ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Методичні вказівки до виконання курсового проекту

для студентів спеціальності 6.070800

Екологія та охорона навколишнього середовища”

денної тазаочної форм навчання

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

УДК 551.5:504.38(07)

ББК 2623:26234.7я7

К 56

 

 

Охорона і раціональне використання атмосферного повітря. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища” денної та заочної форм навчання / Федонюк М.А., Ковальчук В.В.- Луцьк: ЛНТУ, 2010 – 76 с .

Методичні вказівки містять матеріали для виконання курсового проекту з дисципліни „Охорона і раціональне використання атмосферного повітря”, що читається студентам денної і заочної форм навчання на третьому курсі. Згідно з робочою програмою дисципліни передбачено виконання курсових проектів, які охоплюють вивчення як теоретичних питань курсу, так і виконання практичних завдань з визначення основних нормативних показників. Наводяться також контрольні залікові запитання цієї дисципліни, перелік бібліографічних джерел, що рекомендовані до вивчення курсу, статистичні матеріали, вибірки даних для розрахункової частини проекту.

 

Укладачі:_____________ ас. кафедри екології Федонюк М.А.;

_____________ к.г.н., доц. кафедри екології Ковальчук В.В.

 

Рецензент:_________к. і. н., доц. кафедри екології Іванців В.В.

 

 

Відповідальний за випуск: _____ завідувач кафедри екології, к.г.н. Картава О.Ф.

 

Затверджено науково-методичною радою ЛНТУ,
протокол № 6 від 23.02.2010 р.

Затверджено до друку науково-методичною радою інституту ресурсозбереження та будівництва, протокол № 6 від 18.02.2010 р.

Затверджено на засіданні кафедри екології ЛНТУ,

Протокол № 6 від 20 листопада 2010 р.


ВСТУП. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО

МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК

Дисципліна "ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ" є складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу за напрямком 0708 “Екологія” і передбачена в курсі підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів спеціальності 6.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Зміст програми дисципліни передбачає лекційні, практичні, лабораторні та самостійні заняття, а також виконання курсової роботи по цій дисципліні. По закінченню вивчення курсу студенти здають екзамен.

 

Мета та завдання курсу

Основна мета курсу “Охорона і раціональне використання атмосферного повітря” полягає у опануванні студентами сукупністю знань щодо поняття, принципів та необхідності охорони і раціонального використання атмосферного повітря, правових основ та методів такої охорони, галузевої специфіки заходів у даній галузі.

Завданнядисципліни:

- вивчити теоретичні основи раціонального ресурсозбереження у сфері природокористування в галузі охорони атмосферного повітря, джерела атмосферного забруднення, їх вплив, види забруднювачів, зміни хімічних та фізичних параметрів атмосфери під їх дією;

- освоїти методику планування і організації природоохоронних міроприємств в галузі охорони атмосфери;

- вивчити специфіку забезпечення та впровадження екологічних заходів, спрямованих на захист атмосферного повітря, у окремих галузях промисловості, енергетики, транспорту, сільського господарства та невиробничої сфери;

- опанувати основні прийоми аналізу документації в галузі охорони атмосферного повітря, яка складається в процесі екологічної експертизи, паспортизації територій і підприємств,

- оволодіти практичними методами розрахунків нормативних показників ГДВ, ТПВ, базових нормативів плати за викиди в атмосферу, показників, що входять до розрахункової частини дозволу на газоподібні викиди, що отримується підприємством,

- навчитися аналізувати, обробляти і використовувати в процесі практичної діяльності статистичні, картографічні, інформаційні комп’ютерні джерела, що характеризують основні параметри атмосфери, їх зміни та вплив на екологічні процеси.

 

Об’єктом вивчення цієї дисципліни виступають явища і процеси антропогенного характеру, що протікають у атмосфері - повітряній оболонці Землі, та методи їх нормування і оптимізації.

Основою курсу „Охорона і раціональне використання атмосферного повітря” є знання, що включають у себе компоненти природничих, суспільних, технічних наук. Формування і становлення її як науки ще продовжується. На сучасному етапі екологічна діяльність, спрямована на оптимізацію антропогенного навантаження на атмосферу, є обов’язковою складовою, а здебільшого і одним із головних компонентів будь-якої сфери людської діяльності – промислового виробництва, сільського господарства, енергетики, транспорту, наукових досліджень, культури.

 

1.3. Зв’язки між дисциплінами

У реалізації освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів дисципліна “Охорона і раціональне використання атмосферного повітря” виступає теоретичним фундаментом для дисциплін, які вивчаються на 4-5 курсах, зокрема: „Екологічна експертиза”, „Екологічна паспортизація територій і підприємств” та ін.

Вивчення курсу базується на теоретичних і практичних знаннях та навичках, отриманих студентами в процесі опанування таких дисциплін, як „Основи загальної екології”, „Метеорологія і кліматологія”, „Техноекологія”, „Моніторинг навколишнього середовища”, „Основи екологічної безпеки територій і акваторій”, „Нормування антропогенного навантаження на природне середовище”.

 

1.4. Вимоги до зань і умінь студентів

У процесі вивчення дисципліни “Охорона і раціональне використання атмосферного повітря” студенти повинні оволодіти основами знань щодо:

- поняття, концепції охорони атмосферного повітря, сучасного стану цієї проблеми в Україні та міжнародного досвіду;

- основних методів газо-пиловловлювання, очищення газоподібних викидів, фізико-хімічних основ цих процесів, їх технологічного забезпечення, обладнання, установок, принципів їх роботи;

- правових основ охорони і раціонального використання атмосферного повітря;

- зв’язків між характером атмосферних явищ та антропогенними процесами, що протікають в атмосфері та на поверхні землі;

- методів дослідження фізико-хімічного стану атмосфери, моніторингу процесів і явищ у повітряній оболонці планети;

- галузевої специфіки у сфері охорони і раціонального використання ресурсів атмосфери (промисловість, с/г, транспорт тощо);

- проблем та перспектив у галузі нормування антропогенного впливу людини на атмосферу та процеси, що в ній протікають.

 

Після завершення оволодіння цією дисципліною студенти повинні також вміти:

- застосовувати при оцінці міграцій забруднень дані про розвиток атмосферних процесів і явищ;

- проводити обробку і аналіз метеорологічних і кліматологічних спостережень;

- розраховувати обсяги ГДВ, ТПВ, ОБРВ для об’єктів та джерел різного типу;

- готувати супровідну документацію, що оформляється в процесі отримання об’єктом дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- опанувати основні прийоми аналізу документації в галузі охорони атмосферного повітря, яка складається в процесі екологічної експертизи, паспортизації територій і підприємств;

- оволодіти практичними методами розрахунків нормативних показників, базових нормативів плати за викиди в атмосферу, показників, що входять до розрахункової частини дозволу на газоподібні викиди, що отримується підприємством;

- навчитися аналізувати, обробляти і використовувати в процесі практичної діяльності статистичні, картографічні, інформаційні комп’ютерні джерела, що характеризують основні параметри атмосфери, їх зміни та вплив на екологічні процеси.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти