ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Пільги по прибутковому податку (варіант згідно останньої цифри залікової книжки)

Таблиця 4

 

П.І.П. Посада Варіант 0 Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9
Ніколаєнко Є.В. Директор
Журавльов А.П. Зам. директора
Костюк І.Л. Гол. бухгалтер
Єрьоменко П.Д. Економіст
Янушевський О.Т. Робочий
Турчин С.Б. Робочий
Ляхович А.С. Робочий
Петрушин М.Н. Робочий

 

В бухгалтерію підприємства були надані робітниками підприємства документи, щодо можливого отримання пільг по розрахунку податкового податку: 1. Двоє дітей віком до 16 років

2. Чорнобилець 2 – ої категорії

3. Учасник бойових дій

4. Чорнобилець 4 – ої категорії

5. Одна дитина віком до 16 років

6. Документи по пільгам не надані

7. Сумісник

8. Троє дітей віком до 16 років

 


                      Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"  
                                КОДИ  
                        Дата (рік, місяць, число)        
Підприємство     за ЄДРПОУ      
Територія Україна   за КОАТУУ      
Організаційно-правова форма господарювання     за КОПФГ      
Орган державного управління     за СПОДУ      
Вид економічної діяльності     за КВЕД      
Одиниця виміру: тис. грн.     Контрольна сума    
Адреса                
                Баланс                          
      на     р.                  
                                           
                Форма N 1       Код за ДКУД  
                                           
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду  
 
I. Необоротні активи        
Нематеріальні активи:        
залишкова вартість      
первісна вартість      
накопичена амортизація              
Незавершене будівництво      
Основні засоби:        
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос ( )        
Довгострокові біологічні активи:        
справедлива (залишкова) вартість      
первісна вартість      
накопичена амортизація              
Довгострокові фінансові інвестиції:        
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств      
інші фінансові інвестиції      
Довгострокова дебіторська заборгованість      
Відстрочені податкові активи      
Інші необоротні активи      
Усього за розділом I    
II. Оборотні активи        
Виробничі запаси    
Поточні біологічні активи      
Незавершене виробництво    
Готова продукція    
Товари      
Векселі одержані      
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:        
чиста реалізаційна вартість      
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів (   ) (   )  
Дебіторська заборгованість за розрахунками:        
з бюджетом      
за виданими авансами      
з нарахованих доходів      
із внутрішніх розрахунків      
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції      
Грошові кошти та їх еквіваленти:        
в національній валюті    
в іноземній валюті      
Інші оборотні активи      
Усього за розділом II    
III. Витрати майбутніх періодів      
Баланс    
                                           
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду  
 
I. Власний капітал        
Статутний капітал    
Пайовий капітал      
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал      
Резервний капітал      
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)              
Неоплачений капітал ( )        
Вилучений капітал              
Усього за розділом I      
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів        
Забезпечення виплат персоналу      
Інші забезпечення      
Цільове фінансування      
Усього за розділом II    
III. Довгострокові зобов'язання        
Довгострокові кредити банків      
Інші довгострокові фінансові зобов'язання      
Відстрочені податкові зобов'язання      
Інші довгострокові зобов'язання      
Усього за розділом III      
IV. Поточні зобов'язання        
Короткострокові кредити банків      
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями      
Векселі видані      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов'язання за розрахунками:        
з одержаних авансів      
з бюджетом    
з позабюджетних платежів      
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками      
із внутрішніх розрахунків      
Інші поточні зобов'язання      
Усього за розділом IV    
V. Доходи майбутніх періодів      
Баланс    
                                         
Керівник                  
                                         
Головний бухгалтер                  
                                                                                                               
Розрахунково-платіжна відомість  
  Посада   Розмір соц. пільги Оклад Утримання із зп (3,6 %) ПДФО (15%) Всього до сплати
Ніколаєнко Є.В. Директор Одна дитина віком до 16 років   2 500,00 90,00 361,50 2 048,50
Журавльов А.П. Зам директора Документи по пільгам не надані   2 000,00 72,00 289,20 1 638,80
Костюк І.Л. Гол. Бухгалтер Сумісник   1 500,00 54,00 216,90 1 229,10
Єрьоменко П.Д Економіст Троє дітей віком до 16 років 1 609,50 1 400,00 50,40   1 349,60
Янушевський О.Т. Робочий Двоє дітей віком до 16 років 1 073,00 1 000,00 36,00   964,00
Турчин С.Б. Робочий Чорнобилець 2-ої категорії 804,75 1 300,00 46,80 67,27 1 185,93
Ляхович А.С. Робочий Учасник бойових дій 804,75 1 050,00 37,80 31,12 981,08
Петрушин М. Н. Робочий Чорнобилець 4-ої категорії   1 200,00 43,20 173,52 983,28
Всього 11 950,00 430,20 1 139,51 10 380,30
Журнал господарських операцій
           
  Зміст господарської операції Дт Кт. Сума Супроводжувальні документи
На підприємство надійшли матеріали від постачальника 2650,00 Прибутковий ордер
641/1 530,00 Податкова накладна
До каси надійшла остання частина внесків засновників до статутного капіталу 10000,00 Прибутковий касовий ордер
На поточний рахунок з каси направлені внески засновників до статутного капіталу 10000,00 Видатковий касовий ордер
З розрахункового рахунку погашена заборгованість перед постачальниками за матеріали 3180,00 Платіжне доручення
На виробництво направлені матеріали в повному обсязі для переробки 2650,00 Лімітно-забірна картка
З поточного рахунку до каси надійшли грошові кошти на виплату заробітної плати та на відрядження 3950,00 Платіжне доручення
З поточного рахунку перерахована заборгованість по нарахуванням на заробітну плату 880,00 Платіжне доручення
З поточного рахунку перерахована заборгованість по податках та зборах 641/1 870,00 Платіжне доручення
З каси видана заробітна плата 2000,00 Видатковий касовий ордер
Депонування заробітної плати 1600,00 Платіжна відомість
Депонована заробітна плата віднесена на поточний рахунок до банку 1600,00 Платіжна відомість
З каси видані грошові кошти на відрядження 350,00 Видатковий касовий ордер
Згідно акту прийому – передачі відображено дохід від реалізації готової продукції сторонній організації 29100,00 Договір на реалізацію
641/1 4850,00 Податкова накладна
Списано готову продукцію з балансу підприємства по обліковим цінам 13800,00  
Відображено фінансовий результат від реалізації готової продукції 13800,00 Головна книга
24250,00  
Перераховано з поточного рахунку заборго-ваність перед постачальником на початок місяця 10000,00 Платіжне доручення
Нарахована заробітна плата за місяць: адміністративному персоналу; робітникам. 7400,00 Розрахунково-платіжна відомість
4550,00
Нарахування на заробітну плату адміністр. персоналу (38%) 2812,00  
Нарахування на заробітну плату робітників (38%) 1729,00  
Відображено утримання з заробітної плати (3,6%) 430,20  
Утримання прибуткового податку з заробітної плати: адміністративного персоналу та робітників 641/2 1139,51  
Нарахування амортизації основних засобів за місяць 192,00 Відомість нарахування амортизації
На поточний рахунок надійшла дебіторська заборгованість, яка була на початок місяця 1000,00 Виписка банку
Віднесено на витрати підприємства піврічна підписка на журнал “Все про бухгалтерський облік” 38,00  
Відображено дохід від виконаної послуги 84000,00 Договір про надання послуг
641/1 14000,00 Податкова накладна
Відображено фінансовий результат від виконаної послуги 70000,00 Головна книга
Списані витрати особи, яка знаходилась у відряджені (виправдовуючи документи надані) в т.ч. ПДВ 250,00  
50,00 Податкова накладна
До каси надійшов залишок грошових коштів від особи, яка знаходилась у відряджені 50,00 Прибутковий касовий ордер
До розрахункового рахунку віднесені грошові кошти підзвітної особи, яка знаходилась у відряджені 50,00 Видатковий касовий ордер
Перерахунок ПДВ до бюджету 641/1 18270,00 Платіжне доручення
Визначення фінансового результату 10692,00 Головна книга
641/3 14649,18 Головна книга
14649,18 Головна книга
Списано нерозподілений прибуток на фінансовий результат 55108,82 Головна книга

 

 

Рахунок 10 «Основні засоби»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду 32 000,00  
         
Сальдо на кінець звітного періоду 32 000,00  
         
Рахунок 13 «Знос необоротних активів»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду   9 000,00
      192,00
    Обороот 192,00
Сальдо на кінець звітного періоду   9 192,00
         
Рахунок 201 «Сировина і матеріали»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду 7 000,00  
    2 650,00  
      2 650,00
    Оборот 2 650,00 2 650,00
Сальдо на кінець звітного періоду 7 000,00  
         
Рахунок 23 «Виробництво»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду 2 100,00  
    2 650,00  
    4 550,00  
    1 729,00  
Оборот 8 929,00
Сальдо на кінець звітного періоду 11 029,00  
         
Рахунок 26 «Готова продукція»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду 13 800,00  
      13 800,00
    Оборот   13 800,00
Сальдо на кінець звітного періоду -  
         

 

Рахунок 301 «Каса в національній валюті»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду    
    10 000,00  
    3 950,00  
    50,00  
      10 000,00
      2 000,00
      1 600,00
      350,00
      50,00
    Оборот 14 000,00 14 000,00
Сальдо на кінець звітного періоду    
         
Рахунок 311 «Кошти в національній валюті»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду 69 000,00  
    10 000,00  
    1 600,00  
    1 000,00  
    50,00  
      3 180,00
      3 950,00
      880,00
      870,00
      10 000,00
      18 270,00
    Оборот 12 650,00 37 150,00
Сальдо на кінець звітного періоду 44 500,00  
         
Рахунок 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду 20 222,00  
    29 100,00  
    84 000,00  
    Оборот 113 100,00  
Сальдо на кінець звітного періоду 133 322,00  
         

 

Рахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду    
    350,00  
      250,00
      50,00
      50,00
    Оборот 350,00 350,00
Сальдо на кінець звітного періоду - -
         
Рахунок 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду 1 000,00  
      1 000,00
    Оборот - 1 000,00
Сальдо на кінець звітного періоду - -
         
Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду 228,00  
      38,00
    Оборот   38,00
Сальдо на кінець звітного періоду 190,00  
         
Рахунок 40 «Статутний капітал»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду   122 000,00
         
Сальдо на кінець звітного періоду   122 000,00
         
Рахунок 42 «Додатковий капітал»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду   9 000,00
         
Сальдо на кінець звітного періоду   9 000,00
         

 

Рахунок 441 «Прибуток нерозподілений»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду    
      55 108,82
    Оборот   55 108,82
Сальдо на кінець звітного періоду   55 108,82
         
Рахунок 46 «Неоплачений капітал»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду 10 000,00  
      10 000,00
    Оборот   10 000,00
Сальдо на кінець звітного періоду - -
         
Рахунок 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду   10 000,00
    3 180,00  
    10 000,00  
      2 650,00
      530,00
    Оборот 13 180,00 3 180,00
Сальдо на кінець звітного періоду   -
         
Рахунок 6411 «Розрахунки за податками та платежами (ПДВ)»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду - 870,00
    530,00  
    870,00  
    50,00  
    18 270,00  
      4 850,00
      14 000,00
    Оборот 19 720,00 18 850,00
Сальдо на кінець звітного періоду   -
         

 

Рахунок 6412 «Розрахунки за податками та платежами (ПДФО)»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду - -
    - 1 139,51
    Оборот - 1 139,51
Сальдо на кінець звітного періоду   1 139,51
         
Рахунок 6413 «Розрахунки за податками та платежами (Податок на прибуток)»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду - -
    - 14 649,18
    Оборот - 14 649,18
Сальдо на кінець звітного періоду   14 649,18
         
Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду   880,00
    880,00  
      2 812,00
      1 729,00
      430,20
    Оборот 880,00 4 971,20
Сальдо на кінець звітного періоду   4 971,20
         
Рахунок 661 «Розрахунки з оплати праці»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду   3 600,00
    2 000,00  
    1 600,00  
    430,20  
    1 139,51  
      7 400,00
      4 550,00
    Оборот 5 169,71 11 950,00
Сальдо на кінець звітного періоду   10 380,29
         

 

Рахунок 662 «Розрахунки за депонентами»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду    
      1 600,00
    Оборот   1 600,00
Сальдо на кінець звітного періоду - 1 600,00
         
Рахунок 685 "Розрахунки з різними кредиторами"
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду   -
  Оборот   -
Сальдо на кінець звітного періоду - -
         
Рахунок 701 «Дохід від реалізації товарів»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду    
    4 850,00  
    24 250,00  
      29 100,00
    Оборот 29 100,00 29 100,00
Сальдо на кінець звітного періоду - -
         
Рахунок 703 «Дохід від реалізації послуг»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду    
    14 000,00  
    70 000,00  
      84 000,00
    Оборот 84 000,00 84 000,00
Сальдо на кінець звітного періоду - -
         

 

 

Рахунок 79 «Фінансовий результат»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду    
    13 800,00  
    10 692,00  
    14 649,18  
    55 108,82  
      24 250,00
      70 000,00
    Оборот 94 250,00 94 250,00
Сальдо на кінець звітного періоду    
         
Рахунок 901 «Собівартість реалізованої продукції»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду    
    13 800,00  
      13 800,00
    Оборот 13 800,00 13 800,00
Сальдо на кінець звітного періоду - -
         
Рахунок 92 «Адміністративні витрати»
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду    
    7 400,00  
    2 812,00  
    192,00  
    38,00  
    250,00  
      10 692,00
    Оборот 10 692,00 10 692,00
Сальдо на кінець звітного періоду - -
         
Рахунок 981 Податок на прибуток від звичайної діяльності
Дата Зміст (номер) господарської операції Дт Кт
Сальдо на початок звітного періоду    
    14 649,18  
      14 649,18
    Оборот 14 649,18 14 649,18
Сальдо на кінець звітного періоду - -

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти