ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 8. Фінансове забезпечення інвестування.

Методичні вказівки до вивчення теми

Вивчення даної теми необхідно почати з розкриття сутності інвестиційних ресурсів. Але слід зазначити, аналіз фінансового забезпечення інвестування починається з визначення загальної потреби в інвестиційних ресурсах, це досягається за допомогою фінансового планування. Отже фінансове планування - це процес оцінки фінансових потреб підприємства, визначення потреб у ресурсах, при реалізації проекту, прийняття рішень щодо фінансування цих потреб. А в свою чергу інвестиційні ресурси - являють собою види грошових і інших активів залучених для здійснення вкладень в об'єкти інвестування.

Особливу увагу слід приділити джерелам та політики формування інвестиційних ресурсів. Необхідно з’ясувати різницю в структурі джерел згідно законодавства та науково-методичної літератури.

Опрацьовуючи дану тему необхідно розуміти, що основною метою формування інвестиційних ресурсів підприємства - є задоволення потреб у придбанні необхідних інвестиційних активів та оптимізація їх структури з позицій забезпечення ефективних результатів інвестиційної діяльності. З урахуванням цієї мети процес формування інвестиційних ресурсів має базуватися на таких принципах: принцип врахування перспектив розвитку інвестиційної діяльності; принцип забезпечення відповідності обсягу залучених інвестиційних ресурсів обсягу інвестиційних потреб підприємства; принцип забезпечення оптимальної структури інвестиційних ресурсів із позицій ефективної інвестиційної діяльності; принцип забезпечення мінімізації витрат з формування інвестиційних ресурсів із різних джерел; принцип забезпечення високоефективного використання інвестиційних ресурсів у процесі інвестиційної діяльності

У системі управління формуванням інвестиційних ресурсів у реальному інвестиційному проекті, важлива роль належить обґрунтуванню схеми його фінансування: Повне внутрішнє самофінансування передбачає фінансування інвестиційного проекту винятково за рахунок власних фінансових ресурсів, формованих із внутрішніх джерел; Акціонування як метод фінансування використовується звичайно для реалізації великомасштабних реальних інвестиційних проектів при галузевій або регіональній диверсифікованості інвестиційної діяльності; Венчурное фінансування полягає в наданні визначеної суми капіталу окремими підприємствами для реалізації інноваційних реальних проектів підвищеного ризику в обмін на відповідну частку в статутному фонді або визначений пакет акцій; Кредитне фінансування застосовується, як правило, для реалізації невеликих короткострокових інвестиційних проектів з високою нормою рентабельності інвестицій; Змішане фінансування передбачає формування капіталу створюваного

підприємства за рахунок як власних, так і позикових його видів, залучених у різних пропорціях.

Особливий економічний інтерес представляє специфічні форми фінансування інвестиційних проектів, а саме венчурний капітал, лізинг, форфейтинг, франчайзинг.

Слід пам’ятати, що кожна схема фінансування має власні переваги та недоліки. Надзвичайно важливим при вивченні даної теми розуміти яку роль відіграє визначення вартості інвестиційних ресурсів, або капіталу, що інвестується.

При опрацюванні даної теми необхідно звернути увагу на такі економічні категорії, як структура капіталу, вартість капіталу та вартість інвестиційного капіталу.

Зверніть особливу увагу на те, що існує декілька підходів до визначення вартості капіталу, а саме модель середньозваженої вартості капіталу та модель зваженої граничної вартості капіталу.

Питання для самоконтролю.

1. Інвестиційні ресурси та їх специфіка.

2. Загальна характеристика принципів формування інвестиційних ресурсів.

3. Основні джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємства, їх переваги та недоліки.

4. Існуючи підходи до оцінки вартості інвестиційних ресурсів.

5. Перерахуйте основні джерела фінансування інвестицій.

6. Банківське фінансування інвестиційних проектів.

7. Розкрити сутність лізингу та форфейтингу як джерел фінансування діяльності підприємства.

8. Сформулюйте «золоте правило інвестування».

9. Чи можуть українські підприємства в теперішній час розраховувати на успіх емісії акцій на внутрішньому та зовнішньому ринках?

Тести.

1.Джерелом внутрішніх інвестицій є:

а) фонд відшкодування;

б) фонд накопичення;

в) інноваційний фонд;

г) фонд заробітної плати.

2.До основних джерел фінансування інвестицій відносять:

а) внутрішні;

б) зовнішні;

в) власні;

г) позичені;

д) залучені;

е) централізовані; є) змішані.

3.До зовнішніх джерел фінансування інвестицій відносять:

а) прибуток, амортизаційні відрахуванні, довгострокові кредити банків, іноземні інвестиції;

б) власні фінансові ресурси, кошти державного та місцевого бюджетів, довгострокові кредити банку;

в) залучені фінансові ресурси, фінансові сошти від продажу цінних паперів, кошти державного та місцевого бюджетів, кошти іноземних інвесторів;

г) статутний капітал, фонд нагромадженій, фонд матеріального заохочення, інші спеціальні фонди.

4.Сума мобілізації (іммобілізації) внутрішніх ресурсів визначається як:

а) сума кредиторської заборгованості не початок року і планової потреби фірми в оборотних коштах на кінець планового періоду;

б) сума наявних оборотних активів у капітальному будівництві і наявної кредиторської заборгованості на початок планового періоду;

в) скорочення потреби в оборотних активах на плановий період і стійкої кредиторської заборгованості у плановому періоді;

г) сума планової потреби в оборотних активах фірми на кінець планового періоду і перехідної кредиторської заборгованості на кінець планового періоду.

5.Які з названих показників безпосередньо впливають на розмір амортизаційних відрахувань?

а) сума нарахованого зносу, фондовіддача основних засобів, сума отриманого прибутку, рівень інфляції;

б) сума виведених основних засобів у звітному періоді, рентабельність основних , коефіцієнт вибуття основних засобів;

в) сума оборотних активів, сума уведених основних засобів у звітному періоді, вартість виробленої продукції за звітний період, коефіцієнт приросту основних засобів;

г) балансова вартість основних засобів на початок звітного періоду, норма амортизаційних відрахувань, структура основних засобів, строки експлуатації основних засобів.

6.Назвіть переваги оренди основних основних засобів порівняно з придбанням їх у власність:

а) уможливлює збільшення балансової вартості основних засобів, прискорює відтворення основних засобів;

б) зменшує потребу у власних фінансових ресурсів для придбання основних засобів;

в) збільшує суму прибутку без придбання основних засобів;

г) скорочує тривалість експлуатації основних засобів;

д) зменшує суму податку на прибуток.

7.Усі види грошових та інших активів підприємства які можуть бути використані для здійснення інвестиційної діяльності називають:

а) фінансові ресурси;

б) інвестиційні ресурси;

в) джерела фінансування інвестицій;

г) форми фінансового забезпечення капіталовкладень.

8.Різновид лізингу, коли лізингова фірма купує за готівку комплект устаткування у фірми-виробника, а потім продає його назад цій же фірмі на виплат відомий під назвою:

а) фінансовий лізинг;

б) інвестиційний лізинг;

в) мокрий лізинг;

г) зворотній лізинг;

д) чистий лізинг;

є) оперативний лізинг.

9.Якщо об’єктом орендних є високотехнологічне обладнання, а термін використання ним становить 2 місяці, то йдеться про:т

а) лізинг;

б) селенг;

в) рейтинг;

г) хайринг.

10.Діяльність щодо надання фінансової підтримки, сума якої не підлягає оподаткуванню є:

а) субсидіювання;

б) спонсорство;

в) донорство;

г) надання грантів.

11.Що впливає на розробку стратегії формування інвестиційних ресурсів фірми:

а) потреба в обсязі ресурсів;

б) регіональне направлення інвестиційної діяльності;

в) галузева приналежність фірми;

г) фінансовий стан фірми;

д) немає правильної відповіді.

12.Інвестиційні ресурси, які характеризують загальну вартість коштів підприємства, що забезпечують його інвестиційну діяльність і належать йому на правах власності, - це:

а) власні інвестиційні ресурси;

б) позикові інвестиційні ресурси;

в) притягнуті інвестиційні ресурси.

13.Інвестиційні ресурси, які залучає підприємство для фінансування інвестиційної діяльності на зворотній основі, - це:

а) власні інвестиційні ресурси;

б) позикові інвестиційні ресурси;

в) притягнуті інвестиційні ресурси.

14.Інвестиційні ресурси, які залучає підприємство для фінансування інвестиційної діяльності за рахунок емісії акцій, - це:

а) власні інвестиційні ресурси;

б) позикові інвестиційні ресурси;

в) притягнуті інвестиційні ресурси;

15.Інвестиційні ресурси підприємства можуть формуватися:

а) у грошовій формі;

б) у матеріальній формі;

в) у нематеріальній формі;

г) усі відповіді правильні.

Теми рефератів.

1. Джерела внутрішнього фінансування інвестицій та способі їх формування.

2. Франчайзинг як спосіб інвестування.

3. Проблеми формування інвестиційного капіталу в Україні.

4. Шляхи мобілізації інвестиційних ресурсів у національній економіці.

5. Роль іноземного капіталу у фінансуванні інвестицій.

Питання для експертної оцінки.

1. Переваги та недоліки внутрішнього та зовнішнього фінансування інвестиційної діяльності.

2. Характеристика видів субсидування.

3. Порядок формування чистого прибутку.

4. Характеристика способів проектного фінансування.

Тематика міні-лекції.

1. Політика формування інвестиційних ресурсів.

2. Методи розрахунку загального обсягу інвестиційних ресурсів.

3. Схеми фінансування реальних інвестиційних проектів.

4. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів.

5. Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів.

 

Перелік питань для підготовки бібліографії.

1. Поняття структури капіталу та чинники, що її визначають.

2. Приватне фінансування інвестицій і його розвиток в сучасних умовах.

3. Сутність та форми інвестиційного кредиту.

4. Проблеми формування інвестиційного капіталу в Україні.

5. Франчайзинг як спосіб інвестування.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти