ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТА

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Методичні вказівки

До виконання та оформлення кваліфікаційних робіт

Бакалаврів спеціальності «Економічна кібернетика»

(спеціалізації «Моделювання економіки»,
«Інформаційні системи в економіці»)

 

 

Донецьк, 2013

Методичні вказівки до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт бакаларів спеціальності «Економічна кібернетика» / укладачі Н. В. Касьянова, А.О. Коломицева, О.О. Тарасова – Донецьк : ДонНТУ, 2013. – 39 с.

 

У роботі викладено основні положення щодо оформлення кваліфікаційної роботи бакалаврами ДонНТУ спеціальності «Економічна кібернетика» (спеціалізації «Моделювання економіки», «Інформаційні системи в економіці») всіх форм навчання. Порядок оформлення базується на положеннях державного стандарту України ДСТУ 3008-95. Наведено зразки подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій.

Призначено для бакалаврів спеціальності «Економічна кібернетика».

 

 

Рекомендовано Навчально-методичною комісією
спеціальності «Економічна кібернетика»

(протокол № ____ від «___» квітня 2013 р.)

 

 

© Касьянова Н.В.,

Коломицева А.О,

Тарасова О.О.

© ДонНТУ, 2013


ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ.. 6

РОЗДІЛ 2. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ТА КЕРІВНИКА ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 8

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ.. 10

РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ.. 12

РОЗДІЛ 5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ.. 19

РОЗДІЛ 6. ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ.. 23

РОЗДІЛ 7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. 26

РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИХ
РОБІТ. 28

Додаток 1. Зразок заяви на затвердження теми випускної роботи 29

Додаток 2. Зразок завдання на випускну роботу.. 30

ДОДАТОК 3. ЗРАЗОК ФОРМИ ТИТУЛЬНОГО АРКУША ВИПУСКНОЇ
РОБОТИ.. 31

ДОДАТОК 4. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ.. 32

ДОДАТОК 5. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ.. 33


ВСТУП

Випускна робота бакалавра є самостійною, науково-практичною роботою студента, що підводить підсумки набутих ним знань, вмінь та навичок з основних дисциплін, передбачених навчальним планом за базові курси навчання. Випускна робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Випускна робота є важливим етапом підготовки та готує студента до виконання самостійної роботи за спеціальністю 6.030502 «Економічна кібернетика». Цей вид учбової роботи дозволяє проявити загальнотеоретичну і спеціальну підготовку, уміння самостійне мислити, навички в систематизації матеріалу і оформленні результатів дослідження.

У випускній роботі студент повинен засвідчити, що він оволодів необхідними теоретичними знаннями та навичками їх практичного застосування в конкретних умовах. У зв'язку з цим робота повинна виконуватись стосовно конкретного об'єкту, в якості якого може виступати як економічний, так і теоретичний об’єкт; робота повинна містити його аналіз з конкретними пропозиціями щодо розв'язання проблем та завдань, які розглядаються в даній роботі.

Випускна роботи повинна обов'язково включати елементи дослідження: вони або містять нові факти і матеріали, або по-новому узагальнюють та інтерпретують вже відомі дані.

Тематика роботи, її зміст і об'єкт дослідження визначаються кафедрою з урахуванням інтересів студентів відповідно до специфіки спеціальності «Економічна кібернетика». При написанні роботи необхідне дотримання загальних вимог до її структури та оформлення.

У представленому методичному посібнику комплексно розглянуто весь процес підготовки випускної роботи від вибору теми до її прилюдного захисту: викладено методику написання і правила оформлення рукопису випускної роботи, розглянуто порядок підготовки до захисту, процедуру прилюдного захисту, висвітлено критерії оцінювання.

Текст видання структурований по розділах, що дозволяє в процесі виконання окремих заходів не вивчати весь матеріал цілком, а звертатися до відповідного розділу. В додатках наведені форми організаційних документів, що оформлюються при підготовці робіт. Матеріали видання узгоджені з чинними нормативними документами щодо організації процесу атестації випускників.

Посібник адресований перш за все студентам економічних спеціальностей для надання допомоги у підготовці та захисті випускних робіт, а також викладачам для організації наукового керівництва випускними роботами бакалаврів.


РОЗДІЛ 1.
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

 

Виконання випускної роботи передбачає основні цілі:

­ поглиблення, розширення та систематизацію теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом за базовий період навчання за спеціальністю;

­ оволодіння методиками теоретичного та експериментального дослідження при розв'язанні конкретних економічних та соціальних проблем, пов'язаних з аналізом та розробкою рекомендацій для прийняття відповідних управлінських рішень;

­ розвиток навичок пошуку та систематизації інформації із управління діяльністю на мікро- та макрорівнях, її обробки з застосуванням сучасних інформаційних систем та технологій, математичних та статистичних методів обробки інформації, моделювання та прогнозування;

­ розвиток вмінь та навичок в проведенні самостійних аналітичних маркетингових робіт, а також оволодіння методами та формами їх виконання;

­ визначення підготовленості студента до самостійного аналізу та викладу матеріалу, вміння захищати свою роботу перед комісією колегами, керівництвом.

Головне завдання бакалавра з економічної кібернетики полягає в проведенні аналізу діяльності досліджуваного об'єкта і в розробленні пропозицій для прийняття рішень за результатами цього аналізу. В сучасних умовах розбудови державності України особливу значимість мають питання, пов'язані з ефективним проведенням різноманітних фінансово-економічних операцій, їх інформаційно-аналітичним забезпеченням, проведенням PR-кампаній, створенням відповідного іміджу тощо.

Випускна робота повинна носити проблемний характер, сутність якого полягає у вмінні аналізувати, досліджувати проблему з допомогою наукових методів, синтезувати та узагальнювати накопичений в процесі аналізу матеріал, а також розробляти рекомендації на рівні оперативних, тактичних та стратегічних рішень.

Випускна робота за освітньо-професійною програмою базової вищої освіти напряму "Економіка і підприємництво" з професійною орієнтацією "бакалавр з економічної кібернетики" виконується у восьмому семестрі, за освітньо-професійною програмою бакалавра з економічної кібернетики.

Випускна робота у восьмому семестрі є випускною кваліфікаційною роботою бакалавра в системі державної атестації випускників Державного університету інформатики і штучного інтелекту.

Кафедра економічної кібернетики організовує виконання випускних робіт за реальною сучасною тематикою, в тому числі і за замовленнями зацікавлених організацій та установ.


РОЗДІЛ 2.
ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ТА КЕРІВНИКА ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Тематика випускних робіт розробляється та щорічно оновлюється кафедрою економічної кібернетики з врахуванням замовлень організацій та установ і особливостей поточного стану економічних відносин. Вона базується на дисциплінах:

1) Моделювання економіки;

2) Економічна кібернетика;

3) Системи обробки економічної інформації;

4) Інформаційні системи і технології в економіці;

5) Системний аналіз;

6) Прогнозування соціально-економічних процесів;

7) Сиcтеми підтримки прийняття рішень.

Студенту надається право самостійно обрати тему випускної роботи з запропонованого кафедрою переліку або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки. Назва випускної роботи повинна бути короткою, відповідати обраній спеціальності та суті проблеми, що вирішується, вказувати на мету роботи. Не пізніше п’ятого тижня відповідного семестру студент подає на кафедру економічної кібернетики заяву за встановленою формою (додаток 1).

З метою надання випускнику теоретичної і практичної допомоги в період підготовки і написання випускної роботи кафедра виділяє йому наукового керівника. Науковий керівник призначається завідувачем кафедри з числа осіб професорсько-викладацького складу кафедри економічної кібернетики або суміжних кафедр. Науковий керівник повинен допомогти студенту визначити найбільш ефективні рішення, всебічно стимулювати творчість і самостійність при виконанні ним випускної роботи.

Науковий керівник випускної роботи:

­ надає практичну допомогу студенту у виборі теми випускної роботи і розробці плану її виконання та програми відбору необхідного матеріалу;

­ рекомендує студенту спеціальну, нормативну літературу та інформаційні джерела за обраною темою випускної роботи;

­ регулярно консультує студента, а при необхідності організовує консультації у інших викладачів інституту, контролює протягом всього періоду графік виконання ним випускної роботи, її якість та своєчасність виконання, а також інформує завідувача кафедри про хід підготовки роботи до захисту;

­ надає допомогу у виборі методики проведення дослідження;

­ здійснює систематичний контроль за ходом виконання випускної роботи у відповідності з розробленим планом;

­ після виконання випускної роботи дає оцінку якості її виконання і відповідності вимогам, висунутим до неї (відгук керівника);

­ присутній на захисті випускної роботи та оцінює роботу.

­ визначає готовність випускної роботи до захисту.

Випускнику слід періодично (за обопільною домовленістю) інформувати наукового керівника про хід підготовки випускної роботи, консультуватися з важких питань, обов’язково повідомляти про можливі відхилення від графіка виконання роботи.

Загальні вимоги

 

Текст кваліфікаційної роботи друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з використанням шрифту Times New Roman текстового редактора Word розміру 14 із полуторним міжрядковим інтервалом. Форматування тексту повинно відповідати таким вимогам: текст розташовується на сторінці по ширині, абзацний відступ – 1,25 см.

Обсяг основного тексту кваліфікаційної роботи має становити для бакалаврів до 120 друкованих сторінок.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. На інших сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. На сторінках, які містять заголовки таких структурних частин роботи, як лист завдання до роботи, відгук наукового керівника, реферат, зміст, вступ порядковий номер не проставляють.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин кваліфікаційної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до набору (по центру аркуша) жирним шрифтом. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Після слова «РОЗДІЛ» ставлять його номер, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу теж без крапки. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№». Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад: «2.3» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Відстань між заголовком розділу та першим підрозділом повинна дорівнювати 2 інтервали. Перед кожним наступним підрозділом треба пропустити 1 інтервал. Між заголовком підрозділу та основним текстом додатковий інтервал не встановлюється. Кожну структурну частину (розділ) роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають суцільній нумерації.

Приклад оформлення частини сторінки основного тексту наведено на рис. 5.1:

 

 

РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ 3.1 Методичний підхід до формування та впровадження механізму інвестування промисловості   Виходячи з необхідності активізації інвестиційної діяльності …

 

Рис. 5.1. Оформлення частини сторінки основного тексту

Ілюстрації

 

Ілюструють роботу, виходячи із певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, що допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов’язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. Розташовуються ілюстрації по центру сторінки тексту. Між рисунком і текстом має бути один інтервал.

Ілюстрації (схеми, графіки, рисунки) необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Рисунок або схему, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках. Посилання на ілюстрацію роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «…розподіл коштів подано на рис. 4.1» або «…витрати на заробітну плату складають значну частину загального обсягу витрат (рис. 5.2)».

Ілюстрації позначають словом «Рисунок __» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Рисунок 1.2 – » (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі роботи подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. Наприклад:

 

 

Рис. 5.2. Панель задач Windows

 

 

Таблиці

 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць (див. табл. 5.1).

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку кваліфікаційної роботи або з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки.

Таблиця 5.1.

Формування доходу ККП «Рози Донецька» за 2010-2012 рр., тис. грн

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік Темпи зростання (+), зменшення (-), %
2011/2010 2012/2011 2012/2010
1. Доход (виручка від реалізації) 256,7 285,9 320,8 111,38 112,21 124,97
2. ПДВ 51,34 57,18 64,16 111,38 112,21 124,97
3. Чистий доход 139,8 154,8 205,3 110,73 132,62 146,85
4. Собівартість реалізованої продукції 215,3 228,5 257,9 106,13 112,87 259,13
5. Валовий прибуток 256,7 285,9 320,8 111,38 112,21 124,97
6. Інші операційні доходи 342,9 440,4 331,8 128,43 75,34 96,76
7. Разом валовий доход 482,7 595,2 537,1 123,31 90,24 111,27

 

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінювати лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те саме», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, знаків, математичних символів, які повторюються, не можна. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. Текст у таблиці розміщують по ширині, без абзацного відступу, шрифт № 14(12).

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. Позначення таблиці складається зі слова «Таблиця» (друкується з першого символу рядка), номера розділу, в якому знаходиться таблиця, порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, тире і назви таблиці з великої літери без крапки в кінці, наприклад: «Таблиця 1.2.» (друга таблиця першого розділу). Якщо в розділі роботи одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами зліва пишуть слова «Продовження таблиці __» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження таблиці 1.2».

Між таблицею і текстом має бути один інтервал.

Формули

 

При використанні формул необхідно користуватися вбудованим у Word редактором формул MS Equations.

Як правило, формули розміщують на окремих рядках, посередині, а невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують усередині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками: вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=), або після знаків плюс (+), мінус (-), множення.

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об’єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться всередині групи формул і спрямовано в сторону номера.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент, тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

Розділовими знаками між формулами, що йдуть одна під одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера.

Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять усередині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і матриці, можна розділові знаки не ставити.

Приклад запису формули:

 
 
При складанні групувань на основі кількісних ознак визначають кількість груп за формулою Стерджесса (2.1): , (2.1) де m – кількість груп; n – чисельність сукупності. При формуванні груп постає питання …

 

 


Примітки

Примітки до тексту і таблиць, в яких наводять довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1....

2....

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

Додатки

 

Додатки оформлюють як продовження кваліфікаційної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, «Додаток А», «Додаток Б». Один додаток позначається як додаток А. Якщо текст додатка переноситься на іншу сторінку, то по центру цієї сторінки робиться напис «Продовження додатка» з вказівкою відповідної літери додатку, наприклад, «Продовження додатка А».

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок А.3 – третій рисунок додатка А; таблиця Б.2 – друга таблиця додатка Б; формула (Г.1) – перша формула додатка Г. Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1).


РОЗДІЛ 6.
ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Завершена випускна робота підписується студентом, переплітається та подається науковому керівнику на відгук.

Повністю оформленувипускну роботустудент представляє для отримання відгуку науковому керівнику. Текст відгуку має відображати наступні критерії оцінювання ( Додаток ) :

а) заголовок із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові студента, тема дипломної роботи;

б) актуальність теми;

в) короткий критичний огляд змісту окремих частин дипломної роботи з виділенням найбільш важливих і значущих місць, у яких виявилася самостійність студента, його рівень теоретичної та практичної підготовки, ерудиція, економічне мислення, знання літератури;

г) значущість висновків і практичних рекомендацій студента, основних результатів дослідження;

ґ) своєчасність виконання робочого плану-графіку;

д) відповідність дипломної роботи виданому завданню;

е) рівень розкриття плану дипломної роботи;

є) коротка атестація автора дипломної роботи як фахівця, що претендує на диплом про вищу економічну освіту за фахом «Економіка підприємства» (Економіка промислового підприємства);

ж) недоліки, допущені студентом у кваліфікаційній роботі;

з) загальна оцінка дипломної роботи;

и) прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника, підпис, дата.

Загальний обсяг відгуку на дипломну роботу – 1-2 сторінки. Бланк відгуку має бути надрукований на комп'ютері, а текст – написаний розбірливим почерком.

Якщо відгук наукового керівника негативний, випускна робота знімається з плану захисту.

Після отримання відгуку керівника студент подає випускну роботу завідувачу кафедри економічної кібернетики, який після попереднього захисту направляє її на рецензування одному з раніше затверджених рецензентів.

В рецензії відзначається:

­ актуальність, реальність та доцільність дослідження теми для замовника, на матеріалах якого виконувалась робота;

­ відповідність матеріалів випускної роботи цілям та завданням, а також ступінь їх реалізації;

­ рівень теоретичного та практичного вирішення питань;

­ якість та вірогідність сформульованих в роботі висновків, пропозицій, рекомендацій, правильності виконаних розрахунків;

­ ступені оригінальності отриманих результатів при проведенні аналізу та розробки рішень;

­ позитивні моменти та недоліки роботи;

­ загальна оцінка випускної роботи (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

В рецензії, підписаній рецензентом, вказується його посада і місце роботи, вчений ступінь і вчене звання (якщо такі наявні). Підпис рецензента засвідчується печаткою відділу кадрів або канцелярії за місцем його роботи.

Завершена випускна робота з відзивом, рецензією подається завідувачу кафедри економічної кібернетики, який підписує її та передає з усіма необхідними документами до ДЕКу для подальшого захисту.

До ДЕК не пізніше одного дня до початку захисту також подаються:

­ наказ (витяг з наказу) університету про затвердження персонального складу комісії;

­ розклад роботи комісії;

­ списки студентів за навчальними групами, допущених до захисту магістерських робіт;

­ зведена відомість, завірена директором Інституту міжнародних відносин або його заступником, про виконання студентом усіх вимог навчального плану та одержаних оцінок.

Результативність досліджень студента в процесі виконання кваліфікаційної роботи визначається, передусім, можливістю її реалізації, впровадження в практику її загальних положень і рекомендацій, що оформляється відповідним актом (довідкою).

Форма впровадження результатів дослідження в господарську практику визначаються характером теми. Прикладні, в тому числі методичні роботи, реалізуються шляхом безпосереднього впровадження в практику діяльності суб’єктів господарської діяльності, на матеріалах яких були підготовлені роботи.

Студент до захисту випускної роботи може також готувати ілюстративний матеріал у вигляді презентації, яка розробляється за допомогою MS Power Point, якщо буде застосовуватися мультимедійний пристрій або у вигляді роздрукованого ілюстративного матеріалу. Кількість ілюстративних матеріалів повинна бути достатньою для викладу сутності виконаної роботи.

Перед захистом випускної роботи студент повинен підготувати текст виступу та необхідні для цього ілюстративні матеріали. При цьому потрібно враховувати, що виступ за тривалість не повинен перевершувати 5-7 хвилин, а обсяги ілюстративних матеріалів визначаються конкретною темою (7-10 слайдів).

Для захисту випускної роботи рекомендується така структура виступу:

­ цілі та завдання випускної роботи з обґрунтуванням обраної теми та характеристикою об'єкту дослідження;

­ опис розробленої моделі об’єкту дослідження;

­ результати проведеного аналізу та з'ясованих проблем;

­ запропоновані варіанти розв'язання проблем, їх оцінка;

­ основні висновки по роботі.

У виступі студента на захисті випускної роботи основні положення формулюються коротко за допомогою попередньо підготовлених тез та ілюстрацій.

Захист випускної роботи приймає Державна екзаменаційна комісія, яка призначається із складу професорсько-викладацького складу університету. На захисті обов'язкова присутність наукового керівника. Члени комісії задають студенту питання, як правило, за темою випускної роботи, не виключаючи питань, що відносяться до теоретичної підготовки. Відповідаючи на питання студент може використовувати текст свого виступу, ілюстративний матеріал, випускну роботу, робочі записи.

Після відповіді на запитання слово надається рецензенту або зачитується його рецензія. На зауваження рецензента випускник повинен дати аргументовану відповідь. Після цього слово надається науковому керівникові для характеристики й оцінки роботи. Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо відзначається думка членів ДЕК про практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора. Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься її рішення.

Члени комісії у присутності студента виносять рішення про оцінку роботи за чотирьох бальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно. При розбіжності оцінок висновок голови Державної екзаменаційної комісії є вирішальним. Оцінка заноситься до екзаменаційної відомості та до залікової книжки студента.

Якщо студент не з'явився на засідання комісії для захисту випускної роботи, то в екзаменаційній відомості відзначається: "не з'явився".

Студент, який не з'явився на захист або отримав незадовільну оцінку при захисті випускної роботи, виходить на повторний захист у встановленому порядку.


РОЗДІЛ 7.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

 

Оцінювання підготовки дипломної (кваліфікаційної) роботи для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» здійснюється науковим керівником роботи від кафедри. Оцінка виставляється в межах 0-100 балів за такими критеріями:

1) виконання графіку (термінів) і повноти подання керівнику (або представлення на заслуховування кафедральної комісії) окремих розділів дипломної (кваліфікаційної) роботи відповідно до індивідуального завдання (0-10 балів);

2) ступінь розкриття теми, відповідність змісту роботи її меті, використання типових та спеціальних прикладних комп’ютерних програм, інших інформаційних технологій та дотримання логіки дослідження (0-30 балів);

3) оцінка самостійності, творчості при розкритті теми (0-20 балів);

4) оцінка елемента наукової новизни і практичної цінності пропозицій (0-20 балів);

5) наявність наукової публікації апробації на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях з публікацією тез доповідей, участь у зовнішніх конкурсах наукових робіт (олімпіадах), використання прикладних комп’ютерних програм для аналітично-прогнозних розрахунків, наявність листа-рекомендації та довідки про впровадження (0-20 балів).

Оцінювання захисту дипломних (кваліфікаційних) робіт бакалаврів денної і заочної форм навчання здійснюється в межах 0-100 балів за такими критеріями:

1) оцінка змістовності та узгодження представленої на захисті доповіді дипломника-бакалавра структурно-логічної схеми дослідження;

2) обґрунтування елементу наукової новизни та практичної цінності пропозицій дипломної (кваліфікаційної) роботи бакалавра;

3) зміст та якість оформлення ілюстративного демонстраційного матеріалу з огляду на його несуперечність, систематизованість і структурованість, логічність, відображення нових сучасних (а не застарілих) тенденцій, дотримання вимог до оформлення;

4) оцінка якості, послідовності, логічності, точності та повноти відповідей дипломника-бакалавра на поставлені державною комісією запитання.

Кожна критеріальна ознака захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи оцінюється за окремою шкалою. Шкалу оцінювання захисту за кожним із критеріїв наведено в додатку Е.

Загальна підсумкова оцінка за дипломну (кваліфікаційну) роботу бакалавра денної і заочної форм навчання визначається, як правило, як середньоарифметична балів за результати підготовки та захисту дипломної роботи і не може перевищувати 100 балів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

1. ДСТУ 3008-95. Документация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления. [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm.

2. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.-84 / Книжкова палата України. – Режим доступу : http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm. – Назва з екрану.

 


Додаток А

Заява

Зав. каф. экономической кибернетики

факультета менеджмента, И«ВШЭиМ», ДонНТУ

д.э.н., проф. Румянцеву Н.В.

студента (ки) гр. ЭК __

_______________________________

_______________________________

( ФИО полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить приказом тему выпускной работы _______________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Научным руководителем назначить _____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Дата_____________________ _______________

подпись

 

Научный руководитель ________________________________________________


Факультет менеджменту Кафедра економічної кібернетики

ВІДГУК НА ВИПУСКНУ РОБОТУ

студента (ки)

(прізвище, ім`я, по-батькові студента)

Курс _________________ група _________________

На тему

____________________________________________________________________

Стисла характеристика роботи _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

РЕФЕРАТ

Випускна робота за темою «Економічні відносини власності в системі управління сільськогосподарськими підприємствами».

Випускна робота містить: 120 сторінок, 23 рисунка, 18 таблиць, 98 використаних джерел, 5 додатків.

Мета випускної роботи – теоретичне і практичне обґрунтування механізму управління підприємствами агропромислового комплексу в умовах трансформації відносин власності.

Об’єкт дослідження – господарська діяльність підприємств агропромислового комплексу Донецької області.

Предмет дослідження – економічні аспекти, теоретичне і методичне забезпечення процесів формування системи управління підприємствами агропромислового комплексу на основі гармонізації економічних відносин.

Методи дослідження: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз розвитку багатоукладності в агропромисловому комплексі, процесу трансформації власності на землю та майно – засоби виробництва та організаційно-правових форм господарювання на селі), монографічний (поглиблене вивчення управління підприємствами агропромислового комплексу на основі гармонізації економічних інтересів), розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка оптимальної моделі управління підприємствами агропромислового комплексу) та інші.

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПІДПРИЄМСТВО, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ВЛАСНІСТЬ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ, ГАРМОНІЗАЦІЯ


Додаток В

Зміст (зразок)

<
ВСТУП ……………………………………………………………………..
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВИМИ СИСТЕМАМИ ……  
1.1 Логістичне управління виробничо-збутовими системами ………
1.2 Методи і моделі логістичного управління виробничо-збутовими системами ……………………………………………………………..
1.3 Концептуальні підходи до управління виробничо-збутовими системами ………………………………………………………………..
Висновки за розділом 1 ………………………………………………
2 ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВИМИ СИСТЕМАМИ ……..  
2.1 Логістизація потокових процесів в умовах ОАО «Впроваджувальної фірми «РЕТА» …………………………………………………  
2.2 Логістична стійкість, як критерій ефективності управління виробничо-збутовою системою…………………………………………….  
2.3 Оцінка логістичної стійкості внутрі

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти