ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Дивиться матеріал практичних занять № 1-49.

Рекомендована література.

1. В.Г.Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т.2.

2. М.Р.Сапин «Анатомия человека» , Москва, «Медицина», 1986, Т.2.

3. М.Г.Привес «Анатомия человека» , С.П. издательство «Гиппократ», 1998.

Матеріали для самопідготовки.

А. Питання для самоконтролю.

Дивиться питання для самопідготовки до практичних занять № 1-49.

Б. Ситуаційні задачі.

1. На рентгенограмі органів грудної кліт­ки в передній прямій проекції має міс­це розширення лівого контура середи­нної тіні в нижньому його відділі. Який відділ серця збільшений?

A. Вушко лівого передсердя.

B. Правий шлуночок.

C. Ліве передсердя.

D. Праве передсердя.

Е. Лівий шлуночок.

2. Під час об'єктивного обстеження хворо­го аускультивно лікар вислухав шум си­столи серця у п'ятому міжреберному проміжку на 1 см медіальніше від лівої середньоключичноїлінії. Патологія з боку якого клапана присутня у цього хворого?

A. Клапана легеневого стовбура.

B. Аортального.

C. Тристулкового.

D. Мітрального.

Е. Півмісяцевого аортального.

3. У хворого, 45 років, діагностовано інфаркт міокарду передньої стінки лі­вого шлуночка і міжшлуночкової пе­регородки, який супроводжується пору­шенням ритму серця. Які компоненти провідної системи серця уражені?

A. Пазухо-передсердний вузол.

B. Предсерцево-шлуночковий пучок.

C. Предсердно-шлуночковий вузол.

D. Ліва ніжка предсерцево-шлуночково-го пучка.

Е. Права ніжка предсерцево-шлуночко-вого пучка.

4. У пацієнта частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Шо являється водієм рит­му у нього?

A. Волокна Пуркіньє.

B. Пучок Гіса.

C. Синоатріальний вузол.

D. Ніжки пучка Гіса.

E. Атріовентрикулярний вузол.

5. У клініку потрапив хворий з діагнозом «синусова тахікардія» (150 скорочень на 1 хвилину). Як відомо, така патоло­гія виникає при підвищеній збудливості пазухо-предсердного вузла, який роз­міщується:

A. У стінці правого передсердя.

B. У міжшлуночковій перегородці.

C. У лівому передсерді.

D. У лівому шлуночку.

E. У правому шлуночку.

6. При УЗД серця виявлено, що у дити­ни, 2 роки, дефект перетинкової частки міжшлуночкової перегородки серця. Визначите, в якій ділянці міжшлуноч­кової перегородки він розташований?

A. Передній.

B. Нижній.

C. Середній.

D. Верхній.

E. Задній.

7. У пацієнта кардіологічного відділення при обстеженні виявлено частоту сер­дечних скорочень 55, на ЕКГ-синусо-вий ритм. Порушення функціонуван­ня якої частки провідної системи сер­ця спостерігається в цьому випадку? А. Атріо- вентрикулярного вузла.

B. Сино-атріального вузла.

C. Правої ніжки Гіса.

D. Лівої ніжки Гіса.

E. Сино-атріального пучка.

8. У пацієнта, 25 років, на тлі хронічного тонзиліту розвинувся ревматизм і діаг­ностовано ураження мітрального кла­пана. Де вислуховуватиметься патоло­гічний шум при аускультації?

A. VII міжребер'їзлівавід грудини.

B. VII межребер'ї праворуч від грудини.

C. На верхівці серця.

D. У ділянці мечоподібного відростка грудини.

E. VIII межребер'ї праворуч від грудини.

9. Хворий, 65 років, звернувся в лікарню зі скаргами на больові явища і пору­шення ритму серця. Після обстеження поставлено діагноз - блокада пучка Гіса. В якому утворенні серця розта­шований цей пучок?

A. У стулках двостулкового клапана.

B. У міжпередсердній перегородці.

C. У стулках тристулкового клапана.

D. У міжшлуночковій перегородці.

E. На верхівці серця.

10. Хворому, 32 роки, діагностовано недо­статність мітрального клапана. В яко­му відділі серця цей клапан розміщує­ться ?

A. Між лівим передсердям і лівим шлуночком.

B. Між правим передсердям і правим шлуночком.

C. Між лівим і правим передсердям.

D. Між лівим і правим шлуночком.

Е. У місці виходу аорти.

11. При обстеженні дитини виявлено не-зарощення овального отвору. В якому відділі серця розміщений цей отвір?

A. Між правим передсердям і правим шлуночком.

B. Між лівим і правим передсердям.

C. Міжлівим передсердям і лівим шлуночком.

D. Міжлівим і правим шлуночками.

Е. У ділянці мітрального клапана.

12. Хворий, 52 роки, потрапив до лікарні зі скаргами на нестерпний біль за гру­диною, задуху. Після об'єктивного дос­лідження у хворого діагностовано інфаркт міокарда передньої стінки лі­вого шлуночка. Яка артерія серця ура­жена?

A. Права вінцева артерія.

B. Задня міжшлуночкова гілка правої вінцевої артерії.

C. Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії.

D. Огинаюча гілка лівої вінцевої артерії.

Е. М'язово-діафрагмальна артерія.

13. У хворого діагностовано порушення кровопостачання всієї міжпередсердної перегородки. Яка з артерій пошкодже­на?

A. Ліва вінцева.

B. Передня міжшлуночкова.

C. Огинаюча.

D. Задня міжшлуночкова.

Е. Права вінцева.

14. Хворий потрапив до лікарні зі скарга­ми на біль за грудниною, задишку при фізичному навантаженні. Після ангіо­графії виявлені патологічні зміни в за­дній міжшлуночковії гілці правої вен-цевої артерії. Які ділянки серця ура­жені?

А. Ліве передсердя.

В.Прве передсердя.

C. Передня стінка правого і лівого шлуночків.

D. Правий передсердно-шлуночковий клапан.

E. Задня стінка правого і лівого шлуночків.

15. При обстеженні хворого на ішемічну хворобу серця, лікар виявив погірше­ння венозного кровотоку в басейні вени серця, яка проходить у передній міжшлуночковій борозні серця. Яка це вена?

A. V. cordis magna.

B. V. cordis media.

C. V. cordis parva.

D. V. posterior ventriculi sinistri.

E. V. obliqua atrii sinistri.

16. Хворому поставлено діагноз: ІБС, по­ширений інфаркт міокарда задньої сті­нки правого шлуночка. Гілки якої ар­терії кровопостачають цю ділянку сер­ця?

A. Лівої вінцевої.

B. Правої вінцевої.

C. Огинаючої.

D. Передньої міжшлуночкової.

E. Легеневої

17. Судовий експерт при вивченні серця визначив, що у загиблого пошкоджено вінцевий синус серця. Визначте місце впадання пошкодженого анатомічно­го утворення.

A. Верхня порожниста вена.

B. Нижня порожниста вена.

C. Праве передсердя.

D. Правий шлуночок.

E. Ліве передсердя.

18. Для підтвердження діагнозу, ішемічна хвороба серця, хворому виконують коронарографію (обстеження кровото­ку у вінцевих артеріях серця). Лікар повинен знати, що ліва вінцева артерія розпадається на гілки?

A. R. interventriculars anterior et posterior.

B. R. interventricularis anterior et r. ascenclens.

C. R. interventricularis posterior et r. descendens.

D. R. interventricularis anterior et r. circumflexus.

E. R. ventriculi dexter et sinister.

19. У хворого на перикардит виявляється накопичення серозної рідини в сину­сах перикардіального простору. Які виділяють в нормі синуси?

A. Sinus transversus et sinus verticalis.

B. Sinus dexter et sinus sinister pericardii.

C. Sinus transversus pericardii et sinus rectus.

D. Sinus obliquus pericardii et sinus superior.

E. Sinus transversus pericardii et sinus obliquus pericardii.

20. Крововилив у басейні якої артерії може призвести до паралічу серцево-судинного і дихального центрів?

A. Arteria cerebri posterior.

B. Arteria cerebri anterior.

C. Arteria cerebri media.

D. Arteria communicans anterior.

E. Arteria communicans posterior.

21. У хворого при неврологічному обсте­женні виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. В зоні кро­вопостачання якої артерії вона знахо-дитея?

A. Передньої мозкової.

B. Задньої мозкової.

C. Основної.

D. Передньої сполучної.

E. Средньої мозкової.

22. У лікарню після автокатастрофи потра­пив хлопець 18 років. У травматологіч­ному відділенні виявлено численні трав­ми м'яких тканин особи в ділянці медіа­льного кута ока, які супроводжували­ся масивною кровотечею. Який арте­ріальний анастомоз формується в цьо­му регіоні?

A. А. carotis externa et a. subclavia.

B. A. carotis externa et a. carotis interna.

C. A. carotis interna et a. subclavia.

D. A. subclavia et a. ophthalmica.

E. A. carotis interna et a. ophthalmica.

23. У хворого на рак спинки язика виник­ла сильна кровотеча внаслідок ураже­ння пухлиною дорзальної артерії язи­ка. Яку судину перев'язує лікар для зупинки кровотечі?

A. Глибоку артерію язика.

B. Дорсальну артерію язика.

C. Язичну артерію.

D. Лицьові артерії.

E. Висхідні артерії глотки.

24. Хірург-стоматолог у жінки діагносту­вав гнійне запалення клиноподібної пазухи. Зроблено все можливе, щоб запобігти втягуванню в процес стінки артерії, що лежить у печеристій пазусі і тим самим уникнути смертельної кро­вотечі. Яка це артерія?

A. А. carotis externa.

B. A. ophthalmica.

C. A. supraorbitalis.

D. A. infraraorbitalis.

E. A. carotis interna.

25. При видалені ліпоми у хворого біля крила носа хірург-стоматолог пошко­див судину, що призвело до утворення підшкірної гематоми. Яка судина пош­коджена?

A. A. maxillaris.

B. А. supraorbitalis.

C. А. infraraorbitalis.

D. А. angularis.

E. А. facialis.

26. До хірурга-стоматолога привезли чо­ловіка, 28 років, з вуличною травмою. Лікар виявив, що при пошкодженні луски скроневої кістки у хворого ви­никла субдуральна гематома. Пошко­дження якої артерії призвело до утво­рення гематоми?

A. А. maxillaris.

B. A. carotis interna.

C. A. ophthalmica.

D. A. sphenopalatina.

E. A. menнngea media.

27. При трепанації соскоподібного відро­стка скроневої кістки з приводу гній­ного отиту для хірурга-стоматолога існує небезпека пошкодження каналу лицьового нерва і кровотечі. Яка арте­рія проходить разом з лицьовим нер­вом у каналі?

A. A. facialis.

B. A. stylomastoidea.

C. A. auricularis posterior.

D. A. meningea media.

E. A. occipitalis.

28. Чоловік, 28 років, з різаною раною шкі­ри лобової ділянки, доставлений у лі­карню. Для зупинки кровотечі перев'я­зано судину, яка кровопостачає цю ді­лянку. Яка судина була перев'язана?

A. A. supraorbitalis.

B. Ainfraorbitalis.

C. A. angularis.

D. A. dorsalis nasi.

E. A. temporalis superficialis.

29. Хворий, 60 років, при падінні отримав травму голови і був доправлений до лікарні. При обстеженні виявлено під­шкірну гематому скроневої ділянки. Пошкодження якої судини призвело до появи гематоми?

A. A. maxillaris.

B. A. auricularis posterior.

C. A. buccalis.

D. A. temporalis superficialis.

E. A. occipitalis.

30. Після правостороннього перелому в ділянці передньої третини нижньої ще­лепи визначається крововилив (гема­тома) в ділянці підборіддя. Пошкодже­нням якої артерії воно спричинене?

A. Нижньої губної.

B. Підборідної.

C. Язичної.

D. Лицевої.

E. Піднебінної.

31. У жінки, 25 років, після знеболювання під оком з'явилася підшкірна гемато­ма. Гілка якої артерії була травмована при знеболюванні?

A. Язичної.

B. Верхньощелепної.

C. Лицевої.

D. Поверхневої скроневої.

E. Висхідної глоткової.

32. У хворого встановлено зниження гост­роти зору, пов'язане з патологією ар­теріальних судин очного яблука. Яка з перерахованих артерій є головним джерелом кровопостачання сітківки?

A. Аа. ciliares posteriores longi.

B. Аа. conjunctivales.

C. Аа. ciliares posteriores breves.

D. Аа. episclerals.

E. A. centralis retinae.

33. Хворий поступив зі скаргами на запа­лення привушної слинної залози. При обстеженні виявлено порушення кро­вопостачання, набряк, біль при паль­пації. Гілками якої артерії вона крово-постачається в нормі?

A. A. temporalis superficialis.

B. A. facialis.

C. A. auricularis posterior.

D. A. pharyngea ascendens.

E. A. meningea media.

34. У хворого із запаленням осередків ре­шітчастої кістки (етмоїдит) виявлено порушення кровопостачання. Гілками якої артерії кровопостачається решіт­частий лабіринт?

A. A. cerebri anterior.

B. A. infraorbitalis.

C. A. facialis.

D. A. ophthalmica.

E. A. transversa facei.

35. У хворого на гіпертонічну хворобу ви­явлено аневризму a. communicans posterior артеріального кола великого мозку. Які судини цього кола вона спо­лучає?

A. A cerebri media et a. cerebri posterior.

B. A carotis interna et a. cerebri media.

C. A. carotis externa et a. cerebri anterior.

D. A cerebri anterior et a. cerebri media.

E. A. carotis interna et a. cerebri posterior.

36. У хворого, 36 років, при обстеженні функції органу слуху і рівноваги вияв­лено порушення кровопостачання структур внутрішнього вуха. Гілками яких артерій є аа. labyrinthi?

A. Abasilaris.

B. A. temporalis superficialis.

C. A cerebri media.

D. A. cerebri anterior.

E. A cerebri posterior.

37. Після видалення другого великого ко­рінного зуба верхньої щелепи у хворо­го кровотеча з альвеолярної лунки. З системи якої артерії спостерігається кровотеча?

A. Лицевої.

B. Висхідної глоткової.

C. Верхньощелепної.

D. Нижньої альвеолярної

E. Щелепно-під'язикової

38. Хворий,24 роки звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою справа, хірург-стоматолог виявив ка­мінь у піднижньощелепній залозі. Ви­даляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:

A. a. submentalis.

B. a. alveolaris inferior.

C. a. facialis.

D. a. labialis inferior.

E. a. lingual is.

39. Хворого, 43 роки, звернувся з скаргою на пухлину на корені язика. Хірург-сто­матолог виявив злоякісну пухлину. Пла­нуючи операцію, він вирішив перев'я­зати артерію, яка проходить у трикут­нику Пирогова. Це:

A. a. lingualis.

B. a. sublingualis.

C. a. profunda linguae.

D. a. suprahyoideus.

E. a. palatina ascendens.

40. До лікарні госпіталізовано хворого у важкому стані з діагнозом - геморагіч­ний інсульт у ділянці лобової частки правої півкулі головного мозку. Пош­кодження якої артерії найімовірніше призвело до такого стану?

A. A. cerebri posterior.

B. A. cerebri anterior.

C. A. communicans anterior.

D. A. cerebri media.

E. A. communicans posterior.

41. Хірург-стоматолог готується до опе­рації на нижній щелепі. Йому потрібно пригадати, від якої артерії відходить нижня луночкова артерія?

A. Від крилопіднебінного відділу верхньощелепної артерії.

B. Від підскроневого відділу вернньощелеп ної артерії.

C. Від нижньощелепного відділу верхньощелепної артерії.

D. Від лицевої артерії.

E. В ід язикової артерії.

42. При дослідженні головного мозку на МРТ встановлено локальне розшире­ння (аневризма) артеріальної судини, яка розташована в латеральній борозні мозку. Яка судина патологічно зміне­на?

A. A. communicans posterior.

B. A. cerebri anterior.

C. A. cerebri posterior.

D. A. cerebri media.

E. A. communicans anterior.

43. У хворого порушення кровопостача­ння медіальної поверхні правої півкулі головного мозку. Яка артерія пошко­джена?

A. A. chorioidea.

B. A. communicans posterior.

C. A. cerebri posterior.

D. A. cerebri media.

E. A. cerebri anterior.

44. До травмпункту доправлено пацієнта з кровотечею з рваної рани в кутку рота. Цілісність якої артерії порушена?

A. Лицевої.

B. Верхньощелепної.

C. Язикової.

D. Передньої верхньої альвеолярної.

E. Підочноямкової

45. У пацієнта спостерігаються функціо­нальні порушення внаслідок розвитку інфаркту мозочка. Ураження яких су­дин призводить до такої патології?

A. Середньомозкової артерії.

B. Базилярної артерії.

C. Передньої мозкової артерії.

D. Середньої мозкової артерії.

E. Задньої мозкової артерії.

46. Хворого, 30 років, госпіталізовано з кровотечею з лицьової артерії. В яко­му місці можливе пальцьове стискан­ня цієї артерії для короткочасної зупи­нки кровотечі?

A. На гілці нижньої щелепи.

B. На виступі підборіддя.

C. На нижній щелепі попереду від m. masseter.

D. На спинці носа.

E. На виличній кістці.

47. Хворому, 19 років, планується опера­ція видалення піднебінних мигдаликів. Пошкодження якої артерії, топографі­чно пов'язане з піднебінними мигда­ликами, може викликати ускладнення - артеріальну кровотечу?

A.A. lingualis.

B. A. sphenopalatina.

C. A. buccalis.

D. A. facialis.

E. A. alveolaris inferior.

48. Виконуючи тонзилектомію (видален­ня мигдаликів) хірург повинен пам'я­тати, що на відстані 1,0-1,5 см назад від піднебінного мигдалинка проходить життєво важлива судина, яка може бути пошкоджена при виконанні цієї операції. Це:

A. Лицева артерія.

B. Язикова артерія.

C. Хребетна артерія.

D. Зовнішня сонна артерія.

E. Внутрішня сонна артерія.

49. При проведенні оперативного втруча­ння на шиї хірургові потрібно виділити зовнішню сонну артерію. Що є анато­мічним орієнтиром для встановлення місця початку зазначеної судини на шиї?

A. Верхній край щитоподібного хряща.

B. Яремна вирізка.

C. Кут нижньої щелепи.

D. Нижній край щитоподібного хряща.

E. Місце початку груднино-ключично-сосцеподібного м'яза.

50. При виконанні оперативного втруча­ння на щитоподібній залозі хірургові потрібно виділити верхню і нижню щитоподібні артерії, які утворюють в залозі артеріальні анастомози. Гілками яких великих судин є ці артерії?

A. А carotis interna et а. subclavia.

B. А. carotis externa et a. subclavia.

C. A. carotis externa et a. carotis interna.

D. A. subclavia et truncus thyrocervicalis.

E. A. subclavia et a. transversa colli.

51. Хворому, 25 років, планується опера­ція: резекція правої частини щитоподі­бної залози. Які артерії кровопостачають щитоподібну залозу?

A. Нижня щитоподібна, потилична, поверхнева скронева артерії.

B. Верхня щитоподібна, нижня щитоподібна, язикова, лицева артерії.

C. Верхня щитоподібна, нижня щитоподібна, безіменна щитоподібна артерії.

D. Нижня щитоподібна, язикова, лицева артерії.

E. Верхня щитоподібна, язикова, поверхнева скронева артерії.

52. При виконанні оперативного втручан­ня в передньому середостінні хірургові необхідно виділити a. pericardio-phrenica. Гілкою якої артеріальної су­дини вона є?

A. Truncus thyrocervicalis.

B. A. vertebralis.

C. A transversa colli.

D. А. thoracica interna..

E. Truncus costocervicalis.

53. У хворого на гострий панкреатит при обстеженні виявлено порушення кро­вопостачання підшлункової залози. Гі­лками яких великих артеріальних су­дин у нормі вона кровопостачається?

A. А. Henaus і а. mesenterica inferior

B. Tr. coeliacus і а. mesenterica inferior

C. A. mesenterica superior і inferior

D. A. Henaus і a. mesenterica superior

E. Tr. coeliacus і a. mesenterica superior

54. Хворому призначено резекцію висхід­ної ободової кишки. Вкажіть найваж­ливіші джерела кровопостачання пра­вої половини товстої кишки?

A. Права ободова артерія.

B. Нижня брижова артерія.

C. Права внутрішня клубова артерія

D. Ліва внутрішня клубова артерія.

E. Середня ободова артерія.

55. Онкологічному хворому буде проведе­но оперативне втручання на низхідно­му відділі ободової кишки. Вкажіть на­йважливіше джерело його кровопос­тачання?

A. Верхня брижова артерія.

B. Нижня брижова артерія.

C. Черевний стовбур.

D. Середня ободова артерія.

E. Селезінкова артерія.

56. У постраждалого в автомобільній аварії пошкоджено селезінку, значна крово­теча. Рекомендовано спленектомію (видалити селезінку). Що здійснює кро­вопостачання селезінки?

A. Верхня брижова артерія.

B. Безпосередньо аорта.

C. Черевний стовбур.

D. Печінкова артерія.

E. Нижня брижова артерія.

57. Хворому, 26 років, було проведено оперативне втручання на шлунку. Вка­жіть артерії, які забезпечать кровопос­тачання шлунка по малій кривизні?

A. Короткі шлункові артерії.

B. Ліва шлунково-сальникова артерія.

C. Права шлунково-сальникова артерія.

D. Ліва і права шлункові артерії.

E. Шлунково-дванадцятипала артерія.

58. При виконанні оперативного втручан­ня для видалення жовчного міхура хі­рургові необхідно виділити артерію, яка його кровопостачає. Від якої артеріа­льної судини відходить a.cystica?

A. A. gastrica sinistra.

B. A. hepбtica propria (r. sinister).

C. A. linealis.

D. A. gastroduodenalis.

E. A. hepбtica propria (r. dexter).

59. У хворого проникне поранення черев­ної порожнини. При цьому пошкодже­но латеральну пупкову складку. Визна­чите її вміст.

A. A. v. epigastrica inerior. в.а. umbilicalis.

C. A. v. epigastrica superior.

D. Urachus.

E. A. v. epigastrica supericialis.

60. У хворого виразкова хвороба шлунка ускладнилася кровотечею. Виразка знаходиться в пілоричному відділі на малій кривизні шлунка. Гілка якої су­дини пошкоджена?

A. a. gastrica sinistra.

B. a. gastrica dextra.

C. a. gastroepiploica sinistra.

D. a. gastroepiploica dextra.

E. a. lienalis.

61. У хворого абсцедуюча киста підшлун­кової залози. Під час операції видалили хвіст залози. Гілки якої артеріальної судини були перев'язані при цьому?

A. A. pancreaticoduodenalis superior.

B. A. pancreaticoduodenalis inferior.

C. A. lienalis.

D. A. hepбtica propria.

E. A. gastroepiploica dextra.

62. Під час операції на шлунку лікареві необхідно перев'язати артерії, шо кро-вопостачають шлунок. Яка артерія не бере участі в кровопостачанні шлун­ка?

a. a. lienalis.

B. A. gastrica dextra.

C. A. gastrica sinistra.

D. A. mesenterica superior.

E. A. gastroepiploica dextra.

63. При операції на шлунку хірург перет­нув ліву шлункову артерію, перев'язав її, але кров продовжувала витікати з протилежного кінця артерії. Яка арте­рія анастомозує з лівою шлунковою артерією?

A. Верхня підшлунково-дванадцятипала артерія.

B. Селезінкова артерія.

C. Права шлунково-сальникова артерія.

D. Ліва шлунково-сальникова артерія.

E. Права шлункова артерія.

64. При травмі живота хірург знайшов по­шкоджену поперечноободову кишку, з якої витікала кров. Чим кровопоста­чається цей відділ товстої кишки?

A. A. cуlica media.

B. A. mesenterica inferior.

C. A. sigmoidea.

D. А. ііеосоїіса.

E. A. lienalis.

65. При операції з приводу видалення че­рвоподібного відростка хірург перев'я­зав його артерію. Від якої артерії відхо­дить a. appendicularis?

A. A. cуlica dextra.

B. A. ileocolica.

C. A. cуlica media.

D. A. mesenterica inferior.

E. A. sigmoidea.

66. Які із зазначених органів необхідно ретельно обстежувати при тромбозі ниж ньої брижової артерії?

A. Порожню і клубову кишки.

B. Сліпу, висхідну ободову кишки.

C. Ліву половину поперечної ободової кишки, низхідну, сигмоподібну ободову і пряму кишки.

D. Висхідну і поперечну ободову кишки.

E. Дванадцятипалу кишку.

67. У пацієнтки, 52 роки, діагностовано хронічний калькульозний холецистит. При ретроградній холецистектомії хі­рург проводить ревізію гепатодуодена-льної зв'язки. Які елементи цієї зв'язки необхідно виділити і перев'язати?

A. Ворітну вену, артерію жовчного міхура.

B. Загальну жовчну протоку, загальну печінкову протоку.

C. Власну артерію печінки, загальну жовчну протоку.

D. Протоку жовчного міхура, артерію жовчного міхура.

E. Власну артерію печінки, протоку сечового міхура.

68. Хірург у жінки, 50 років, повинен опе­рувати черевний відділ стравоходу. Яку артерію він може травмувати?

A. A. gastroepiploica sinistra.

B. A. gastrica dextra.

C. A. lienalis.

D. A. gastroduodenalis.

E. A. gastrica sinistra.

69. Хвора жінка, 48 років, потребує опе­ративного втручання з приводу но­воутворення яєчника. Лікар-хірург повинен пам'ятати, що кровопоста­чання яєчника здійснюється анастомо­зуючими гілками великих артеріальних судин. Яких саме?

A. Pars abdominalis aortae et a. iliaca interna.

B. Pars abdominalis aortae et a. iliaca externa

CA. iliaca interna et a. iliaca externa.

D. A. mesenterica inferior et a. iliaca interna.

E. A. mesenterica inferior et a. iliaca externa.

70. Хворому поставлено діагноз: остеохо-ндропатія голівки стегна ішемічного походження. Яка артерія пошкоджена?

A. A. femoralis.

В. Ramus acetabularum a.obturatoriae.

C. A. iliaca externa.

D. A. profunda femoris.

E. A. umbilicalis.

71. На прийом до лікаря-проктолога звер­нувся чоловік, 62 роки, зі скаргами на кров'янисті виділення з прямої кишки. Обстеження показало наявність пухли­ни і потребу в негайній операції. Гіл­ками яких артеріальних судин вона кро-вопостачається в нормі?

A. А. mesenterica superior et а. mesenterica inferior.

B. A. mesenterica inferior et a. iliaca externa.

C. A. mesenterica inferior et a. iliaca interna.

D. A. iliaca externa et a. iliaca interna.

E. Pars abdominalis aortae et a. iliaca interna.

72. При виконанні оперативного втручан­ня в ділянці пахвової порожнини хіру­ргові необхідно виділити артеріальну судину. Що оточена пучками плечово­го сплетення. Яка це артерія?

A. A. prounda brachii.

B. A. vertebralis.

С. A. transversa colli,

D. A. axillaris.

E. A. subscapularis.

73. Після автомобільної катастрофи паці­єнт звернувся до лікарні з різаною ра­ною передньої поверхні плеча, артеріа­льною кровотечею. Яка артерія крово-постачає цю ділянку?

A. А. profunda brachii.

B. A. radialis.

C. A. axillaries.

D. A. subscapularis.

E. A. brachialis.

74. Після травматичного пошкодження м'яких тканин передпліччя виникла артеріальна кровотеча. Для їїтимчасо-воїзупинки фельдшер бригади швид­кої допомоги застосував пальцьове притискання в ділянці sulcus bicipital is radialis. Яка судина була пережата?

A. А. brachialis.

B. А. profunda brahii.

C. A. axillaris.

D. A. collaterals ulnaris superior.

E. A. radialis

75. До травматологічного відділення пот­рапив хворий зтравмою м'яких тканин задньої поверхні лопатки і порушенням кровопостачання в ділянці акром іону. Анастомозом між гілками яких вели­ких артерій формується в нормі rete arteriosum acromiale?

A. A. axillaris et a. brachialis.

B. A. subclavia et a. axillaries.

C. A. subclavia et a. thoracica interna.

D. A axillaris et a. brachialis A.

E. Subclavia et a. brachialis

76. У постраждалого в ДТП виявлено пе­релом лівої ключиці і порушення кро­вообігу в кінцівці (немає пульсації в променевій артерії). Яка з причин по­рушення кровообігу найбільш вірогід­на?

A. Здавлювання підключичної вени.

B. Здавлювання пахвової артерії.

C. Здавлювання підключичної артерії.

D. Здавлювання хребетної артерії.

E. Здавлювання пахвової вени.

77. До травматологічного відділення пот­рапив постраждалий з відкритим пере­ломом плечової кістки, сильною кро­вотечею і пошкодженням судини, що проходить разом з n. axillaris в foramen quadrilaterum. Яка це судина?

A. A. profunda brachii.

B. A. brachialis.

C. A. circumflexa humeri anterior.

D. A. circumflexa humeri posterior.

E. A. circumflexa scapulae.

78. Після резекції середньої третини об-літерованої тромбом стегнової ар­терії нижня кінцівка кровопостачаєть-ся за рахунок обхідних анастомозів. Назвіть артерію, яка має основне значе­ння у відновленні кровотоку.

A. Зовнішня соромітна артерія.

B. Поверхнева огинаюча артерія клубової кістки.

C. Низхідна колінна артерія.

D. Поверхнева надчеревна артерія.

E. Глибока стегнова артерія.

79. Хворому чоловікові, 20 років, з при­родженою аномалією кульшового суглоба потрібна операція протезува­ння. Лікар повинен пам'ятати, що кро­вопостачання цього регіону здійсню­ється гілками великих артерій. Яких саме?

A. А. iliaca interna et а. femoralis.

B. А. iliaca interna et а. iliaca externa.

C. A. iliaca externa et a. femoralis

D. A. femoralis et a. poplitea

E. A. iliaca interna et pars abdominalis aortae

80. При обстеженні кровопостачання сто­пи лікар виявляє пульсацію великої артерії, що проходить попереду articulatio talocruralis між сухожилля­ми довгого розгинача великого паль­ця стопи і довгого розгинача пальців в окремому фіброзному каналі. Яка це артерія?

A. А. tibialis anterior.

B. А. dorsalis pedis.

C. A.tarseamedialis.

D. A. tarsea lateralis

E. A.fibularis.

81. При обстеженні кровопостачання сто­пи, лікар виявляє пульсацію великої артерії, що проходить позаду malleolus medialis в окремому фібро­зному каналі. Яка це артерія?

A. A. tibialis anterior.

B. A. dorsalis pedis.

C. A. tibialis posterior.

D. A.fibularis.

Е. A. malleolaris medialis.

82. При хірургічному лікуванні стегнової грижі, лікар повинен пам'ятати про існування досить великого анастомо­зу в ділянці annulus femoralis медіаль­ної частині судинної лакуни. Гілками яких великих артерій він утворюється?

A. A. pudenda interna et a. femoralis.

B. A. iliaca externa et a. femoralis.

C. A. iliaca interna eta. femoralis.

D. A. iliaca externa et a. iliaca interna.

E. A. iliaca externa et a. profunda femoris.

83. Хворому виконують ультразвукове дослідження задньої великогомілкової артерії. Куди лікар повинен пристави­ти датчик, щоб досліджувати судину?

A. У підколінну ямку.

B. Попереду медіальної кісточки.

C. За латеральною кісточкою.

D. Попереду латеральної кісточки.

E. За медіальною кісточкою.

84. Студентка 17 років видавила гншничок у медіальному кутку ока. Через два дні вона потрапила до інституту нейрохі­рургії з діагнозом тромбозу печерис­тої пазухи. Яким чином інфекція пот­рапила в цю пазуху?

A. Через v. angularis.

B. Через v. maxillaris.

C. Через v. profunda faciei.

D. Через v. transversa faciei.

E. Через v. diploicae frontalis.

В яке з утворень черепа поширювати­меться кровотеча при пошкодженні венозної судини в ділянці яремного отвору?

A. Передня черепна ямка.

В. Задня черепна ямка

C. Субарахноїдальний простір.

D. Середня черепна ямка.

E. Субдуральний простір.

85. У хворого запалення середнього вуха ускладнилося мастоїдитом, Виникла загроза гнійного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?

A. Верхньої сагітальної.

B. Поперечної.

C. Сигмоподібної.

D. Прямої.

E. Нижньої кам'янистої.

86. У хворого, 26 років, виявлено великий фурункул м'яких тканин обличчя біля кореня носа і нижньої повіки. Тяжким Ускладненням цього захворювання може бути поширення інфекції по ве­нозних сполученнях цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найімовірніше може бути ура­жена?

A. Верхня кам'яниста пазуха.

B. Верхня сагітальна пазуха.

C. Потилична пазуха.

D. Сигмовидна пазуха.

Е. Печериста пазуха.

87. Хворий звернувся до поліклініки у зв'я­зку із запальним процесом поверхне­вих тканин великого пальця руки. При огляді виявлено лімфангоїт у ділянці передпліччя. Лімфатичні пахвові вуз­ли збільшені і болючі. Уздовж якої вени поширилася інфекція?

A. Променевої.

B. Ліктьової.

C. Головної.

D. Основної.

Е. Серединної.

88. По яких венах у хворого може поши­ритися гнійний процес зі шкіри воло­систої частини голови на мозкові обо­лонки?

A. Поверхневі мозкові вени.

B. Випускні вени.

C. Диплоетічні вени.

D. Поверхневі скроневі вени.

Е. Випускні і диплоетичні вени.

89. У хворого з тимомою (пухлина вилочкової залози) спостерігається ціаноз, ро­зширення підшкірноївенозноїсітки і на­бряк м'яких тканин обличчя, шиї, верх­ньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур стиснуто пухли ною?

A. Підключична вена.

B. Зовнішня яремна вена.

C. Верхня порожниста вена.

D. Внутрішня яремна вена.

E. Нижня порожниста вена.

90. У постраждалого травма м'яких тканин і тім'яних кісток в ділянці стрілоподібного шва, яка супроводжується сильною кро­вотечею. Яке з утворень імовірно пош­коджене?

A. Sinus transverses.

B. Sinus petrosus superior.

C. Sinus rectus.

D. Sinus sagittalis inferior.

E. Sinus sagittalis superior.

91. При підході до щитоподібної залози з поперечного (коміроподібного) досту­пу розкривається клітковинний надгрудинний простір. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходи­ться в цьому просторі є небезпечним?

A. Лімфатичних вузлів.

B. Венозної яремної дуги.

C. Сонної артерії.

D. Підключичної артерії.

E. Внутрішньої яремної вени.

92. У хворого, 67 років, при запаленні жирового тіла очної ямки виник тромбофлебіт v.v. ophthalmicae, що призвело до пошкодження печери­стої пазухи. Через який отвір чере­па v.v. ophthalmicae потрапляють у печеристу пазуху?

A. Fissura orbitalis inferior.

B. Fissura orbitalis superior.

C. Canalis opticus.

D. Foramen ovale.

E. Foramen rotundum.

93. Потерпілому, доставленому в травм­пункт, необхідно провести катетериза­цію підключичної вени. В якій топографоанатомічній зоні проводиться пункція?

A. Міждрабинчатому проміжку.

B. Сонному трикутнику.

C. Яремній вирізці.

D. Лопатково-трахеальному трикутнику.

E. Переддробинчатому проміжку.

94. Хворий, 27 років, звернувся до лікаря зі скаргою на наявність твердої пухли­ни попереду від козелка вушної рако­вини. Хірург-стоматолог, видаляючи пухлину, відпрепарував вену. Це була:

A. V. facialis.

B. v. jugularis interna.

C. v. jugularis externa.

D. v. auricularis posterior.

E. v. retromandibularis.

95. Чоловік, 70 років, під час гоління зрізав гнійник у ділянці соскоподібного від­ростка. Через два дні він був доставле­ний у лікарню з діагнозом запалення оболонок головного мозку. Яким чи­ном інфекція проникла в порожнину черепа? Через:

A. Vv. emissaria mastoideae.

B. Vv. labyrinthi.

C. Vv. tympanici.

D. Vv. stylomastoideae.

E. Vv. auriculares.

96. Хлопця, 27 років, доставлено в лікар­ню з відкритим переломом потилич­ної кіски і сильною кровотечею з рани. Що може бути причиною сильної кро­вотечі в цьому випадку?

А. Пошкодження печеристої пазухи.

B. Пошкодження поперечної венозної пазухи.

C. Пошкодження верхньої кам'янистої пазухи.

D. Пошкодження нижньої кам'янистої пазухи.

E. Пошкодження клиноподібно-тім'яної пазухи.

97. У результаті ножового поранення в ді­лянку яремної вирізки грудини у пост­раждалого кровотеча і виникла небез­пека повітряної емболії. Яка вена шви­дше за все пошкоджена?

A. Підключична вена.

B. Внутрішня яремна вена.

C. Зовнішня яремна вена.

D. Передня яремна вена.

E. Хребетна вена.

98. На завершальному етапі видалення вилочковой залози з приводу її добро­якісної пухлини у хворого виникла зна­чна венозна кровотеча. Яка кровонос­на судина при цьому була пошкодже­на?

A. Передня яремна вена.

B. Яремна венозна дуга.

C. Внутрішня грудна вена.

D. Підключична вена.

E. Плече-головна вена.

99. У хірургічне відділення доставлено по­терпілого з ножовим пораненням лік­тьового боку передпліччя. З рани виті­кає венозна кров. Яка судина постраж­дала?

А. Vv. ulnares.

B. V. cephalica.

C. V. intermedia cubit.

D. V. basilica.

E. Vv. brachiales.

100. На третій день після падіння хворий, 40 років, звернувся до лікаря з скаргами на біль, появу підшкірних синіх плям і печіння на внутрішній поверхні гоміл­ки. Яка судина при цьому пошкодже­на?

A. Велика підшкірна вена.

B. Мала підшкірна вена.

C. Стегнова вена.

D. Передня великогомілкова артерія.

E. Задня великогомілкова артерія.

101. Хворий страждає від болю в ногах і набряків. При обстеженні хворого на медіальній поверхні стегна відмічено набряк, збільшення розмірів вен, утво­рення вузлів. З боку якої вени присут­ня патологія?

A. V. cephalica.

B. V. saphena parva.

C. V. jugularis interna.

D. V saphena magna.

E. V. basilica.

102. У хворого лівобічне варикоцеле (вари­козне розширення вен яєчка). Поруше­ння відтоку крові сталося через:

A. Vena iliaca interna.

B. Venatesticularis dextra.

C. Venatesticularis sinistra.

D. Vena iliaca externa.

E. Vena femoralis.

103. Чоловік звернувся до хірурга з варікоз-ним розширенням вен лівої ноги. Вуз­ли вен розташовані назадній поверхні шкіри гомілки, назадній і передній по­верхні шкіри стегна. Які поверхневі вени здійснюють відтік від нижньої кін­цівки?

A. Мала підшкірна вена, глибока вена стегна.

B. Велика і мала підшкірні вени.

C. Підколінна, поверхнева підшкірна вена.

D. Стегнова вена, велика і мала підшкірні вени.

E. Задня великогомілкова вена, велика підшкірна вена.

104. Пацієнту було введено фармпрепарат в стегнову вену. Якою кровоносною судиною препарат потрапить до сер­ця?

A. Легеневою веною.

B. Загальною сонною артерією.

C. Аортою.

D. Легеневою артерією.

E. Нижньою порожнистою веною.

105. До лікарні потрапив хворий, 62 роки, зі стравохідною кровотечею. При обсте­женні виявлено циротичні зміни печі­нки з погіршенням кровотоку в системі ворітної вени. Яка вена в нормі здійс­нює венозний відтік з системи ворітної вени до системи верхньої порожнис­тої вени через вени стравоходу?

A. Vv. paraumbilical.

B. V. gastrica dextra.

C. V. Henaus.

D. V. gastrica sinistra.

E. V. gastrica dextra.

106. Швидкою допомогою до приймально­го відділення доставлено хворого з кро­в'яною блювотою. В анамнезі цироз печінки. Пошкодження яких вен най­більш імовірне в цьому випадку?

A. Стравохідних.

B. Верхньої брижової.

C. Верхньої порожнистої.

D. Ворітної.

Е. Нижньої брижової.

107. Хворий з цирозом печінки потрапив у відділення з сильною кровотечею з вен стравоходу. Порушення відтоку крові по якій вені призводить до такого уск­ладнення.

A. По нижній порожнистій вені.

B. По верхній порожнистій вені.

C. По ворітній вені.

D. По непарній вені.

Е. По легеневих венах.

108. Під час операції виникла необхідність знайти місце формування ворітної вени. Де воно розташоване?

A. Назадній стінці сальникової сумки.

B. У печінкою-дванадцятипалій зв'язці.

C. За тілом підшлункової залози.

D. За голівкою підшлункової залози.

Е. За дванадцятипалою кишкою.

109. У дитини, як наслідок перенесеного в період новонародженості пупкового сепсису, виник симптомокомплекс, який супроводився кишковою крово­течею, печінковою недостатністю, збі­льшенням селезінки, розширеною ве­нозною сіткою на животі. Підвищення тиску в якій з судин викликало таку клі­нічну картину?

A. У нижній порожнистій вені.

B. У ворітній вені.

C. У верхній порожнистій вені.

D. У печінковій вені.

Е. У верхній надчеревній вені.

110. Хворий, 52 роки, потрапив до клініки з діагнозом цироз печінки. При обсте­

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти