ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТА

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Методичні вказівки

До виконання та оформлення кваліфікаційних робіт

Бакалаврів спеціальності «Економічна кібернетика»

(спеціалізації «Моделювання економіки»,
«Інформаційні системи в економіці»)

 

 

Донецьк, 2013

Методичні вказівки до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт бакаларів спеціальності «Економічна кібернетика» / укладачі Н. В. Касьянова, А.О. Коломицева, О.О. Тарасова – Донецьк : ДонНТУ, 2013. – 39 с.

 

У роботі викладено основні положення щодо оформлення кваліфікаційної роботи бакалаврами ДонНТУ спеціальності «Економічна кібернетика» (спеціалізації «Моделювання економіки», «Інформаційні системи в економіці») всіх форм навчання. Порядок оформлення базується на положеннях державного стандарту України ДСТУ 3008-95. Наведено зразки подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій.

Призначено для бакалаврів спеціальності «Економічна кібернетика».

 

 

Рекомендовано Навчально-методичною комісією
спеціальності «Економічна кібернетика»

(протокол № ____ від «___» квітня 2013 р.)

 

 

© Касьянова Н.В.,

Коломицева А.О,

Тарасова О.О.

© ДонНТУ, 2013


ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ.. 6

РОЗДІЛ 2. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ТА КЕРІВНИКА ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 8

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ.. 10

РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ.. 12

РОЗДІЛ 5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ.. 19

РОЗДІЛ 6. ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ.. 23

РОЗДІЛ 7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. 26

РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИХ
РОБІТ. 28

Додаток 1. Зразок заяви на затвердження теми випускної роботи 29

Додаток 2. Зразок завдання на випускну роботу.. 30

ДОДАТОК 3. ЗРАЗОК ФОРМИ ТИТУЛЬНОГО АРКУША ВИПУСКНОЇ
РОБОТИ.. 31

ДОДАТОК 4. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ.. 32

ДОДАТОК 5. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ.. 33


ВСТУП

Випускна робота бакалавра є самостійною, науково-практичною роботою студента, що підводить підсумки набутих ним знань, вмінь та навичок з основних дисциплін, передбачених навчальним планом за базові курси навчання. Випускна робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Випускна робота є важливим етапом підготовки та готує студента до виконання самостійної роботи за спеціальністю 6.030502 «Економічна кібернетика». Цей вид учбової роботи дозволяє проявити загальнотеоретичну і спеціальну підготовку, уміння самостійне мислити, навички в систематизації матеріалу і оформленні результатів дослідження.

У випускній роботі студент повинен засвідчити, що він оволодів необхідними теоретичними знаннями та навичками їх практичного застосування в конкретних умовах. У зв'язку з цим робота повинна виконуватись стосовно конкретного об'єкту, в якості якого може виступати як економічний, так і теоретичний об’єкт; робота повинна містити його аналіз з конкретними пропозиціями щодо розв'язання проблем та завдань, які розглядаються в даній роботі.

Випускна роботи повинна обов'язково включати елементи дослідження: вони або містять нові факти і матеріали, або по-новому узагальнюють та інтерпретують вже відомі дані.

Тематика роботи, її зміст і об'єкт дослідження визначаються кафедрою з урахуванням інтересів студентів відповідно до специфіки спеціальності «Економічна кібернетика». При написанні роботи необхідне дотримання загальних вимог до її структури та оформлення.

У представленому методичному посібнику комплексно розглянуто весь процес підготовки випускної роботи від вибору теми до її прилюдного захисту: викладено методику написання і правила оформлення рукопису випускної роботи, розглянуто порядок підготовки до захисту, процедуру прилюдного захисту, висвітлено критерії оцінювання.

Текст видання структурований по розділах, що дозволяє в процесі виконання окремих заходів не вивчати весь матеріал цілком, а звертатися до відповідного розділу. В додатках наведені форми організаційних документів, що оформлюються при підготовці робіт. Матеріали видання узгоджені з чинними нормативними документами щодо організації процесу атестації випускників.

Посібник адресований перш за все студентам економічних спеціальностей для надання допомоги у підготовці та захисті випускних робіт, а також викладачам для організації наукового керівництва випускними роботами бакалаврів.


РОЗДІЛ 1.
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

 

Виконання випускної роботи передбачає основні цілі:

­ поглиблення, розширення та систематизацію теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом за базовий період навчання за спеціальністю;

­ оволодіння методиками теоретичного та експериментального дослідження при розв'язанні конкретних економічних та соціальних проблем, пов'язаних з аналізом та розробкою рекомендацій для прийняття відповідних управлінських рішень;

­ розвиток навичок пошуку та систематизації інформації із управління діяльністю на мікро- та макрорівнях, її обробки з застосуванням сучасних інформаційних систем та технологій, математичних та статистичних методів обробки інформації, моделювання та прогнозування;

­ розвиток вмінь та навичок в проведенні самостійних аналітичних маркетингових робіт, а також оволодіння методами та формами їх виконання;

­ визначення підготовленості студента до самостійного аналізу та викладу матеріалу, вміння захищати свою роботу перед комісією колегами, керівництвом.

Головне завдання бакалавра з економічної кібернетики полягає в проведенні аналізу діяльності досліджуваного об'єкта і в розробленні пропозицій для прийняття рішень за результатами цього аналізу. В сучасних умовах розбудови державності України особливу значимість мають питання, пов'язані з ефективним проведенням різноманітних фінансово-економічних операцій, їх інформаційно-аналітичним забезпеченням, проведенням PR-кампаній, створенням відповідного іміджу тощо.

Випускна робота повинна носити проблемний характер, сутність якого полягає у вмінні аналізувати, досліджувати проблему з допомогою наукових методів, синтезувати та узагальнювати накопичений в процесі аналізу матеріал, а також розробляти рекомендації на рівні оперативних, тактичних та стратегічних рішень.

Випускна робота за освітньо-професійною програмою базової вищої освіти напряму "Економіка і підприємництво" з професійною орієнтацією "бакалавр з економічної кібернетики" виконується у восьмому семестрі, за освітньо-професійною програмою бакалавра з економічної кібернетики.

Випускна робота у восьмому семестрі є випускною кваліфікаційною роботою бакалавра в системі державної атестації випускників Державного університету інформатики і штучного інтелекту.

Кафедра економічної кібернетики організовує виконання випускних робіт за реальною сучасною тематикою, в тому числі і за замовленнями зацікавлених організацій та установ.


РОЗДІЛ 2.
ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ТА КЕРІВНИКА ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Тематика випускних робіт розробляється та щорічно оновлюється кафедрою економічної кібернетики з врахуванням замовлень організацій та установ і особливостей поточного стану економічних відносин. Вона базується на дисциплінах:

1) Моделювання економіки;

2) Економічна кібернетика;

3) Системи обробки економічної інформації;

4) Інформаційні системи і технології в економіці;

5) Системний аналіз;

6) Прогнозування соціально-економічних процесів;

7) Сиcтеми підтримки прийняття рішень.

Студенту надається право самостійно обрати тему випускної роботи з запропонованого кафедрою переліку або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки. Назва випускної роботи повинна бути короткою, відповідати обраній спеціальності та суті проблеми, що вирішується, вказувати на мету роботи. Не пізніше п’ятого тижня відповідного семестру студент подає на кафедру економічної кібернетики заяву за встановленою формою (додаток 1).

З метою надання випускнику теоретичної і практичної допомоги в період підготовки і написання випускної роботи кафедра виділяє йому наукового керівника. Науковий керівник призначається завідувачем кафедри з числа осіб професорсько-викладацького складу кафедри економічної кібернетики або суміжних кафедр. Науковий керівник повинен допомогти студенту визначити найбільш ефективні рішення, всебічно стимулювати творчість і самостійність при виконанні ним випускної роботи.

Науковий керівник випускної роботи:

­ надає практичну допомогу студенту у виборі теми випускної роботи і розробці плану її виконання та програми відбору необхідного матеріалу;

­ рекомендує студенту спеціальну, нормативну літературу та інформаційні джерела за обраною темою випускної роботи;

­ регулярно консультує студента, а при необхідності організовує консультації у інших викладачів інституту, контролює протягом всього періоду графік виконання ним випускної роботи, її якість та своєчасність виконання, а також інформує завідувача кафедри про хід підготовки роботи до захисту;

­ надає допомогу у виборі методики проведення дослідження;

­ здійснює систематичний контроль за ходом виконання випускної роботи у відповідності з розробленим планом;

­ після виконання випускної роботи дає оцінку якості її виконання і відповідності вимогам, висунутим до неї (відгук керівника);

­ присутній на захисті випускної роботи та оцінює роботу.

­ визначає готовність випускної роботи до захисту.

Випускнику слід періодично (за обопільною домовленістю) інформувати наукового керівника про хід підготовки випускної роботи, консультуватися з важких питань, обов’язково повідомляти про можливі відхилення від графіка виконання роботи.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти