ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж

Ім. А.Ю.Кримського»

СТЕГНІЙ Т.А.

Музичне виховання з методикою викладання

Модуль 2. Змістовий модуль І.

Основні педагогічні питання музичного виховання молодших школярів

ЛЕКЦІЇ

Володимир-Волинський

ПЛАН

ПЕРЕДМОВА

Тема№1. Мета, завдання і принципи музичного виховання молодших школярів

Тема№2. Шляхи музичного виховання

Тема№3. Урок музики – основна форма організації навчального процесу

Тема№4. Методи музичного виховання

Тема№5. Планування музичних занять і облік результатів музичного виховання

ПЕРЕДМОВА

Музичне мистецтво покликане розвивати особистісні якості, творчі здібності учнів. Саме засобами музичного мистецтва мають бути створені умови для виникнення в дитини натхнення до творчості, стійкого бажання жити в гармонії з навколишнім світом.

Реалізація цих завдань зумовлена "Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті", змістом освітніх галузей "Мистецтво" та "Естетична культура" Державних стандартів початкової і загальної середньої освіти, Концепцією і Комплексною програмою художньо-естетичного виховання в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, профільністю навчання, які передбачають реалізацію принципів гуманізації, демократизації освіти, прилучення школярів до різних видів мистецтва, включення учнів у відповідні види музичної діяльності, ознайомлення з основними складовими української та світової художньої культури.

Музично-естетична підготовка передбачає можливість безперервної мистецької освіти, що дає можливість учням продовжувати її на різних ступенях навчання.

 

Тема№1. Мета, завдання і принципи музичного виховання молодших школярів
План 1.1. Сутність музичного виховання 1.2. Музичне мистецтво як складова частина духовної культури суспільства та культури особистості 1.3. Мета і завдання музичного виховання 1.4. Принципи музичного виховання 1.5. Роль музики у вихованні цілісної особистості 1.6. Сучасні вимоги до музичного виховання школярів Література: 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983. – С.8-33. 2. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі. – Тернопіль: Навчальна книга, 2001. – С.5-22. 3. Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти / навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга, 2011. – С.9-21. 4. Печерська Е.П. Уроки музики в початковій школі. – К.: Либідь, 2001. – С.140-142. 5. http://doshkilniatko.net/osnovni-zavdannya-muzychnoho-vyhovannya/#ixzz2GvXWiyub   Питання для самоаналізу: 1. Які актуальні проблеми музично-естетичного виховання молодших школярів на сучасному етапі? 2. Яке виховне значення музики як виду мистецтва? 3. Розкрийте основны завдання музичного виховання в початкових класах. 4. Охарактеризуйте основны принципи музичного виховання. 1.1. Сутність музичного виховання Сутність музичного виховання соціально цілеспрямоване формування активного естетичного ставлення людини до музичного мистецтва. Суспільність естетичного виховання полягає в тому, щоб навчити дітей відчувати і розуміти прекрасне в житті, в мистецтві знати його, любити, берегти і створювати прекрасне. Музичне виховання – це цілеспрямований процес розвитку дітей, формувати здатності і розуміти і глибоко переживати музику творити і виконувати її. У широкому значені музичне виховання – це формування духовності людини її моральних, естетичних уявлень, здатності розуміти й оцінювати крізь призму мистецтва життєві явища, у такому розумінні це виховання людини. У вузькому значенні музичне виховання – це формування музичного сприймання яке здійснюється у різних видах музичної діяльності і спрямований на розвиток музичних здібностей, здатності до емоційного і осмисленого осягнення й переживання змісту музики її виразного виконання у такому розумінні це формування музичної культури людини. Музичне мистецтво виступає в школі не лише як шкільний предмет а як засіб впливу на дітей. Педагогіка розглядає навчання як спеціально організовану взаємодію, з метою передачі молодому поколінню змісту соціального досвіду: а) виховання як цілеспрямована формування емоційного ставлення до дійсності, відповідно до певної системи цінностей, звідки витікають поняття музичного навчання, музичного виховання. Музичне навчання – це процес взаємодії вчителя і учня з метою передачі одному і засвоєння іншим досвіду музичного діяльності. Музичне виховання – це цілеспрямоване формування естетичного ціннісного, особистого ставлення до творів мистецтва. На кожному уроці ставлення завдання засвоєння музичних знань формування навичок а також формування емоційно-ціннісного ставлення до творів музичного мистецтва.   1.2. Музичне мистецтво як складова частина духовної культури суспільства та культури особистості Музика від грецького (мистецтво), вид мистецтва, що впливає на психіку людини. Музика – це відображення в звуках об’єктивної реальності думок і почуттів людини, музика не може бути точно передана словами але про музику потрібно говорити, щоб навчити дітей слухати і розуміти її. Музичний естетиці під музичною культурою суспільства розуміють єдність музики та її соціального функціонування це складна система що об’єднує музичні цінності (музичні твори їх виконавській інтерпретації). Усі види діяльності щодо їх створенню, збереження, відтворення, помирання, сприймання, використання суб’єктів даного виду діяльності з їх знаннями і вміннями культури, матеріальна база. Музична культура особистості характеризується тим як вона здатна засвоїти музичні цінності. На думку Дмитра Кабалевського музична культура особистості виражає любов до музики, розуміння її особливого відчуття що дозволяє сприймати її емоційно відрізняти хорошу від поганої уміння чути музику як змістовне мистецтво що несе і собі почуття і думки людини життєві образи і асоціації. Отже під музичною культурою особистості розуміють її індивідуальний соціальний досвід у сфері музичного мистецтва, зміст естетичного цінного особистого ставлення до музики. Компоненти музичної культури 1. Морально естетичні почуття переживання та потреби розуміння ролі музики в житті людини. 2. Повноцінність музичного сприймання на основі засобів музичної виразності. 3. Музично творчі здібності що визначають музичну діяльність. Музично слухове високо ладове відчуття, відчуття форми, наочно образне мислення, здібності оперувати музичними слуховими уявленнями, знання уміння і навички без яких не можливе оволодіння музичним мистецтвом (вміння співати, оволодіння музичною грамотою, вміння практично їх використовувати).   1.3. Мета і завдання музичного виховання школярів Метою музичної освіти в початковій школі є формування музичної культури як важливої і невідємної духовної культури особистості і тісному зв’язку з культурою її народу у програмах реалізована концепція музичного виховання школярів на основі української національної культури. Завдання музичного виховання випливають з видів музичної діяльності на уроках. 1. Введення учнів в світ добра і краси який відбитий в музичній літературі, засвоєння ними музичних знань про особливості художньо образної мови музичного мистецтва формування музичної грамотності. 2. Розвиток чуттєво-емоційного сприймання навколишнього світу крізь призму музичного мистецтва, приучення учнів до животворного джерела людських почуттів, переживань втілених у музиці. 3. Збагачення емоційного естетичного досвіду учнів підведення їх до осягнення художнього образної суті музичного мистецтва його найпростіше втілення. 4. Сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних здібностей учнів. 5. Формування здатності до різних видів активної музично-творчої діяльності (повноцінне сприймання музично правильний емоційний спів, гра на дитячих музичних інструментах, рух під музику) опанування елементарних практичних умінь і навичок. 6. Формування універсальних (духовних, моральних, громадських, естетичних) якостей творчої особистості. 7. Виховання особисто-ціннісного ставлення до музичного мистецтва формування музичних потреб. Метою загальної музичної освіти в основній школі є особистісний розвиток учня і збагачення його емоційно, естетичного, досвіду підчас сприймання та інтерпретації творів музичного мистецтва і музично-практичної діяльності а також формування ціннісних орієнтацій потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичного самовдосконалення. Загальна мета конкретизується в основних завданнях, які спрямовані на формування освітніх компетенцій. 1. Формування культури почуттів збагачення емоційного естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості (це є загальна культурна компетенція). 2. Опанування вокально-хоровими вміннями та навичками, (це здатність керувати набутими музичними знаннями та вміннями у процесі самостійної діяльності та сомо освіти) предметна компетенція та компетенція особистісного сомо вдосконалення. 3. Формування здатності сприймати та інтерпретувати музичні твори, висловлювати особистісне ставлення до них аргументуючи свої думки оцінки (комунікативна) компетенція. 4. Формування музичної грамотності уявлення про сутність, види та жанри музичного мистецтва, особливості його інтонаційно образної мови основних музичних понять та відповідної термінології це пізнання навколишнього світу засобами музичного мистецтва, інформаційна та навчальна пізнавальна компетенція. 5. Виховання ціннісних орієнтацій ц сфері музичних інтересів, смаків, потреб, розвиток загальних і музичних здібностей творчого потенціалу особистості (ціннісно-сенсова компетенція). 6. Розуміння учнями св’язків музики з іншими видами мистецтва природними і культурними середовищами життєдіяльністю людини (загально предметна та загально культурна компетенція).  

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти