ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Подібність та відмінність уроку музики

 

Урок музики в школі, як урок мистецтва, звичайно, має свої особливості, і, разом з тим, як шкільний предмет, він подібний до інших уроків.

Така подібність полягає:

По- перше: всі предмети, що входять в навчальний план, мають загальну мету – формування всесторонньо розвинутої, гармонійної особистості. І хоча в кожному випадку мета досягається різними засобами (в даному випадку – засобами музики), вона єдина. Школа не готує музиканта-професіонала, як не готує професійних математиків, фізиків, хіміків тощо.

По-друге: в основі побудови будь-якого шкільного уроку лежать психолого-педагогічні закономірності, тобто, враховуються вікові особливоті учнів, які проявляються в своєрідності їх пам’яті, уваги, уяви і т. д.

По-третє: все викладання в школі базується на загальнодидактичних принципах, які знову ж таки реалізуються по-різному, у відповідності до особливостей кожного предмета.

По-четверте: об’єднує музику з іншими предметами і форма організації уроку – в класі однаковий віковий склад учнів, тривалість уроку, обов’язковість уроку для всіх учнів, повторення, закріплення, новий матеріал, перевірка пройденого матеріалу, оцінювання тощо.

По- п’яте: при наявності різних форм роботи (наприклад, читання, письмо, сухання розповіді вчителя; або спів, слухання музики), урок повинен бути цілісним.

По-шосте: загальними є і основні методи навчання – показ-пояснення, бесіда, створення проблемних ситуацій для виконання якогось завдання іт. д.

Відмінність уроку музики від інших уроків витікає:

По-перше: з головної особливості уроку музики – це урок мистецтва. Саме пізнання, що відбувається в процесі навчання музиці, є специфічним, воно не може зводтитись тільки до діяльності думки, а обов’язково повинно бути єдністю емоцій та розуму, свідомості та почуття.

По-друге: музика діє комплексно на людину, на її психіку, моторику, фізіологічні процеси. В неї не тільки з’являються різні почуття (радість, печаль, бадьорість), вона не тільки мислить, усвідомлюючи ці почуття, але під впливом музики в організмі людини можуть відбуватися й фізіологгічні зміни: мінятися пульс, артеріальний тиск тощо.

По-третє:обов’язкова єдність емоційного і свідомого. Кожен елемент уроку повинен викликати активне, зацікавлене ставлення дітей.

По-четверте:обов’язкова єдність художнього і технічного. Музичний урок як урок мистецтва вимагає, щоб всі його компоненти були художніми (репертуар для слухання, співу, вправи, розспівки тощо). Але для того, щоб добитися художньості на уроці, необхідна праця, необхідне технічне володіння матеріалом.

По-пяте:переважно колективна форма роботи (слухають і виконують музику діти в більшості випадків одночасно).

 

 

Тема№4. Методи музичного виховання

План

Основні функції методів навчання

Класифікація методів навчання

Література:

1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. - М:Просвещение,1983. – С.68-78.

2. Печерська Е.П. Уроки музики в початковій школі. К.: Либідь, 2001. – С.93-97.

3. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі. – тернопіль: Навчальна книга, 2001. – С.117-125.

4. Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти / навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга, 2011. – С.297-307.

Питання для самоаналізу:

1. Проаналізуйте основні функції методів навчання;

2. Охарактеризуйте основні методи музичного навчання;

3. В чому особливість стимулюючих методів музичного виховання;

4. Дайте характеристику музичних методів навчання за системою Д.Б.Кабалевського?

5. Як ви розумієте поняття «емоційна драматургія уроку музики»?

 

Основні функції методів навчання

Методика музичного виховання як педагогічна наука підкоряється закономірностям загальної педагогіки і, подібно будь-якої методики, спирається на дидактичні принципи і методи.

Загальна педагогіка школи, як ми знаємо, визначила загальнодидактичні принципи: доступність, наочність, науковість, зв'язок із життям, систематичність і послідовність засвоєння знань. Однак, кожний предмет має свої особливості, специфіку, свої принципи і методи викладання. Таким чином, музичне мистецтво як навчальний предмет та складова освітніх галузей "Мистецтво" та "Естетична культура" Державних стандартів освіти повинен мати свою власну дидактику - художню дидактику, тобто принципи і методи, що розкривають його специфіку.

Метод, як відомо, - це шлях, спосіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного завдання; сукупність прийомів та операцій практичного та теоретичного засвоєння дійсності.

У педагогіці методи розділяють на методи навчання і виховання. Методи навчання орієнтують на вирішення дидактичних завдань, а методи виховання - на формування в учнях ціннісного ставлення до світу і до себе. Музична педагогіка загальноосвітньої школи, спираючись на сумісну діяльність учителя і учнів, домагається їх органічної єдності.

Методи музичної педагогіки пов'язані з дидактичними методами, що розкривають специфіку окремих етапів навчання, а також із загальнодидактичними методами, що відображають загальні способи досягнення мети освіти. До найбільш важливих і дійових методів відносяться: метод порівняння (порівнюючи музичні твори, частини одного твору між собою, учні приходять до висновку, що музика будується на основі контрасту і повтору). В якості порівняння можуть виступати музичні явища різного рівня: висота звуків, різні лади, регістри, жанри, форми, тембри тощо. Порівняння допомагає дітям краще почути і зрозуміти музичні особливості твору.

 

Класифікація методів

Словесні методи (бесіда, пояснення, розповідь, дискусія, лекція). "Слово вчителя, - писав В. Сухомлинський, - інструмент впливу на душу вихованця. Мистецтво виховання включає, перш за все, мистецтво розмовляти, звертаючись до людського серця. Слово ніколи не може до кінця пояснити всю глибину музики, але без слова не можна наблизитись до цієї найтоншої сфери пізнання почуттів… Пояснення музики має нести в собі щось поетичне, щось таке, що наблизило би слово до музики…".

Наочні методи. Завдяки звуковій природі музичного мистецтва, наочно-слуховий метод або метод слухової наочності набуває особливого значення. Пріоритетним видом наочності на уроці музики є звучання самої музики, що демонструє музичні твори як у живому звучанні, так і з використанням аудіотехніки. Особливу цінність представляє виконання музики дітьми: хоровий спів, приспівування окремих тем-мелодій, вокалізація, елементарне музикування, пластичне інтонування, диригування музично-сценічної вистави тощо. Обсяг і якість звучання музики на уроці, а також її функція в драматургії уроку, є важливим показником успішності музично-педагогічного процесу.

У музично-педагогічній практиці широко використовується наочно-зоровий метод або метод зорової наочності. Наприклад, наочні дидактичні посібники, схеми, таблиці, репродукції. Необхідно використовувати таку наочність, яка зумовлена сутністю музики як самостійного слухового інтонаційного мистецтва, змістовою інтонаційно-звуковою формою твору і музичною діяльністю учнів.

У сучасній музичній практиці використовуються методи, що активізують розвиток сприйняття музики учнями.

У музичній педагогіці запропоновані так звані «ведучі» методи музичного виховання:

Метод роздумів про музику (Д.Кабалевський) спрямований на особистісне, творчо-індивідуальне засвоєння учнями духовних цінностей. "Важливо, щоб вирішення нових питань, - писав Д. Кабалевский, - набувало форму коротких співбесід учителя з учнями. В кожній співбесіді має відчуватися три поєднаних моменти: перший - чітко сформульоване вчителем завдання; другий - послідовне вирішення спільно з учнями цього завдання; третій - висновок, який повинні зробити самі учні".

Метод забігання вперед і повернення до вивченого(Д. Кабалевський) або метод перспективи і ретроспективи в процесі навчання (Е.Абдулін) дозволяє встановити зв'язок між темами програми, формуючи в учнів цілісне уявлення про музику. Необхідність цього методу зумовлена тим, що в умовах системи заємопов’язаних між собою тем жодну з них не можна розглядати ізольовано. Тому учитель щоразу повинен знати, наскільки учні готові до сприймання нового матеріалу не тільки найближчої теми, а й наступних. З другого боку, потрібно постійно повертатися до пройденого матеріалу, щоб усвідомити його на новому, вищому рівні. Завдяки забіганню наперед і поверненню до вже відомого у свідомості учнів створюється цілісне враження про музичне мистецтво.

Метод музичного узагальнення (Д.Кабалевський, Е.Абдулін) - провідний метод організації музичних занять, спрямований на засвоєння учнями ключових знань про музику, втілених у темах програми, формування художнього мислення, а також на досягнення цілісності уроку на основі теми семестру. Узагальненні знання можна засвоїти за умови опори на музичне сприймання.

Метод емоційної драматургії - пов'язаний з урахуванням умов роботи в певному класі, з певним складом учнів. Залежно від цих умов учитель повинен уміти реалізувати на уроці різну «режисуру», залишаючись у межах вимог програми щодо опрацювання певної теми. Наприклад, зважаючи на стомлюваність класу, його «настрій» та багато інших причин, які роблять урок несхожим на інший, пропонувати учням для слухання чи виконання музику повільну або, навпаки, жваву, енергійну, веселу. А може статися, що вчителеві взагалі доведеться з метою кращого закріплення певної теми випустити з даного уроку якусь із його складових ланок, а потім надолужити пропущене на наступному уроці.

Метод створення художнього контексту (Л.Горюнова) спрямований на розвиток музичної культури школярів через інтеграцію з іншими суміжними видами мистецтва, історією, життєвими ситуаціями, створення художньо-педагогічного середовища. Даний метод дає можливість представити музику в багатстві її різноманітних зв'язків, зрозуміти схожість та відмінність від інших видів мистецтва, інших сфер суспільної свідомості.

Метод моделювання художньо-творчого процесу (Л.Школяр) спрямований на підвищення активного засвоєння творів мистецтва. Саме метод моделювання художньо-творчого процесу, коли учень виконує роль творця-композитора, творця-поета, творця-художника, який немов би заново створює твір мистецтва для себе та інших людей, забезпечує дитині прожиття знання і розуміння сенсу своєї діяльності. Особливо це важливо під час засвоєння учнями великих класичних творів, що завжди були призначені тільки для "слухання"; це важливо, також, і для засвоєння фольклору, коли школярі заглиблюються в народження музики, самі створюють загадки, приказки і прислів'я; це важливо і під час засвоєння (розучування) будь-якої пісні та для інструментального музикування.

Метод інтонаційно-стильового досягнення музики (Л.Школяр) орієнтований на особистісну інтерпретацію музичної мови і припускає цілеспрямований відбір творів різних індивідуальних, національних або епохальних стилів. Вслуховування в музичну мову будь-якого композитора формує потребу в знаннях. При цьому учні, спираючись виключно на інтонаційно-образне сприйняття музики, здійснюють таку інтерпретацію твору, характеристикою якої є цілісність, емоційна виразність.

Стимулюючі методи музичного виховання:

· метод емоційного впливу (коли учитель емоційним словом, мімікою, жестом викладає матеріал);

· метод здивування (коли учитель донесе цікаву інформацію, що здатна здивувати і зацікавити учнів);

· метод створення ситуації успіху (здатність вчителя мотивовано і обгрунтовано оцінити учня).

Таким чином, методи музичного виховання являють собою різні способи спільної діяльності вчителя і учнів, де провідна роль належить педагогу. Розвиваючи уявлення, емоційну чутливість, музичне мислення, учитель прагне до того, щоб спілкування з мистецтвом викликало в дітях почуття радості, задоволення, а формування навичок і вмінь сприяло виявленню їх активності та самостійності.

 

Тема№5. Планування музичних занять і облік результатів музичного виховання

План

Планування музичних занять

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти