ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СТРУКТУРА І ОБСЯГ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

За змістом і оформленням курсовий проект слід розглядати як наукову працю. Тому автору пропонується взяти до уваги такі основні рекомендації, які відповідають загальноприйнятим вимогам:

1. Проект складається з розділів, підрозділів та пунктів. Кожний розділ повинен починатись з нової сторінки. У кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених результатів;

2. Обсяг проекту орієнтовно повинен складати 25–35 сторінок рукописного тексту;

3. Орієнтовна структура курсової роботи:

- титульний аркуш – 1 сторінка;

- зміст – 1 сторінка;

- індивідуальне завдання – 1 сторінка;

- перелік умовних позначень (за необхідності) – 1 сторінка;

- вступ – 1-2 сторінки;

- розділ 1. Огляд літератури – 10-15 сторінок;

- розділ 2. Розрахункова частина – 10-20 сторінок;

- список використаних джерел літератури – 1-3 сторінки.

Титульний аркуш курсового проекту(додаток 1) містить найменування вищого навчального закладу, де виконаний курсовий проект; назву курсового проекту; місто і рік; прізвище, ім’я, по батькові автора; факультет, номер групи.

Зміст (додаток 2) подають на початку курсового проекту. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел.

Вступ являє собою короткий виклад стану питання, якому присвячена робота, його сутність і значення. У вступі слід показати, у чому полягає актуальність теми та її значення для тваринництва, а також сформулювати мету роботи.

Розділ 1. Огляд літератури повинен мати назву, яка б відображала зміст обраної теми. Наприклад, якщо тема роботи формулюється: «Технологія виробництва свинини», огляд літератури може мати таку назву: «Обґрунтування вибраного варіанту технологічного процесу».

Виклад матеріалу цього розділу слід починати з історії питання, сучасного стану, перспектив та шляхів його вирішення. Тому при роботі над розділом повинно передувати вивчення відповідних джерел літератури. Їх кількість (15–20 чи більше) залежить від того, коли дану проблему почали вивчати як в Україні, так і за її межами.

Зібраний матеріал літератури потрібно проаналізувати, поділивши його на декілька підрозділів. Кожен з них повинен мати свою назву і номер за змістом (напр. 1.1. Характеристика порід свиней; 1.2. Особливості відтворення поголів’я; 1.3. Організація годівлі та способи утримання свиней; 1.4. Особливості виробництва свинини).

Викладення матеріалів огляду літератури повинно закінчуватись коротким заключенням (резюме).

Розділ 2. Розрахункова частина. Для написання даного розділу використовуємо дані із навчального видання «Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи тваринництва» та будуємо за структурно логічною схемою (додатки 18-21).

Висновки. У цьому розділі викладають конкретні результати виконаної роботи. Висновки повинні містити практичний аналіз і рішення поставленої в курсовому проекті проблеми (задачі), кількісні і якісні показники здобутих результатів. Вони повинні бути обґрунтованими. Висновки потрібно нумерувати.

Після висновків проставляється дата і власний підпис автора.

Список використаних джерел літератури слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні курсового проекту), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Потрібну інформацію можна одержати також з таких міждержавних і державних стандартів: ДСТУ 3582–97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12–93 “СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”, ГОСТ 7.11–78 “СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании”.

ОСНОВНІ РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ

Загальні вимоги

Підготовка курсового проекту зазвичай здійснюється рукописним способом на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210´297 мм).

Текст курсового проекту необхідно писати одним кольором, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 25 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм. Щільність тексту курсового проекту повинна бути однаковою.

Текст основної частини курсового проекту поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин курсового проекту «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» пишуть з великої літери симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуть з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 2-3 інтервалам.

Кожну структурну частину курсового проекту треба починати з нової сторінки. До загального обсягу курсового проекту, не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів курсового проекту підлягають суцільній нумерації.

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № та без крапки в кінці.

Першою сторінкою курсового проекту є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсового проекту. Такі структурні частини курсового проекту, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера (додаток 2).

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсового проекту безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рис.» «Мал.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі курсового проекту подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж, табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж, табл. 1.2».

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватись у вигляді таблиць (додаток 4). Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсового проекту або з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому – боковик.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти