ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи з дисципліни "Інвестування" є складовою частиною опанування даного курсу студентами заочної форми навчання.

Мета роботи - сприяти закріпленню і поглибленню знань студентів в процесі дослідження, аналізу і узагальнення результатів вивчення основних тем даної дисципліни. Підготовка контрольної роботи також спрямована на оволодіння методологією і методикою інвестиційного аналізу в процесі обґрунтування пропозицій щодо окремих досліджуваних проблем і питань, формування сучасного економічного мислення.

Тема контрольної роботи обирається студентом відповідно до наведеної в методичних вказівках тематики за варіантами, запропонованими викладачем. З огляду на рівень знань студентів, викладач має; право вносити певні корективи відносно розподілу варіантів. Тематика контрольних робіт має проблемно-практичну спрямованість, періодично поновлюється, розглядається і затверджується на засіданні кафедри.

Підготовка контрольної роботи включає такі основні етапи:

- отримання варіанта контрольної роботи;

- огляд літератури за темою роботи (учбово-методичної, законодавчої, нормативно- правової, спеціальної (в т.ч. тієї, що міститься у періодичних виданнях;

- виконання теоретичної частини;

- розв'язання практичного завдання (задачі);

- написання і оформлення контрольної роботи;

- подання роботи на рецензування та її доопрацювання (в разі необхідності);

- захист роботи.

При висвітленні теоретичного питання розкриваються його найважливіші аспекти, а в процесі вирішення задачі висвітлюються основні методичні підходи щодо її розв'язання. Враховуючи те, що контрольна робота певною мірою має реферативний характер, слід звернути увагу на необхідність посилання на використані джерела інформації. В кінці контрольної роботи наводять список використаних в процесі її підготовки джерел. Цінність роботи значно підвищується, якщо висвітлення теоретичного питання подається з відповідною аргументацією, і базується на використанні нормативної і законодавчої бази, а також підкріплюється відповідними аналітичними і статистичними даними.

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи

Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 20-ти стандартних сторінок рукописного тексту (обсяг учнівського зошита).

Таблиці, що містяться по тексту роботи, формули, схеми повинні бути пронумерованими (таблиці нумеруються послідовно). В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують надпис "Таблиця" із зазначенням її номера.

Посилання на використані джерела слід наводити в квадратних дужках після відповідного посилання [15, С.75] - із зазначенням порядкового номера джерела у списку використаної літератури та, через кому, номера сторінки.

Слід звернути увагу на те, щоб форма викладення матеріалу була чіткою та зрозумілою, відображала сутність окремого досліджуваного питання і не містила несуттєвих деталей.

В кінці роботи зазначено дату її виконання з особистим підписом студента. Належним чином оформлену роботу студент в установлені строки подає для регістрації на кафедру. Свої зауваження і висновок стосовно висвітлення теоретичного питання і розв'язання задачі викладач зазначає у висновку. У разі необхідності студент повинен внести відповідні корективи і доповнення в роботу згідно з висловленими рецензентом зауваженнями.

Завдання до виконання контрольної роботи.

Варіант 1

I. Інвестиційна діяльність як основа розширеного відтворення. Сутність інвестування. Форми і методи мобілізації інвестицій.

II. Задача.

Будівельною фірмою укладений контракт на будівництво споруди. Відповідно до умов контракту замовник через 2 роки після початку будівництва здійснює оплату за виконаний обсяг робіт протягом 5 років рівними щорічними внесками наприкінці року у розмірі 100 тис.грн. Відсоткова ставка - 40% річних з нарахуванням відсотків в кінці року. Визначте виграш замовника, отриманий ним внаслідок відстрочки платежу на 2 роки.

Варіант 2

I. Роль інвестицій у забезпеченні ефективного стратегічного розвитку країни.

II. Задача.

Пропонується до продажу об'єкт нерухомості вартістю 500 тис. грн. Умови контракту, що пропонує продавець, такі: вартість об'єкту погашається рівними внесками в кінці кожного півріччя, строк погашення - 4 роки, річна відсоткова ставка - 40%, відсотки нараховуються один раз на рік.

Фірма-покупець запропонувала свої умови: внески здійснюються раз на рік, річна відсоткова ставка - 45%, відсотки нараховуються в кінці року; Строк погашення - 6 років. Розрахуйте розмір внеску, запропонованого продавцем і покупцем.

Варіант 3

I. Економічна сутність і форми інвестицій. Класифікація інвестицій за основними ознаками

II. Задача.

Фірма для формування інвестиційного фонду робить щорічні внески на банківський рахунок у розмірі 120 000 грн. наприкінці кожного року. Визначить суму, яка акумулюється у фонді протягом 5 років, якщо відсоткова ставка - 24% з нарахуванням відсотків по півріччям і наступною їх капіталізацією. Яка реальна заощаджена сума при рівні інфляції 15% річних? Яку реальну суму коштів отримає зможе акумулювати фірма за умов щомісячних внесків у розмірі 10 000 грн. та нарахуванням відсотків щомісячно за ставкою 24% річному рівні інфляції 10%?

Варіант 4

I. Інвестиційний ринок та його структура. Взаємозв'язок інвестиційного та фінансового ринків.

II. Задача.

Підприємство перерахувало у банк 450 тис. грн. з метою формування фонду соціального розвитку і отримання протягом 5 років щоквартально певної суми коштів. Річна відсоткова ставка - 30%, нарахування відсотків - раз на рік. Який у даному випадку розмір отриманих підприємством рентних надходжень? Розрахуйте реальну суму отриманих коштів, якщо річний рівень інфляції становить 14%.

Варіант 5

І. Структурна перебудова економіки та форми мобілізації інвестицій для економічного розвитку.

II. Задача.

Клієнт банку - акціонерне товариство має наміри здійснити зворотній викуп пакету акцій, емітованих підприємством, після виходу його на повну проектну потужність через 6 років. Поточна вартість пакету акцій оцінюється приблизно в 20 млн. грн. Банк запропонував АТ формування спеціального викупного фонду рівними внесками наприкінці кожного кварталу на умовах нарахування відсотків через кожне півріччя. Номінальна відсоткова ставка - 30 % річних. Розрахуйте розмір разового внеску у фонд.

Варіант 6

I. Інвестиційний клімат та основні фактори, що обумовлюють його спрямованість.

II. Задача.

Протягом 5 років з метою формування фонду технічного переозброєння підприємством здійснюються щорічні внески на банківський рахунок в розмірі 50 тис. грн., на котрі нараховуються відсотки за ставкою 24 % річних. Визначить суму, яка акумулюється у фонді протягом зазначеного періоду, якщо внески перераховуються :

а) раз на рік;

б) наприкінці кожного місяця.

Варіант 7

I. Роль реального інвестування у розвитку підприємств. Характеристика основних форм реальних інвестицій підприємства.

II. Задача.

Розрахуйте, яку суму потрібно щоквартально перераховувати на Ваш банківський рахунок з метою накопичення протягом 8 років 100000 грн. для придбання житла, якщо номінальна відсоткова ставка - 20% річних зі щомісячною капіталізацією відсотків. Яка реальна вартість Ваших заощаджень, якщо очікуване зростання споживчих цін становить 112% на рік? Яким має бути розмір внесків з урахуванням можливого зростання цін на житло, якщо за півроку ціни на ринку нерухомості збільшилися на 30%?

Варіант 8

I. Основні складові активізації інвестиційного процесу та напрямки реалізації інвестиційної політики в Україні.

II. Задача.

На підприємстві виникла потреба у додаткових джерелах фінансування виробничих запасів в обсязі 250 тис. грн. Є можливість вирішення цієї проблеми на основі укладання угоди з факторинговою компанією на таких умовах:

Страховий резерв на покриття можливих ризиків погашення дебіторської заборгованості - 20%; комісійні - 5%; відсотки по факторинговому кредиту - 25%.

Визначте, чи достатньо коштів, отриманих у разі укладання факторингової угоди, для покриття потреби у фінансуванні виробничих запасів, якщо платіжні вимоги підприємства по розрахунках за продукцію оцінюються у 350 тис.грн.? Строк погашення платіжних вимог складає 60 днів.

Варіант 9

I. Учасники інвестиційного ринку, їх права та обов'язки.

II. Задача.

Використовуючи дані, що містяться у таблиці, проаналізуйте динаміку валових інвестицій по кожному підприємству. Зробіть висновки стосовно відтворювальної політики, що реалізується на підприємствах. Яка з них безпосередньо спрямована на забезпечення подальшого розвитку виробництва? Обґрунтуйте Ваші висновки.

 

тис.грн.

Показники Підприємство 1 Підприємство 2 Підприємство 3
2003р. 2004р. 2005р 2003р. 2004р 2005р. 2003р. 2004р. 2005р.
Чистий прибуток, спрямований на інвестування у розвиток виробництва            
Амортизаційні відрахування - усього,
у т.ч. використані за призначенням

 

Варіант 10

I. Інвестиції у виробничий капітал.

II. Задача.

Розроблено та затверджено проект будівництва виробничого об’єкта кошторисною вартістю 25 млн.грн. і проектною потужністю 10 тис. виробів/рік. Строк будівництва за проектом складає 3 роки. Згідно з проектною документацією ціна реалізації одного виробу дорівнює 5000 грн., а собівартість - 4500 грн. Ставка податку на прибуток - 25%.

Визначте проектну ефективність капіталовкладень та ефективність інвестування за умов скорочення будівництва на 0,5 року.

Варіант 11

I. Зрушення в структурі інвестицій та їх особливості в сучасних умовах. Технологічна і галузева структура капіталовкладень.

II. Задача.

Підприємство отримало кредит для реалізації інвестиційного проекту на суму 120 тис.грн. строком на 2 роки під 20% річних. За умовами кредитної угоди погашення основної суми боргу та сплати відсотків передбачено щомісячно. Обчислити розмір щомісячних строкових виплат. Скласти графік погашення боргу.

Варіант 12

I. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки.

II. Задача.

Підприємство отримало кредит для реалізації проекту на суму 120 тис.грн. строком на 4 роки під 24% річних. Умовами кредитної угоди передбачено погашення боргу в кінці кожного року рівними щорічними виплатами, що включають погашення основної суми

боргу та сплату відсотків. Нарахування відсотків - раз на рік. Скласти план погашення боргу.

Варіант 13

І. Особливості організації і проведення тендерних торгів. Тендерна документація, принципи її опрацювання.

II. Задача.

На підприємстві загальний обсяг капіталовкладень протягом року дорівнював 40 млн.грн. Вартість основних виробничих фондів на початок звітного періоду склав 240 млн.грн., у т.ч. активна частина - 100 млн.грн. Напрямки використання капітальних вкладень, спрямованих на розвиток виробництва (млн.грн.):

- нове будівництво - 20,

- у т.ч.:

будівельно-монтажні роботи - 10, машини та обладнання - 8,

інші - 2;

- реконструкція та технічне переобладнання виробництва - 16,

у т.ч.:

будівельно-монтажні роботи - 6, машини та обладнання - 9,

- інші - 1

- модернізація обладнання - 4.

Протягом звітного періоду вибуло основних виробничих фондів на суму 4 млн.грн. Проаналізуйте технологічну та відтворювальну структуру капіталовкладень, а також їх вплив на видову структуру основних виробничих фондів.

 

Варіант 14

І. Державні капітальні вкладення, їх роль і спрямованість в умовах структурної перебудови економіки.

II. Задача.

Інвестиційна діяльність підприємства протягом звітного періоду здійснювалась за такими напрямками ( млн.грн.):

1. Будівництво нового цеху - 100,

у т.ч.: будівельно-монтажні роботи - 40, машини та обладнання - 56,

інші - 4.

2. Придбання нової техніки - 20,

3. Здійснення робіт по модернізації обладнання - 10,

4. Будівництво спортивного майданчика - 1,

5. Портфельні інвестиції - 15

Проаналізуйте технологічну та відтворювальну структуру капіталовкладень.

Варіант 15

I. Роль приватизації у мобілізації фінансових ресурсів для інвестиційного розвитку. Напрями використання коштів, отриманих від приватизації державного майна.

II. Задача.

Для реалізації інвестиційного проекту підприємству потрібно 150 тис.грн. додаткових коштів для фінансування оборотного капіталу. Підприємство може отримати банківський кредит строком на три місяця під 30% річних або укласти угоду з факторинговою компанією на таких умовах: комісійні - 5%; резерв на покриття можливих ризиків погашення дебіторської заборгованості - 20%; відсоткова ставка по факторинговому кредиту -15%. Обсяги дебіторської заборгованості оцінюються у 250 тис. грн., а строк її погашення - 3 місяця.

Який з варіантів фінансування є кращим для підприємства? Обґрунтуйте Ваші висновки.

Варіант 16

I. Іноземні інвестиції, їх значення в фінансовому забезпеченні розвитку економіки України.

II. Задача.

Фірма розглядає доцільність придбання обладнання, вартість якого складає 4000 дол. США. Запровадження даного інвестиційного рішення дасть можливість збільшити річний обсяг продаж на 5000 дол. протягом трьох років. Матеріальні і трудові витрати складають 2500 дол. на рік. Реальна ставка прибутковості дорівнює 12%. Очікуваний рівень інфляції становить 10%. У разі реалізації проекту очікуване середньорічне зростання цін на продукцію дорівнюватиме 5%, в той час як матеріальні і трудові витрати зростатимуть щорічно на 20%.

Зробіть висновки щодо доцільності інвестування коштів у проект.

Варіант 17

I. Форми залучення іноземних інвестицій. Особливості державної реєстрації іноземних інвестицій.

II. Задача.

На підприємстві на початок звітного періоду вартість основних фондів дорівнювала 300 млн.грн., у т.ч. невиробничого призначення - 50 млн. грн. Частка активної частини в основних виробничих фондах становила 57%.

Протягом року здійснено будівництво нового цеху. Кошторисна вартість будівельних робіт складає 75 млн.грн., у т.ч.: будівельно-монтажні роботи - 25, машини та обладнання - 40, інші види робіт - 10.

Проаналізуйте технологічну структуру капіталовкладень та зміни видової структури основних виробничих фондів на кінець звітного періоду. Зробіть відповідні висновки.

Варіант 18

I. Основні форми залучення інвестиційних ресурсів на фінансовому ринку.

II. Задача.

Вибрати найбільш ефективний варіант інвестування:

1. Покласти гроші на депозит в банк під 30% річних з щомісячним нарахуваннямвідсотків

2. Покупка валюти (USD) за курсом 5,3 грн./дол і розміщення їх на валютному депозиті під 12% річних з щомісячним нарахуванням відсотків

Очікуваний рівень інфляції становить 25% на рік; курс долара на кінець поточного року - 5,7 грн./дол.; інфляція долара - 2% на рік.

 

Варіант 19

І.. Запровадження нових форм залучення інвестицій для технічного переозброєння підприємств.

II. Задача.

Підприємство отримало кредит для фінансування програми технічного переозброєння підприємства у сумі 20 млн. грн. строком на 5 років під 20% річних. Погашення боргу повинно здійснюватися рівними щорічними виплатами наприкінці кожного року, що включають погашення основної суми боргу та відсоткові платежі. Нарахування відсотків - раз на рік. Скласти план погашення боргу.

Варіант 20

І. Венчурні інвестиції.

II. Задача.

Для реалізації програми технічного переобладнання підприємство здійснює формування цільового фонду. З цією метою воно щорічно з прибутку, що залишається в його розпорядженні, перераховує на банківський депозитний рахунок певної суми коштів. Сукупні інвестиційні витрати для реалізації інвестиційної програми визначені в обсязі 4 млн.грн. Обчисліть розмір щорічних внесків на здійснення програми технічного переобладнання, якщо депозитна ставка становить:

а) 24% (нарахування відсотків - щоквартально);

б) 28% (нарахування відсотків раз на рік).

Варіант 21

І. Інтелектуальна власність та інтелектуальні інвестиції.

II. Задача.

Підприємство розглядає можливі варіанти орендної плати:

І варіант передбачає здійснення щомісячних виплат у розмірі 6,4 тис.грн., а за ІІ варіантом виплати будуть здійснюватися раз на рік у розмірі 76,8 тис.грн. Строк дії договору оренди - 2 роки.

Проаналізуйте, який з двох варіантів є найбільш вигідним для підприємства- орендаря. Альтернативна відсоткова ставка для розрахунків визначена на рівні 24%.

Варіант 22

І. Іноземні інвестиції та передумови їх залучення в економіку України.

II. Задача.

З метою заощадження коштів для навчання дитини батьки відкрили депозитний рахунок, на який вони щомісяця перераховують 100 грн. Відсоткова ставка

- 12% річних з щомісячною капіталізацією відсотків. Яку суму можна заощадити за 10 років? Зробіть висновки стосовно суми разових внесків за умов зростання плати за навчання у 1,5 рази.

Варіант 23

I. Роль реального інвестування у розвитку підприємств. Характеристика основних форм реальних інвестицій підприємств.

II. Задача.

Підприємство подало заявку на отримання кредиту для придбання нового обладнання. Можливі варіанти погашення боргу за кредитною угодою з банком такі:

І варіант передбачає щорічні внески у розмірі 50 000 грн. протягом 5 років з нарахуванням відсотків раз на рік та їх капіталізацією.

За ІІ варіантом внески здійснюватимуться щомісяця у розмірі 4 000 грн. протягом 5 років з поквартальним нарахуванням відсотків. Який з варіантів є більш придатним ? На момент укладання угоди вартість обладнання становить 200 тис. грн. та очікується щорічне зростання ціни в середньому на 3%. Чи достатньо акумульованих підприємством коштів для придбання обладнання, якщо додаткові витрати на монтаж устаткування визначені у розмірі 5% від його початкової вартості?

Варіант 24

I. Інвестиційна привабливість регіонів та методи її оцінки.

II. Задача.

На Вашому депозитному рахунку розміщена сума у 20 000 грн. Визначте, як зросте сума заощаджених Вами коштів за 2 роки за умов нарахування відсотків: а) раз на рік; б)щомісячно

та їх наступною капіталізацією. Обчисліть реальну суму накопичених коштів, якщо ціни споживчого ринку за 2 роки збільшилися у 1,5 рази? Якою повинна бути сума додаткових щомісячних внесків за умов збільшення суми коштів на рахунку у 2 рази та щорічного нарахування відсотків на умовах капіталізації?

Варіант 25

I. Інвестиційна стратегія підприємства, її сутність та особливості формування.

II. Задача.

Підприємство отримало довгостроковий кредит у банку у сумі 40 млн.грн. строком на 5 років за ставкою 24% річних. Погашення повинно здійснюватися рівними внесками наприкінці кожного року, що включають погашення основної суми боргу та нарахування відсотків. Скласти план погашення боргу.

Варіант 26

І. Способи залучення капіталу та характеристика основних джерел фінансування інвестиційних рішень.

II. Задача.

Визначити нарощену суму боргу у 140 тис. грн. через 3 роки з урахуванням і без урахування інфляції, якщо номінальна ставка складає 30% річних за умов капіталізації відсотків, а прогнозоване зростання цін за два роки оцінюється у 14%.

Якою буде сума боргу за умов зменшення відсоткової ставки до 20% і уповільнення середньорічного темпу інфляції до 5%?

 

 

Варіант 27

І. Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи.

II. Задача.

Вкладник помістив у банк 5000 грн. Яка буде нарощена за три місяці сума внеску, якщо за перший місяць нараховуються відсотки за ставкою 12% річних, а кожного наступного місяця відсоткова ставка за кредитом зростає на 2% з одночасною капіталізацією процентного доходу? Обчисліть реальну суму, отриману вкладником, якщо прогнозоване зростання цін очікується на рівні 3% на місяць.

Варіант 28

І. Особливості створення та роль спеціальні економічних зон у стимулюванні інвестиційного розвитку.

II. Задача.

Банк надав клієнту короткостроковий кредит на три місяці (з 15.05 по 15.08) під заставу 2000 акцій, курсова вартість яких у день видачі кредиту дорівнювала 2 грн. за акцію. Сума кредиту становить 75% курсової вартості застави; кредит видано під 20% річних; за обслуговування боргу банк стягує 2% від номінальної суми кредиту. Визначити розмір кредиту, отриманого клієнтом.

Варіант 29

І. Форми участі банків у реалізації інвестиційних проектів і програм.

II. Задача.

Обчисліть необхідний розмір щорічних внесків на Ваш банківський рахунок з метою накопичення протягом 5 років 30000 дол.США для придбання житла за умов, що депозитна ставка визначена на рівні 10% річних з наступною їх капіталізацією. Яка буде реальна вартість Ваших заощаджень, якщо очікуваний середньорічний темп інфляції - 5%?

Варіант 30

І. Виконання будівельно-монтажних робіт, умови прийняття їх інвестором та розрахунки за виконані роботи.

II. Задача.

25 травня бабусею відкрито ощадний рахунок на онука у сумі 2000 грн. 7 липня нею на рахунок було додатково внесене 500 грн.; 1 листопада онуком знято з рахунка 800 грн., а 5 грудня рахунок був закритий. Визначити загальну суму, отриману онуком при закритті рахунка. Відсоткова ставка за депозитом визначена на рівні 16% річних.

 

 

Контрольні запитання до Змістовного модуля 1.

1. Інвестиційна діяльність як основа розширеного відтворення. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою та його особливості.

2. Роль інвестицій у забезпеченні ефективного стратегічного розвитку країни.

3. Економічна сутність і форми інвестицій.

4. Класифікація інвестицій за основними ознаками

5. Інвестиційний ринок та його структура. Взаємозв'язок інвестиційного та фінансового ринків.

6. Методи поточного спостереження і прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку.

7. Механізм дії інвестиційного ринку.

8. Об'єкти та напрямки інвестування.

9. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку інвестиційного ринку в Україні.

10. Учасники інвестиційного ринку, їх права та обов'язки.

11. Інвестиційний клімат та основні фактори, що обумовлюють його спрямованість.

12. Зрушення в структурі інвестицій та їх особливості в сучасних умовах. Технологічна і галузева структура капіталовкладень.

13. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки.

14. Основні напрямки активізації інвестиційного процесу в Україні.

15. Державні капітальні вкладення, їх роль і спрямованість в умовах структурної перебудови економіки.

16. Роль приватизації у мобілізації фінансових ресурсів для інвестиційного розвитку.

17. Іноземні інвестиції, їх значення в фінансовому забезпеченні розвитку економіки України.

18. Форми залучення іноземних інвестицій. Особливості державної реєстрації іноземних інвестицій.

19. Основні форми залучення інвестиційних ресурсів на фінансовому ринку.

20. Запровадження нових форм залучення інвестицій для економічного розвитку країни

21. Венчурні інвестиції.

22. Інтелектуальна власність та інтелектуальні інвестиції.

23. Іноземні інвестиції та передумови їх залучення в економіку України.

24. Роль реального інвестування у розвитку підприємств. Характеристика основних форм реальних інвестицій підприємств.

25. Інвестиційна привабливість регіонів та методи її оцінки.

26. Інвестиційна стратегія і інвестиційна діяльність підприємств, їх підпорядкованість.

Контрольні запитання до Змістовного модуля 2.

27. Основні етапи формування інвестиційної стратегії підприємства.

28. Передінвестиційні дослідження та організація їх виконання.

29. Часова теорія грошей, особливості її застосування в процесі інвестиційного аналізу. Дисконтування та компаундування

30. Фінансова рента, її основні параметри. Класифікація ануітетів за основними ознаками.

31. Основні етапи розробки бізнес-плану реального інвестиційного проекту.

32. Характеристика та зміст основних розділів бізнес-плану.

33. Способи залучення капіталу та характеристика основних джерел фінансування інвестиційних рішень.

34. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів. Загальний порядок розробки, узгодження і затвердження ТЕО. Основні розділи ТЕО.

35. Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи.

36. Особливості створення та роль спеціальні економічних зон у стимулюванні інвестиційного розвитку. Статус територій пріоритетного розвитку

37. Форми участі банків у реалізації інвестиційних проектів і програм.

38. Проблеми створення фінансово-промислових об'єднань та їх роль у забезпеченні інвестиційного розвитку економіки.

39. Роль банків у фінансовому забезпеченні реалізації інвестиційних програм.

Тестові завдання для підсумкового контролю

 

1. Вексель на суму 32 000 грн. видано на 230 днів з нарахуванням за ним відсотків за ставкою 25% річних при розрахунковій кількості днів на рік - 365. Банк облікував вексель за 54 дні до настання терміну оплати за обліковою ставкою 10% річних при розрахунковій кількості днів на рік - 360, Визначити суму, отриману пред'явником векселя.

а) 36485,4

б) 35748,1

в) 46154,3

г) 25175,2

 

2. Банк приймає внески до запитання за ставкою 80% річних. Визна­чити суму процентів на внесок 2 400 грн.. що розміщено на півроку.

а) 750

б) 840

в) 960

г) 555

 

3. Ставка відсотків банку за внесками до запитання, що складає на по­чатку року 30% річних, через півроку була зменшена до 25%, а через три місяці - до 20%. Визначити суму відсотків, яку було нараховано на вклад 4 000 грн. за рік.

а) 995

б) 1050

в) 1500

г) 1550

 

4. Вклад 4 000 грн. було, покладено в банк 25.05.02 при ставці 35% річних. З 1 червня банк знизив ставку за внесками до 25% річних. 15 липня ра­хунок було закрито. Визначити суму нарахованих відсотків при англійській практиці їх нарахування.

а) 444

б) 144

в) 124

г) 120

 

5. Яка повинна бути тривалість позички в днях для того, щоб борг, рівний 1 тис. грн., виріс до 2,5 тис. грн. за умо­ви, що нараховуються прості точні проценти по ставці 30% річних? Проценти точні, число днів у році - 365.

а) 1325 днів

б) 1523 дні

в) 1825 днів

г) 1678 днів

 

6. При обліку векселя на суму 2300 грн.. до терміну оплати якого за­лишилось 80 днів, банк виплатив його пред'явнику 1 810 грн. Визначити, яку облікову ставку використовував банк при розрахунковій кількості днів на рік, рівному 360.

а) 56%

б) 96%

в) 85%

г) 49%

 

7. Ставка користування кредитом дорівнює 45% річних, а в кожному наступному місяці збільшується на 2 відсоткових пункти. Визначити суму відсотків: кредит у розмірі 11 000 грн. взятий на 9 місяців.

а) 4372,5

б) 1254,8

в) 3568.7

г) 5361,2

 

8. Курс акцій на 1 березня 2002 р. складає 50%. Визначте прибутковість вкладення грошей н акції, якщо дата погашення акцій 1.10.01.

а) 185,2%

б) 145,2%

в) 132%

г) 170,6%

 

9. Знайдіть майбутню вартість 5 500 грн., якщо перші три роки на них нараховувалися щорічно складні проценти по річній ставці 12%, наступні два роки - складні проценти щокварталу, виходячи з 20% річних, і на 69 днів, що зали­шилися, нараховувалися прості точні проценти, виходячи з 15% річних. Число днів у році-365.

а) 12458,5

б) 54632,3

в) 12318,5

г) 23654,7

 

 

10. При оплаті пред'явленого векселя на суму 12 000 грн.. до терміну погашення якого залишилось 32 дні, дохід банку склав 2 125 грн. Визначити ставку відсотків, використану банком при визначенні доходу.

а) 199%

б) 99%

в) 189%

г) 157%

 

11. Вексель на суму 32 000 грн. видано на 230 днів з нарахуванням за ним відсотків за ставкою 25% річних при розрахунковій кількості днів на рік - 365. Банк облікував вексель за 54 дні до настання терміну оплати за обліковою ставкою 10% річних при розрахунковій кількості днів на рік - 360, Визначити суму доходу банку.

а) 148,0

б) 457,3

в) 555,6

г) 521,2

 

 

12. Банк приймає депозити на 3 місяці за ставкою 20% річних, на 6 місяців за ставкою 40% річних і на рік за ставкою 50% річних. Визначити суму, яку отримає власник депозиту 4 400 грн. в першому випадку.

а) 4620

б) 3540

в) 5670

г) 4900

 

13. Вклад у розмірі 4 000 грн. було покладено в банк 20.01.02 і запита­но 7.10.02. Ставка відсотків банку складала 30% річних. Визначити суму нара­хованих відсотків при англійській практиці їх нарахування.

а) 798,27

б) 567,25

в) 469,77

г) 851,51

 

14. Банк приймає депозити на 3 місяці за ставкою 20% річних, на 6 місяців за ставкою 40% річних і на рік за ставкою 50% річних. Визначити суму, яку отримає власник депозиту 4 400 грн. в другому випадку.

а) 5280

б) 4780

в) 3250

г) 5050

 

 

15. Відомо, що акції фірми банк купує за ціною 350 грн., дисконтна ставка 40% річних, а дата погашення на­ стає через 1 місяць. Визначте номінал цього цінного папе­ра.

а) 360,8 грн.

б) 450,5 грн.

в) 200,1 грн.

г) 321,3 грн.

 

16. Річна ставка простих процентів - 12.5%. Через скільки років початкова сума подвоїться?

а) 8 років

б) 7 років

в) 5 років

г) 10 років

 

 

17. Банк видав кредит у розмірі 15 000 грн. на 9 місяців за ставкою 35% річних. Визначити суму, що погашається.

а) 17637,5

б) 18937,5

в) 14864,1

г) 19999,9

 

18. Банк видав кредит у розмірі 15 000 грн. на 9 місяців за ставкою 35% річних. Визначити суму відсотків за кредит.

а) 3231,5

б) 2546,7

в) 1234,6

г) 3937,5

 

19. За умовами кредитної угоди ставка простих відсотків у першому місяці за

79. Визначте нарощену суму грошей через 5 років і б місяців за умови, що початкова сума в розмірі 10 000 грн. розміщена в банку під 26% річних. На неповний рік - нарахування простих процентів.

а) 35888,8

б) 46879,2

в) 32569,6

г) 14523,1

 

20. Яку суму необхідно вкласти, щоб через 3 роки і З місяці мати не менш 18 800 г.о., якщо проценти нарахову­ються за наступною схемою: перший рік - 21%, наступні два роки капіталізуються по 18% на рік і на залишку часу - виходячи з 6% по ставці складних процентів.

а) Не менш ніж 11328,72

б) Не менш ніж 10526,32

в) Не менш ніж 9999,42

г) Не менш ніж 10311,0

 

21. Банк оголосив про прийняття строкових вкладів по­над 10 000 грн. на 12 місяців під 20% річних. Яку реальну прибутковість по внесках він забезпечує?

а) 21,55

б) 23,4

в) 17,88

г) 13,24

 

22. Визначте реальну прибутковість фінансової операції на підставі ефективної ставки, якщо проценти нарахову­ються кожного кварталу, виходячи з 35% річних.

а) 39,86

б) 17,8

в) 47,51

г) 35,97

 

23. Банк не може забезпечити прибутковість по внесках населення більше, ніж 12% нарік. Яку номінальну ставку він повинен оголосити, якщо капіталізацію процентів пе­редбачається здійснювати раз у квартал?

а) 10,5

б) 13,5

в) 12,5

г) 11,5

 

24. Акції на суму 30 000 грн., термін платежу по яких настає через 3 роки і 3 місяці, враховуються банком щок­варталу по річній процентній ставці 8%. Визначте викуп­ну ціну акцій за умови, що на неповний рік нара­ховуються прості проценти,

а) 13229,5

б) 12345,6

в) 21354,8

г) 23423,3

 

25. Визначте, по якій вартості враховується проста ак­ція 12 вересня, дата погашення якої 12 листопаду, якщо її номінал -155 грн., а складна дисконтна процентна ставка на 12 вересня складає 28%.

а) 93,75

б) 105,89

в) 154,3

г) 101,99

 

26. Розрахуйте, за який термін початковий капітал у 20 тис.грн. збільшиться до 200 тис. грн., якщо на нього щокварталу будуть нараховуватися складні проценти по ставці 20% річних?

а) 10,1 років

б) 13,5 років

в) 11,8 років

г) 12 років

 

27. Визначте, за який термін сума, покладена під 30% складних річних процентів, зросте в 5 разів?

а) 7,13 років

б) 5,14 років

в) 3,12 років

г) 6,13 років

 

28. Визначте, по якій складній процентній ставці йшло нарахування процентів протягом 4 років, якщо початкова сума зросла в три рази.

а) 31,6

б) 45,8

в) 27,6

г) 50,4

 

29. Банк нараховує відсотки за складною ставкою 35% річних. Визна­чити суму нарахованих відсотків, якщо вклад 4 000 гри. було закрито через 3.5 року.

а) 7434,78

б) 8976,35

в) 5647,82

г) 4568,71

 

30. Складні відсотки на вклади нараховуються щоквартально за номінальною ставкою 25% річних. Визначити суму відсотків, нарахованих на внесок 4 000 грн. за 4 роки.

а) 3859,1

б) 6551,7

в) 1546,2

г) 5556,4

 

31. Частина прибутку, що капіталізується, є частиною чистого прибутку підприємства, що спрямовується на:

а) споживання;

б) накопичення;

в) інвестування в матеріальні активи;

г) інвестування в просте відтворення.

 

32. Середньозважена вартість капіталу підприємства є:

а) кредитною ставкою банку;

б) необхідним рівнем прибутковості інвестицій, запропоно­ваних кожним інвестором;

в) депозитною ставкою банку;

г) ціною, яку підприємство сплачує за його залучення з різних джерел.

 

 

33. В залежності від джерел фінансування інновації бувають:

а) стратегічні, тактичні, оперативні;

б) споживчі, інвестиційні

в) венчурні, державні, корпоративні, підприємницькі;

г) виробничі, соціальні, комплексні, ринкові.

 

34. Інноваційна діяльність - це:

а) сукупність етапів, стадій та дій, пов'язаних з ініціюванням, розробкою та виготовленням продукції, технологій, що мають нові властивості;

б) комплекс практичних дій, спрямованих на використання науково-технічних результатів для отримання нових або поліпшення існуючих виробів, технологій, методів управління та ін.;

в) придбання патенту, ліцензії, ноу-хау на право виробництва виробів.

 

35. Емісійною вартістю акції вважається :

а) вартість акції певного емітента в кожний даний момент
ринкової взаємодії;

б) вартість майна емітента, що припадає на одну акцію;

в) вартість, за якою акція продається емітентом на первинному ринку цінних паперів.

 

36. Дисконтування - це :

а) визначення суми майбутнього доходу від інвестицій;

б) визначення сьогоднішнього еквівалента вартості, що має бути в майбутньому;

в) визначення прибутковості вкладених коштів.

 

37.Для оцінки ефективності інноваційних підприємницьких
проектів використовують показники :

а) прибутковості, окупності, порівняльної цінності, тривалості існування нової продукції чи процесу, ринку;

б) фондовіддачі нових машин та устаткування, суми амортизаційних відрахувань;

в) збільшення обсягів товарної та реалізованої продукції;

г) ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства.

 

38. Інвестор ба<

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти