ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

 

При написанні роботи треба посилатися на джерела, матеріали або окремі результати, частини з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, завдання, питання, вивченню яких присвячено роботу. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал, не включений до останнього видання

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел із великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке є посилання в роботі.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2». Посилання на формули роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)». На всі таблиці роботи повинні бути посипання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет потребує точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело.

Наприклад: «У загальній економічній теорії відомі різноманітні визначення чинників виробництва. Наприклад, американський економіст Едвард Лимер вважає, що капітал, три типи робочої сили, чотири типи землі, вугілля, нафта та інші мінеральні ресурси є самостійними чинниками виробництва» [11, с. 85].

Зразок оформлення СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ наведено у додатку .

Додатки

 

Додатки оформлюють як продовження кваліфікаційної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, «Додаток А», «Додаток Б». Один додаток позначається як додаток А. Якщо текст додатка переноситься на іншу сторінку, то по центру цієї сторінки робиться напис «Продовження додатка» з вказівкою відповідної літери додатку, наприклад, «Продовження додатка А».

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок А.3 – третій рисунок додатка А; таблиця Б.2 – друга таблиця додатка Б; формула (Г.1) – перша формула додатка Г. Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1).


РОЗДІЛ 6.
ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Завершена випускна робота підписується студентом, переплітається та подається науковому керівнику на відгук.

Повністю оформленувипускну роботустудент представляє для отримання відгуку науковому керівнику. Текст відгуку має відображати наступні критерії оцінювання ( Додаток ) :

а) заголовок із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові студента, тема дипломної роботи;

б) актуальність теми;

в) короткий критичний огляд змісту окремих частин дипломної роботи з виділенням найбільш важливих і значущих місць, у яких виявилася самостійність студента, його рівень теоретичної та практичної підготовки, ерудиція, економічне мислення, знання літератури;

г) значущість висновків і практичних рекомендацій студента, основних результатів дослідження;

ґ) своєчасність виконання робочого плану-графіку;

д) відповідність дипломної роботи виданому завданню;

е) рівень розкриття плану дипломної роботи;

є) коротка атестація автора дипломної роботи як фахівця, що претендує на диплом про вищу економічну освіту за фахом «Економіка підприємства» (Економіка промислового підприємства);

ж) недоліки, допущені студентом у кваліфікаційній роботі;

з) загальна оцінка дипломної роботи;

и) прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника, підпис, дата.

Загальний обсяг відгуку на дипломну роботу – 1-2 сторінки. Бланк відгуку має бути надрукований на комп'ютері, а текст – написаний розбірливим почерком.

Якщо відгук наукового керівника негативний, випускна робота знімається з плану захисту.

Після отримання відгуку керівника студент подає випускну роботу завідувачу кафедри економічної кібернетики, який після попереднього захисту направляє її на рецензування одному з раніше затверджених рецензентів.

В рецензії відзначається:

­ актуальність, реальність та доцільність дослідження теми для замовника, на матеріалах якого виконувалась робота;

­ відповідність матеріалів випускної роботи цілям та завданням, а також ступінь їх реалізації;

­ рівень теоретичного та практичного вирішення питань;

­ якість та вірогідність сформульованих в роботі висновків, пропозицій, рекомендацій, правильності виконаних розрахунків;

­ ступені оригінальності отриманих результатів при проведенні аналізу та розробки рішень;

­ позитивні моменти та недоліки роботи;

­ загальна оцінка випускної роботи (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

В рецензії, підписаній рецензентом, вказується його посада і місце роботи, вчений ступінь і вчене звання (якщо такі наявні). Підпис рецензента засвідчується печаткою відділу кадрів або канцелярії за місцем його роботи.

Завершена випускна робота з відзивом, рецензією подається завідувачу кафедри економічної кібернетики, який підписує її та передає з усіма необхідними документами до ДЕКу для подальшого захисту.

До ДЕК не пізніше одного дня до початку захисту також подаються:

­ наказ (витяг з наказу) університету про затвердження персонального складу комісії;

­ розклад роботи комісії;

­ списки студентів за навчальними групами, допущених до захисту магістерських робіт;

­ зведена відомість, завірена директором Інституту міжнародних відносин або його заступником, про виконання студентом усіх вимог навчального плану та одержаних оцінок.

Результативність досліджень студента в процесі виконання кваліфікаційної роботи визначається, передусім, можливістю її реалізації, впровадження в практику її загальних положень і рекомендацій, що оформляється відповідним актом (довідкою).

Форма впровадження результатів дослідження в господарську практику визначаються характером теми. Прикладні, в тому числі методичні роботи, реалізуються шляхом безпосереднього впровадження в практику діяльності суб’єктів господарської діяльності, на матеріалах яких були підготовлені роботи.

Студент до захисту випускної роботи може також готувати ілюстративний матеріал у вигляді презентації, яка розробляється за допомогою MS Power Point, якщо буде застосовуватися мультимедійний пристрій або у вигляді роздрукованого ілюстративного матеріалу. Кількість ілюстративних матеріалів повинна бути достатньою для викладу сутності виконаної роботи.

Перед захистом випускної роботи студент повинен підготувати текст виступу та необхідні для цього ілюстративні матеріали. При цьому потрібно враховувати, що виступ за тривалість не повинен перевершувати 5-7 хвилин, а обсяги ілюстративних матеріалів визначаються конкретною темою (7-10 слайдів).

Для захисту випускної роботи рекомендується така структура виступу:

­ цілі та завдання випускної роботи з обґрунтуванням обраної теми та характеристикою об'єкту дослідження;

­ опис розробленої моделі об’єкту дослідження;

­ результати проведеного аналізу та з'ясованих проблем;

­ запропоновані варіанти розв'язання проблем, їх оцінка;

­ основні висновки по роботі.

У виступі студента на захисті випускної роботи основні положення формулюються коротко за допомогою попередньо підготовлених тез та ілюстрацій.

Захист випускної роботи приймає Державна екзаменаційна комісія, яка призначається із складу професорсько-викладацького складу університету. На захисті обов'язкова присутність наукового керівника. Члени комісії задають студенту питання, як правило, за темою випускної роботи, не виключаючи питань, що відносяться до теоретичної підготовки. Відповідаючи на питання студент може використовувати текст свого виступу, ілюстративний матеріал, випускну роботу, робочі записи.

Після відповіді на запитання слово надається рецензенту або зачитується його рецензія. На зауваження рецензента випускник повинен дати аргументовану відповідь. Після цього слово надається науковому керівникові для характеристики й оцінки роботи. Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо відзначається думка членів ДЕК про практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора. Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься її рішення.

Члени комісії у присутності студента виносять рішення про оцінку роботи за чотирьох бальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно. При розбіжності оцінок висновок голови Державної екзаменаційної комісії є вирішальним. Оцінка заноситься до екзаменаційної відомості та до залікової книжки студента.

Якщо студент не з'явився на засідання комісії для захисту випускної роботи, то в екзаменаційній відомості відзначається: "не з'явився".

Студент, який не з'явився на захист або отримав незадовільну оцінку при захисті випускної роботи, виходить на повторний захист у встановленому порядку.


РОЗДІЛ 7.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

 

Оцінювання підготовки дипломної (кваліфікаційної) роботи для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» здійснюється науковим керівником роботи від кафедри. Оцінка виставляється в межах 0-100 балів за такими критеріями:

1) виконання графіку (термінів) і повноти подання керівнику (або представлення на заслуховування кафедральної комісії) окремих розділів дипломної (кваліфікаційної) роботи відповідно до індивідуального завдання (0-10 балів);

2) ступінь розкриття теми, відповідність змісту роботи її меті, використання типових та спеціальних прикладних комп’ютерних програм, інших інформаційних технологій та дотримання логіки дослідження (0-30 балів);

3) оцінка самостійності, творчості при розкритті теми (0-20 балів);

4) оцінка елемента наукової новизни і практичної цінності пропозицій (0-20 балів);

5) наявність наукової публікації апробації на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях з публікацією тез доповідей, участь у зовнішніх конкурсах наукових робіт (олімпіадах), використання прикладних комп’ютерних програм для аналітично-прогнозних розрахунків, наявність листа-рекомендації та довідки про впровадження (0-20 балів).

Оцінювання захисту дипломних (кваліфікаційних) робіт бакалаврів денної і заочної форм навчання здійснюється в межах 0-100 балів за такими критеріями:

1) оцінка змістовності та узгодження представленої на захисті доповіді дипломника-бакалавра структурно-логічної схеми дослідження;

2) обґрунтування елементу наукової новизни та практичної цінності пропозицій дипломної (кваліфікаційної) роботи бакалавра;

3) зміст та якість оформлення ілюстративного демонстраційного матеріалу з огляду на його несуперечність, систематизованість і структурованість, логічність, відображення нових сучасних (а не застарілих) тенденцій, дотримання вимог до оформлення;

4) оцінка якості, послідовності, логічності, точності та повноти відповідей дипломника-бакалавра на поставлені державною комісією запитання.

Кожна критеріальна ознака захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи оцінюється за окремою шкалою. Шкалу оцінювання захисту за кожним із критеріїв наведено в додатку Е.

Загальна підсумкова оцінка за дипломну (кваліфікаційну) роботу бакалавра денної і заочної форм навчання визначається, як правило, як середньоарифметична балів за результати підготовки та захисту дипломної роботи і не може перевищувати 100 балів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

1. ДСТУ 3008-95. Документация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления. [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm.

2. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.-84 / Книжкова палата України. – Режим доступу : http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm. – Назва з екрану.

 


Додаток А

Заява

Зав. каф. экономической кибернетики

факультета менеджмента, И«ВШЭиМ», ДонНТУ

д.э.н., проф. Румянцеву Н.В.

студента (ки) гр. ЭК __

_______________________________

_______________________________

( ФИО полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить приказом тему выпускной работы _______________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Научным руководителем назначить _____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Дата_____________________ _______________

подпись

 

Научный руководитель ________________________________________________


Факультет менеджменту Кафедра економічної кібернетики

ВІДГУК НА ВИПУСКНУ РОБОТУ

студента (ки)

(прізвище, ім`я, по-батькові студента)

Курс _________________ група _________________

На тему

____________________________________________________________________

Стисла характеристика роботи _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти