ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»

 

 

ІНВЕСТУВАННЯ

 

 

Програма

Нормативної навчальної дисципліни

Підготовки бакалавра

напряму0305 економіка та підприємництво

спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит»

Шифр за ОПП - 19

 

МИКОЛАЇВ - 2012

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»

 

Програма розроблена на основі:

- ОПП вищої освіти України ГСВО спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит», 2011 р.

- СВО ХНАМГ Навчальний план спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит», 2011 р.

 

Розробники програми:

 

Викладач : Бассова О.О.

 

Обговорено та рекомендовано до видання на засіданні Науково-методичної ради

ММІРЛ ВНЗ «Університет « Україна»

20 червня 2012 року, протокол № ……..

 


Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Інвестування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму0305 економіка та підприємництво,спеціальності6.03050801 «Фінанси і кредит».

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інвестування»є вивчення сукупності відносин, що виникають у сфері інвестиційної діяльності на різних рівнях господарювання.

Міждисциплінарні зв’язки:навчальна дисципліна «Інвестування»належить до циклу нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки.

Дисципліна “Інвестування” безпосередньо пов’язаний з такими дисциплінами, як “Аналіз інвестиційних проектів”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Фінанси”, “Фінанси підприємств”, “Фінансовий менеджмент”, “Фінансова математика”, “Економічний аналіз”, "Бухгалтерський облік”.

Програма навчальної дисциплінискладається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні та практичні основи інвестування.

Змістовий модуль 2. Інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання.

Мета та завдання навчальної дисципліни «Інвестування»

1.1. Мета викладання дисципліни:формування у майбутніх спеціалістів умінь формування та керування портфелем інвестицій, навичок щодо вірної оцінки інвестиційної привабливості тих чи інших інвестиційних об’єктивів, вивчаються різні аспекти організації та реалізації інвестиційного процесу.

1.2.Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі
викладання курсу, є надання студентам
:

- усвідомлення того, що інвестування є невід’ємною частиною сучасності;

- умінь, щодо обґрунтування доцільності інвестування, бюджетування інвестиційних процесів, управління інвестиційним процесом, проектування інвестицій, складання бізнес-плану інвестиційного проекту;

- знання принципів та методів раціональної організації, планування і
контролю за об’єктами ринку інвестицій;

- уміння вірно діагнозувати та диверсифікувати портфель інвестицій;

- знання основних методик оцінки економічної привабливості та ефективності інвестицій, методологічних та теоретичних основ інвестиційної діяльності;

- знання та розуміння основних законодавчих постанов щодо інвестиційної діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- економічну сутність та форми інвестицій;

- основні засади функціонування інвестиційного ринку, його структуру;

- форми і напрями мобілізації інвестицій для економічного розвитку України;

- основні напрямки інвестиційної політики в сучасних умовах і особливості державного регулювання інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України;

- особливості формування інвестиційної стратегії підприємства залежно від стадії його економічного розвитку;

- особливості організації передінвестиційних досліджень, у т.ч. структуру та основні етапи розробки бізнес-планів інвестиційних проектів;

- основні підходи до обґрунтування доцільності інвестування та аналізу ефективності інвестиційних рішень з урахуванням фактора часу;

- основні джерела формування інвестиційних ресурсів;

- особливості фінансового забезпечення інвестування; структуру та порядок розробки бізнес-плану інвестиційного проекту.

вміти:

- аналізувати основні напрямки інвестиційної політики в Україні.

- володіти методами кількісного фінансово-інвестиційного аналізу та проводити відповідні розрахунки;

- здійснювати вибір ефективних джерел та форм інвестування відповідно до стратегічних напрямків діяльності підприємства;

- володіти основними підходами до розробки бізнес-планів реальних інвестиційних проектів;

- здійснювати обгрунтування ефективності інвестиційних рішень з урахуванням фактора часу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 год. / 4 кредити ECTS.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні та практичні основи інвестування.

Тема 1.Методологічні основи інвестування

Тема 2.Структура інвестиційного ринку.

Тема 3.Методичні засади оцінки доцільності інвестицій.

Тема 4.Реальні інвестиції.

Тема 5.Аналіз ефективності інвестиційних проектів

Змістовий модуль 2.Інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання.

Тема 6.Ризик, як категорія інвестування

Тема 7.Фінансові інвестиції

Тема 8.Фінансове забезпечення інвестування

Тема 9.Особливості формування інвестиційної стратегії підприємства

Тема 10.Значення інвестицій у державі з ринковою економікою.

Рекомендована література

Нормативна:

1.Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР (із змінами та доповненнями).

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV (із змінами та доповненнями).

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV (із змінами та доповненнями).

4. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. №1576-XII (із змінами та доповненнями).

5. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року N 3480-IV (із змінами та доповненнями).

6. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 30.10.96 р. № 448/96-ВР. із змінами та доповненнями).

7. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12 серпня 2001, № 9742 (із змінами та доповненнями).

8. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ (із змінами та доповненнями).

9. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року N 514-VI (із змінами та доповненнями).

10. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р., № 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями).

11. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» Закон України від 15 берез. 2001 р. № 2299-Ш (із змінами та доповненнями).

12. Закон України «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 груд. 1997 р. № 710/97-ВР (із змінами та доповненнями).

13. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квіт. 2001 р. № 2374-Ш (із змінами та доповненнями).

14. Закон України «Про підприємництво» від 7 лют. 1991 р., № 698- ХП (із змінами та доповненнями).

15. Закон України «Про приватизаційні папери» від 6 берез. 1992 р., № 2173-ХІІ // (із змінами та доповненнями).

16. Постанова Верховної Ради України «Про концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України» від 22 верес. 1995 р. № 342/95-ВР (із змінами та доповненнями).

17. Постанова правління НБУ «Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків» від 28 серпня 2001р. № 368 (із змінами та доповненнями).

18. Указом Президента України «Положення про державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» від 4 квіт. 2003 р., № 292/2003 (із змінами та доповненнями).

19. Наказ ДКЦПФР «Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів» від 11 листоп. 1997 р. № 45 //.(із змінами та доповненнями).

20. Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12. 2006р., № 1449 (із змінами та доповненнями).

21. Рішенням ДКЦПФР «Положення про депозитарну діяльність» від 17 жовт. 2006 р., № 999 (із змінами та доповненнями).

22. Рішенням ДКЦПФР «Положення про функціонування фондових бірж» від 19 груд. 2006 р., № 1542. (із змінами та доповненнями).

23. Рішенням ДКЦПФР «Положення про придбання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами власних акцій» від 19 квіт. 2000 р., № 42 (із змінами та доповненнями).

 

Основна література:

24. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2008. – 544 с.

25. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента : в 2 т. / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр : Эльга-Н, 2001. – 443 с.

26. Богатин Ю. В. Инвестиционный аналіз : учеб. пособ. / Ю. В. Богатин, В. А. Швандар. – М. : КНИТИ ДАНА, 2007. – 286 с.

27. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навч. посіб. / Т.В. Майорова. – К. : ЦУЛ, 2003. – 376 с.

28. Мойсеєнко, І. П. Інвестування [Текст]: навч. посібник / І. П. Мойсеєнко - К.: Знання, 2006 - 490 с.

29. Пересада А. А. Інвестуванння: навч.-метод. посібник / А. А. Пересада, О. О. Смірнова, С. В. Онікієнко. – К. : КНЕУ, 2001. – 251 с.

30. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом : монограф. / А. А. Пересада. – К. : Лібра, 2002. – 472 с.

31. Пересада, А. А. Майорова Т. В., Ляхова О. О. Проектне фінансування [Текст]: підручник / А. А. Пересада, Т. В. Майорова, О. О. Ляхова. - К.: КНЕУ, 2005. - 736 с.

32. Пересада, А. А. Коваленко Ю. М. Фінансові інвестиції [Текст]: підручник/ А. А. Пересада, Ю. М. Коваленко. - К.: КНЕУ, 2006. - 728 с.

33. Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов: учебное пособие / В.П. Савчук, С.И. Прилипко, Е.Г. Величко– К.: Абсолют-В, Эльга, 2003. – 304 с.

34. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Федоренко. – 2-ге вид., доп. – К. : МАУП, 2007. – 280 с.

Додаткова:

35. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : [ учеб. курс. ] / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр : Эльга-Н, 2001. – 447 с.

36. Борщ Л. М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи / Л. М. Борщ. – К. : Знання, 2002. – 318 с.

37. Бочаров В. В. Инвестиции / В. В. Бочаров. – СПб. : Питер, 2002. – 288 с.

38. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений / М. Бромвич. – М., 2006. – 432 с.

39. Василенко В. О. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / В. О. Василенко, В. Г. Шматько [ за ред. В. О.Василенко ]. – К. : ЦУЛ: Фенікс, 2003. – 440 с.

40. Данілов О. Д. Інвестування : навч. посіб. / О. Д. Данілов. – К. : Комп’ютерпрес, 2001. – 364 с.

41. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності : підруч. / М. П. Денисенко. – К. : Алерта, 2003. – 338 с.

42. Іващук О. Т. Методи економетричного аналізу даних у системі STADIA : навч. посіб. / О. Т. Іващук, О. П. Кулаїчев. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. 151 с.

43. Игонина Л. Л. Инвестиции : уч. пособ. / Л. Л. Игонина ; [ под ред. проф. В. А. Слепова ] – М. : Юрист, 2002. – 480 с.

44. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов / В.В. Ковалев [В.В. Кузьмін (ред.) ]. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 144 с.

45. Ковальов В. В. Державне регулювання інвестиційної діяльності в аграрній сфері / В. В. Ковалев ; [ В. В. Кузьмін (ред.) ]. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – 181 с.

46. Татаренко Н. О. Теорії інвестицій : навч. посіб. / Н. О. Татаренко, А. М. Поручник. – К. : КНЕУ, 2007. – 160 с.

47. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Федоренко. – 2-ге вид., доп. – К. : МАУП, 2007. – 280 с.

48. Чумакова І. Аудит і оцінка економічної ефективності інвестицій підприємства / І. Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 9. – С. 27–29.

49. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність : метод. посіб. / Б. М. Щукін. – К. : МАУП, 2008. – 68 с.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти