ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Основні вимоги Максимальна кількість балів Бали студента
1. Відповідність змісту та результатів роботи поставленим цілям та завданням  
2. Розкриття актуальності визначеної предметної області дослідження  
3. Відповідність вимогам щодо структури роботи та логіки викладення матеріалу  
4. Аналіз та зв`язок відповідного теоретичного матеріалу з подальшими практичними розробками  
5. Якість та наявність графічного матеріалу, модельних розробок, що підтверджують доцільність наданих рекомендацій  
6. Практична цінність отриманих результатів, наявність економічного ефекту або можливість подальшої роботи у цьому напрямку (довідка про впровадження)  
7. Апробація роботи (конференції, участь в наукових семінарах та конкурсах, листи подяки, нагороди)  
Загальна оцінка керівника  

Недоліки роботи _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Керівник випускної роботи

(науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

Дата________________ Керівник______________

(підпис керівника)

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХИСТУ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

1. Вільне володіння викладеним у випускній роботі матеріалом  
2. Якість і повнота підготовленого ілюстративного матеріалу на захисті та відповідність напрямку дослідження  
3. Професійний і фаховий рівень випускника та обізнаність у питаннях, які обговорювались  
Оцінка захисту випускної роботи  
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ  

 

Дата захисту______________ Секретар ДЕК_______________
Додаток Б

РЕФЕРАТ

Випускна робота за темою «Економічні відносини власності в системі управління сільськогосподарськими підприємствами».

Випускна робота містить: 120 сторінок, 23 рисунка, 18 таблиць, 98 використаних джерел, 5 додатків.

Мета випускної роботи – теоретичне і практичне обґрунтування механізму управління підприємствами агропромислового комплексу в умовах трансформації відносин власності.

Об’єкт дослідження – господарська діяльність підприємств агропромислового комплексу Донецької області.

Предмет дослідження – економічні аспекти, теоретичне і методичне забезпечення процесів формування системи управління підприємствами агропромислового комплексу на основі гармонізації економічних відносин.

Методи дослідження: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз розвитку багатоукладності в агропромисловому комплексі, процесу трансформації власності на землю та майно – засоби виробництва та організаційно-правових форм господарювання на селі), монографічний (поглиблене вивчення управління підприємствами агропромислового комплексу на основі гармонізації економічних інтересів), розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка оптимальної моделі управління підприємствами агропромислового комплексу) та інші.

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПІДПРИЄМСТВО, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ВЛАСНІСТЬ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ, ГАРМОНІЗАЦІЯ


Додаток В

Зміст (зразок)

ВСТУП ……………………………………………………………………..
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВИМИ СИСТЕМАМИ ……  
1.1 Логістичне управління виробничо-збутовими системами ………
1.2 Методи і моделі логістичного управління виробничо-збутовими системами ……………………………………………………………..
1.3 Концептуальні підходи до управління виробничо-збутовими системами ………………………………………………………………..
Висновки за розділом 1 ………………………………………………
2 ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВИМИ СИСТЕМАМИ ……..  
2.1 Логістизація потокових процесів в умовах ОАО «Впроваджувальної фірми «РЕТА» …………………………………………………  
2.2 Логістична стійкість, як критерій ефективності управління виробничо-збутовою системою…………………………………………….  
2.3 Оцінка логістичної стійкості внутрішньовиробничої і інфраструктурної підсистеми………………………………………………..  
2.4 Оцінка логістичної стійкості ринкової підсистеми………………
Висновки за розділом 2 ………………………………………………
3 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ……………………………………………  
3.1 Розробка імітаційної моделі управління виробничо-збутовою системою підприємства ……………………………….………………
3.2 Оцінка параметрів імітаційної моделі в системі логістичного управління……………………………………………………………  
3.3 Напрямки вдосконалення логістичного управління виробничо-збутової системи …………………………………..…………………
Висновки за розділом 3 ………………………………………………
Розділ 4 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях ………………………………………………………………  
Висновки за розділом 4 ………………………………………………
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…….…………….……………
ДОДАТКИ …………………………………………………………………

 


Додаток Г

Законодавча основа захисту об’єктів господарювання і населення
у надзвичайних ситуаціях

1. Закон України «Про правові засади цивільного захисту».

2. Закон України «Про Цивільну оборону України».

3. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

4. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану».

5. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

6. Постанова Кабінету Міністрів «Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».

7. Постанова Кабінету Міністрів «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту».

8. Постанова Кабінету Міністрів «Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів».

9. Розпорядження Кабінету Міністрів «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки».

10. Наказ МНС України «Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

11. Наказ МНС України «Про Порядок обслуговування об’єктів та окремих територій Державними аварійно-рятувальними службами».

12. Наказ Держнаглядохоронпраці «План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій» (ДНАОП 0.00-4.33-99).

13. Наказ МНС України «Типове положення про територіальну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».


Додаток Д

Теми розділу

«Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»

1. Визначення та аналіз небезпек, пов’язаних із порушенням умов безпечної експлуатації об’єкта господарювання.

2. Планування основних заходів цивільного захисту у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації на об’єкті господарювання.

3. Превентивне планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

4. Комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій.

5. Порядок розрахунку сил та засобів об’єкта господарювання при ліквідації аварії та її наслідків.

6. Організація евакуації працівників і персоналу об’єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.

7. Порядок оснащення, підготовки та використання спеціалізованих аварійно-рятувальних та інших формувань при ліквідації аварії на об’єкті господарювання.

8. Порядок дій при здійсненні рятувальних та невідкладних аварійних робіт на об’єкті господарської діяльності під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

9. Порядок здійснення евакуаційних заходів працівників і персоналу об’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації.

10. Оцінка стану техногенної безпеки потенційно небезпечного об’єкта господарювання.

11. Порядок дій органів управління й сил цивільного захисту об’єкта господарювання в разі надзвичайних ситуацій.

12. Визначення складу сил, засобів і ресурсів попередження та реагування на надзвичайні ситуації об’єкта господарювання.

13. Забезпечення готовності сил і засобів цивільного захисту об’єкта господарювання до запобігання надзвичайних ситуацій, реагування на них та ліквідації їх наслідків.

14. Організація підготовки і навчання персоналу об’єкта господарювання з питань цивільного захисту, дій під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру.

15. Заходи з противибухового та протипожежного захисту об’єкта господарювання.

16. Планування дій працівників і персоналу об’єкта господарювання при пожежах.

17. Превентивні заходи щодо зниження масштабів хімічного впливу на об’єкт господарювання.

18. Проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкта господарювання в надзвичайних ситуаціях.

19. Оцінка забезпеченості захисту виробничого персоналу об’єкта господарювання за місткістю існуючих сховищ.

20. Прогнозна оцінка збитків у разі виникнення надзвичайної ситуації на об’єкті господарювання.

Додаток Е

ВИСНОВКИ (зразок)

Отримані в ході дослідження результати в сукупності вирішують важливе наукове-практичне завдання – удосконалення процесу управління економічним потенціалом промислового підприємства. Аналіз основних наукових і практичних результатів виконаного дисертаційного дослідження дозволяє зробити такі висновки:

Визначено зміст дефініції «економічний потенціал промислового підприємства» з урахуванням його сукупних можливостей, які можуть бути реалізовані тільки за наявності ресурсів, комплексу реальних та гіпотетичних відносин, орієнтованих на подальшу перспективу, динамізму категорії та її двоїстого характеру (з одного боку, вона відбиває стан системи щодо вимог конкретного зовнішнього середовища, а з іншого – є об’єктом управління).

На основі системного підходу встановлено, що економічний потенціал промислового підприємства – це складна економічна система функціональних відносин між елементами реального і потенційного рівня розвитку підприємства, що відбиває готовність у певний час мобілізувати ресурсні можливості для досягнення поставлених цілей.

Удосконалено поняття стратегічного потенціалу промислового підприємства з врахуванням комплексу вже сформованих зв’язків і відносин, що відбивають процес функціонування і розвитку підприємств у вигляді реального рівня ресурсного потенціалу, а також відносин прогнозу можливостей оптимального використання ресурсів через нормативний рівень потенціалу. Нормативний потенціал визначається як рівень потенціалу з урахуванням максимальних значень показників-стимуляторів та мінімальних – дестимуляторів.

Виявлено закономірності розвитку промислових підприємств, які дозволили виділити резерви ефективного використання економічного потенціалу з урахуванням модернізації та технічного переоснащення основної частини виробничих потужностей; підвищення обсягів виробництва за рахунок випуску високотехнологічної продукції; підвищення рівня трудового потенціалу внаслідок ліквідації непродуктивного використання трудових ресурсів, прихованого безробіття в різних формах; зменшення матеріалоємності продукції і впровадження ресурсозберігаючих технологій.

З метою оцінки та аналізу потенціалу промислового підприємства за ресурсними джерелами розроблена ієрархічна система показників з виділенням інтегральних показників, що формуються на основі групових, до складу яких входять одиничні показники трудового потенціалу, потенціалів основних фондів і матеріальних ресурсів, при цьому якісні показники визначаються двома параметрами: вірогідністю та відносним рівнем.

Аналіз та систематизація факторів дозволяють зробити висновок, що структурні зміни ресурсів поступово впливають на стан економічного потенціалу промислових підприємств та формують умови його подальшого розвитку. Вдосконалення економічних методів управління на основі факторного аналізу дає змогу якісно спрогнозувати рівень економічного потенціалу промислових підприємств.

Удосконалено методику виміру рівня економічного потенціалу промислового підприємства на основі використання коефіцієнтів синергії, які дозволяють більш об’єктивно оцінити рівень потенціалу і відбивають та можливості використання ресурсів, що його утворюють. Розрахунок коефіцієнтів синергії дозволяє підприємству здійснювати моніторинг кількісно-якісного розвитку підприємства з метою оперативного реагування на негативні тенденції.

Побудовано моделі розвитку економічного потенціалу, які надають можливість визначити вплив зміни кожного фактора на коливання рівня економічного потенціалу в абсолютному та відносному вимірах для прогнозування з подальшим виявлення резервів підвищення ефективності виробничої діяльності.

Ефективне управління потенціалом підприємства забезпечується маневруванням ресурсами на основі принципу їх взаємозамінності, який базується на визначенні рівнів економічного потенціалу з використанням критерію мінімізації вартості ресурсів, визначеної на науково обґрунтованих засадах.

Наведені рекомендації щодо управління економічним потенціалом промислового підприємства мають практичний характер і можуть бути використані у виробничій діяльності для найбільш ефективного використання трудових, виробничих та матеріальних ресурсів в статичному та динамічному аспектах стратегічного розвитку промисловості взагалі.


Додаток Ж

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти