ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Прикладні програми та мережі

 

Редактор текстів Microsoft Word 2003

 

Лабораторна робота №4. Створення та редагування документів

 

План

- Запуск програми MS Word.

- Ознайомлення з вікном програми та меню редактора.

- Здійснення налаштування програми MS Word.

- Створення документів. Введення та редагування тексту.

- Перегляд та зберігання документа на диску.

- Друк документа та вихід з редактора.

 

Методичні вказівки

 

1. Текстовий редактор MS Word можна запустити кількома спо­со­бами:

а) з допомогою головного меню ПускÞПрограммыÞMS Word, або ПускÞДокументыÞім’я Word-документа;

б) за допомогою ярлика програми MS Word або піктограми Word-документа.

2. Вікно редактора складається з:

а) заголовка, в якому є назва програми і документа, знак системного меню та кнопки керування вікном програми;

б) рядка меню та кнопок керування вікном документа;

в) панелей інструментів з піктограмами найбільш вживаних ко­манд;

г) горизонтальної лінійки та рядка стану.

д) робочого поля документа з горизонтальною та вертикальною сму­гами прокручування;

Доступ до всіх функцій програми Word 2003 можна отримати через її головне меню. Меню редактора MS Word містить пункти: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Таблица, Окно, Справка. Крім цього меню можна використовувати контекстне меню.

3. Перед першим сеансом роботи за­да­ють потрібні параметри роботи програми редактора. Найчастіше використовують такі дії:

а) задають розмір поля та формат сторінки, її орієнтацію (ФайлÞ Параметры стра­ни­цы);

б) вибирають вигляд (стиль) документа командою ВидÞОбычный, Раз­мет­ка страницы, ..., або з допомогою відповідних кнопок у ряд­ку стану;

в) вмикають панелі інструментів (ВидÞПанели инструментов);

г) виводять лінійку (ВидÞЛинейка);

д) задають розміри абзацного відступу з допомогою верхнього лі­во­го трикутника на лінійці;

ж) вмикають автоматичну перевірку правопису (СервисÞПара­мет­рыÞ ПравописаниеÞ Автоматически проверять орфо­гра­фию) тощо.

4. Для створення документів у Word 2003 треба виконати команду ФайлÞ Создать ÞНовый документ. Наявність у робочому полі мигаючого курсора ( | - подібного тек­стового курсора) дає змогу вводити текст. Щоб цей курсор з’я­вив­ся, треба клацнути мишею. Текст із клавіатури вводиться за міс­цем знаходження текстового курсора. Якщо допущено помилку, можна, натискуючи клавішу Backspace, видалити символи, розташовані ліворуч від курсору, або, натискаючи клавішу Delete, видалити символ праворуч від курсору. Клавішу Enter натискують лише в кінці абзацу. Межі абзацу вста­новлюють за допомогою маркерів на горизонтальній ліній­ці.

Перевірка правопису може здійснюватись в автоматичному ре­жи­мі. При наявності помилок слово підкреслюється червоною хви­лястою лінією. Для виправлення помилок можна ско­ри­ста­ти­ся контекстним меню цього слова (включається правою кноп­кою миші). Якщо слово підкреслене зеленою лінією, то помилка граматична.

Деколи тексти можна покращити шляхом заміни слова синонімом. Для цього використовують команду Сер­висÞЯзыкÞТезаурус. Відкриється вікно з сино­німами для сло­ва, на яке вказував текстовий курсор. Після вибору синоніма сло­во в тексті можна замінити.

5. Для виконання збереження документа на диску виконують команду ФайлÞСох­ранить. При першому зберіганні файла потрібно задати його ім’я.

6. Друк документа здійснюють командою ФайлÞПечать, або з допо­могою піктограми Печать на панелі інструментів. В діалоговому вікні Печать можна задати параметри друку. Вихід з редактора здійснюється за допомогою команди ФайлÞВыход (Alt+F4) або кнопки Закрыть в рядку заголовка.

 

Практичні завдання

 

Запустіть текстовий редактор і розгляньте вікно програми та документа. Вкажіть на різні елементи вікон.

Увімкніть панелі інструментів Стандартная, Форматирование, ви­користовуючи пункт Панели инструментов меню Вид.

Задайте вигляд документа: Обычный або Разметка страницы. – Ви­користайте пункт меню Вид або відповідні піктограми.

Задайте параметри сторінки (відступи для поля тексту від країв па­перу, формат сторінки, орієнтацію сторінки: ФайлÞПарамет­ры страницы).

Змініть шрифт та його розмір (наприклад, Times New Roman 14): ФорматÞШрифт. – Назву шрифту, розмір, спосіб начертання та інтервал між символами можна задати у діалоговому вікні Шрифт, а можна скористатись відповідними кнопками на панелі інтрументів Форматирование.

Задайте нормальний вигляд шрифту і спосіб вирівнювання тексту по лівому краю, по центру, по всій ширині, по правому краю. – Використайте відповідні кнопки з панелі інструментів Форматирование.

Задайте сантиметри як одиниці вимірювання на лінійці: СервисÞ Пара­метрыÞвкладка Общее.

Задайте автоматичну перевірку орфографії: СервисÞПарамет­рыÞвкладка Правописание.

Задайте мову для перевірки правопису – українську: СервисÞЯзыкÞ Выбрать языкÞУкраинский.

Задайте час автозбереження документа – 15 хвилин: СервисÞПарамет­рыÞвкладка Сохранение.

Задайте абзацний відступ. Пересуньте верхній трикутник на 1см впра­во.

Задайте інтервал між рядками в тексті: ФорматÞАбзацÞИнтервалÞ Междустрочний.

Введіть підготовлений вами текст (~ 1.5 сторінки), використавши команду ФайлÞСоздать.

Перевірте орфографію та граматику в усьому документі і виправте помилки: СервисÞПравописание.

Дізнайтесь скільки слів/символів є в тексті: ФайлÞСвойства ÞСтатистика.

Збережіть текст у файлі під своїм іменем. – Команда ФайлÞСохранить как.

Надрукуйте текст, виконавши команду ФайлÞПечать, установивши в діалоговому вікні параметри: друкувати вибрані сторінки у двох копіях.

Закрийте вікна документа та програми.

 

Контрольні питання

 

1. Як запустити програму MS Word?

2. З яких елементів складається вікно програми MS Word?

3. Як мінімізувати вікно документа?

4. Як увімкнути / вимкнути панелі інструментів?

5. Як увімкнути / вимкнути лінійку? Яке її призначення?

6. Як задати параметри сторінки?

7. Як задати абзацний відступ?

8. Як задати стиль та розмір шрифту?

9. Як відмовитись від щойно зроблених змін?

10. Як підготовити програму MS Word для роботи?

11. Як увімкнути / вимкнути рядок стану та вертикальну лінійку?

12. Як задати одиниці вимірювання – сантиметри?

13. Як задати автоматичне збереження документа кожні 10 хвилин?

14. Як задати автоматичний режим перевірки правопису?

15. Як задати мову для перевірки правопису?

16. Які пункти містить меню редактора MS Word?

17. Як підібрати синоніми для даного слова?

18. Як зберегти документ на диску?

19. Як визначити кількість слів у документі?

20. Як здійснити попереднє переглядання вигляду документа перед друком?

21. Як надрукувати документ, як встановити параметри друку?

22. Яке призначення клавіш Shift, Caps Lock, Ctrl, Enter, Insert?

23. Як викликати довідкову систему Word?

 

Лабораторна робота №5. Форматування текстових документів

 

План

- Дії з фрагментами тексту.

- Форматування тексту.

- Форматування титульної сторінки лабораторної роботи.

- Форматування списків.

 

Методичні вказівки

1. Більшість операцій виконуються над фрагментами тексту. Для цьо­го необхідно вміти виділяти фрагменти (інверсним кольором). Фраг­мент тексту можна виділити методом протягування миші або з кла­віатури клавішами керування курсором при натиснутій кла­ві­ші <Shift>.

Існують інші способи виділення елементів тексту:

- щоб виділити слово, треба 2 рази клацнути на ньому мишею;

- щоб виділити речення, треба натиснути клавішу < Ctrl > і 1 ра­з клацнути мишею в межах речення;

- щоб виділити абзац, потрібно в межах абзацу 3 рази клацнути ми­шею;

- щоб виділити весь текст (усі абзаци), потрібно виконати ко­ман­ду ПравкаÞВыделить все, або натиснути комбінацію клавіш <Ctrl+A>.

Для виділення елементів тексту можна використовувати смугу виділення (зліва від тексту на чистому полі):

- щоб виділити рядок – – один раз клацнути мишею зліва від по­ля рядка;

- щоб виокремити абзац – 2 рази клацнути мишею;

- щоб виділити весь текст – 3 рази клацнути мишею на полі ви­ді­лення.

Копіювання, переміщення й вилучення фрагментів тексту. Копіювання здійснюється командою ПравкаÞКопировать. Копія поміщається в буфер обміну і може багатократно вставлятись у текст з допомогою команди ПравкаÞ Вставить.

Для переміщення фрагмента тексту використовують команди ПравкаÞ Вырезать, а потім ПравкаÞВставить.

Вилучення виділеного фрагмента здійснюють командою ПравкаÞУда­лить або клавішею <Del>.

Можна також використовувати спеціальні кнопки на панелі інстру­мен­тів:

- копіювати в буфер;

- виділений фрагмент вилучити з документа і помістити в буфер об­мі­ну;

- вставка фрагмента з буфера на місце знаходження текстового курсора.

Інші способи виконання цих операцій основані на використан­ні миші:

- виділений фрагмент переміщається на нове місце методом протягування миші;

- для копіювання фрагмента додатково натискується клавіша <Ctrl>;

- для виділеного фрагмента правою кнопкою миші викликається кон­текстне меню з командами Вырезать, Копировать, Вста­вить, Удалить.

2. Форматування тексту – це зміна зовнішнього вигляду тексту без змі­ни його змісту. Форматування виконують за допомогою ко­манд головного меню, або кнопок на панелі форматування. Фор­ма­тування тексту зводиться до форма­тування символів та абзаців.

Налаштовування шрифту здійснюється командою ФорматÞШрифт. Діалогове вікно «Шрифт» містить дві вкладки: Шрифт і Интервал. На вкладці Шрифт можна вибрати тип шрифту, стиль шрифту (зви­чайний, курсив, напівжирний, підкреслений), розмір шрифту (в пунктах), колір шрифту, верхні і нижні індекси та інше. На вкладці Интервал можна вка­зувати інтервал між символами. Швидко встановити формат шриф­ту можна, використовуючи кнопки панелі інструментів Фор­матирование: <Шрифт>,<Размер шрифта>, <Ж>,<К>, <Ч>.

Форматування абзаців здійснюється за допомогою панелі інструментів Форматирование, або командою ФорматÞАбзац, яка ви­кликає діалогове вікно «Абзац», що містить дві вкладки.

На вкладці Отступы и интервалы задають способи вирівнювання абзаців, границі абзаців злі­ва і справа, відступ для першого рядка абзацу, відступи перед першим та останнім рядками абзацу, міжрядковий і міжабзацний інтервали, зміщення тек­сту абзацу відносно ширини. На вкладці Положение на стра­ни­це задають правила розташування абзацу на сторінці, наприклад, аб­зац цілком на одній сторінці. Абзаци можна заключати в пря­мо­кутну рамку, а поле рамки заповнювати узором і фоном. Для цьо­го використовують команду ФорматÞОбрамление и запо­л­не­ние. В діалоговому вікні є дві вкладки: Обрамление і За­пол­не­ние.

4. Багато документів містять списки. Існують різні ти­пи списків: маркіровані, нумеровані, ієрархічні. Список формується як до введення еле­ментів у списки, так і для вже набраних елементів у виг­ляді окремих абзаців. Існують декілька способів формування списків:

– з допомогою команди ФорматÞСписок;

– з допомогою відповідних кнопок панелі інструментів;

– з допомогою контекстного меню, вибравши команду Список.

Команда ФорматÞСписок виводить діалогове вікно з вклад­ка­ми, що відпо­відають типу списку.

На вкладці Маркированный вибирається символ, що виділяє кож­ний еле­мент списку. Задається розмір, позиція і колір мар­ке­ра.

На вкладці Нумерованный вибирається один із семи форматів чи­сел для нумерації елементів списку (арабські, римські, ...), по­чат­ковий номер. Кнопкою <Изменить> можна самостійно задати па­­раметри нумерованого списку.

На вкладці Многоуровневый можна вибрати формат чисел для ну­мерації елементів ієрархічного списку. Для зміни ієрархії нео­б­хід­но встановити курсор на елемент і натиснути клавіші:

<Shift>+<Alt>+<→> для пониження рівня;

<Shift>+<Alt>+<←> для підвищення рівня ієрархії,

або відповідні кнопки на панелі інструментів.

Щоб закінчити формування списку два рази натискуємо кла­ві­шу <Enter>. Для того, щоб вилучити список, необхідно:

- виділити елементи списку;

- виконати команду ФорматÞСписокÞУдалить, або виділити елементи списку і клацнути клавішу Delete.

Елементи будь-якого списку можна упорядкувати за алфавітом, а також за спаданням та зростанням. Для цього треба виділити елементи списку і виконати команду ТаблицаÞСортировка.

 

Практичні завдання

 

Опрацюйте різні способи виділення фрагментів тексту: окремих сим­волів, слів, речень, рядків тексту, групи рядків, абзацу, фраг­мен­та, всього тексту.

Скопіюйте перший абзац у кінець тексту, використовуючи ко­ман­ди меню або кнопки панелі інструментів. – Для цього необхідно:

- виділити абзац;

- виконати команду ПравкаÞКопировать, або натиснути від­по­відну кноп­­ку на панелі інструментів;

- установити курсор миші в кінець документа;

- виконати команду ПравкаÞВставить або натиснути від­по­від­ну кнопку на панелі інструментів.

Скопіюйте другий абзац у кінець тексту, використовуючи метод пе­ре­тягування миші.

Скопіюйте третій абзац у кінець тексту, використовуючи кон­тек­стне меню:

- виділити абзац;

- курсор миші встановити на виділений фрагмент;

- правою кнопкою миші викликати контекстне меню і виконати ко­манду Копировать;

- установити курсор миші в кінець тексту;

- правою кнопкою викликати контекстне меню і виконати команду Вста­вить.

Вилучити перший абзац тексту з допомогою миші:

- виділити абзац;

- установити курсор миші на виділений фрагмент;

- викликати правою кнопкою миші контекстне меню;

- вибрати команду Вырезать (Удалить).

Вилучити другий абзац тексту, використовуючи команди меню:

- виділити абзац;

- виконати команду ПравкаÞОчистить.

- Вилучити третій абзац клавішами клавіатури:

- виділити абзац;

- натиснути клавішу <Del>.

Перемістити на місце вилученого першого абзацу його копію, ви­ко­ристовуючи команди меню:

- виділити абзац;

- ввести команду ПравкаÞВырезать;

- установити курсор миші на відповідне місце;

- виконати команду ПравкаÞВставить.

Перемістити мишею на місце вилученого другого абзацу його копію.

Перемістити на місце вилученого третього абзацу його копію, ви­користовуючи контекстне меню:

- виділити абзац;

- установити курсор миші на виділений фрагмент;

- правою кнопкою викликати контекстне меню і виконати команду Вы­резать;

- установити курсор миші на потрібне місце;

- викликати контекстне меню і виконати команду Вставить.

Введіть титульну сторінку звіту до лабораторної роботи таким чином:

 


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

МИКОЛАЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Лабораторна робота №

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти