ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основи педіатрії та гігієни дітей дошкільного віку

(шифр і назва навчальної дисципліни)

 

напрям підготовки 6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями)

(шифр і назва напряму чспеціальності)

Спеціалізація: Логопедія. Спеціальна психологія.

(назва спеціалізації)

Інститут педагогіки та психології

(назва інституту, факультету, відділення)

 

 

2012 рік


 

 

Робоча програма з Основ педіатрії та гігієни дітей дошкільного віку для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 6.010105 "Корекційна освіта", за спеціалізацією Логопедія. Спеціальна психологія.

„___” ________, 2012 року - 18 с.

Розробник:Коваленко В.Є. – асистент кафедри дефектології та психологічної корекції.

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) дефектології та психологічної корекції

Протокол від. “____”________________2012 року № ___

 

Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)

_______________________ (Глоба О.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2012 року

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки 6.010105 "Корекційна освіта", за спеціалізацією Логопедія. Спеціальна психологія

 

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

 

“_____”________________20__ року Голова _______________ (Хлопоніна Н.Є.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Ó__________, 2012 рік

Ó __________, 2012 рік


 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів 2,5 Галузь знань 0101 Педагогічна освіта (шифр і назва) Нормативна
Напрям підготовки 6.010105 Корекційна освіта
Модулів – 2 Спеціалізація : Логопедія. Спеціальна психологія. Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання · підготовка фотоматеріалів; · комплексної програми розвитку дитини Семестр
Загальна кількість годин - 90
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – (32/18 тижнів)=2 год самостійної роботи студента – (58/18)= 3 год Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр   16 год.
Практичні, семінарські
16 год.
Лабораторні
0 год.
Самостійна робота
58 год.
Індивідуальні завдання:год.
Вид контролю: іспит

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1,5

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: ознайомити студентів з основними онтогенетичними етапами психофізичного розвитку дитини. Розглянути аспекти епідеміології, етіології, патогенезу, клініки, діагностики захворювань ЦНС, опорно-рухового апарату, дихальної системи, розкрити особливості надання допомоги при невідкладних станах. Надати чіткі конкретні рекомендації, що допоможуть студентам засвоїти та застосовувати діагностичні прийоми, попередити виникнення та знизити частоту важких та критичних станів у дітей.

Завдання: сформувати у студентів знання щодо відокремлення норми від патології фізичного розвитку дитини, знання та навички попередження чи зведення до мінімуму наслідків вже існуючих захворювань, консультування батьків щодо догляду за дитиною.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: клінічне значення вікових анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму;

основні закономірності фізичного, нервово-психічного та статевого розвитку дітей різних вікових груп;

принципи раціонального вигодовування та харчування здорових дітей різного віку;

семіотику синдромів і симптомів ураження різних систем та найбільш поширених захворювань дитячого організму;

з особливостями догляду за здоровими та хворими дітьми.

Вміти: оцінювати фізичний і нервово-психічний розвиток дітей різного віку; розраховувати та складати добовий раціон для дітей раннього віку; проводити клінічне обстеження та інструментальне дослідження різних органів та систем у здорових і хворих дітей; виконувати маніпуляції і володіти навичками з надання невідкладної медичної допомоги; вміти здійснювати догляд за здоровими і хворими дітьми.

 

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Проблеми здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей раннього віку. Гігієнічні вимоги до дошкільного закладу.

Тема 1Предмет і завдання педіатрії і гігієни дітей дошкільного віку

Тема 2 Коротка характеристика етапів вікового розвитку

Тема 3 Внутрішньоутробний розвиток дитини. Фізіологія пологів.

Тема 4Поняття здоров'я та фізичного розвитку дітей.

Тема 5. Основні поняття неонатології. Супутні стани новонароджених.

Тема 6.Неврологічні синдроми. Перинатальні ураження ЦНС.

Тема 7.Психофізичний розвиток дитини раннього віку

Тема 8.Гігієнічні вимоги до устаткування дошкільного закладу

Тема 9. Фізіолого-гігієнічне обгрунтування режиму дня вихованців дошкільного закладу

Тема 10.Санітарно-гігієнічні вимоги до умов організації роботи дітей з комп'ютером

Тема 11.Основи раціонального харчування дошкільнят

Змістовний модуль 2. Захворювання дітей дошкільного віку.

Тема 1. Гігієна органів дихання і голосового апарату.

Захворювання органів дихання та їх профілактика.

Тема 2 Дошкільний вік (3-7 років) – до появлення першого постійного зубу або завершення першого витягування

Тема 3 Захворювання шлунково-кишкового тракту

Тема 4 Хвороби зорової та слухової системи у дітей

Тема 5Шкірні хвороби та їх профілактика. причини захворювання

Тема 6 Невідкладні стани у дітей та допомога при них

Тема 7 Інфекційні хвороби дітей дошкільного віку

Тема 8Гігієна органів сечовиділення. Гігієна статевих органів

 

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма
усього у тому числі
л п лаб інд с.р.
Предмет і завдання педіатрії і гігієни дітей дошкільного віку        
Коротка характеристика етапів вікового розвитку          
Внутрішньоутробний розвиток дитини. Фізіологія пологів.          
Поняття здоров'я та фізичного розвитку дітей            
Основні поняття неонатології. Супутні стани новонароджених.        
Неврологічні синдроми. Перинатальні ураження ЦНС.          
Психофізичний розвиток дитини раннього віку.          
Гігієнічні вимоги до устаткування дошкільного закладу          
Фізіолого-гігієнічне обгрунтування режиму дня вихованців дошкільного закладу.          
Санітарно-гігієнічні вимоги до умов організації роботи дітей з комп'ютером            
Основи раціонального харчування дошкільнят            
Кількість годин            
Модуль 2
             
Гігієна органів дихання і голосового апарату. Захворювання органів дихання та їх профілактика          
Дошкільний вік (3-7 років) – до появлення першого постійного зубу або завершення першого витягування          
Захворювання шлунково-кишкового тракту          
Хвороби зорової та слухової системи у дітей          
Шкірні хвороби та їх профілактика. причини захворювання          
Невідкладні стани у дітей та допомога при них.        
Інфекційні хвороби дітей дошкільного віку        
Гігієна органів сечовиділення. Гігієна статевих органів          
Всього        
               

 

 

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Педіатрія та гігієна як наука. Поняття здоров'я та фізичного розвитку дітей
Внутрішньоутробний розвиток дитини. Фізіологія пологів.
Основні поняття неонатології. Супутні стани новонароджених.
Ранній дитячий вік (1-3 роки) – освоєння моторних актів. Формування ходьби та бігу. Появлення фразового мовлення.
Гігієнічні вимоги до устаткування дошкільного закладу
Дошкільний вік (3-7 років) – до появлення першого постійного зубу або завершення першого витягування.
Хвороби зорової та слухової системи у дітей.
Шкірні хвороби та їх профілактика. причини захворювання
Невідкладні стани у дітей та допомога при них.
Інфекційні хвороби

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Підготовка фотоматеріалів та їх опис до теми «Критичні періоди вагітності»    
Підготовка фотоматеріалів та їх опис до теми «Інфекційні захворювання»    
Опрацювання теми «Кишкові інфекції дітей та їхня профілактика» (конспектування, тема виноситься на практичне заняття)    
Опрацювання та створення комплексної програми розвитку дитини певного віку із зазначенням наступних розділів: 1. Особливості нервово-психічного розвитку; 2. Особливості дихальної, ССС, опорно-рухового апарату; органів травлення; 3. Рекомендації до харчування дитини; 4. Гігієнічні особливості фізичного виховання.    
Поняття здоров'я та фізичного розвитку дітей (конспектування, тема виноситься на КМР)  
Санітарно-гігієнічні вимоги до умов організації роботи дітей з комп'ютером(конспектування, тема виноситься на КМР)  
Основи раціонального харчування дошкільнят конспектування, тема виноситься на КМР)  

Методи навчання

Діяльність студента:

- слухання лекцій;

- виступ з повідомленням на семінарі;

- виголошення доповіді на семінарі;

- участь у дискусії на семінарі;

- підготовка портфоліо «Інфекційні хвороби»;

- складання комплексної програми розвитку дитини певного віку;

- самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

- написання письмових кейсів.

Методи контролю

· Опрацювання ситуаційних завдань;

· Фронтальне та індивідуальне опитування з теми практичного заняття;

· Перевірка письмових кейсів;

· Написання поточних самостійних робіт.

9. Розподіл балів, які отримують студенти

  Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума
  Змістовий модуль 1   Змістовий модуль 2     100%
Т1 Т2 Т3 Т4 30 балів 100бал
               

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти