ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методика викладання іноземних мов

1. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблема школьного учебника. — М.: Рус.яз., 1977. — 287 с.

2. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков. — М.: ВЫсшая школа, 1989. — 103 с.

3. Науково-методичний журнал «Іноземні мови» . — К.: Ленвіт, (статті з загальних проблем методики).

4. Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П., Бражник Н.О. Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов . — К.: Ленвіт, 1996. — 89с.(бібліотечка журналу «Іноземні мови»).

5. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е.Методика обучения иностранным языкам в средней школе. — М.: Просвещение, 1991. — 287 с.

6. Скляренко Н.К., Онищенко Е.И., Захарова С.Л. Обучение речевой деятельности на английском языке в школе . — К.: Рад.школа , 1988. — 150с.

7. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому язЫку в средней школе. – М.: Просвещение , 1986. — 299с.

8. Anderson F., Lynch T. Listening. — Oxford : Oxford Unіversity Press., 1996. — 154p.

9. Laroy C. Pronunciation. — Oxford : Oxford Unіversity Press.,1995. — 135p.

10. Tribble Ch. Writing. — Oxford : Oxford Unіversity Press.,1996. — 174p.

Електронний ресурс

http://www.rubricon.ru

http://www.krugosvet.ru

http://www.britannica.com

http://www.gumer.info

http://www.pala.ac.uk

http://www.lancs.ac.uk/fass/projects/stylistics/index.htm

http:// www. philology.ru

http://www.hogrefe.com/periodicals/methodology/

http://www2.lse.ac.uk/methodology/Home.aspx

http://www.teachingenglish.org.uk/articles/methodology

http://www.onestopenglish.com/support/methodology/teaching-approaches/

http://grammar.about.com/od/tz/g/theogrammterm.htm

http://eldum.phil.muni.cz/course/view.php?id=15

http://www2.le.ac.uk/departments/english/research/international-society-for-historical-lexicography-and-lexicology/international-society-for-historical-lexicography-and-lexicology

http://www.englishclub.com/english-language-history.htm

http://homes.chass.utoronto.ca/~cpercy/hell/

http://www.llp.armstrong.edu/5800/histno.html

 

 

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного гуманітарного університету

_________проф. Постоловський Р.М.

«___» _____________2013р.

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«Магістр»

зі спеціальності 8.02030302 «Мова і література» (англійська)

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Схвалено вченою радою факультету іноземної філології

Протокол № 2 від «26» _лютого_2013 р.

Голова вченої ради факультету іноземної філології

проф. Ніколайчук Г..І.

Укладачі: проф. Михальчук Н.О.

доц. Бігунова С.А.

доц. Гронь Л.В.

доц. Зубілевич М.І.

доц. Корженевська О.В.

Рівне-2013

 

Програма фахового випробування з англійської мови та методики для вступників зі спеціальності 8.02030302 «Мова і література» (англійська).

Складена на основі програми державних іспитів для студентів філологічних та педагогічних факультетів Міністерства освіти і науки України. – Рівне, РДГУ.

 

 

Упорядники: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики РДГУ Михальчук Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов РДГУ Гронь Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики РДГУ Зубілевич М.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики РДГУ Бігунова С.А., доцент кафедри теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики Корженевська О.В.

 

 

Рецензенти: Федоришин О.П., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри романо-германських мов та перекладу РІС КСУ.

Гаєва Н.І.,кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов РДГУ

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики РДГУ, протокол № 2 від 21 лютого 2013 р.

 

© Рівненський державний гуманітарний університет 2013


ЗМІСТ

 

Вступ

Зміст тем і питань програми

Список рекомендованої літератури

Електронний ресурс


Вступ

Фахове випробування є перехідним етапом від підготовки висококваліфікованого вчителя загальноосвітньої школи до магістра англійської мови. Він повинен виявити знання студентів з усього циклу мовознавчих дисциплін. Відповідно до цього програма передбачає реалізацію таких завдань: 1) сформувати основні положення сучасного курсу іноземної літературної мови з урахуванням сучасних досягнень лінгвістичної науки; 2) виділити найважливіші питання з інших мовознавчих курсів; 3) допомогти студентам на заключному етапі систематизувати найважливіший матеріал, засвоєний упродовж усього періоду навчання.

Запропонована програма є інноваційною з огляду на такі частини:

- програма розроблена з урахуванням принципів гуманізації та демократизації освіти, на основі концепції полікультурності (діалогу культур, що є важливим складником підготовки вчителів іноземних мов в Україні);

- програма базується на новітніх теоретичних здобутках і практичному досвіді в галузі укладання програм та курсів навчання іноземних мов;

- документ укладено у відповідності до Рекомендацій Ради Європи в галузі вивчення і викладання сучасних мов та оцінювання рівнів володіння ними (Modern Languages; Learning, Teaching, Assessment: A Common European Framework of Reference, Council for Cultural Co-operation, Education).

 

Цілі програми

Фахове випробування має на меті перевірити вміння та навички вступників – випускників вищих навчальних закладів, які мають мету продовжити навчання в магістратурі.

Вступники повинні:

· вільно користуватися іноземною мовою у професійних наукових та інших цілях;

· володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;

· знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності іноземної мови;

· використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації;

· застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності;

· реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії;

· використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності;

· удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних іншомовних матеріалів;демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні іноземною мовою;

· усвідомлювати роль учителя як у шкільному, так і в позашкільному оточенні.

На фаховому випробуванні необхідно передусім виявити теоретичні і практичні навички спеціалістів з англійської мови. Тому теоретичні і практичні питання з практичного курсу іноземної мови обов’язково включаються в кожен екзаменаційний білет.

Програма включає також найважливіші теми з інших мовознавчих дисциплін: теоретичної фонетики, теоретичної граматики, лексикології та історії мови, стилістики тощо.

Фахове випробування передбачає оцінювання трьох аспектів навчальної діяльності вступників, а саме:

 

Якості професійної підготовки

Кінцевий продукт, що має практичне і професійне спрямування, оцінюється з огляду на його змістовність, оригінальність, відповідність майбутнім професійним та навчальним потребам виконавців, ступінь досягнення мети вступного іспиту тощо.

Якості презентації

Параметри оцінювання усної та письмової презентації результатів навчання іноземної мови є їх відповідність цілям і змісту вступного іспиту, чіткість презентації, її послідовність і логічність, різноманітність застосованих прийомів, сформованість вмінь публічного мовлення, участь випускників в підготовці та проведенні презентації та подальшому обговоренні.

Якості мовної підготовки

На вступному іспиті в магістратуру перевіряються знання випускників лексичного, граматичного матеріалу з іноземної мови, теоретичних курсів тощо; вміння логічно будувати висловлювання та оформлювати їх у завершену за змістом розповідь, розуміти питання та зауваження екзаменаторів та на належному рівні відповідати на них.

 

У програмі подано список основної фахової літератури, якою ж, звичайно, не слід обмежуватися при підготовці і проведенні вступного екзамену; особливо це стосується статей, які зовсім не подаються в списку, а також і багатьох монографічних праць з відповідних лінгвістичних проблем.

Програма складена з урахування типових програм з мовознавчих дисциплін, програми з іноземної мови для вступних екзаменів в магістратуру/К., 2002/.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти