ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 3. Методичні засади оцінки доцільності інвестицій.

Методичні вказівки до вивчення теми

Вивчення теми доцільно розпочати зі з’ясування оцінка доцільності інвестицій Концепція такої оцінки базується на тому, що вартість грошей протягом часу змінюється з урахуванням норми прибутку на грошовому ринків в якості якої зазвичай виступає норма позичкового капіталу (або відсотку) Процес оцінки грошових коштів у часі здійснюється на основі процедури дисконтування та компаундування. Причому дисконтування - це визначення сучасної, приведеної до теперішнього часу величини нарощеної суми капіталу, а компаундування - визначення величини нарощеної або майбутньої суми грошових коштів (за рахунок вкладеного капіталу). При вивченні даної теми особливу увагу необхідно звернути на ідентифікацію таких понять як майбутня та теперішня вартість грошей, та коефіцієнт нарощення та дисконтування.

Опрацьовуючи дану тему зверніть увагу на те, що існують різні методи нарахування відсотків. Основна їх відмінність зводиться до визначення вихідної суми (бази), на яку нараховуються відсотки. Ця сума може залишатися постійною протягом усього періоду часу або змінюватися, в залежності від цього розрізняють методи нарахування відсотків: по простих відсоткових ставках, по складних відсоткових ставках. Також існують дві концепції і, відповідно, два способи визначення і нарахування відсотків: декурсивний спосіб та антисипативний спосіб (попередній).

При вивченні даної теми важливим є розуміння різниці між грошовим потоком та ануїтетом. Також в даній темі необхідно розглянути поділ ануїтету за окремими класифікаційними ознаками. А особливу увагу приділити таким категоріям як пренумерандо, та постнумерандо. Для характеристики ануїтету у фінансовому аналізі, використовують дві важливі узагальнюючі величини: нарощена сума та теперішня (поточна) величина ренти.

Опрацьовуючи дану тему необхідно звернути увагу на існування декількох підходів розв’язування фінансових задач. Як і більшість інших проблем тимчасової вартості грошей, може вирішуватись трьома способами: числовим, табличним (відсоткові таблиці) або із застосуванням фінансового калькулятора. На окрему увагу заслуговує метод депозитної книжки.

Надзвичайно важливого значення при вивченні даної теми є розуміння принципу еквівалентності процентних ставок, який широко застосовується при прийняті інвестиційних рішень. Його використовують при прийнятті умов угод, заміні одного виду ставок на інші, визначенні ефективності операцій тощо. У загальному випадку дві різні процентні ставки вважаються еквівалентними, якщо їхнє використання за однакових умов угоди приведе до одного і того ж фінансового результату.

Вивчаючи дану тему особливу увагу необхідно звернуть на номінальну, періодичну й ефективну ставки. Слід звернути увагу, що термін «номінальна ставка» іноді використається також для визначення процентної ставки, «не очищеної» від інфляції, на відміну від реальної - «очищеної» ставки. У цьому випадку номінальна ставка описує зовсім інші процеси, ніж нарахування відсотків. Рівноправне існування мають обидві трактування номінальної ставки.

Надзвичайно важливим при інвестуванні необхідно постійно враховувати вплив інфляції, яка з плином часу знецінює грошові кошти.

Для коригування вартості грошових потоків під впливом інфляції використовують такі терміни, як номінальна та реальна сума грошових коштів. Номінальна сума грошових коштів не враховує зміни покупної спроможності грошей. Реальна сума грошових коштів

- це оцінка номінальної суми з урахуванням зміни покупної спроможності грошей під впливом інфляції.

Питання для самоконтролю.

1. У чому полягає економічна сутність концепції вартості грошей у часі?

2. Що розуміють під нарощенням та дисконтуванням коштів?

3. Сформулюйте приклад практичного використання теперішнього значення коштів.

4. Яким чином корегують очікувану вартість грошових потоків у зв’язку з інфляцією?

5. Як використовувати фінансові таблиці для спрощення розрахунків?

6. Як змінюється майбутні вартість грошей при збільшенні тривалості інвестування?

7. Який грошовий потік називається ануїтетом?

8. Яким чином визначити майбутню та теперішню вартість ануїтету?

9. Поясніть особливості застосування схем пренумерандо та постнумерандо.

10. Що означає еквівалентність процентних ставок?

Тести.

1.Компаундування - це:

а) визначення майбутньої вартості грошей, вкладних водночас на певний термін під певний відсоток;

б) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками через рівні проміжки часу під певний % ;

в) це визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками, вклади по якій проводяться в кінці кожного періоду;

г) це визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками, вклади по якій проводяться на початку кожного періоду;

д) визначення поточної (теперішньої) вартості грошей, що буде отримана в майбутньому;

2.Дисконтування - це:

а) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених водночас на певний термін під певний відсоток ;

б) визначення теперішньої вартості грошей, які будуть отримані рівними частками через рівні проміжки часу з урахуванням певних % ;

в) визначення поточної (теперішньої) вартості грошей, що буде отримана в майбутньому;

г) визначення поточної (теперішньої) вартості грошей;

3.Ануїтет - це:

а) те саме, що і рента;

б) серія вкладів або виплат рівних сум, що здійснюються через певні інтервали або певну кількість періодів;

в) ваш варіант відповіді.

4.Якщо m - кількість разів нарахування складного відсотку протягом одного року тоді:

а) відсоткова ставка зменшується в m разів;

б) відсоткова ставка збільшується в m разів;

в) кількість періодів зменшується в m разів;

г) кількість періодів збільшується в m разів.

5.При застосуванні концепції дисконтування передбачається:

а) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених водночас на певний термін під певний відсоток ;

б) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками через рівні проміжки часу під певний % ;

в) це визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками, вклади по якій проводяться в кінці кожного періоду;

г) це визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками, вклади по якій проводяться на початку кожного періоду;

д) визначення поточної (теперішньої) вартості грошей, що буде отримана в майбутньому;

е) визначення майбутньої вартості грошей;

є) визначення поточної (теперішньої) вартості грошей;

ж) ваш варіант відповіді.

, . (1 + r)) — 1

6.Формула--------- використовується для визначення:

r

а) коефіцієнту теперішньої вартості ануїтетів;

б) майбутньої вартості вексельної ренти;

в) коефіцієнту майбутньої вартості ануїтету;

г) в інших випадках.

7.Якщо виплати проводяться на початку кожного періоду, то така рента називається:

а) звичайною;

б) вексельною;

в) ануїтетною;

г) інакше.

8.Яким коштам сьогодні еквівалентна сума у 100 тис грн., що буде отри і через 3 роки (річний проценту перший рік-10%, другий -15%, третій - 25%):

а) =35195,05;

б) =75131,48;

в) =51200,00

г) =63241,11.

9.Які кошти треба мати сьогодні, щоб через 5 років повернути борг у 500 тис. гр.од., якщо банківський депозитний процент за умовами складного нарахування становитиме 15р.а.?:

а) =248600,00;

б) =87000,00.

10.У випадку застосування схеми пренумерандо фінансовий результат порівняно зі схемою постнумерандо завжди буде:

а) менше;

б) однаковий;

в) більше.

Теми рефератів.

1. Використання концепції вартості грошей часі в інвестиційних розрахунках.

2. Теперішня і майбутня вартість інвестицій.

3. Врахування інфляції в інвестиційних розрахунках.

4. Специфіка застосування еквівалентних ставок при прийнятті інвестиційних рішень

5. Особливості використання ефективної процентної ставки у банківській діяльності.

Питання для експертної оцінки.

1. Поняття альтернативної вартості та її врахування в оцінюванні вартості ефективності інвестицій.

2. Елементи теорії процентів. Сутність простих і складних процентів.

3. Методичний інструментарій оцінки ефективності інвестицій.

Тематика міні лекції.

1. Базові понятті кількісного фінансового аналізу.

2. Урахування інфляції в інвестиційних розрахунках.

3. Загальна характеристика фінансової ренти .

Перелік питань для підготовки бібліографії.

1. Концепція вартості грошей у часі.

2. Елементи теорії процентів.

3. Концепція та методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі.

4. Концепція і методичний інструментарій фактору інфляції.

5. Порівняння альтернативних можливостей вкладання коштів за допомогою техніки дисконтування та нарощення.

 

Тема 4. Реальні інвестиції.

Методичні вказівки до вивчення теми

Вивчення даної теми необхідно почати зі з’ясування реальних інвестицій, як економічної категорії. Також необхідно звернути увагу, що більшість науковців виділяють наступні форми реального інвестування , а саме капітальні інвестиції, або капітальні вкладення, інноваційні інвестиції (інновації) та інвестиції в матеріальні оборотні активи. При цьому найпоширенішою формою реальних інвестицій у сучасних умовах є капітальні інвестиції. зазначимо, що з капітальними інвестиціями пов’язані такі інвестиційні операції придбання цілісного майнового комплексу, нове будівництво, перепрофілювання, реконструкція, модернізація та оновлення окремих видів устаткування.

При вивченні даної теми важливим є розуміння того, що ефективність використання капітальних вкладень значною мірою залежить від їхньої структури. Залежно від класифікаційних ознак та напрямків використання капіталовкладень (капітальних інвестицій) розрізняють таку їх структуру: галузеву; територіальну; технологічну; відтворювальну; структуру за формами власності.

Економічна природа та значення реальних інвестиції розкривається через особливості які притаманні саме даному виду інвестицій.

При розгляді даної теми важливо є необхідним розглянути такі поняття, як інвестиційний проект та інвестиційна програма, та зрозуміти чітку різницю між даними категоріями. Якщо інвестиційний проект - являє собою комплексний план заходів (включаючи капітальне будівництво, придбання устаткування і технологій, підготовка кадрів, екологічні заходи і т.д.) спрямований на створення нового або модернізацію діючого виробництва товарів, робіт, послуг з метою одержання економічної вигоди то інвестиційна програма - це сукупність проектів або проект, що відрізняється особливим ступенем складності створюваної продукції або методів пов'язаних з його здійсненням.

Також при вивченні даної теми слід звернути увагу на існуючи види інвестиційного проекту, за різноманітними класифікаційними ознаками.

Опрацьовуючи дану тему необхідно звернути увагу на те, що розробка будь-якого інвестиційного проекту може бути представлена у виді 3- х взаємозалежних фаз: передінвестиційної, інвестиційної та експлуатаційної. Кожен проект є об'єктом управління, у тому числі фінансування протягом усього життєвого циклу.

Надзвичайно важливо зазначити, що в кінцевому підсумку інвестиційний проект оформлюється у вигляді бізнес-плану. У науково-методичній літературі зазначено, що бізнес-план - докладний, чітко структурований і ретельно підготовлений документ, що описує цілі та задачі, які необхідно вирішити підприємству в процесі реалізації проекту, способи досягнення поставлених цілей і основні техніко-економічні характеристики проекту. Розглядаючи структуру бізнес-плану необхідно звернути увагу на фінансовий план, як складову даного документу.

Фінансовий план складається в кілька етапів. У цьому розділі бізнес-плану виробляється узагальнення всіх попередніх матеріалів, наведених у відповідних розділах і підрозділах бізнес-плану; при цьому робляться наступні розрахунки: розподіл чистого прибутку; баланс коштів ; доходи й витрати; фінансове планування; розрахунок і побудова графіка беззбитковості; визначення дати, коли проект почне приносити прибуток; прогнозний баланс активів а пасивів підприємства; розрахунок показників фінансово-економічної діяльності підприємства (організації).

Особливу увагу при вивчені даної теми необхідно звернути увагу на моніторинг інвестиційних проектів, який представляє собою механізм безперервного спостереження за результатами реалізацій інвестиційних проектів в умовах мінливої кон'юнктури ринку.

Питання для самоконтролю.

1. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій підприємства.

2. Види інвестиційних проектів.

3. Склад та структура інвестиційного проекту.

4. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту.

5. Бізнес-план як основна складова інвестиційного проекту.

6. Сутність моніторингу інвестиційного проекту.

7. Розкрити основні класифікаційні ознаки реальних інвестицій. Характеристика капітальних інвестицій як форма реальних інвестицій, та їх структура.

8. З’ясувати інвестиційні операції через які реалізуються капітальні інвестиції

9. З’ясувати спільні та відмінні риси ПТЕО, ТЕО та бізнес плану підприємства.

10. Окреслити основні напрямки моніторингу інвестиційного проекту.

11. Інтелектуальні інвестиції як різновид інновації.

Тести.

1.Проект - це:

а) завдання з певними вихідними даними й планованими результатами (цілями), що зумовлюють спосіб його рішення;

б) бізнес-план;

в) програма дій по використанню фінансових ресурсів;

г) комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях.

2.До головних ознак проекту не відносяться:

а) зміна стану на досягнення мети проекту;

б) обмеженість у часі;

в) обмеженість ресурсів;

г) складність;

д) неповторність.

3.До властивостей проекту не відносять:

а) масштаб;

б) складність;

в) якість;

г) ризикованість;

д) тривалість.

4.За об'єктами інвестицій виділяють такі типи проектів:

а) фінансові;

б) реальні;

в) споживчі;

г) нематеріальні;

д) фіктивні.

5.За мотивацією (прибутковістю) виділяють такі типи проектів:

а) з метою скорочення витрат;

б) вимушені;

в) мегаполісні;

г) забезпечують позицію на ринку;

д) великі;

є) з метою збільшення доходів;

ж) підприємницькі;

з) з метою отримання надприбутків.

6.На етапі початку та побудови проекту здійснюється:

а) планування та контроль;

б) управління ризиком;

в) управління організаційною структурою;

г) проектний аналіз за аспектами;

д) оцінка стану проекту.

7.Виділяють такі фази проекту:

а) концептуальна, контрактна і фаза реалізації проекту;

б) попереднє техніко-економічне обґрунтування, висновок за проектом і рішення щодо інвестування;

в) аналіз проблеми, розробка концепції проекту, детальне подання проекту, використання результатів реалізації проекту та ліквідація об'єктів проекту;

г) передінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна фази;

д) фаза проектування і впровадження.

8.Цикл проекту - це час:

а) від преідентифікації до завершення впровадження проекту;

б) від ідентифікації до початку впровадження проекту;

в) від завершення підготовки проекту до завершення впровадження проекту;

г) від початку підготовки проекту до завершення впровадження проекту;

д) впровадження проекту.

9.При відборі ідей проекту не враховується:

а) ризик;

б) зобов'язання зацікавлених сторін;

в) масштаб;

г) витрати й вигоди проекту;

д) грошова одиниця країни.

10.Передінвестиційна фаза не включає:

а) визначення інвестиційних можливостей;

б) укладання контрактів;

в) аналіз альтернативних варіантів та остаточний вибір;

г) попереднє техніко-економічне обґрунтування (ПТЕО);

д) розробку проектно-кошторисної документації; є) розробку ТЕО.

11.Інвестиційна фаза не включає:

а) проведення узгоджень;

б) витрати на підтримання діючих потужностей;

в) пусконалагоджувальні роботи;

г) забезпечення керівника проекту;

д) витрати на авторський нагляд та контроль;

е) підготовка експлуатаційних кадрів;

є) витрати на оновлення основних фондів;

ж) будівництво, реконструкція, переоснащення.

12.Грошовий потік - це:

а) баланс грошових надходжень і витрат;

б) витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів з метою одержання доходу;

в) капітальні вкладення;

г) кошти, вкладені в об'єкт розвитку;

д) прибуток від інвестиційної діяльності.

13.До аспектів проектного аналізу не відноситься:

а) технічний;

б) екологічний;

в) ергономічний;

г) комерційний;

д) фінансовий.

14.Сукупність документів, що регламентують технічні, економічні, організаційні, правові й інші аспекти планування й здійснення комплексу заходів щодо вкладення інвестицій, - це:

а) інвестиційний проект;

б) бізнес-план;

в) бізнес-план санації;

г) підрядний договір.

15.Форма подання інвестиційного проекту у вигляді конкретного документа, - це:

а) статут;

б) бізнес-план;

в) кошторис витрат;

г) підрядний договір.

16.Узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, політичних, правових передумов, що визначають привабливість і доцільність інвестування в господарську систему:

а) інвестиційний проект;

б) інвестиційна політика;

в) інвестиційна стратегія;

г) інвестиційний клімат.

Теми рефератів.

1. Валові і чисті інвестиції, їх роль в економічному розвитку країни.

2. Джерела фінансування капітальних вкладень в Україні та їх стан.

3. Напрямки державного реального інвестування в ринковій економіці.

4. Витратний та ринковий (порівняльний) метод визначення вартості об’єктів реального інвертування.

5. Обґрунтування доцільності інвестицій за умов альтернативних інвестиційних проектів.

Питання для експертної оцінки.

1. Особливості створення продукції інвестиційного комплексу.

2. Методи нарахування амортизації.

3. Витратний метод визначення вартості об’єктів реального інвестування.

4. Метод капіталізації доходу в оцінці об’єктів нерухомості.

5. Порівняльний ринковий підхід визначення вартості об’єктів реального інвестування.

Тематика міні-лекції:

1. Особливості та форми реальних інвестицій.

2. Капітальні інвестиції як форма реальних інвестицій.

3. Валові і чисті інвестиції, їх роль в економічному розвитку країни.

4. Політика управління реальними інвестиціями.

5. Види інвестиційних проектів, вимоги до їх розробки.

Перелік питань для підготовки бібліографії:

1. Показники, що характеризують реальні інвестиції.

2. Форми ринку основних засобів і нерухомості в Україні.

3. Економічна оцінка об’єктів реального інвестування та особливості оцінки об’єктів нерухомості.

4. Напрямки державного реального інвестування в ринковій економіці.

5. Прогресивні зрушення в структурі реальних інвестицій.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти