ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Організація складання та порядок формування фінансової звітності

Під час практичного засвоєння теми студент повинен:

а) вивчити та відобразити у звіті:

- зміст і порядок складання та подання фінансової звітності підприємства;

б) до звіту додати:

- форми річної фінансової звітності (для спеціалістів – звітність за три роки діяльності бази практики, а для магістрів – три та більше роки).

РОЗДІЛ ІІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Керівник магістерської та дипломної кваліфікаційних робіт, враховуючи особливості ведення бухгалтерського обліку на базі практики (виробниче підприємство, бюджетна або банківська установа) самостійно вибирає з наведеного нижче переліку індивідуальне завдання: для магістрів – 3, а для спеціалістів – 2 (одне завдання обов’язково за темою кваліфікаційної роботи).

3.1. Основні теми для проходження практики на підприємствах:

3.1.1. Організація обліку дебіторів, фінансових інвестицій, розрахунків та інших активів:

- організація документування розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами (за виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами тощо);

- синтетичний та аналітичний облік розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами;

Додати до звіту первинні документи, які засвідчують відносини з покупцями, замовниками та іншими дебіторами (за виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами тощо), а також реєстри синтетичного й аналітичного обліку одержаних короткострокових векселів, фінансових інвестицій, розрахунків з покупцями та замовниками і різними дебіторами.

3.1.2. Організація обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань:

- організацію документування власного капіталу;

- синтетичний та аналітичний облік власного капіталу;

До звіту додати: розрахунки розподілу та іншого використання прибутку; розрахунки створення резервів для забезпечення зобов'язань; первинні документи з отримання й використання цільового фінансування і надходжень; реєстри синтетичного і аналітичного обліку власного капіталу (за його видами), забезпечення зобов'язань і цільового фінансування та надходжень.

3.1.3. Організація обліку розрахунків за виплатами персоналу та відрахувань на соціальні заходи:

- організація документування, синтетичного та аналітичного обліку нарахування і виплати заробітної плати;

- організація документування, синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з працівниками за дні відпустки і непрацездатності;

-організація документування, синтетичного та аналітичного обліку утримання, нарахування і сплати зборів на соціальні заходи із нарахованої заробітної плати;

До звіту додати:розрахунки або розрахунково-платіжні відомості з нарахування заробітної плати (за фактичний товарооборот, виготовлену продукцію, виконані роботи, надані послуги, відпрацьований час тощо); розрахунки з нарахування заробітної плати за дні відпусток і допомоги за тимчасовою непрацездатністю; розрахунки відрахувань внесків на соціальні заходи; реєстри обліку заробітної плати та утримань з неї, нарахування і сплати зборів на соціальні заходи.

3.1.4. Організація обліку довгострокових і поточних зобов’язань:

- організація документування, синтетичного та аналітичного обліку довгострокових зобов’язань;

- організація документування, синтетичного та аналітичного обліку поточних зобов’язань (без урахування обліку розрахунків із оплати праці та відрахувань до фондів соціального страхування);

До звіту додати: кредитну угоду; первинні документи з руху коштів за кожним видом кредиту банку та позикових коштів; первинні документи з оформлення розрахунків векселями; первинні документи з обліку операцій з різними кредиторами (постачальниками та підрядчиками, за податками й платежами, за іншими операціями); реєстри синтетичного і аналітичного обліку довгострокових і поточних зобов’язань.

3.1.5. Організація обліку витрат, доходів і результатів діяльності:

- організацію документування, синтетичного та аналітичного обліку доходів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства;

- організацію документування, синтетичного та аналітичного обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг);

- організацію документування, синтетичного та аналітичного обліку витрат діяльності;

До звіту додати: реєстри синтетичного та аналітичного обліку доходів підприємства (за видами доходів); розрахунок розподілу загальновиробничих витрат; реєстри синтетичного та аналітичного обліку витрат підприємства (за видами витрат залежно від специфіки діяльності підприємства); реєстри обліку фінансових результатів підприємства.

3.2. Основні теми для проходження практики у бюджетних установах:

3.2.1. Облік фінансування і доходів бюджетної установи:

- порядок та принципи фінансування бюджетної установи (безповоротність надання коштів, цільовий характер бюджетного фінансування, зв'язок між обсягами наданих коштів та виконання планів бюджетної установи);

- методи фінансування бюджетної установи;

- синтетичний і аналітичний облік фінансування та розрахунків по ньому (розрахунки, що використовуються для обліку асигнувань, їх структура та економічна характеристика, реєстри аналітичного та синтетичного обліку);

- поняття та види доходів;

- облік доходів загального фонду;

- облік доходів спеціального фонду.

3.2.2. Облік видатків бюджетної установи:

- види видатків бюджету та їх характеристики в розрізі кодів;

- особливості обліку видатків загального та спеціального фонду.

- касові і фактичні видатки бюджетної установи, синтетичний і аналітичний облік касових і фактичних видатків бюджетної установи.

3.2.3. Облік розрахункових операцій:

- синтетичний і аналітичний облік з дебіторами і кредиторами, розрахунків з відшкодуванням завданих збитків, розрахунків за платежами і податками в бюджет, розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами, та розрахунків у порядку планових платежів, а також порядок списання простроченої дебіторсько-кредиторської заборгованості;

- синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами.

3.2.4. Облік позабюджетних коштів:

- види спеціальних коштів, відкриття поточних рахунків для зберігання зазначених коштів;

- синтетичний та аналітичний облік спеціальних коштів.

3.2.5. Облік власного капіталу:

- зміст поняття власного капіталу та фондів бюджетних установ;

- синтетичний та аналітичний облік фондів;

- порядок обліку результатів виконання кошторисів.

3.3. Основні теми для проходження практики у банківських установах:

3.3.1. Облік власного капіталу:

- організація обліку власного капіталу банку;

- система синтетичних та аналітичних рахунків для обліку капіталу банку;

- облік операцій з формування статутного капіталу;

- облік операцій, пов'язаних зі змінами величини капіталу.

3.3.2. Облік розрахунково-касових операцій:

- принципи організації облікової роботи в касі банку;

- організація внутрішнього контролю за схоронністю грошових коштів;

- облік касових операцій з клієнтами банку;

- облік нестач і залишків грошових коштів в касі банку;

- облік касових операцій для задоволення власних потреб банку;

- організація та облік кореспондентських відносин між банківськими установами;

- облік розрахункових операцій клієнтів банку;

- облік розрахункових операцій з використанням платіжних карток.

3.3.3. Облік кредитних операцій:

- обліковий процес кредитної діяльності банку;

- відображення в обліку формування спеціальних резервів на покриття можливих втрат за наданими кредитами;

- особливості бухгалтерського обліку окремих кредитних операцій: овердрафт, репо, факторинг, кредитна лінія тощо;

- порядок бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій;

- облік застави.

Облік депозитних операцій.

- основні принципи відображення в обліку депозитних операцій;

- облік депозитних операцій фізичних та юридичних осіб;

- облік зобов'язань банку перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

- облік депозитних операцій в міжбанківський сфері.

3.3.5. Облік валютних операцій:

- організація обліку валютних операцій;

- облік обмінних операцій банку;

- облік операцій з банківськими металами;

- особливості обліку обмінних операцій з безготівковою валютою.

3.3.6. Облік операцій з цінними паперами:

- Організація облікового процесу операцій з цінними паперами;

- облік фінансових інвестицій банків у портфелях банку на продаж, до погашення, торговому та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії;

- облік комісійних операцій банку з цінними паперами.

3.3.7. Облік лізингових операцій банку:

- характеристика та види лізингових операцій;

- організація обліку лізингових операцій;

- облік операцій з фінансового лізингу на балансі лізингодавця та лізингоодержувача;

- облік операцій з оперативного лізингу;

- продаж необоротного активу з укладенням угоди про його одержання продавцем у лізинг.

3.3.8. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності банків:

- доходи і витрати банку, їх структура та види;

- принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів та витрат;

- принципи визнання доходів і витрат;

- загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів банку. Облік формування і розподілу прибутку банку.

РОЗДІЛ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМ АНАЛІЗУ, АУДИТУ (КОНТРОЛЮ) ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА БАЗІ ПРАКТИКИ

4.1. Організація аналізу на базі практики:

- охарактеризувати аналітичну службу бази практики, а також використання системного підходу при проведенні аналізу, використовуючи інформаційну базу та процедури практичної і аналітичної роботи.

4.2. Організація аудиту (контролю) на базі практики:

- дослідити методику аудиту (контролю), що використовуються для перевірки діяльності бази практики (для бюджетних установ додатково додати методику перевірки виконання кошторису доходів та видатків);

До звіту додати: висновок аудиторської перевірки або звіт аудитора; акт ревізії.

4.3.Організація управлінського обліку на базі практики:

- визначення системи управлінського обліку;

- організація системи збору управлінської інформації та порядок документообігу;

- визначення складу, термінів подання, порядку формування внутрішньої звітності;

- визначення способів контролю, аналізу, планування та прогнозування інформації, необхідної для управління підприємством.

До звіту додати: форми внутрішньої управлінської звітності.

Описуючи обрані системи необхідно визначити переваги та можливі недоліки їх організації на базі практики. Для написання даного розділу студенти магістри описують всі запропоновані системи, а спеціалісти дві, на вибір керівника кваліфікаційної роботи. Обсяг однієї описаної системи 4-5 сторінок.

Педагогічна майстерність.

Для студентів-магістрів обов’язковим є набуття педагогічної майстерності на базі практики. Для цього, необхідно підготувати лекційний матеріал та виступити з ним перед працівниками бухгалтерії бази практики.

Тему лекції затверджує керівник магістерської роботи у завданні (див. додаток Б.2). Лекційний матеріал повинен висвітлювати одну з проблем організації та ведення бухгалтерського обліку. Підготовлений матеріал повинен бути достовірним і науково обґрунтованим, а виклад – цікавим та доступним для слухачів. Обсяг матеріалу складає 5-6 друкованих аркушів.

До звіту додати: рецензію на лекцію підписану керівником практики від бази практики.

ВИСНОВКИ

У висновках необхідно узагальнити результати проведеної роботи впродовж практики, визначити ступінь виконання поставлених завдань, що описані в усіх розділах звіту з обов’язковим переліком пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення бухгалтерської служби, а також міркувань щодо практичної їх реалізації і впровадження на базі практики. Обсяг 5-6 сторінок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

У списку літератури наводяться усі використані літературні джерела (підручники, посібники, монографії, статті з відповідними посиланнями), нормативно-законодавчі та інструктивні акти, а також розпорядчі та організаційні документи бази практики.

ДОДАТКИ

У додатках розміщують первинні документи, реєстри бухгалтерського обліку, статут підприємства, фінансову та податкову звітність тощо.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти