ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2. Структура інвестиційного ринку

Методичні вказівки до вивчення теми

Вивчаючи дану тему перш за все необхідно звернути на термін інвестиційний ринок як сукупність суб’єктів інвестиційної діяльності, які здійснюють купівлю-продаж-обмін різноманітних об’єктів інвестиційної діяльності. А також слід звернути увагу на чотири стадії розвитку інвестиційного ринку: кон’юнктурний підйом, кон’юнктурний бум, послаблення кон’юнктури, спад.

При опрацюванні даної теми необхідно з’ясувати структуру ринку в розрізі об’єктів інвестування. Згідно даної структури ринок поділяється на ринок реальних активів та ринок фінансових активів.

Слід звернути увагу на те, що як і на кожному ринку, на даному ринку є свої об’єкти. та суб’єкти. Необхідно звернути увагу, що об’єкти на інвестиційному ринку поділяються на три великі групи: матеріальні активи, нематеріальні активи та фінансові активи.

В свою чергу зазначимо, суб’єкти поділяються на учасників та інвесторів. Якщо Інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності. Залежно від обсягів сформованих інвестиційних ресурсів та специфіки прийняття інвестиційних рішень розрізняють індивідуальних, інституційних, корпоративних інвесторів та державу (уряд). Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора. (замовники, будівники, постачальники, виконавці робіт, страхові компанії та ін.). Окрему увагу студента необхідно звернути на роль фінансових посередників на інвестиційному ринку. При вивченні даної теми важливим є розуміння значного впливу фінансових посередників на формування попиту та пропозиції на фінансово-інвестиційні ресурси в економіці, отже стимулюють перелив капіталу з однієї галузі в іншу.

Надзвичайно важливе значення в розвитку інвестиційного ринку відіграє держава. Слід звернути увагу, що з одного боку держава виступає в ролі інвестора, а з іншого є регулятором даного ринку через свої інституції: органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, Фонд державного майна України (ФДМУ), Державний антимонопольний комітет (ДАМК), Національний банк України (НБУ), Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг (ДКРРФП) та ін.

Опрацьовуючи дану тему слід звернути увагу на те, що держава бере участь в інвестиційному процесі як прямо, так і опосередковано. Прямий вплив держави на інвестування здійснюється через державний сектор економіки в адміністративній та цільовій формах. Формами опосередкованого впливу держави на інвестиційну діяльність виступає роздержавлення і приватизація, ліцензування та квотування, стандартизація, антимонопольні заходи, державне кредитування, державні цінні папери, податкове регулювання, тощо.

Особливу увагу необхідно приділити з’ясуванню за яких умов держава виступає інвестором та основні вимоги, щодо інвестиційних проектів з боку держави.

Питання для самоконтролю.

1. Кон’юнктура інвестиційного ринку. Інвестиційний попит та інвестиційна пропозиція.

2. Дайте характеристику обертам і суб’єктам інвестиційної діяльності.

3. Наведіть приклади об’єктів інвестиційної діяльності.

4. Що не може бути об’єктом інвестиційної діяльності?

5. У чому суть прав та обов’язків суб’єктів інвестиційної діяльності?

6. Охарактеризуйте основні складові інвестиційного ринку.

7. Приведіть класифікацію холдингових компаній, дайте їм характеристику.

8. Перерахуйте основні переваги холдингових компаній, розкрийте їх суть.

9. Розкрийте сутність основних моделей формування фінансово-промислових груп.

10. Ринок цінних паперів та його відмінності від інших ринків.

11. Структура ринку цінних паперів.

12. Цілі, завдання первинного ринку цінних паперів. Його особливості в Україні.

13. Характеристика операцій, які здійснюються на первинному ринку.

14. Особливості функціонування вторинного ринку та його відмінності від первинного ринку цінних паперів.

15. Особливості учасників ринку цінних паперів.

Тести.

1.Суб'єкт інвестиційної діяльності, що приймає рішення про вкладення власних, позикових і притягнутих інвестиційних ресурсів в об'єкти інвестування, - це:

а)інвестор;

б) учасник;

в)кредитор;

г) підрядник.

2.Інвестор - це суб'єкт інвестиційної діяльності, що:

а) ухвалює рішення щодо вкладення власних інвестиційних ресурсів в об'єкти інвестування;

б) ухвалює рішення щодо вкладення власних, позикових і притягнутих інвестиційних ресурсів в об'єкти інвестування;

в) забезпечує реалізацію інвестицій, виступаючи в ролі кредитора;

г) ухвалює рішення щодо вкладення коштів на підставі доручення кредиторів.

3.Фінансовий посередник, що акумулює кошти індивідуальних інвесторів і здійснює інвестиційну діяльність, спеціалізовану на операціях із цінними паперами, - це:

а) індивідуальний інвестор;

б) інституціональний інвестор;

в) стратегічний інвестор;

г) портфельний інвестор.

4.Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» забороняється інвестування в об'єкти:

а) створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних та інших норм, встановлених законодавством України;

б) порушує права та інтереси громадян і юридичних осіб, що охороняються законом;

в) порушує інтереси держави;

г) положення, зазначені у пунктах а, в;

д) всі положення, зазначені у пунктах а - в.

5.Сукупність підприємств і установ, продукція або послуги яких сприяють реалізації інвестицій називається:

а) інвестиційною сферою;

б) інвестиційним ринком;

в) інвестиційним комплексом;

г) інвестиційною інфраструктурою.

6.Інвестором є суб'єкт інвестиційної діяльності, який:

а) приймає рішення про вкладення власних коштів в об'єкти інвестування;

б) приймає рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування;

в) забезпечує реалізацію інвестицій, виступаючи у ролі кредиторів;

г) приймає рішення про вкладення коштів на підставі доручення кредитора.

7.Визначте, в якому випадку результати інвестиційної діяльності свідчать про економічне зростання:

а) якщо сума амортизаційних відрахувань перевищує обсяг валових інвестицій;

б) якщо обсяг валових інвестицій дорівнює сумі амортизаційних відрахувань;

в) якщо обсяг валових інвестицій перевищує суму амортизаційних відрахувань;

г) якщо сума чистих інвестицій дорівнює нулю.

8.Припинення інвестиційної діяльності проводиться:

а) за рішенням інвесторів або правомочного державного органу;

б) внаслідок стихійного лиха і запровадження надзвичайного стану;

в) у разі оголошення інвестора банкрутом внаслідок неплатоспроможності;

г) у разі порушення встановлених законодавством санітарно-гігієнічних, екологічних та інших норм;

д) відповідно до пунктів а, г; є) відповідно до пунктів а, б;

е) відповідно до пунктів а - г.

9.Інвестиційний ринок - це:

а) ринок об’єктів тільки реального інвестування;

б) ринок інструментів тільки фінансового інвестування

в) ринок як об’єктів реального інвестування, так і інструментів фінансового інвестування;

г) ринок кредитних ресурсів.

10.Ринок об’єктів реального інвестування - це::

а) ринок об’єктів нового будівництва, нерухомості та об’єктів приватизації;

б) ринок цінних паперів;

в) ринок грошових активів;

г) валютний ринок.

Теми рефератів.

1. Кризові явища в інвестиційній сфері та шляхи їх подолання.

2. Пріоритетні напрямки державного інвестування в період переходу до ринкових відносин.

3. Функції інвестиційного ринку та його роль у розвитку економічної системи країни з ринковою економікою.

4. Характеристика кон’юнктури інвестиційного ринку в Україні.

5. Сучасний стан та особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні.

6. Охарактеризуйте основні методи державного регулювання ринку цінних паперів в Україні.

Питання для експертної оцінки.

1. Місце різних форм власності в інвестиційному процесі.

2. Вплив глобалізації на якість інвестиційних потоків.

3. Вплив нерівномірності розвитку інвестиційного ринку в розрізі регіонів, на загальнодержавний розвиток України.

4. Сучасні тенденції грошово-кредитного регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

5. Основні напрямки активізації участі банків України в інвестиційному процесі.

6. Рейтингова позиція України у світовому інвестиційному просторі.

Тематика міні-лекції.

1. Кризові явища в інвестиційній сфері та шляхи їх подолання.

2. Пріоритетні напрямки державного інвестування в період переходу до ринкових відносин.

3. Основні ознаки систематизації інвестиційних ринків.

4. Перелік питань для підготовки бібліографії.

5. Діяльність венчурних компаній на інвестиційному ринку України.

6. Роль Національної депозитарної системи на ринку цінних паперів України.

7. Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку цінних паперів.

8. Роль та функції саморегулюючих органів на ринку цінних паперів в Україні.

9. Основні методи державного регулювання ринку цінних паперів в Україні.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти