні частини, що залишилися під напругою, і вивісити на огород­женнях плакати безпеки. Залежно від місцевих умов, стру­мовідні частини огороджуються до чи після їх заземлення.

Під час оперативного обслуговування електроустановки двома і більше працівниками в зміну перелічені в цьому пункті заходи мають виконувати два працівники. В разі одноособо­вого обслуговування їх може виконувати одна особа, крім накладання переносних заземлень і здійснення перемикань, що проводяться на двох і більше приєднаннях в електро­установках напругою понад 1000 В, які не мають діючих пристроїв блокування роз'єднувачів від неправильних дій.

 

Вимикання (зняття напруги)

Під час роботи на струмовідних частинах, що потребують зняття напруги, повинні бути вимкнені:

струмовідні частини, на яких буде виконуватися робота;

необгороджені струмовідні частини, до яких можливе на­ближення людей, або ремонтного оснащення та інструмен­ту, механізмів і вантажопідіймальних машин на відстань, меншу від зазначеної в табл. 4.

Під час роботи на вимкненій ПЛ, коли не виключена можливість наближення елементів цієї ПЛ на відстані, менші від зазначених в третій графі табл. 4, до струмовідних час­тин інших ПЛ, що перебувають під напругою, останні мають бути вимкнені. ПЛЗ, радіо, підвішені спільно з ПЛ, що ремонтується, також мають бути вимкнені.

Якщо зазначені струмовідні частини не можуть бути .вимкнені, вони мають бути обгороджені. •

В електроустановках понад 1000 В з кожного боку, звідки комутаційним апаратом може бути подана напруга на робоче місце, має бути видимий розрив, утворений від'єднанням або зняттям шин і проводів, відключенням роз'єднувачів, зняттям запобіжників, а також відключенням відокремлювачів і вими­качів навантаження, за винятком тих, у котрих автоматичне ввімкнення здійснюється пружинами, що встановлені на са­мих апаратах. • : -

Трансформатори напруги та силові трансформатори, пов'язані з виділеною для робіт дільницею електроустановки, мають бути вимкнені також і з боку напруги до 1000 В для запобігання можливості зворотної трансформації.

Під час підготовки робочого місця після вимкнення роз'єд­нувачів і вимикачів навантаження з ручним управлінням необ­хідно візуально впевнитися в їх вимкненому положенні і відсутності шунтувальних перемичок.

В електроустановках напругою понад 1000 В для запобі­гання помилкового або мимовільного ввімкнення комута­ційних апаратів, через які може бути подана напруга до місця роботи, мають бути вжиті такі заходи:

у роз'єднувачів, відокремлювачів, вимикачів навантажен­ня ручні приводи у вимкненому положенні замкнені меха­нічним замком;

у роз'єднувачів, керування якими здійснюється опера­тивною штангою, стаціонарні огородження замкнені меха­нічним замком;

у приводів комутаційних апаратів, що мають дистанцій­не керування, відключені кола силові та керування, а у пневматичних приводів, крім того, на трубопроводі, що під­водить стиснене повітря, зачинена і замкнена на механіч­ний замок засувка, стиснене повітря випущене, а випускні клапани залишені у відкритому положенні;

у вантажних та пружинних приводів вантаж або пружи­ни, що їх вмикають, приведені в неробочий стан.

В електроустановках напругою від 6 до 10 кВ з однопо­люсними роз'єднувачами для запобігання їх помилкового ввімкнення дозволяється встановлювати на ножі спеціальні ізоляційні накладки.

В електроустановках до 1000 В з усіх боків струмовідних частин, на яких буде проводитися робота, напруга має бути знята відключенням комутаційних апаратів з ручним приво­дом, а за наявності в схемі запобіжників - зняттям останніх. В разі відсутності в схемі запобіжників запобігання помил­ковому ввімкненню комутаційних апаратів має бути забез­печено такими заходами, як запирання рукояток або дверцят шафи, закриття кнопок, встановлення між контактами комутаційного апарата ізолювальних накладок тощо. У разі зняття напруги комутаційним апаратом з дистанційним керуванням необхідно відключити вмикальну котушку.

Якщо конструктивне виконання апаратів і характер ро­боти дають змогу, перелічені вище заходи можуть бути замінені розшиновкою або від'єднанням кінців кабелю, проводів від комутаційного апарата чи від устаткування, на якому потрібно провадити роботу.

Розшиновку чи від'єднання кабелю під час підготовки робочого місця може виконувати ремонтник, що має групу ПІ, під наглядом чергового або оперативного ремонтника. З найближчих до робочого місця струмовідних частин, доступ­них для дотику, необхідно зняти напругу або обгородити їх.

Вимкнене положення комутаційних апаратів до 1000 В з недоступними для огляду контактами (автомати невикочуваного типу, пакетні вимикачі, рубильники у закритому вико­нанні тощо) визначається перевіркою відсутності напруги на їхніх затискачах чи на шинах, що відходять, проводах або затискачах устаткування, яке вмикається цими комутацій­ними апаратами.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти