ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розвиток методики музичної освіти школярів у ХХ столітті

XX ст. — це століття науки, її потужного прориву вперед, за­вдяки чому змінилися наші уявлення про світ, простір і час, у якому ми живемо. Світ стали уявляти більш грандіозним і різноманітним, ніж це було у XIX ст., а Всесвіт — як динамічну систему, що розви­вається в часі.

Людину XX ст. стали розуміти не просто як мікрокосмос, непо­вторність, унікальність, як це вже було в XIX ст., а як втілення духу Всесвіту, і тому — як неосяжна, безмежна у своєму духовному вдо­сконаленні. Якщо для Середньовіччя головним поняттям був Бог, для Нового часу — розум, то для людини XX ст. таким поняттям стала духовність, усвідомлення життя через єдність зі Всесвітом, культурою як пріоритетними принципами суспільного розвитку. Відтак домінантою у світосприйнятті людини XX ст. стає не пізнан­ня, а розуміння світу.

Усе це відбилось і на художній культурі XX ст., особливістю якої є напружене прагнення до гуманізації людського буття і творчості, глибокий інтерес до особистості; виникнення нових видів мистецт­ва (кіно і телебачення), що мають величезний вплив на маси; від­сутність панівного стилю в мистецтві, що породило численні течії, особливо в живопису і музиці. Інтенсивно оновлюються виражальні засоби художньої мови всіх видів мистецтва, зросла роль інтеграцій­них процесів.

Завдяки розвитку масових комунікацій, новим способам збере­ження музики на дисках і магнітних плівках люди змогли прилучи­тися до музики будь-якої доби, напрямів, жанрів. Домашні фоноте­ки стали таким же побутовим явищем, як і домашні бібліотеки, що сприяло зростанню музичної культури суспільства й особистості.

На тлі помітних здобутків у царині музичної культури (особливо, в другій половині XX ст.) чітко окреслилася суперечлива ситуація у розвитку музичної педагогіки. З одного боку, розширилися потенційні можливості людини реалізувати своє одвічне прагнення до краси і перетворення життя за її законами, що зумовило стійку тенденцію прогресивної музичної педагогіки до досягнення рівно­ваги в розвитку розумової й почуттєвої сфер особистості людини. З другого боку, дедалі очевиднішими стають вияви різних форм без­духовності, соціальної деградації частини молоді, обивательської невибагливості в мистецтві, що є свідченням низької ефективності культурно-освітньої діяльності суспільства, зокрема, музичної осві­ти підростаючого покоління. Це пояснює прагнення багатьох відо­мих діячів музичної культури прилучитися до пошуків ефективних методик музичної освіти дітей.

Визначними віхами розвитку європейської музичної педагогіки XX ст. стали цілісні системи масового музичного виховання дітей, створені Е.Жак-Далькрозом, К.Орфом, 3.Кодаєм, Б. Тричковим, Д. Кабалевським. Гідне місце серед них посіли педагогічні здобут­ки видатних українських музикантів М. Леонтовича, К. Стеценка, В. Верховинця, Б. Яворського.

 

Система музично-ритмічного виховання

Еміля Жак-Далькроза

Система музично-ритмічного виховання, створена швейцар­ським педагогом і композитором Емілем Жак-Далькрозом (1865-1950), його концепція розвитку особистості «у русі, методом руху і через рух» стала протиле­жністю традиційній «співацькій» концеп­ції музичного виховання. Вона була реа­кцією музиканта-педагога на однобокий інтелектуалізм шкільного навчання, коли тіло перебуває у бездіяльності; на обме­женість фізичних занять, коли інертні розум і почуття.

Працюючи з дітьми, Жак-Далькроз дійшов висновку, що головними недо­ліками традиційної методики є ізольо­ваність видів діяльності й поділ процесу осягнення музики на низку навчальних дисциплін, позбавлення музичного виховання його сутнісної основи — емоційності. Спираючись на досвід роботи в Женевській консерваторії, він писав: «Курс навчання гри на фортепіано не має контакту з курсом навчання гармонії, який, у свою чергу, не пов'язаний з історією музики. Остання ж не звертається до загальної історії народів і окремої особистості... Не існує зв'язків у навчанні... Кожен учитель обмежується своєю вузькою сферою, дуже мало спілкуючись при цьому зі своїми колегами, що спеціалізуються в інших сферах музичної науки».

Вважаючи, що виховати «цілісного» музиканта здатна лише «цілісна» педагогіка, Жак-Далькроз усе життя шукав шляхи відновлен­ня втраченої єдності музичного виховання, інтеграції навчального матеріалу, виявляючи в ньому різноманітні змістовні й структурні зв'язки.

Повернення процесу музичного виховання до емоційності та розвиток справжньої музикальності можливі, на думку Жак-Далькроза, лише на шляху естетичного осягнення музики та її виражальних засобів. Він вважав, що найважливіше у музичному навчанні — по­переднє і супутнє осягнення музики, що виховання музикальності немислиме поза чуттєвим музичним сприйманням. Лише повноцінне сприймання закладає основу музикальності дитини, тільки на цій основі можливе навчання і подальший музичний розвиток. «І музичне виховання повинно повністю грунтуватися на слуханні або у будь-якому разі на сприйманні музичних явищ», — підкреслював Жак-Далькроз.

Педагог прагнув до виховання музикальності як першооснови му­зики, до відновлення триєдності музики, слова і руху як засобу форму­вання гармонійно розвинутої особистості. Він вважав неприпустимим розвиток у дітей дише репродуктивних, наслідувальних здібнос­тей. Жак-Далькроз помітив, що діти значно легше запам'ятовують пісню, якщо спів супроводжується рухами. Узгодженість рухів із ритмом музики викликає у них особливу радість, естетичне задо­волення, відчуття розкутості й свободи. Тому Жак-Далькроз почав використовувати у безпосередньому зв'язку з музикою, її темпом, ритмічним рисунком, фразуванням, динамікою, штрихом спеціальні вправи, до яких входили найрізноманітніші рухи — крокування, біг, стрибки, танцювальні й пластичні рухи. Використовувалися також вправи, спрямовані на виховання швидкої реакції — уміння швидко включатися у рух, переривати або змінювати його. Педагог вважав, що м'язи і нервова система мають бути привчені до відтворення різноманітних ритмічних рухів, а вухо — здатним правильно сприйняти музику, що дає поштовх цьому рухові.

Розвивати музичні здібності, стверджував Жак-Далькроз, необ­хідно засобами ритму. Будь-який ритм є рух, а рух має матеріальну основу. Рухи малої дитини виключно тілесні і часто несвідомі, в той час, як наша свідомість складається з матеріалів фізичного досвіду. Тому, вносячи порядок в рухи дитини, виховуючи в ній почуття ритму, ми, тим самим, готуємо її до життєвої і, зокрема, музичної діяльності. Наш слух, голос і тіло знаходяться в прямій залежнос­ті одне від одного і від наших душевних якостей. У ритміці Жак-Далькроза вихідним пунктом була саме музика, оскільки виразні рухи мали розкривати емоційну сторону музичного твору. Він роз­глядався як сценарій усієї рухової діяльності, мета якої - пластична інтерпретація змісту, форми, відтворення стильових особливостей музики.

Щоб бути музично освіченою людиною, писав Жак-Далькроз, треба, по-перше, мати слух, тобто бути спроможним запам'ятати звуки і сприймати їхню різноманітну довготу; по-друге, володіти ті­лом, здатним відтворювати звуки та їх довготу. «Якщо піаніст ніколи не мав чисто тілесних відчуттів ритмічних тривалостей, якщо ці від­чуття не проникли в усе його єство, не впливали на діяльність його органів дихання, то він не має уяви про значення акценту, про всі явища, пов'язані з різним розподілом у часі і просторі нашої сили м'язів і їхнього впливу на ритмічну виразність виконання... Ми сприймаємо музику тільки вухом, але не відчуваємо її всім тілом, не здригаємось від її могутності, ми відчуваємо лише слабке відлуння п справжньої суті».

Жак-Далькроз не турбувався про розвиток техніки, віртуознос­ті, до чого прагнуло багато педагогів. Він виховував музикальність як першопричину музики, вважаючи недопустимим, коли вся увага вчителя гри на фортепіано спрямовувалась на розвиток наслідуваль­них здібностей. Педагог був переконаний, що гра на музичному ін­струменті дуже слабо впливає на слухові органи і мозок малоздібних дітей.

Методичні пошуки Жак-Далькроза увінчалися створенням музично-педагогічної системи, особливістю якої стала евритміка(зв'язок музики з рухом). Ритм розглядався педагогом як провідний виховуючий чинник і розумівся у широкому значенні — як часовий і акцентний елемент мелодії, гармонії, фактури, тематизму та всіх інших елементів музичної мови. Власне зв'язок ритму з усіма іншими елементами музичної мови, зі структурою і формою твору, а головне — з виразним характером усіх елементів і співвідношень надає системі Жак-Далькроза особливої цілісності й широти комп­лексного впливу на особистість.

Осягнення першооснови музики — ритму — буде успішним при виявленні «ритмопластичного» образу. «Без тілесних відчуттів ритму... не може бути відтворений ритм музичний», — стверджував Жак-Далькроз. Головний його девіз«Ти сам твір мис­тецтва, відкрий мистецтво в самому собі, у своєму тілі». Завдяки використанню людського тіла як своєрідного музичного інструмента водночас розвивається ритмічне почуття, співацький голос і рухова координація, закладаються умови для формування інших компонентів музикальності.

Зазначимо, що у своїх пошуках педагог залишався передусім музикантом і на ритмопластичній основі намагався здійснювати власне музичне виховання. На відміну від звичайної гімнастики, підпоряд­кованої лише метру, в ритмічних вправах Жак-Далькроза усі рухи йшли від музики і мали розкривати її емоційний зміст. Тому музика була провідним системотворним елементом музичних занять.

Завдання вчителя — навчити дітей рухатися у характері музики, передаючи темпові, динамічні, метроритмічні особливості. Виразною передачею рухами характеру музики досягалось втілення образного змісту музичного твору. Заняття ритмікою мали сприяти засвоєнню головних музично-теоретичних понять, розвивати музичний слух і пам'ять, відчуття ритму, активізувати сприймання музики. У про­цесі роботи над рухами під музику формується художній смак дітей, розвиваються їхні творчі здібності, почуття прекрасного в мистецтві та дійсності, виховується увага, зосередженість, прагнення досягти мети, виробляється злагодженість дій усього колективу.

Крім ритміки і сольфеджіо, до занять старших дітей входили танець, хоровий спів і музична імпровізація на фортепіано. У такий спосіб була створена широка система музично-творчого виховання, яка отримала визнання ще до першої світової війни.

Музично-ритмічне виховання ґрунтувалося у Жак-Далькроза на імпровізації як методі музичного виховання, особливій формі худож­ньої творчості. Оскільки музика на заняттях постійно змінювалася, це підтримувало слухову увагу дітей, вимагало динамічного емоцій­ного і рухопластичного відгуку. Педагог вважав, що часте використання однієї й тієї ж музики унеможливлює спонтанні, індивідуальні вияви рухової активності, сприяє утворенню штампів рухових форм емоційного відгуку на знайому музику. Саме сприймання втрачає гостроту і напруженість слухової уваги.

Відзначимо особливу увагу Жак-Далькроза до індивідуальних виявів музикальності дитини. «Моя мета, — підкреслював він, — на основі слухового сприймання пробудити в ньому (учневі) засобами спеціальної гімнастики почуття його власного ритму, що виявляється в його фізичній природі». Відзначаючи від­мінність форм емоційного, а отже, і рухового відгуку на музику у різних дітей, Жак-Далькроз писав: «Дивовижний феномен евритміки (ритміки) — виключна різноманітність індивідуальних рухів при однакових вправах на одну й ту ж музику. Іншими словами, в інтер­претації одних і тих же музичних ритмів виявляються великі від­мінності. Ці відмінності точно відповідають особистісним характе­ристикам різних людей і це завжди можна спостерігати на заняттях». Тому на колективних заняттях Жак-Далькроз усіляко прагнув до виявлення своєрідності особистості кожної дитини і роз­витку її музичності відповідно до психофізіологічних якостей.

Зміст музичної освіти в методичній системі Жак-Далькроза представлений у трьох взаємозв'язаних сферах: ритміці, сольфеджіо, імпровізації (див. схему 1). Ритміка виконує основоположну роль, забезпечуючи музичний розвиток за допомогою рухів тіла. Сольфе­джіо формує слух, завдяки якому удосконалюється вокальна і рухова діяльність учня. Імпровізація не тільки активізує музиканта під час співу і руху, але й виступає основною формою оволодіння грою на музичному інструменті.

 

Схема 1.

Перший (елементарний) рівень   Евритміка (зв'язок музики з рухом)
Другий (професійний) рівень Сольфеджіо Імпровізація   Імпровізація

 

Тісний взаємозв'язок і взаємовплив базових компонентів системи музично-ритмічного виховання Еміля Жак-Далькроза — ритміка (евритміка), сольжеджіо, імпровізації — виявляється по-різної, залежно від рівня освіти і цілей музичного навчання. На першому (елементарному) рівні, на якому здійснюється масове музичне виховання, ритміка виступає головною ланкою музично-педагогічної системи Е. Жак-Далькроза, надаючи їй специфічних рис. У ній виявляються глибокі витоки, які беруть початок в античній (синкретичній) системі музичного виховання.

Оскільки сприймання музичних творів ускладнене їх абстрак­тною часовою природою, ритміка виступає в ролі тлумача музики, перекладаючи звуковий ряд на мову жестів. Серед усіх елементів музичної мови ритміка вибирає ритм як елемент, однаково влас­тивий і музиці, і рухам тіла. Проте метою ритміки є не тільки і не стільки опанування ритму, скільки «охоплення» музичного тво­ру як цілісного явища завдяки специфічним рухам, експресія яких спрямовується на передачу всіх нюансів музичного розвитку. У рухах віддзеркалюються темп, динаміка, агогіка, артикуляція, тембр, фак­тура, характер і розвиток мелодичної лінії, музичні фрази, стильові особливості твору тощо.

Другий рівень ставить завдання підготовки до професійного на­вчання і ґрунтується на сольфеджіо та імпровізації на фортепіано. Навчання сольфеджіо спрямовувалось на розвиток слуху до абсо­лютного, оволодіння музичною грамотністю, під якою розумілося вміння «бачити те, що чуєш, чути те, що бачиш». Ви­хідним пунктом формування музичного слуху були різноманітні музичні лади із різною послідовністю тонів і півтонів, основним способом — моторна активність, поєднання співу і руху. Йдеться про використання на заняттях з сольфеджіо різних рухових реакцій людини на музику, особливо на метро-ритм: хода, плескання, тупо­тіння, диригентські рухи, мовлення тощо.

Наступним компонентом системи музичного виховання Еміля Жак-Далькроза стала імпровізація, яка слугувала основою не тіль­ки для рухової та вокальної активності учнів у межах інших ком­понентів, але й головним методом осягнення музики, опанування грою на фортепіано. Ставилося завдання засвоїти метроритмічні, мелодико-гармонічні й поліфонічні елементи музики, і на цій осно­ві розвивати навички вільного музикування, творчу фантазію. Сут­ність інструментальної імпровізації полягала у використанні під час гри на фортепіано різних ритмічних побудов, що спиралися на по­слідовність гармонічних функцій.

З інструментальною імпровізацією тісно пов'язувалася пластич­на інтерпретація музичних творів, яка полягала у відчутті неперерв­ної пульсації, метро-ритмічної структури, створенні «пластичного контрапункту» тощо. У такий спосіб у рамках однієї музично-педагогічної системи були поєднанні завдання масової та професійної музичної освіти Це надало системі Жак-Далькроза особливої цілісності й широти комплексного впливу на особистість. Практична реалізація кожно­го компонента системи музично-ритмічного виховання вимагає від учнів одночасної мобілізації слухової, рухово-просторової, емоцій­ної та інтелектуальної сфер. Завдяки ритміці ефективно розвива­ються музичний слух, пам'ять, відчуття ритму і метру, швидкість реакції на музику, рухово-просторова уява, вміння концентрувати увагу, емоційна чутливість.

Ідеї Далькроза значно поширилися ще до першої світової війни. Його школа музики і ритму в Геллерау, що поблизу Дрезина (від­крита в 1911 році), виявила значний вплив на розвиток європейської музично-педагогічної думки. Основним завданням своєї діяльності в Геллерау Далькроз вважав підготовку вчителів ритміки за своєю системою для широкої мережі навчальних закладів, про створення яких в усьому світі він мріяв.

Наголосимо на глибоко гуманістичній спрямованості музично-педагогічної системи Еміля Жак-Далькроза, який прагнув виховати особистість через залучення до мистецтва, звеличення її духовного життя. Гуманний характер педагогіки Жак-Далькроза виявився у вірі в можливості розвитку всіх дітей методом ритміки, у розумінні осо­бливостей психіки дитини і в прагненні, збагативши її радісними переживаннями, забезпечити повноцінний її розвиток. Про життєздатність ідей Еміля Жак-Далькроза, проголошених більше ста років тому, свідчить їх впровадження (повне або часткове) у мистецьку освіту багатьох країн.

Зазначимо, що попри всю прогресивність, гуманістичну спрямо­ваність та принципову новизну методична система Жак-Далькроза перевороту в музичній педагогіці не здійснила. По-перше, Європа, у першій половині XX ст., була далекою від широкого практичного втілення ідей швейцарського педагога і музиканта (тривалі перша і друга світові війни, подолання їх руйнівних наслідків). По-друге педагогічна практика дедалі більше виявляла певну однобокість, зрозумілу обмеженість музично-ритмічного виховання, коли в інтерпретації деяких вчителів і методистів ритмічний елемент ставав самоціллю, його зв'язок з іншими компонентами музичної мови нерідко порушувався, характер пластичних рухів не пов'язувався фактурою, формою, настроєм п'єси. Подекуди заняття з ритміки перетворювалися на гімнастичні або танцювальні уроки під супровід музики. Відтак ритміка втратила глибокий виховний сенс, дух радісного, звеличеного спілкування з мистецтвом, що стимулює моральне очищення і художнє потрясіння.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти