ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Практика за темою магістерської та дипломної кваліфікаційних робіт є кінцевим етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом і збору матеріалів для магістерської (дипломної) роботи.

Програма практики передбачає завдання, які дають можливість узагальнити знання, практичні уміння та навички з організації облікового процесу на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіти професійним досвідом з обліку окремих об’єктів, перевірити готовність майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, зібрати матеріал для написання магістерської та дипломної кваліфікаційних робіт.

Досягнення основної мети ПРАКТИКИ передбачає:

1. Закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих в процесі навчання.

2. Набуття та удосконалення навиків і умінь практичної роботи в бухгалтерії підприємства.

3. Ознайомлення з організацією і функціонуванням бухгалтерсько-економічної служби підприємства.

4. Оволодіння технікою ведення бухгалтерського обліку, навиками складання первинних документів, їхнього прийому, перевірки й обробки, веденням записів в облікових регістрах, здійснення аналізу, методики проведення аудиту.

5. Ознайомлення з порядком складання фінансової звітності; аналізом показників звітності.

6. Набуття досвіду прийняття самостійних рішень в умовах невизначеності на основі здобутих знань.

Основними завданнями ПРАКТИКИ студентів є:

1. Прикладне застосування теоретичних знань на майбутніх робочих місцях.

2. Практичне освоєння методів і методик фінансово-економічної роботи структурних підрозділів підприємства (установи, організації).

3. Набуття практичних навиків у вирішенні організаційно-економічних, фінансових, управлінських та інноваційних проблем та завдань.

4. Здобути вміння виконувати функції працівника фінансово-економічного відділу підприємства.

5. Підбір та формування необхідної інформаційної бази для подальшої її використання у написанні звіту з ПРАКТИКИ та магістерської кваліфікаційної роботи чи дипломної роботи.

ПРАКТИКА проводиться вколективній та індивідуальній формах, які тісно пов'язані й доповнюють одна одну.

Колективна форма передбачає консультації зі спеціалістами, обговорення, дискусії тощо. Індивідуальна форма – самостійне вивчення програмних питань практики, проведення досліджень, необхідних для підготовки звіту з практики.

Зміст практики визначається у відповідності із завданням ПРАКТИКИ:

1. Аналіз діяльністі підприємства з позицій системного підходу, в тому числі дослідження напрямів основної діяльності підприємства, зовнішніх та внутрішніх зв’язки, організації колективної праці на підприємстві з урахуванням форм її розподілу та організаційної структури.

2. Ознайомитися із конкретною проектною та виробничою документацією (державні та галузеві стандарти, стандарти підприємства, керівні матеріали та методики, норми та правила тощо).

3. Виконати функції стажера за місцем проходження ПРАКТИКИ.

4. Проаналізувати структуру та зміст інформаційних потоків, що мають місце на підприємстві та виділити дані, що будуть використані при написанні звіту з ПРАКТИКИ та магістерської та дипломної кваліфікаційних робіт.

5. Ознайомитися із структурою ведення обліку на базі практики.

ПРАКТИКА триває 4 тижні. Під час практики студент використовує свій робочий час по такому графіку (табл. 1):

Таблиця 1

Бюджет робочого часу практики

Вид роботи Для магістрів Для спеціалістів
Кількість робочих днів Структура робочого часу, % Кількість робочих днів Структура робочого часу, %
Отримання завдання від керівника практики з кафедри 0,20 0,20
Прибуття на базу практики, оформлення документів та отримання перепусток 0,30 1,5 0,30 1,5
Загальне ознайомлення із організацією та інструктаж з техніки безпеки 0,50 2,5 0,50 2,5
Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю бази практики (підприємства, організаніції, установи) 3,00 3,00
Робота у функціональних відділах з метою проходження практики, відповідно індивідуальному завданню 8,00 8,00
Збір інформації для написання звіту з практики 4,00 4,00
Написання звіту та заповнення щоденника з практики 2,00 2,60
Оформлення та затвердження звіту про практику та щоденника 1,00 1,00
Підготовка та проведення тематичної лекції для працівників організації (для магістрів) 0,60 _ _
Здача перепусток, майна організації, відбуття 0,40 0,40
Всього 20,00 20,00

 

Дата початку і закінчення практики встановлюється навчальним планом.

У результаті проходження практики студент повинен знати загальні функції обліку, його взаємозв'язок із всіма економічними службами бази практики, організацію аналітичного і синтетичного обліку в умовах ручної й автоматизованої обробки інформації. Також студент повинен уміти складати первинні документи, групувати і систематизувати їх для подальшої обробки, вести регістри синтетичного обліку, зіставляти дані аналітичного і синтетичного обліку, формувати фінансові звіти.

БАЗИ ПРАКТИКИ

Базами практики є підприємства, організації та установи різних форм власності та підпорядкування.

Вимогою до бази практики є наявність фінансово самостійної бухгалтерської служби підрозділу, для забезпечення умов виконання програми практики для освітньо-професійної програми підготовки фахівців спеціальності 7.050106, 8.050106. “Облік і аудит”.

Студенти можуть самостійно, за погодженням із керівництвом вищого навчального закладу, підбирати базу практики та пропонувати її для використання.

Зміна бази практики можлива лише з поважних причин і лише до початку ПРАКТИКИ. Рішення про можливість зміни бази практики приймає завідувач кафедри.

Підприємство, обране базою ПРАКТИКИ, має відповідати певним вимогам: бути самостійним господарюючим суб’єктом, мати успішний досвід діяльності на ринку не менше 3 років, проводити стандартизований облік, фінансову звітність, функціонувати як відкрита господарська система в ринковій економіці.

Проходження практики оформляється наказом по підприємству і здійснюється згідно з режимом його роботи. Студенти та керівники практики повинні дотримуватися певного порядку його проходження.

4. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Розподіл студентів для проходження ПРАКТИКИ проводиться відповідно до бази практики, на підставі укладеної угоди затвердженої кафедрою та керівником підприємства, установи, організації.

Закріплення бази практики проводиться в порядку договорів із підприємствами й організаціями. Це повинні бути головні підприємства регіону, галузі, що мають високий рівень техніки і технології, організації і культури праці, що дозволять студентам послідовно і цілком виконати програму практики.

Першочерговим етапом проходження практики є отримання індивідуального завдання та щоденника з практики. Керівник практики від кафедри надає ґрунтовні роз’яснення студенту цілей та завдань практики, інструктаж щодо організації проходження практики, техніки безпеки на місцях практики, визначення форми представлення звітності та процедури захисту звітів.

Під час практики студент повинен бути закріплений за керівником практики від підприємства, як правило, провідним фахівцем, працювати на різних робочих місцях і ділянках обліку так, щоб мати можливість вивчити всю програму практики.

Права студента-практиканта:

1. Обирати базу практики для проходження ПРАКТИКИ зі спеціальності “Облік і аудит”.

2. Одержувати консультації керівників практики.

3. Висловлювати пропозиції щодо удосконалення практичної підготовки студентів.

Обов'язки студента-практиканта:

1. Скласти календарно-тематичний план ПРАКТИКИ та затвердити його у керівника практики від на­вчального закладу та від бази практики.

2. Отримати завдання на практику у керівника кваліфікаційної роботи та щоденник з практики.

3. Своєчасно з'явитися на базу практики для проход­ження практики.

4. Суворо дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку бази практики; правил техніки безпе­ки і вимог охорони праці.

5. Виконати у терміни встановлені графіком навчального процесу програму ПРАКТИКИ зі спеціальності.

6. Оформити документально результати роботи під час прак­тики.

7. Після завершення термі­ну практики представити звіт для перевірки на перевірку керівнику від кафедри.

8. Одержати звіт після перевірки, доопрацювати зауваження та представити до захисту готовий звіт та заповнений щоденник.

9. Підписати завдання практики у керівника від бази практики, керівника практики від кафедри та керівника кваліфікаційної роботи.

10. Підготувати до захисту коротку (до 7 хвилин) і змістовну доповідь про результати виконаних під час практики робіт і проведених досліджень.

У період виконання своїх функцій керівник практики від кафедри “Обліку та аналізу” зобов'язаний організувати практику відповідно до затвердженої програми.

Права керівника ПРАКТИКИ від навчального закладу (викладача):

1. Скласти (разом із студентом) та затвердити календарно-тематичний план роботи студента під час ПРАКТИКИ.

2. Протягом терміну ПРАКТИКИ опитувати сту­дентів з питань виконаних ними досліджень, робити їм зауваження, давати поради, здійснювати проміжний кон­троль, виставляти до щоденника оцінки.

3. Запрошувати студентів, які порушують календарно-тема­тичний план або проявляють халатність щодо виконання завдань програми на засідання кафедри обліку і аналізу.

Обов'язки керівника ПРАКТИКИ від навчального закладу (викладача):

1. Сприяти укладанню договору на проведення практики студентів між навчальним закладом і базою практики.

2. Провести збори у навчальній групі. Роз'яснити студентам завдання і мету ПРАКТИКИ зі спеціальності, терміни і порядок її проходження, правила документально­го оформлення результатів роботи і критерії оцінки робо­ти студента.

4. Ознайомити студентів з програмою ПРАКТИКИ зі спеціальності.

5. Погодити з кожним студентом календарно-тематичний план ПРАКТИКИ зі спеціальності, враховуючи специф­іку діяльності бази практики і затвердити його.

6. Підтримувати зв'язки з керівником практики від підприє­мства з питань організації і якості проходження ПРАКТИКИ.

7. Організувати вивчення студентами нормативних документів і законодавства України.

8. Здійснювати контроль за виконанням студентами-практикантами програми ПРАКТИКИ зі спеціальності, дотриманням календарно-тематичного плану робо­ти; надавати їм методичну допомогу; проводити спостереження за професійним становленням студента на про­тязі терміну ПРАКТИКИ.

9. Перевіряти кожне завдання програми, ставити оцінку за його виконання.

10. Робити зауваження щодо складання щоденника.

11.Забезпечити своєчасність оформлення студентами що­денника і здачу звіту на перевірку, наявність у звіті відгу­ку керівника практики від бази практики про роботу студента-практиканта.

12.Перевірити звіт з ПРАКТИКИ зі спеціальності, зробити відповідні записи в щоденнику практики, вказати недоліки та шляхи їх усунення.

13.Організувати захист студентами звіту з ПРАКТИКИ зі спеціальності.

14.Виставити оцінку за ПРАКТИКУ зі спеціаль­ності в заліковій книжці студента та заліково-екзаменаційній відомості.

15.Написати звіт про результати проходження студентами навчального закладу ПРАКТИКИ зі спеціаль­ності і представити його відповідальному за організацію та проведення ПРАКТИКИ на кафедрі обліку та аналізу (не пізніше двох тижнів після закінчення термінів практики).

16.Здати звіти студентів до архіву кафедри з двома при­мірниками списків (назва практики, група, курс, форма навчання, термін практики, прізвище, ім'я, по батькові студента, підпис викладача).

17.Доповісти результати практики на засіданні кафедри.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти