ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лабораторна робота №10. Робота з програмою PowerPoint.

План

- Призначення програми PowerPoint.

- Структура вікна програми.

- Створення презентацій.

- Введення та редагування тексту.

- Анімація на слайдах.

- Художнє оформлення презентацій.

- Демонстрація слайдів.

Методичні вказівки

1. Програма PowerPoint призначена для створення і демонстрації пре­зентацій, зокрема для підготовки доповіді на конференцію і прове­дення її на належному рівні з використанням сучасних технологій.

Презентації служать для зацікавлення слухачів ілюстраціями та ефектами під час доповіді і таким чином, підвищують ефективність зас­воєння матеріалу доповіді. Презентація – це набір слайдів де є текст, графічні об’єкти, ри­сунки, кнопки, а також анімація, звук тощо.

Слайди – це основні елементи презентації, які створює корис­ту­вач. Слайд може містити елементи трьох типів: 1) кадри з текстовою інформацією; 2) мультимедійні об’єкти (картини, фотографії); 3) кноп­ки керування процесом демонстрації. Для кожного об’єкта може бути застосована анімація – здатність рухатися на екрані тими спосо­бами, які описані в меню.

Робота з презентацією складається з двох етапів: створення пре­зентації та її демонстрація. Одразу після запуску програми PowerPoint у вікні програми з’я­виться діалогове вікно Power­Point, в якому пропонується ство­рити презентацію трьома спосо­бами (рис. 4)

2.Програми MS PowerPoint запускається таким же чином, як і будь-яка інша програма під Windows. Структура вікна схожа з вікнами інших програми пакету MS Office. Панелі інструментів надаються швид­кий доступ до часто використовуваних команд. На панелі Формати­рование справа знаходиться панель інструментів Команды, що міс­тить команди для роботи зі слайдами, наприклад, Создать слайд, Разметка слайда. Бігунок на смузі прокручування дозволяє переходити від слайда до слайда. Цю функцію можна виконати також за допомогою кнопок , на смузі прокручування.

Програма PowerPoint пропонує різні способи проглядання доку­ментів. Режими проглядання в PowerPoint вмикаються кнопками, що зна­хо­дяться зліва від горизонтальної смугу прокручування. PowerPoint може показувати слайди в одному з п’яти режимів:

· звичайний режим – це комбінація слайдів і режиму структури. Можна працювати з текстом, графікою, анімацією тощо;

· режим структури відображає заголовки і текст слайдів, використовують для редагування тексту;

· режим слайдів дозволяє працювати з окремими слайдами;

· режим впорядкування слайдів дозволяє міняти місце розташування слайдів методом перетягування миші;

· режим показу слайдів;

· режим примітки дозволяє кожний слайд доповнити поясненнями.

3.Створення презентації виконується за допомогою майстра автозмісту, або вручну. Майстер пропонує значну кількість шаблонів (зразків) різного характеру. Такі шаблони містять оформлені слайди, в які користувач повинен внести свої дані. Спочатку слайди містять або стандартні текст і об’єкти, які необхідно залишити при створенні презентації, або відведені місця, призначені для вставки певних об’єктів в слайди. Першу презентацію варто готувати за допомогою майстра. Перед початком створення презентації необхідно добре продумати, яку інформацію помістити на слайди.

Якщо вибрати перемикач Мастер автосодержания, то перейдемо до першого вікна майстра. Робота з майстром містить такі кроки:

· вибрати зразок презентації, наприклад, Общие або Все (нагадаємо, що перехід до наступного вікна майстра здійснюється кнопкою Далее);

 

· вибрати шаблон, наприклад Общий доклад;

· вибрати форму елементів презентації (слайди чи презентація на екрані комп’ютера);

· увести необхідні дані для титульного слайда презентації;

· в останньому вікні майстра натискають кнопку Готово і на екрані з’явиться титульний слайд презентації.

Після попереднього етапу все готово до введення тексту, графіки і створення презентації.

Майстра можна викликати і командою Файл Þ Создать ÞвкладкаСоздание Þ Из мастера автосодержания. Майстер автозмісту – прекрасний засіб для створення презентації, але в деякий випадках його можливостей недостатньо.

Розглянемо процес створення презентації вручну. Презентацію (кож­­ний слайд по черзі) створюють у режимі слайдів, де можна також і редагувати слайд, тобто вводити, вилучати текст, вставляти, переміщувати, масштабувати об’єкти.

До комплекту PowerPoint входять два типи вбудованих шаблонів – шаб­лони презентацій, що служать основою для створення стан­дартних типів презентацій та шаблони оформлення, що допомагають в усіх слайдах підібрати відповідне оформлення та кольорову палітру. При роботі з PowerPoint важливо розуміти, що презентації і шаблони оформлення є взаємодоповнюючими елементами, їх можна комбі­нувати довільним чином.

Використання шаблонів в PowerPoint відбувається таким чином:

· якщо уже відкрито діалогове вікно PowerPoint, то установити переми­кач Шаблоны оформления, інакше – виконайте команду Файл Þ Создать. В будь-якому випадку відкриється вікно Создать презен­тацию з вкладками Общие, Презентации, Шаблоны оформления;

· на вкладці Шаблон оформления вибрати відповідний шаблон дизайна (або на вкладці Презентации виберіть шаблон презентації);

· клацнути по кнопці ОК;

· якщо був обраний шаблон презентації, то відкриється титульний слайд нової презентації з зразковим текстом. Замість нього ви можете вводити свій текст;

· якщо був вибраний шаблон оформлення, то з’явиться вікно Создание слайда (рис. 5), в якому необхідно вибрати варіант авто­макета (два рази клацнути мишею). Далі у вікні PowerPoint з’явиться слайд, який оформлений згідно з даним шаблоном і можна приступати до введення тексту.

Для вставки нового слайда можна також виконати команду ВставкаÞ Новый слайд. Якщо користувач буде розробляти слайд за своїм зразком, то треба вибрати порожній слайд (він останній у меню).

За допомогою команди Вставка у слайді можна помістити різні об’єкти: текст, рисунки, діаграми, фотографії, таблиці Word, таблиці Excel, ефекти WordArt, а також звук (Вставка Þ Звук из файла / Звук из коллекции).

4. Введення та редагування тексту. При створенні нової презентації на базі шаблону введення тексту представляє собою заміну початкового тексту на кожному слайді. При роботі з порожньою презентацією введення тексту від­бувається в області слайда, що обмежений тонкою пунктирною прямо­кутною рамкою. Місцезаповнювачі (place holders) вказують, куди можна вводити інформацію: текст, заголовок, таблицю, графіч­ний об’єкт тощо.

Прийоми роботи з текстовими полями такі ж, як і з написами в програмі MS Word. Після введення тексту необхідно клацнути мишею за межами місце­заповнювача. Щоб вставити в слайд новий місце­заповнювач виконайте команду ВставкаÞНадпись і задайте розміри місцезаповнювача шляхом протягування миші.

За допомогою миші можна змінювати розміри місцезаповнювачів та їх розміщення на слайді, аналогічно як це робилося з графічними об’єктами в програмі MS Word.

Редагування і форматування тексту в слайдах здійснюється аналогічно, як і в документах MS Word. Для збереження презентації використовують команду Файл Þ Сохранить как.

5.Анімація на слайдах. Щоб привернути увагу слухачів на слайдах створюють анімаційні ефекти. Одні ефекти застосовують лише до текстових полів, наприклад: друкарська машинка, лазерний ефект, вкидування тощо, інші – до графічних об’єктів: в’їзд, політ, камера, спалах, виліт тощо.

Для створення анімаційних ефектів застосовують засоби панелі інструментів Эффекты анимации, на якій є кнопки з різними ефек­тами ані­мації, або за допомогою команди Настройка анимации меню Показ слайдов. Наведемо приклади деяких кнопок на панелі інстру­ментів (всього їх є одинадцять):

· анімація заголовка;

· анімація текста слайду;

· ефект в’їзду;

· ефект польоту тощо.

Перед застосуванням ефекту об’єкт потрібно вибрати. Анімацію об’єктів можна налаштовувати командою Настройка анимации (рис. 6). Тут можна задати:

· звук, що супроводжує анімацію;

· спосіб появи тексту тощо.

На вкладці Порядок и время зазначають, коли відбудеться ані­мація: відразу (автоматично) чи після клацання мишею. У полі Поря­док анимации задають послідовність появи об’єктів на слайді. Кнопки зі стрілками рядом зі списком Порядок анимации дозволяють змінити порядок відтворення анімаційних ефектів при демонстрації слайда.

6.Художнє оформлення презентації. Команда Формат Þ Цветовая схема слайда дозволяє замінити кольорову схему для одного слайда (кнопка Применить) або для всіх слайдів презентації (кнопка Применить ко всем). В діалоговому вікні Цветовая схема на вкладці Стандартная для кожного шаблона перераховані кольорові схеми. На­далі всім об’єктам слайдів призначаються кольори з кольорової схеми.

За замовчуванням для фона всіх слайдів використовується су­цільна заливка. Щоб змінити фон слайда потрібно перейти в режим по­казу слайдів і виконати команду Формат Þ Фон.

Для малювання в PowerPoint графічного об’єкту використовують панель інструментів Рисование.

За допомогою кнопок на слайді можна змінити порядок демон­страції слайдів в залежності від аудиторії. Для створення керуючих кнопок відкри­вають список Автофигуры і відмічають елемент Управ­ляющие кнопки. Для кожної кнопки призначена дія за замов­чуванням, але її можна змінити.

Кнопці можна назначити дію переходу: на наступний слайд, на перший, на заданий, закінчити демонстрацію, запустити деяку іншу програму тощо.

7.Демонстрація слайдів. Перед демонстрацією слайдів потрібно вибрати спосіб показу слайдів. Щоб задати спосіб показу презентації активізують команду Показ слайдов Þ Настройка презентации. Від­криєваться діалогове вікно, в якому можна установити один з переми­качів:

· управляемый докладчиком (полный экран);

· управляемый пользователем (окно);

· автоматический (полный экран).

Існують три способи запуску презентації:

· командою Вид Þ Показ слайдов;

· командою Показ слайдов Þ Начать показ;

· за допомогою кнопки Показ слайдов,щорозміщена в лівому нижньому куті вікна презентації.

У режимі демонстрації слайди можуть з’являтися внаслідок кла­цання миші у будь-якому місці на слайді. Керувати процесом демонстрації можна також за допомогою стандартної кнопки керування , яка є у лівому нижньому куті слайда.

Для управління зміною слайдів призначені також клавіші Page Down, ¯, Enter – перехід до наступного слайда, Page Up, ­ – перехід до попереднього слайда. Клавішею Esc можна припинити показ презентації.Найзручнішим способом керування презентацією є контекстне меню слайда.

 

Практичні завдання

 

Завдання. Створити презентацію „Програма курсу з інформатики».

1. Запустіть програму PowerPoint.

2. Створіть нову (порожню) презентацію. – Виконайте команду Файл Þ Создать. В результаті з’явиться вікно Создать пре­зентацию. На вкладці Презентации виберіть шаблон дизайна. – Учебный курс.З’явиться вікно Создать слайд.

3. Виберіть авторозмітку (макет текста) для першого слайда з зап­ропонованого графічного меню, щоб на його основі створити ти­тульний слайд.

4. Уведіть такі пункти у текстовий кадр і задайте їм рівні:

1. Програма з інформатики містить розділи: (натисніть Enter)

Вступ до інформатики

Операційна система Windows

Текстовий процесор MS Word

Електронна таблиця MS Excel

Комп’ютерні мережі

Створення презентації MS PowerPoint

5. Застосуйте оформлення (стиль) до слайда. – Команда Формат Þ При­менить шаблон оформления.

6. Створіть (вставте) другий слайд командою Вставка Þ Новый слайд Þвиберіть авторозмітку (макет) для другого слайда Þ ОК.

7. Уведіть заголовок другого слайда

2. Вступ до інформатики

а нижче введіть такий текст:

Інформатика та інформаційні процеси

Предмет інформатики та її задачі

Кодування інформації

8. Створіть третій слайд із заголовком

3. Вступ до інформатики

Введіть такий текст у слайді

Основні елементи Windows

Головне меню

Робота з файлами і папками

Робота зі стандартними програмами Windows

Антивірусні програми, програми-архіватори

9. Створіть четвертий слайд із заголовком

4. Вступ до інформатики

з таким списком пунктів

Створення та редагування об’єктів

Форматування документів

Інтеграція різних об’єктів в документи

Робота з таблицями

Графіка в MS Word

Надайте ефект в’їзду для заголовка четвертого слайда і ефект падіння для його тексту. – Для цього виберіть кадр із заголовком чи розмістіть курсор у заголовку і клацніть на відповідній кнопці панелі ефектів анімації чи виконайте відповідні команди з меню Показ слайдов Þ Встроенная анимацияабо Настройка анимации.

10. Отримайте п’ятий слайд шляхом копіювання четвертого слайда (у режимі сор­тування слайдів). Відредагуйте п’ятий слайд так:

5. Електронна таблиця MS Excel

з таким текстом

Створення електронних таблиць

Форматування електронних таблиць

Робота з функціями і макросами

Робота зі списками

Побудова діаграм, графіків

11. Створіть шостий слайд із заголовком та текстом

7. Комп’ютерні мережі

Робота в локальній мережі

Робота з мережею Internet

Електронна пошта

Створення Web-сторінок та Web-сайтів

12. Створіть сьомий слайд із заголовком та текстом

8. Створення презентацій. Програма PowerPoint

Створення презентацій

Художнє оформлення презентацій

Анімація на слайдах

Демонстрація слайдів

13. Активізуйте перший слайд. Вставте в титульний слайд картинку комп’ютера з ClipArt командою ВставкаÞРисунокÞКартинкиÞкатегоріяНаука и техникаÞКомпьютеры.

14. Надайте зображенню комп’ютера ефект анімації, наприклад в’їзду. Для цього виберіть об’єкти і клацніть на відповідній кнопці анімації. Налаш­туйте анімацію (Показ слайдовÞНастройка анимации ...).

15. Виконайте демонстрацію слайдів (опис дій наведено в п.7 методичних вказівок).

16. Закрийте вікно презентації, зберігши її у файлі у власній папці.

17. Відкрийте в режимі створення нового файла зразок стандартної презен­тації командою ФайлÞСоздатьÞвкладка ПрезентацияÞоберіть тему Þ ОК.

 

Контрольні питання

1. Що таке презентація?

2. Як запустити програму PowerPoint?

3. Яка структура вікна програми PowerPoint?

4. Як здійснити налаштування програми PowerPoint?

5. Які є режими переглядання слайдів в PowerPoint?

6. Якими способами можна створити слайд?

7. Що може містити слайд?

8. Як створити слайд за допомогою майстра?

9. Як викликати майстра автозмісту?

10. Що таке шаблони презентацій?

11. Що таке шаблони оформлення?

12. Як використати шаблони презентацій в PowerPoint?

13. Як вставити новий слайд?

14. Що таке місцезаповнювач?

15. Як змінювати розміри та розміщення місцезаповнювачів?

16. Як увести текст у слайд?

17. Для чого використовують анімаційні ефекти?

18. Які ви знаєте анімаційні ефекти?

19. Як створити анімаційні ефекти?

20. Як задати звук, що супроводжує анімацію?

21. Яке призначення режиму перегляду?

22. Які є способи перегляду слайдів?

23. Як задати спосіб перегляду слайдів?

24. Як зупинити презентацію?

25. Як управляти зміною слайдів?

26. Як задавати кольорову схему слайда?

27. Як задати фон для слайдів?

 

Завдання для самостійного виконання

Використання таблиць в Power Point.

Озвучування презентацій.

Створіть власну презентацію.

 

Комп’ютерні мережі.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти