ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
83-89 В добре
75-82 С
63-74 D задовільно
50-62 Е
21-49 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-20 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Методичне забезпечення

Методичний матеріал до практичних та семінарських занять

Практичне заняття № 1

 

Педіатрія та гігієна як наука. Початок вагітноті.

Мета: закріпити знання студентів щодо галузей педіатрії, визначити основні завдання педіатрії та гігієни у дитячому віці, ознайомити студентів з поняттями «норма – патологія»; закріпити знання студентів про основні вікові періоди розвитку дитини; уточнити уявлення про анатомо-фізіологічні особливості розвитку дитячого організму.

 

План:

1. Основні галузі педіатрії.

2. Гігієна як галузь медичних знань.

3. Співвідношення понять «ріст» та «розвиток».

4. Періоди розвитку дитини.

 

Запитання для обговорення.

 

1. Які виділяють галузі педіатрії? Охарактеризуйте напрямки їх діяльності.

2. Які існують підходи до визначення поняття «Норма-патологія»?

3. Які виділяють параметри здоров’я?

4. На які вікові періоди поділяють розвиток дитини?

 

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

 

1.Заповніть таблицю під назвою «Анатомо-фізіологічні особливості розвитку дитячого організму»

Віковий період Анатомо-фізіологічні особливості
Новонародженість  
Період немовляти  
Преддошкільний період
Другий рік життя  
Третій рік життя  
Дошкільний період  

 

Література:

 

1. Мойсак О.Д. Основи медичних знань і охорони здоров’я- К.: Арістей, 2006;

2. Чабовская А.П. "Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста", М., 1980 г

3. Калягин В.А., Матасов Ю.Т., Овчинникова Т.С. Как организовать психологическое сопровождение в образовательных учреждениях. – СПб.:КАРО, 2005.

4. Роберт Конечный, Милан Боухал Психология в медицине – Авиценум, медицинское издательство Прага ЧССР, 1983

 

Практичне заняття № 2

 

Внутрішньоутробний розвиток дитини. Фізіологія пологів.

 

Мета: закріпити знання студентів про основні параметри внутрішньоутробного розвитку дитини, виділити основні фази внутрішньоутробного розвитку та патологічні чинники, що впливають на формування плоду у цих фазах.

 

План:

 

1. Характеристика внутрішньоутробного розвитку дитини.

2. Фаза ембріонального розвитку.

3. Фаза плацентарного розвитку.

4. Патогенез гаметопатій.

5. Характеристика хромосомних, генних хвороб.

 

Питання для обговорення:

 

1. Розкажіть про внутрішньоутробний період розвитку та вплив шкідливих чинників на організм майбутньої дитини.

2. Дайте визначення гаметопатії. Наведіть приклади генних та хромосомних захворювань.

3. Дайте визначення ембріопатії, приведіть приклади даної патології у дітей.

4. Дайте визначення фетопатії. Наведіть приклади та розкажіть про причини фетопатій.

 

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

 

1. Складіть структурно-логічну схему етапів внутрішньоутробного розвитку дитини.

 

Література:

 

1. Мойсак О.Д. Основи медичних знань і охорони здоров’я- К.: Арістей, 2006;

2. Чабовская А.П. "Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста", М., 1980 г

3. Роберт Конечный, Милан Боухал Психология в медицине – Авиценум, медицинское издательство Прага ЧССР, 1983

 

Практичне заняття 3

 

Основні поняття неонатології. Супутні стани новонароджених.

 

Мета заняття : розкрити особливості фізіології ранньої адаптації новонароджених і ознайомити з сучасними перинатальними технологіями, спрямованими на формування здоров'я в перші хвилини життя.

 

План:

1. Оновні поняття неонатології.

2. Оцінка фізичного розвитку новонароджених.

3. Транзиторні стани новонароджених.

 

Питання для обговорення:

 

1. Яка тривалість періоду новонародженості?

2. Що таке шкала Апгар?

3. Ознаки зрілості новонародженого.

4. Яку оцінку за шкалою Апгар має здоровий новонароджений?

5. Значення першого крику новонародженого.

6. Причини і тривалість жовтяниці.

7. Правила первинної обробки новонародженого.

8. Чим пояснюють статевий криз у новонароджених?

 

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

 

Завдання № 1

Через 1 хвилину після народження при огляді новонародженого виявлено: акроцианоз, крик гучний, серцебиття 146 ударів в хвилину, тонус м'язів дещо понижений, рефлекси живі.

Оцініть стан новонародженого за шкалою Апгар.

 

Завдання № 2

Через хвилину після народження при огляді новонародженого виявлено: акроцианоз шкірних покровів, крик слабкий, серцебиття 140 ударів в хвилину, м'язовий тонус і рефлекси понижені. Маса плоду 2400 г, довжина новонародженого 45 см, на шкірі виражене пушкове покриття, низьке розташування пупкового кільця і вушних раковин, великі статеві губи не прикривають малі.

Оцініть стан новонародженого.

 

Література:

1. Полин Ричард А., Дитмар Марк Ф. Секреты педиатрии: Учеб. пособие / Пер. с англ. под общ. ред. Н.Н.Володина и др.- М.: БИНОМ, СПб.: Нев. Диалект, 2001.- 784с.: ил. Шифр 618.9 (02) П-50

2. Пропедевтика детских болезней: Учебник / Под ред. акад. А.А.Баранова.- М.: Медицина, 1998.- 333с.: ил. Шифр 618.9 (02) П-81

3. Цареградская Ж.В. Перинатальная психология. — М., 1999- — 134 с.

4. Внутриутробные инфекции и патология новорожденных /Под ред. проф. К.В.Орехова.- М.: Медпрактика-М., 2002.- 252с. Шифр 618.95 В-60

 

 

Практичне заняття № 4

 

Ранній дитячий вік (1-3 роки) – освоєння моторних актів. Формування ходьби та бігу. Появлення фразового мовлення.

 

Мета: закріпити знання студентів про основні закономірності розвитку організму дитини раннього віку, основні показники нервово-психічного розвитку дитини; навчити вирішувати ситуаційні задачі.

 

План:

1. Фізичний розвиток дитини раннього віку.

2. Нервово-психічний розвиток дитини раннього віку.

3. Захворювання дітей раннього віку.

 

Запитання для обговорення:

 

1. Охарактеризуйте закономірності фізичного розвитку дитини раннього віку.

2. Дайте характеристику нервово-психічного розвитку дитини раннього віку.

3. Чи можна робити щеплення дітям, які страждають на діатези?

4. Розкажіть про основні симптоми анемії та роль вихователя в профілактиці виникнення анемії у дітей.

5. Які гігієнічні вимоги ставляться до харчового раціону дітей раннього віку?

 

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

 

1. Занотувати у словник термінів усі види хвороб дитини раннього віку.

 

Література:

 

1. Медицина дитинства/За редакцією проф.. Ткаченко С.К. – К.: Вища школа , 1984.

2. Дитячі хвороби /За ред.. проф.. Ткаченко С.К. – К.: Вища школа. 1991.

3. Практична педіатрія/За ред.. проф.. Сміяна І.С. – К.: Здоров’я, 1993.

4. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник/ За редакцією В.І.Бондаря – Луганськ, 2003.

 

 

Практичне заняття № 5

 

Дошкільний вік (3-7 років) – до появлення першого постійного зубу або завершення першого витягування.

План:

 

1. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку дитини дошкільного віку.

2. Особливості психофізичного розвитку дитини дошкільного віку.

3. Гігієна дітей дошкільного віку.

 

Запитання для обговорення:

 

1. Охарактеризуйте анатомо-фізіологічні особливості кісної та м’язової системи, органів дихання, травлення.

2. Охарактеризуйте анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи, крові та лімфатичної системи, сечостатевої системи.

3. Які психологічні новотворення формуються у дитини дошкільного віку?

 

Завдання для самоконтролю та контролю знань.

 

1. Рішення практичних завдань: «Виявіть за зовнішніми проявами (симптомами), хворобу, яку має дитина».

2. Підготуйте рекомендації для батьків дитини дошкільного віку щодо гармонізації розвитку дитини.

 

Література:

 

1. Чабовская А.П. "Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста", М., 1980 г

2. Калягин В.А., Матасов Ю.Т., Овчинникова Т.С. Как организовать психологическое сопровождение в образовательных учреждениях. – СПб.:КАРО, 2005.

3. Роберт Конечный, Милан Боухал Психология в медицине – Авиценум, медицинское издательство Прага ЧССР, 1983

4. Зайко Н.Н.,Биць Ю.В., Атаман А.В. Патологическая физиология. – К.: Логос, 1996

 

Практичне заняття 6

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти