ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи бакалавра

 

Рівень дипломної роботи за результатами захисту Бали Критерії оцінювання дипломної роботи бакалавра
Відмінний (90-100) 5-8 1. При оцінці змістовності та узгодження представленої на захисті доповіді дипломника-бакалавра структурно-логічної схеми дослідження. Доповідь підтверджує що дипломну роботу підготовлену творчо і самостійно. За змістом доповідь доводить повну відповідність структури та і змісту дипломної роботи виданому завданню керівника, а також вимогам по її підготовці, правилам оформлення і захисту; творче обґрунтування актуальності теми дослідження, точне формулювання цілей і завдань дипломної роботи, повне їх розкриття з урахуванням сучасного стану соціально-економічного положення держави; постановка проблеми та логічний доказ необхідності її рішення; високий ступінь підготовленості до професійної діяльності за спеціальністю на фактичному, операційному, аналітичному і творчому рівнях, виражену здатність самостійно і творчо вирішувати складні проблеми в нестандартній фінансовій ситуації; точне використання наукової термінології (зокрема на іноземній мові), стилістично грамотний, лінгвістично і логічно правильний виклад матеріалу дипломної роботи; відмінне володіння інструментами та методами фінансового аналізу, методами математичного, структурного, логічного моделювання, сучасними інформаційними технологіями фінансового аналізу, уміння їх ефективно використовувати в постановці та рішенні наукових і професійних задач; повне засвоєння вітчизняної і зарубіжної літератури, їх усесторонній критичний аналіз, володіння нормативно-правовою базою за темою дослідження; уміння орієнтуватися в змісті і давати критичну оцінку сучасних наукових теорій, концепцій і напрямів дослідження за обраною темою; вміння представляти результати аналітичних розрахунків, надавати коментарі щодо їх, обґрунтовувати власні рекомендації відносно рішення проблеми (надати аналітичний доказ наявності проблеми та обґрунтувати напрямі її рішення); представлення сформованої структурно-логічної схемі власного дослідження
5-7 2. При обґрунтування елементу наукової новизни та практичної цінності пропозицій дипломної роботи бакалавра. Представлення наукових та практичних результатів дослідження; наявність доказу ефективності реалізації результатів дипломної роботи в практичних умовах; високий рівень узагальнення матеріалу, представлення самостійно отриманих результатів, що мають істотну практичну значущість; представлення обґрунтованих і висновків, що мають істотну практичну значущість, і пропозицій, зроблених за наслідками дослідження, а також акту (або довідки) про впровадження результатів дослідження у фінансово-господарську діяльність підприємства, або іншого об’єкта дослідження; представлення зведень про апробацію результатів роботи на наукових студентських конференціях і наявність публікацій по темі дослідження; висока якість усної доповіді: логічність, ясність, чітке представлення результатів роботи на захисті, дотримання регламенту
  5-7 3. При оцінці змісту та якості оформлення ілюстративного демонстраційного матеріалу з огляду на його непротирічливість, систематизованість і структурованість, логічність, відображення нових сучасних (а не застарілих) тенденцій, дотримання вимог до оформлення: ілюстративний матеріал є належним чином систематизованим, структурованим, логічним, достовірним, відображає нові сучасні тенденції, оформлений відповідно до встановлених стандартів, наявність вдалої електронної версії презентації результатів дослідження
5-8 4. При оцінці якості та повноти відповідей дипломника-бакалавра на зауваження керівника, рецензента і поставлені державною комісією запитання. Відповіді є правильними, повними, підтвердженими логічними, чіткими поясненнями, точні і глибокі відповіді на питання членів ДЕК та участь у дискусії
Добрий (74-89) 4-6 1.При оцінці змістовності та узгодження представленої на захисті доповіді дипломника-бакалавра структурно-логічної схеми дослідження. Доповідь підтверджує що дипломну роботу підготовлену самостійно; за змістом доповідь доводить відповідність структури і змісту дипломної роботи виданому завданню керівника, а також вимогам щодо її підготовки, правилам оформлення і захисту; наявність обґрунтування актуальності теми дослідження з урахуванням сучасного стану соціально-економічного положення держави, точне формулювання мети завдань дипломної роботи, достатньо повне їх розкриття; високий ступінь підготовленості до професійної діяльності за фахом на фактичному, операційному, аналітичному і творчому рівнях, достатній рівень готовності до рішення типових фінансових задач; використання необхідної наукової термінології, стилістично грамотний, логічно правильний виклад матеріалу дипломної роботи; відмінне володіння інструментами та методами фінансового аналізу, методами математичного, структурного, логічного моделювання, сучасними інформаційними технологіями фінансового аналізу, уміння їх ефективно використовувати в постановці і рішенні наукових та професійних задач, застосування найбільш поширених загальних і спеціальних методів дослідження; засвоєння літератури, нормативно-правової бази за темою дослідження і їх короткий критичний аналіз; уміння орієнтуватися в змісті і давати порівняльну оцінку базових наукових теорій, концепцій і напрямів дослідження за обраною темою
4-6 2. При обґрунтування елементу наукової новизни та практичної цінності пропозицій дипломної роботи бакалавра. У доповіді вказано, які розробки та висновки дипломної роботи впроваджені або намічені до впровадження, де опубліковані результати дослідження, наведено недостатньо деталізовану інформацію про фактичну чи очікувану соціально-економічну ефективність запропонованих заходів, для розробки яких не повною мірою використані зібрані дипломником аналітично-інформаційні матеріали. наявність самостійно отриманих результатів, що мають практичну значущість; наявність обґрунтованих висновків і рекомендацій, зроблених за наслідками дослідження; висока якість усної доповіді: логічність, ясність, чітке представлення результатів роботи на захисті, дотримання регламенту
  4-6 3. При оцінці змісту та якості оформлення ілюстративного демонстраційного матеріалу з огляду на його непротирічливість, систематизованість і структурованість, логічність, відображення нових сучасних (а не застарілих) тенденцій, дотримання вимог до оформлення. Ілюстративний матеріал є в цілому систематизованим, структурованим, логічним, достовірним, в основному відображає нові сучасні тенденції, але не позбавлений окремих вад щодо змістовної насиченості, оформлений в межах вимог, наявність електронної версії презентації дипломної роботи
  4-6 4. При оцінці якості та повноти відповідей дипломника-бакалавра на поставлені державною комісією запитання: відповіді є в основному правильними, але не зовсім повними, супроводжуються недостатньо чіткими поясненнями або мають місце окремі неточності непринципового характеру, недостатньо точні і глибокі відповіді на питання членів ДЕК
Задовільний (60-73) 3-4 1.При оцінці змістовності та узгодження представленої на захисті доповіді дипломника-бакалавра структурно-логічної схеми дослідження. Доповідь доводить що дипломну роботу, підготовлену в більшій мірі самостійно; доповідь вказує на відповідність структури і змісту дипломної роботи виданому завданню керівника, а також основним вимогам по її підготовці, правилам оформлення і захисту; формальне позначення актуальності теми дослідження, достатньо грамотне формулювання мети і завдань дипломної роботи, часткове їх досягнення; задовільний ступінь підготовленості до професійної діяльності за фахом, утруднення в рішенні складних практичних задач в сучасних умовах розвитку національної економіки; використання наукової термінології, грамотний, логічно правильний виклад матеріалу дипломної роботи; формальне використання окремих загальних і спеціальних методів дослідження, фрагментарне володіння інструментами та методами фінансового аналізу, методами математичного, структурного, логічного моделювання, сучасними інформаційними технологіями фінансового аналізу, уміння їх ефективно використовувати в постановці і рішенні стандартних професійних задач; засвоєння основної літератури, нормативно-правової бази за темою дослідження і їх короткий критичний аналіз; слабку орієнтацію в змісті сучасних наукових теорій, концепцій і напрямів дослідження за обраною темою
3-4 2. При обґрунтування елементу наукової новизни та практичної цінності пропозицій дипломної роботи бакалавра: у доповіді немає відомостей про впровадження розробок та висновків дипломної роботи та публікацію результатів дослідження, наведена інформація про фактичну чи очікувану соціально-економічну ефективність запропонованих заходів викликає сумніви, тому що не є достатньо аргументованою. наявність окремих висновків і пропозицій, зроблених за результатами дослідження; нечітке і заплутане представлення результатів роботи на захисті
  3-4 3. При оцінці змісту та якості оформлення ілюстративного демонстраційного матеріалу з огляду на його непротирічливість, систематизованість і структурованість, логічність, відображення нових сучасних (а не застарілих) тенденцій, дотримання вимог до оформлення: ілюстративний матеріал є недостатньо систематизованим, структурованим і логічним, містить окремі застарілі, недостовірні дані або неузгодженості, є не завжди переконливим, має зауваження щодо оформлення, наявність презентації результатів дипломної роботи
3-4 4 При оцінці якості та повноти відповідей дипломника-бакалавра на поставлені державною комісією запитання. Не всі відповіді є правильними або повними, відповіді не містять достатніх пояснень або мають неточності принципового характеру. утруднення у відповідях на питання, слабкий захист авторської позиції
Незадовільний (0-59)   0-2 1. При оцінці змістовності та узгодження представленої на захисті доповіді дипломника-бакалавра структурно-логічної схеми дослідження. Доповідь доводить що дипломну роботу, підготовлено на низькому рівні культури виконання завдань - доповідь підтверджує невідповідність структури і змісту дипломної роботи виданому завданню керівника, а також всім вимогам щодо її підготовки, правилам оформлення і захисту, а також невідповідність теми дипломної роботи спеціальності „Фінанси”; - необгрунтовано тему дослідження, неграмотне формулювання мети і завдань дипломної роботи, неконкретні положення в їх досягненні; - виклад матеріалу дипломної роботи з грубими стилістичними і логічними помилками; - відсутність навичок застосування загальних і спеціальних методик дослідження, незнання інструментів та методів фінансового аналізу, методів математичного, структурного, логічного моделювання і невміння їх застосовувати в рішенні професійних типових задач, відсутність вміння володіти сучасними інформаційними технологіями фінансового аналізу; - знання окремих літературних і нормативно-правових джерел за темою дослідження (від 7 до 13 балів); - відсутність уміння орієнтуватися в змісті сучасних наукових теорій, концепцій і дослідженнь за обраною темою;  
0-2 2. При обґрунтування елементу наукової новизни та практичної цінності пропозицій дипломної роботи бакалавра. Відсутність обґрунтованих і висновків, що мають практичну значущість і пропозицій, зроблених за наслідками дослідження; представлення результатів роботи на захисті з грубими помилками
0-2 3. При оцінці змісту та якості оформлення ілюстративного демонстраційного матеріалу з огляду на його непротирічливість, систематизованість і структурованість, логічність, відображення нових сучасних (а не застарілих) тенденцій, дотримання вимог до оформлення. Ілюстративний матеріал до захисту відсутній або є безсистемним, неструктурованим, нелогічним, містить застарілі, недостовірні дані або є протирічним, його оформлення має суттєві недоліки, відсутність презентації результатів дипломної роботи
0-2 4. При оцінці якості та повноти відповідей дипломника-бакалавра на поставлені державною комісією запитання. Більшість відповідей на питання неточні, неправильні або відсутні. невірні відповіді на питання членів ДЕК або відсутність відповідей, а також зауваження і рекомендації керівника і рецензента
                 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти