ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 10. Значення інвестицій у державі з ринковою економікою.

Методичні вказівки до вивчення теми

Вивчення даної теми слід почати, що механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні визначається законами «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», «Про підприємництво», «Про господарські товариства» тощо. Крім того, діють низка указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, які формують політику державного регулювання інвестиційної діяльності в нашій країні.

Також в розрізі даної теми необхідно з’ясувати сутність інвестиційного клімату, як основного орієнтира привабливості держави для іноземних та вітчизняних інвесторів.

Інвестиційний клімат - це сукупність політичних, правових, економічних, соціальних умов які забезпечують інвестиційну діяльність вітчизняних та іноземних інвесторів.

Слід пам’ятати різні автори й наукові школи подають різні методики оцінки інвестиційного клімату. Наприклад лондонський фінансовий журнал «Euromaney» розраховує так званий «інтегральний показник надійності», що вимірюється за стобальною шкалою.

При вивченні даної теми важливим є розуміння різниці між такими економічними категоріями, як інвестиційна привабливість держави та інвестиційний клімат держави. Також слід розрізняти показники інвестиційної привабливості на різних рівнях.

Опрацьовуючи дану тему необхідно звернути увагу на сутність іноземних інвестицій, як необхідної умови розвитку держави. Також в розрізі даного питання необхідно з’ясувати які підприємства згідно українського законодавства є підприємствами з іноземними інвестиціями, та хто саме на території України вважається іноземним інвестором.

Надзвичайно важливе значення, в умовах стимулювання залучення іноземного капіталу в державу, мають державні гарантії захисту капіталовкладень іноземних інвесторів, які зазначені в законі України «Про режим іноземного інвестування».

Зверніть особливу увагу, на значення іноземних інвестицій для країни-реципієнта. Необхідно з’ясувати основні переваги та недоліки прямих іноземних інвестицій.

Особливу увагу зверніть на те, що державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється в кожній державі, і необхідність його активізації залежить від стану інвестиційних процесів у країні й рівня розвитку економіки в цілому.

В розрізі даної теми необхідно розкрити сутність інвестиційної політики, як складової загальної політики держави.

Інвестиційна політика - частина економічної політики держави, що визначає обсяг, структуру та напрямок вкладення інвестицій, зростання основного капіталу (основних засобів) та їхнє відновлення на основі досягнень науки та техніки.

Зверніть увагу, що об'єктом інвестиційної політики виступає господарський комплекс країни, суб'єкти інвестиційної політики - центральні органи державної влади, органи регіонального й галузевого управління, керівники підприємств й організацій.

Надзвичайно важливого значення в умовах ринкової економіки є державне регулювання інвестиційної діяльності, яке являє собою прямий і непрямий вплив держави на інвестиційні процеси з метою стимулювання припливу інвестицій в економіку держави, поліпшення умов здійснення інвестиційної діяльності на даній території, створення сприятливого інвестиційного клімату.

Питання для самоконтролю.

1. Інвестиційний клімат держави і методи його оцінки.

2. Інвестиційна привабливість.

3. Сучасні тенденції розвитку інвестиційних процесів.

4. Політика держави з залучення іноземних інвестицій.

5. Вплив іноземних інвестицій на розвиток економіки країни-реципієнта.

6. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності.

7. Історія створення та сучасний стан ВЕЗ, ТПР та СЕЗ в Україні. Розглянути світовий досвід.

8. Уніфікація параметрів інвестиційного клімату в умовах інтернаціоаолізації та глобалізації.

9. Вплив інвестиційної діяльності ТНК на економіку країни-реципієнта.

10. Вплив прямих та портфельних інвестицій на країну-імпортер, та країну-експортер.

Тести.

1.Існує декілька типів ставлення приймаючої країни до іноземних інвестицій, які визначаються цілями їх загальноекономічної політики, серед яких не виділяють:

а) максимальне відкриття національної економіки для іноземних капіталів і встановлення контролю лише в галузях, які мають стратегічне значення;

б) залучення іноземних капіталів для розвитку певних районів і придбання технологій;

в) допущення іноземних інвестицій тільки у формі створення збутової мережі та філій;

г) обмеження іноземних інвестицій на основі попередньої оцінки їх впливу на національну економіку;

д) допущення іноземних інвестицій в рамках угод, які визначають умови діяльності іноземних інвесторів;

є) допущення іноземних інвестицій лише у формі спільних підприємств, які створюються для досягнення певних цілей в установлений період часу.

2.До режимів іноземного інвестування в приймаючі країні не належить:

а) цільова технічна допомога;

б) режим обмеження;

в) національний режим;

г) пільговий режим;

д) режим примусу; є) концесії.

3.За формою вивозу капіталу іноземні інвестиції поділяються на:

а) у формі позикового капіталу;

б) розширення експорту;

в) вивіз торгового капіталу;

г) обслуговування місцевих ринків приймаючих країн;

д) у формі виробничого капіталу; є) транзитні.

4.Сутність цієї форми іноземного інвестування полягає у тому, що фірма-постачальник зобов'язана повністю забезпечити фінансування проекту; гарантувати підготовку місцевої робочої сили; здійснювати управління протягом ряду років після того, як завод почне діяти; організувати збут продукції (головним чином через експорт). Найбільш поширена між промислово розвинутими країнами і новими індустріальними країнами, де існують місцеві переваги для виробництва конкретної продукції. Підготовка іноземною фірмою місцевих спеціалістів, які повинні забезпечити функціонування об'єкта при цьому не пе­редбачена. Зазначена форма має назву:

а) створення спільних підприємств і відхід від організації власних закордонних підприємств;

б) дольова участь іноземного інвестора, яка не дає права контролю над підприємством;

в) управлінські контракти;

г) поставка підприємств «під ключ»;

д) угода «продукт в руки»; є) міжнародний підряд.

5.Інвестиційний клімат - це:

а) сукупність економічних умов які забезпечують інвестиційну діяльність вітчизняних інвесторів.

б) сукупність економічних умов які забезпечують інвестиційну діяльність іноземних інвесторів.

в) сукупність політичних та економічних умов які забезпечують інвестиційну діяльність вітчизняних та іноземних інвесторів.

г) сукупність політичних, правових, економічних, соціальних умов які забезпечують інвестиційну діяльність вітчизняних та іноземних інвесторів.

6.Іноземні інвестори - це:

а) юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України;

б) фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності;

в) іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;

г) інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визнаються законодавством України.

7.Підприємство з іноземними інвестиціями - підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, становить ...

а) не більше 20 %;

б) не менше 20 % ;

в) не більше 15 %;

г) не менше 15 % ;

д) не більше 10 %;

е) не менше 10 % .

8.У яких формах, із зазначених нижче, можуть здійснюватися іноземні інвестиції?

а) часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними особами;

б) часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими фізичними особами;

в) придбання частки діючих підприємств;

г) придбання у власність діючих підприємств;

д) створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам.

9.Чи можуть іноземні інвестиції здійснюватись у вигляді грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань?

а) ні;

б) тільки тих, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті;

в) які мають вартість, підтверджену законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями.

10.У вигляді яких прав інтелектуальної власності можуть здійснюватися іноземні інвестиції?

а) будь-яких прав інтелектуальної власності;

б) тих прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена законами країни інвестора;

в) вартість яких підтверджена експертною оцінкою в Україні;

г) вартість яких у конвертованій валюті підтверджена законами країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

Теми рефератов.

1. Інвестиційна діяльність фінансово-кредитних установ України.

2. Характеристика функціональних учасників інвестиційного процесу (в Україні).

3. Міжнародні фінансово-валютні організації як джерело інвестування.

4. Прямі іноземні інвестиції у фінансовий (банківській, страховий) сектор української економіки.

5. Інвестиційна співпраця України та Росії.

6. Україна - ГААТ/СОТ - шлях до іноземних інвестицій.

Питання для експертної оцінки.

1. Статистика і реалії впливу інвестиційна відтворювальні процеси.

2. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні: завдання і принципи.

3. Динаміка та тенденції розвитку інфраструктури забезпечення інвестиційних процесів.

4. Статистичний аналіз інвестиційних процесів з урахуванням євро інтеграційного курсу України та глобалізації економіки.

Тематика міні —лекції.

1. Роль іноземного капіталу в розвитку національної економіки та сфери залучення іноземного капіталу.

2. Участь іноземного капіталу в приватизаційних процесах україни.

3. Створення та сучасний стан офшорних зон.

4. Інвестиційна діяльність підприємств з іноземним капіталом.

5. Сучасний стан ВЕЗ в Україні.

6. Сутність ВЕЗ та Ії роль у залученні іноземних інвестицій.

Тематика міні-лекції.

1. Грошово-кредитна політика України та інвестиційний клімат.

2. Іноземні інвестиції, іноземні інвестори - як елементи інвестиційної діяльності.

3. Гарантії для закордонних інвесторів з боку українського законодавства.

4. Основні правові документи та інститути, які впливають на розвиток міжнародного співробітництва в інвестиційній діяльності.

5. Позитивний та негативний вплив прямих іноземних інвестицій для економіки країни-реципієнта.

Перелік питань для підготовки бібліографії.

1. Передумови створення та функціонування вільних економічних зон.

2. Засади функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку в Україні.

3. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути.

4. Державна політика залучення іноземних інвестицій.

5. Проблеми іноземного інвестування в Україні.


Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні та практичні основи інвестування
Методичні засади оцінки доцільності інвестицій
Аналіз ефективності інвестиційних проектів
Змістовий модуль 2. Інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання
Ризик, як категорія інвестування
Фінансові інвестиції
Разом

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти