ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Оцінка рівня травматизму на підприємстві

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі»

(для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301,8.14010301 «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика»)

 

Харків – ХНАМГ – 2012


Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301,8.14010301 «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 «Логістика») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.

В. І. Заіченко – Харків: ХНАМГ, 2012. 27с.

 

 

Укладач: доц., к.т.н. В. І. Заіченко

 

Рецензент: доц., к.т.н. В. Е. Абракітов

 

 

Рекомендовано кафедрою «Безпека життєдіяльності», протокол № 4 від 27 жовтня 2011 р.

 

 


ЗМІСТ

Стор.

1. Загальні відомості……………………………………………………………….4

2. Порядок проведення і тематика практичних занять……………………………4

3. Зміст практичних занять………………………………………………………..6

3.1 Оцінка рівня травматизму на підприємстві…………………………………6 3.2 Оцінка рівня захворюваності на підприємстві………………………………..7 3.3 Розрахунок чисельності працівників служби охорони праці на підприємстві ……………………………………………………………………8 3.4 Розрахувати кількість припливу повітря, необхідного для провітрювання виробничого приміщення……………………………………………………...9 3.5 Розрахунок повітрообміну за надлишками тепла у приміщенні …………….9 3.6Визначення рівнів шуму від вентиляторів з урахуванням звукоізоляції цегляної стіни……. …………………………………………...11 3.7 Розрахунок віброізоляторів…………. …………………………………….....13 3.8 Розрахунок допустимого часу робіт при електромагнітному випромінюванні………..………………………………14 3.9 Розрахунок загального штучного освітлення приміщення за методом коефіцієнта використання світлового потоку……………………………….16 3.10 Розрахунок природного освітлення………………………………………….18 3.11 Розрахунок заземлення електрообладнання..……………………………….19 3.12 Розрахунок очікуваного шуму у приміщенні……………………………….21 3.13 Розрахунок одиночного стержневого блискавковідводу…………………..22 3.14 Розрахунок часу евакуації людей у випадку надзвичайної ситуації……....23 3.15 Розрахунок дренчерної системи пожежогасіння…………………………....24    
Список джерел ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….26  
   

 


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Робоча навчальна програма дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301,8.14010301 «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 «Логістика») передбачає практичні заняття і самостійну роботу згідно зі змістом і тематикою дисципліни. Практичні заняття є складовою частиною навчального процесу студентів на рівні підготовки спеціалістів і магістрів, вони сприятимуть розвитку навичок самостійного вирішення питань охорони праці у виробничій діяльності.

Мета практичних занять і самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих при вивченні теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з довідниками, а також підготовка до дипломного проектування та самостійного вирішення питань створення безпечних та нешкідливих умов праці у виробничій діяльності.

Вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» здійснюється на завершальному етапі перед роботою над дипломним проектом. Характерним для роботи над дипломним проектом є те, що студент самостійно вирішує чисельні питання, які потрібні для повноти і якості проекту. Тому ці методичні вказівки передбачають опрацювання студентами таких питань, які вирішуються за допомогою інженерно-технічних заходів. В ході практичних занять студенти повинні навчитися обґрунтовувати за допомогою розрахунків вибір заходів і засобів захисту від шкідливостей і небезпечностей у виробничих і складських приміщеннях, на будівельних об'єктах та на інших об'єктах як виробничої, так і невиробничої сфери.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

На практичних заняттях студенти вирішують питання захисту працівників від небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які підтверджуються інженерно-технічними розрахунками. Це дасть їм змогу кваліфіковано вирішувати ці питання в розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломного проекту.

Практичні заняття проводяться у навчальний час відповідно до цих методичних вказівок. Під керівництвом викладача кафедри «Безпека життєдіяльності» студенти опрацьовують методи розрахунків засобів і заходів щодо створення оптимальних умов праці як на окремих робочих місцях, так і у робочих зонах різних об’єктів згідно зі спеціальністю майбутнього фахівця.

На початку заняття викладач проводить опитування з теоретичного матеріалу, який викладався на лекціях, потім на прикладі, разом із студентами, виконує розрахунок тих чи інших показників (табл. 2.1), які впливають на умови праці.

Теми практичних занять і завдання для самостійної роботи викладач обирає для кожної спеціальності окремо, враховуючи напрямки діяльності майбутніх фахівців.

 

Таблиця 2.1 - Тематика практичних занять

№ п/п Тематика практичних занять Кількість годин на опрацювання
1. Оцінка показників травматизму й захворюваності на виробництві 1,0
2. Розрахунок чисельності працівників служби охорони праці 1,0
3. Розрахунок систем кондиціювання повітря 1,0
4. Системи механічної вентиляції різного призначення, їх розрахунок 2,0
5. Системи штучного освітлення, їх розрахунок 1,0
6. Природне освітлення, розрахунок 2,0
7. Розрахунок звукоізоляції приміщень 1,0
8. Розрахунок віброізоляторів 1,0
9. Розрахунок допустимого часу робіт при електромагнітному випромінюванні 1,0
10. Розрахунок штучного заземлення 2,0
11. Розрахунок часу евакуації 2,0
12. Розрахунок блискавковідводу 1,0
13. Розрахунок часу евакуації людей у випадку надзвичайної ситуації 1,0
14. Розрахунок автоматичного пожежогасіння 1,0

 

Вказівки для виконання самостійної роботи

Дані методичні вказівки передбачають перевірку знань, які студент отримує на практичних заняттях. Студенти самостійно виконують розрахунки обраних викладачем чинників відповідно до спеціальності, які характеризують умови праці. Завдання виконується за номером варіант вихідних даних у вигляді звіту. Звіт подається на перевірку на скріплених паперових аркушах формату А-4 і він повинен мати на обкладинці необхідні вихідні дані (назва міністерства, академії, кафедри, назва завдання, спеціальність, курс і група, прізвище та ініціали студента і викладача, який веде дисципліну). Звіт є формою поточного контролю.

Без позитивно оціненого звіту студент не допускається до підсумкового контролю з дисципліни «Охорона праці в галузі».

 

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Розрахувати кількість припливу повітря, необхідного для провітрювання виробничого приміщення

Визначити кількість припливу повітря, необхідного для провітрювання виробничого приміщення об'ємом V, м3, якщо в ньому працює n людей. Можливість природного провітрювання присутня.

Варіанти вихідних даних наведені в таблиці 3.4. Номер варіанта приймається згідно з номером у журналі списку групи.

Таблиця 3.4 Варіанти вихідних даних

№ п/п V, м3 п, осіб. № п/п V, м3 п, осіб.

 

Вказівки до вирішення завдання:

Якщо об'єм приміщення, що припадає на одну людину, менше 20 м3,то кількість припливу повітря, необхідного для провітрювання, повинна бути не менше G1=30 м3/год. на кожного працівника. При об'ємі приміщення більше 20 м3 на одного працівника кількість припливу повітря для провітрювання має бути не менше G1=20 м3/год. на кожного працівника.

1. Розрахувати об’єм приміщення, що припадає на одну людину:

V1=V/ п, м3.

2. Кількість припливу повітря з урахуванням чисельності працівників розрахувати за формулою:

G= G1n, м3/год.

3. За довідниками [4,7] підібрати тип і потужність вентиляційної установки, яка б забезпечувала необхідний приплив повітря.

4. Зробити висновки.

 

Розрахунок віброізоляторів

Приклад розрахунку

Було встановлено перевищення віброшвидкості на робочих місцях відділу в 3 4 рази, яка передається по конструкціях з сусіднього приміщення (вентиляційної камери). У зв’язку з цим розрахуємо віброізоляцію вентилятора із забезпеченням допустимих параметрів вібрації. Для віброізоляції використаємо гуму.

Дані атестаційних карт свідчать, що на робочих місцях на частоті f = 63 Гц віброшвидкість складає V = (0,06 - 0,08) м/с, в той же час допустима, відповідно до ДСН 3.3.6.039-99 «Санітарні норми виробничої загальної і локальної вібрації», не повинна перевищувати Vдоп = 0,02 м/с.

1. Між плитою і вентилятором встановлюємо 4 гумових віброізолятори, виготовлених із гуми марки 3311 з розрахунковою статичною напругою в пружному матеріалі амортизатора σ = 3·105 Па = 30 Н/см2 і з динамічним модулем пружності гуми Ед = 25·105 Па = 250 Н/см2. Приймаємо вагу плити Р = 21000 Н.

2. Визначаємо площу поперечного перетину усіх віброізоляторів, S, см2:

S = Р / σ = 21000/30 = 700 см2.

Площа одного віброізолятора Sв = S/4 = 175 см2.

3. Визначаємо робочу вишину кожного віброізолятора, Н, см:

Нр = Ед· S/К,

де К – сумарна жорсткість віброізоляторів:

К = 4π2f20·Р /g,

де f0 = 12 Гц - припустима частота власних вертикальних коливань (визначаємо по графіку довідника: «Инженерные решения по охране труда в строительстве. Справочник строителя». Под ред Г.Г. Орлова. –М:. Стройиздат, 1985);

g = 981 см/с2 – прискорювання вільного падіння.

Тоді: К = 4·3,142 ·122·21000 /981 = 121572 Н/см2,

Нр = 250 · 700 / 121572 = 1,44 см.

4. Приймаємо Нр = 2 см і перетин віброізолятора – квадрат зі стороною d = 14 см, тоді S= 196 см2.

5. Визначаємо повну висоту:

Н = Нр + d/8 = 2 + 14/8 =3,75 см.

6. Визначаємо фактичну жорсткість прийнятих гумових віброізоляторів:

Кф = Ед· S/ Н = 250·700/3,75 = 46667 Н/см.

7. Визначаємо фактичну частоту власних коливань віброізольованого робочого місця по формулі:

f= (1/2π)·( Кф· g/Р)-2 = (1/6,28) )·( 46667· 981/21000)-2 = 7,47 Гц.

8. Визначаємо коефіцієнт передачі для частоти 63 Гц, на якій зареєстровано перевищення віброшвидкості по формулі:

µ = 1/[(f / f)2 -1] = 1/[(63 / 7,47)2 -1] = 1/70 = 0,014.

Розрахункове значення віброшвидкості віброізольованого робочого місця:

Vо = V · µ = 0,08 · 0,014 = 0,001 м/с < Vдоп = 0,02 м/с.

Таким чином, параметри віброізоляторів вибрані правильно, підтверджується розрахунком.

 

Завдання для самостійної роботи

Виконати розрахунок гумових віброізоляторів для вентилятора. Розрахунок виконати відповідно до методики, приведеної у прикладі вище.

Таблиця 3.7 – Вихідні дані для самостійної роботи за варіантами (номер варіанта приймається згідно з номером у журналі списку групи).

№п/п Показники №п/п Показники
Р, кН σ, Н/см2 Ед, Н/см2 Р, кН σ, Н/см2 Ед, Н/см2
1. 14.
2. 15.
3. 16.
4. 17.
5. 18.
6. 19.
7. 20.
8. 21.
9. 22.
10. 23.
11. 24.
12. 25.
13. 26.

Примітка: інші показники приймаються із приведеного вище прикладу розрахунку віброізоляторів.

 

Список джерел

 

1. Жидецький В. Д. Основи охорони праці: Підручник. – Львів.: Афіша, 2004.

2. Конспект лекцій з дисципліни “Охорона праці”. Укладач Коржик Б.М. - Харків, ХНАМГ, 2005 .

3. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

4. Проектирование промышленной вентиляции: Справочник. /Торговников Б.И., Табачник В.Е., Ефанов В.Н. – К.: Будівельник, 1983. – 256 с.

5. Жидецький В.Ц., Джигерей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум із охорони праці. Навч. посібник. / За ред. В.Ц. Жидецького. – Львів: Афіша, 2000.

6. Жидецкий В.Ц., Джигерей В.С., Мельников А.В. Основы охраны труда. – Львов, 2000. – 351 с.

7. Справочник проектировщика. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 3-е изд. / Под ред. И. Г. Староверова. – М.: Стройиздат 1978. – 510 с.

8. Пчелинцев В. А., Коптев Д. В., Орлов Г. Г. Охрана труда в строительстве. –М.: Высш. шк., 1991. -271 с.

9. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей: Навч. посібник. /За ред. Сафонова В.В. – К.: Основа, 2001. – 336 с.

10. СНиП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве. М., 1982.

11. Орлов Г.Г. Инженерные решения по охране труда в строительстве: Справочник. - М., Стройиздат, 1985.

12. СНиП II-12-77. Защита от шума. Нормы проектирования.

13. РД 34.21.122-99. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

14. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. М., 1992.

15. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі. – Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2004. – 288 с.

16. ДСН 3.3.6-037-99. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

17. ДСН 3.3.6-042-99. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

18. Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. / За ред. проф. Б. М. Коржика. –Х: ХНАМГ, 2009. – 105с.

 

 


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301,8.14010301 «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 «Логістика»)

 

 

Укладач Заіченко Віктор Іванович

 

 

Відповідальний за випуск

Редактор О. В. Тарасюк

Комп'ютерне верстання

 

План 2012, поз. 207 М

Підп. до друку 21.10.2012 р. Формат 60×84/16

Друк на ризографі Ум. друк. арк.___

Тираж 50 пр. Зам. №

 

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК № 4064 від 12.05.2011 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі»

(для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301,8.14010301 «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика»)

 

Харків – ХНАМГ – 2012


Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301,8.14010301 «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 «Логістика») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.

В. І. Заіченко – Харків: ХНАМГ, 2012. 27с.

 

 

Укладач: доц., к.т.н. В. І. Заіченко

 

Рецензент: доц., к.т.н. В. Е. Абракітов

 

 

Рекомендовано кафедрою «Безпека життєдіяльності», протокол № 4 від 27 жовтня 2011 р.

 

 


ЗМІСТ

Стор.

1. Загальні відомості……………………………………………………………….4

2. Порядок проведення і тематика практичних занять……………………………4

3. Зміст практичних занять………………………………………………………..6

3.1 Оцінка рівня травматизму на підприємстві…………………………………6 3.2 Оцінка рівня захворюваності на підприємстві………………………………..7 3.3 Розрахунок чисельності працівників служби охорони праці на підприємстві ……………………………………………………………………8 3.4 Розрахувати кількість припливу повітря, необхідного для провітрювання виробничого приміщення……………………………………………………...9 3.5 Розрахунок повітрообміну за надлишками тепла у приміщенні …………….9 3.6Визначення рівнів шуму від вентиляторів з урахуванням звукоізоляції цегляної стіни……. …………………………………………...11 3.7 Розрахунок віброізоляторів…………. …………………………………….....13 3.8 Розрахунок допустимого часу робіт при електромагнітному випромінюванні………..………………………………14 3.9 Розрахунок загального штучного освітлення приміщення за методом коефіцієнта використання світлового потоку……………………………….16 3.10 Розрахунок природного освітлення………………………………………….18 3.11 Розрахунок заземлення електрообладнання..……………………………….19 3.12 Розрахунок очікуваного шуму у приміщенні……………………………….21 3.13 Розрахунок одиночного стержневого блискавковідводу…………………..22 3.14 Розрахунок часу евакуації людей у випадку надзвичайної ситуації……....23 3.15 Розрахунок дренчерної системи пожежогасіння…………………………....24    
Список джерел ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….26  
   

 


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Робоча навчальна програма дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301,8.14010301 «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 «Логістика») передбачає практичні заняття і самостійну роботу згідно зі змістом і тематикою дисципліни. Практичні заняття є складовою частиною навчального процесу студентів на рівні підготовки спеціалістів і магістрів, вони сприятимуть розвитку навичок самостійного вирішення питань охорони праці у виробничій діяльності.

Мета практичних занять і самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих при вивченні теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з довідниками, а також підготовка до дипломного проектування та самостійного вирішення питань створення безпечних та нешкідливих умов праці у виробничій діяльності.

Вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» здійснюється на завершальному етапі перед роботою над дипломним проектом. Характерним для роботи над дипломним проектом є те, що студент самостійно вирішує чисельні питання, які потрібні для повноти і якості проекту. Тому ці методичні вказівки передбачають опрацювання студентами таких питань, які вирішуються за допомогою інженерно-технічних заходів. В ході практичних занять студенти повинні навчитися обґрунтовувати за допомогою розрахунків вибір заходів і засобів захисту від шкідливостей і небезпечностей у виробничих і складських приміщеннях, на будівельних об'єктах та на інших об'єктах як виробничої, так і невиробничої сфери.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

На практичних заняттях студенти вирішують питання захисту працівників від небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які підтверджуються інженерно-технічними розрахунками. Це дасть їм змогу кваліфіковано вирішувати ці питання в розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломного проекту.

Практичні заняття проводяться у навчальний час відповідно до цих методичних вказівок. Під керівництвом викладача кафедри «Безпека життєдіяльності» студенти опрацьовують методи розрахунків засобів і заходів щодо створення оптимальних умов праці як на окремих робочих місцях, так і у робочих зонах різних об’єктів згідно зі спеціальністю майбутнього фахівця.

На початку заняття викладач проводить опитування з теоретичного матеріалу, який викладався на лекціях, потім на прикладі, разом із студентами, виконує розрахунок тих чи інших показників (табл. 2.1), які впливають на умови праці.

Теми практичних занять і завдання для самостійної роботи викладач обирає для кожної спеціальності окремо, враховуючи напрямки діяльності майбутніх фахівців.

 

Таблиця 2.1 - Тематика практичних занять

№ п/п Тематика практичних занять Кількість годин на опрацювання
1. Оцінка показників травматизму й захворюваності на виробництві 1,0
2. Розрахунок чисельності працівників служби охорони праці 1,0
3. Розрахунок систем кондиціювання повітря 1,0
4. Системи механічної вентиляції різного призначення, їх розрахунок 2,0
5. Системи штучного освітлення, їх розрахунок 1,0
6. Природне освітлення, розрахунок 2,0
7. Розрахунок звукоізоляції приміщень 1,0
8. Розрахунок віброізоляторів 1,0
9. Розрахунок допустимого часу робіт при електромагнітному випромінюванні 1,0
10. Розрахунок штучного заземлення 2,0
11. Розрахунок часу евакуації 2,0
12. Розрахунок блискавковідводу 1,0
13. Розрахунок часу евакуації людей у випадку надзвичайної ситуації 1,0
14. Розрахунок автоматичного пожежогасіння 1,0

 

Вказівки для виконання самостійної роботи

Дані методичні вказівки передбачають перевірку знань, які студент отримує на практичних заняттях. Студенти самостійно виконують розрахунки обраних викладачем чинників відповідно до спеціальності, які характеризують умови праці. Завдання виконується за номером варіант вихідних даних у вигляді звіту. Звіт подається на перевірку на скріплених паперових аркушах формату А-4 і він повинен мати на обкладинці необхідні вихідні дані (назва міністерства, академії, кафедри, назва завдання, спеціальність, курс і група, прізвище та ініціали студента і викладача, який веде дисципліну). Звіт є формою поточного контролю.

Без позитивно оціненого звіту студент не допускається до підсумкового контролю з дисципліни «Охорона праці в галузі».

 

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Оцінка рівня травматизму на підприємстві

Кількісно оцінити рівень травматизму за рік на підприємстві із середньо списковою кількістю робітників Р. Кількість нещасних випадків за рік складає п. Кількість днів непрацездатності по закритих лікарняних листках облікованих нещасних випадків становить D.

Варіанти вихідних даних наведені в таблиці 3.1. Номер варіанта приймається згідно з номером у журналі списку групи.

Таблиця 3.1 Варіанти вихідних даних

№ п/п Р п D № п/п Р п D

 

Вказівки до вирішення завдання:

Кількісну оцінку травматизму використовують при статистичному методі дослідження виробничого травматизму. Розраховують коефіцієнти частоти травматизму, тяжкості травматизму і непрацездатності. Ці показники дозволяють вивчати динаміку травматизму на підприємстві, порівнювати його з іншими підприємствами.

1. Розрахувати коефіцієнт частоти травматизму, який показує кількість випадків травматизму, що припадають на 1000 робітників, за формулою:

Кч= ,

де п – кількість випадків травматизму за звітний період часу;

Р середньоспискова кількість робітників на підприємстві за той же період часу.

2. Розрахувати коефіцієнт тяжкості травматизму, який показує скільки днів непрацездатності припадає на один нещасний випадок, за формулою:

Кт= ,

де D – кількість днів непрацездатності по закритих лікарняних листках облікованих нещасних випадків за звітний період часу.

3. Розрахувати коефіцієнт непрацездатності:

Кнепр = Кч ∙Кт.

На основі отриманих показників визначають динаміку травматизму за відповідний період, що дозволяє оцінити стан охорони праці на об’єкті та визначити напрямки забезпечення здорових та безпечних умов праці. Динаміку змін показників травматизму наводять у вигляді графіків.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти