ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

1. Ознайомитися з методичними рекомендаціями для проведення практики.

2. Отримати у завідуючої практикою направлення на проходження практики.

3. До початку практики отримати у завідуючої практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів (щоденник, письмовий звіт, відгук-характеристика). Всі питання, які виникають у студентів під час проходження практики вирішуються з керівниками практики від ЛПЗ та коледжу.

4. З’явитися до ЛПЗ та приступити до виконання завдань, передбачених програмою практики і даними методичними рекомендаціями та до виконання індивідуального завдання .

5. Чітко дотримуватися графіку роботи.

6. Пропущені дні практики, незалежно від причини, відробляються за індивідуальним графіком, узгодженим з керівником базового закладу та керівником практики від коледжу (графік, підписаний керівником ЛПЗ, та виправдні документи (лікарняний лист тощо) додаються до щоденника).

7. Сумлінно дотримуватися правил внутрішнього розпорядку роботи та виконувати всі вказівки керівників практики від бази практики, безпосередньо на робочих місцях та завідуючої практики.

8.Кожного дня вести щоденник проходження переддипломної практики. Щоденник повинен знаходитися на робочому місці студента та щоденно надаватися на перевірку та підпис безпосередньому керівнику практики від базового закладу. Загальне число годин в графіку щоденника має становити 108.

9. Приймати активну участь в суспільному житті колективу лікарні.

10. До моменту закінчення практики повністю і якісно виконати програму практики.

11. В останній робочий день практики:

- надати керівнику практики необхідні звітні документи переддипломної практики ;

- скласти диференційний залік . Місце складання заліку обирається викладачем - керівником практики студента .

13. Студенти, які проходять практику за межами Запоріжжя, надають звітну документацію (акуратно оформлену, в папці) в перший день повернення в коледж , після завершення всього циклу переддипломної практики.

14. Перелік звітних документів:

1.) щоденник;

2.) письмовий звіт про виконану роботу;

3.) відгук-характеристика про роботу студента в період проходження практики.

До заліку не допускаються студенти, які не виконали в повному обсязі завдання програми практики та даних методичних рекомендацій, а саме:

- мають невідпрацьовані пропущені робочі дні практики;

- не надали або невірно оформили необхідні звітні документи на момент заліку.

 

 

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ВІД БАЗИ ПРАКТИКИ

1. Отримати від студентів, які прибули на практику, направлення на проходження практики та методичні рекомендації щодо проведення переддипломної практики.

2. Провести інструктаж з техніки безпеки, ознайомити студентів з правилами внутрішнього трудового розпорядку ЛПЗ , її колективом та організаційною структурою.

3. Видати наказ про призначення керівників переддипломної практики безпосередньо на робочих місцях з числа висококваліфікованих спеціалістів зі стажем роботи не менше 3-5 років.

4. Виділити робочі місця студентам та організувати проходження практики у відповідності з програмою практики та даними методичними рекомендаціями.

5. Скласти графік виходу на роботу студентів-практикантів та забезпечити його виконання.

6. За пропущений робочий час необхідно вимагати документи, що виправдовують відсутність студента на робочому місці (лікарняний лист тощо). Пропущені дні практики, незалежно від причини, відробляються за індивідуальним графіком, узгодженим з керівником базового закладу та керівником практики від коледжу. Графік, підписаний керівником ЛПЗ, та виправдні документи (лікарняний лист тощо) додаються до щоденника.

7. Надавати методичну допомогу у вивченні студентами нових наказів, інструкцій, тощо.

8. Забезпечити закріплення теоретичних знань та придбання професійних умінь в повному обсязі, передбаченому програмою практики. Не дозволяється залучати студентів до виконання робіт, не передбачених програмою практики.

9. Залучати студентів до активної участі у суспільному житті колективу лікарні.

10. По завершенню практики разом із безпосередніми керівниками на робочих місцях скласти відгуки-характеристики на студентів-практикантів. Відгуки-характеристики та щоденники з виробничої практики (перша та остання сторінки щоденника) підписуються головною сестрою лікарні (підпис керівника закладу засвідчується печаткою).

 

 

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ ,

БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ

1. Здійснювати керівництво практикою на робочих місцях, надавати консультативну та практичну допомогу у придбанні студентами професійних навичок згідно із даними методичними рекомендаціями.

2. Контролювати дотримання студентами-практикантами графіку виходу на переддипломну практику, який складається керівником бази практики . Графік виходу студента на практику наводиться на першій сторінці щоденника з переддипломної практики з обов’язковим зазначенням в ньому дати робочого дня, часу приходу і закінчення роботи студента, підписами головної медсестри та студента.

3. Контролювати ведення щоденника з переддипломної практики та щоденно його підписувати.

4. Після закінчення практики разом із головною медсестрою скласти відгуки- характеристики на студентів-практикантів.

 

 

ОБОВ’ЯЗКИ МЕТОДИЧНИХ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ

1. Провести організаційно-методичні збори зі студентами академічних груп з питань проходження переддипломної практики.

2. Здійснювати керівництво практикою, контролювати дотримання студентами графіку виходу на роботу та плану проходження переддипломної практики. Про виявлені порушення доповідати завідуючій практикою та до навчальної частини.

Пропущені студентом дні практики, незалежно від причини, відробляються за індивідуальним графіком, узгодженим з керівником базового закладу та керівником практики від коледжу (графік, підписаний керівником ЛПЗ та виправдні документи (лікарняний лист тощо) додаються до щоденника).

3. Надавати консультативну допомогу студентам в оформленні щоденників переддипломної практики.

4. Здійснювати перевірку оформлення щоденників переддипломної практики студентами.

5. В останній робочий день практики у студентів, які проходили практику в м. Запоріжжі:

Ø перевірити наявність та відповідність звітної документації (щоденник, звіт студента про виконану роботу, відгук-характеристика про роботу студента в період проходження практики) програмі практики та даним методичним рекомендаціям;

Ø прийняти залік з переддипломної практики разом з комісією,призначеною наказом директора коледжу;

Студенти, які проходять практику за межами м. Запоріжжя,надають звітну документацію (акуратно оформлену, в папці) в перший день повернення в коледж та здають залік .

 

До заліку не допускаються студенти, які не виконали в повному обсязі завдання програми практики та даних методичних рекомендацій, а саме:

- мають невідпрацьовані пропущені робочі дні практики;

- не надали або невірно оформили необхідні звітні документи на момент заліку.

Звітна документація повинна зберігатися не менше 5 років.

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Студенти повинні знати:

¾ структуру дитячих закладів охорони здоров’я та функціональні обов’язки постової медичної сестри, медичної сестри процедурного кабінету, дільничної сестри поліклініки (амбулаторії сімейної медицини);

¾ правові аспекти роботи медсестри з дітьми та їхніми родинами;

¾ посадові обов’язки медичної сестри;

¾ анатомо-фізіологічні особливості дітей різних вікових груп;

¾ накази та інструкції, які регламентують роботу дитячого стаціонару та поліклініки;

¾ анатомо-фізіологічні особливості розвитку дітей;

¾ правила вигодовування доношених і недоношених дітей та розрахунок разової і добової кількості їжі;

¾ симптоматику захворювань, їх ускладнення, догляд за пацієнтами;

¾ календар профілактичних щеплень.

 

Студенти повинні вміти:

¾ володіти навичками професійного спілкування;

¾ виконувати медсестринські маніпуляції в педіатрії;

¾ за даними обстежень оцінити стан пацієнта та за необхідності надати невідкладну долікарську допомогу в разі:

· судомного синдрому;

· гіпертермічному синдромі;

· анафілактичному шоці;

· післявакцинальних реакції;

· набряку Квінке;

· непритомності;

· гострій нирковій недостатності;

· нейротосикозі;

· гострому стенозуючому ларинготрахеїті;

· гіпер- та гіпоглікемічній комі;

· носовій кровотечі;

· асфіксії новонародженого.

¾ вміти здійснювати сестринський процес під час догляду за пацієнтами із хронічними захворюваннями.

 

Студенти мають бути поінформовані про:

1. стан захворюваності дитячого населення;

2. методи планування сім’ї;

3. особливості організації роботи стаціонарних відділень педіатричного профілю;

4. сучасні методи обстеження, лікування, догляду та спостереження за пацієнтами педіатричного профілю.

 

Робота в стаціонарі

Робочі місця студентів: кабінет щеплень, дитяча реанімація, пост медичної сестри,неонатальні відділення.

Студенти самостійно оцінюють стан тяжкості пацієнтів, визначають послідовність заходів з підготовки пацієнтів до операцій і процедур, догляду за хворими, надають долікарську допомогу при невідкладних станах, виконують призначення лікаря. Роботу студентів контролюють досвідчені медичні сестри, а в операційній, кабінеті переливання крові вони працюють під безпосереднім керівництвом медичних сестер педіатричного відділення.

 

 

Практичні навички:

¾ Підготовка пацієнтів до:

· Підготовка ліжка для пацієнта, заміна постільної та натільної білизни. Сповивання та вкладання грудної дитини до ліжка.

· Проведення ранкового туалету дитини: догляд за шкірою, очима, вухами, носом, волоссям, порожниною рота. Підмивання дитини.

· Подавання судна (висаджування на горщок), проведення дезінфекції судна (горшка).

· Годування дитини. Для грудних дітей підігрівання суміші і годування через соску. Оброблення сосок, посуду.

· Вибір призначень з листка призначень.

· Визначення частоти пульсу, дихання, вимірювання температури тіла, реєстрація в температурному листку.

· Вимірювання артеріального тиску та його реєстрація.

· Закапування ліків в очі, в ніс і в вуха.

· Накладання зігрівального компресу, застосування грілки, пузиря з льодом.

· Накладання гірчичників, банок. Виконання гірчичного обгортання.

· Проведення очисної, живильної клізми.

· Промивання шлунку.

· Введення газовивідної трубки.

· Проведення шлункового зондування.

· Проведення дуоденального зондування.

· Підготовка інструментарію до плевральної пункції.

· Підготовка інструментарію до інтубації і трахеостоміі.

· Здійснення догляду за хворими з трахеостомою.

· Використання електровідсмоктувача.

· Підготовка пацієнта до рентгенологічного обстеження травного каналу.

· Підготовка хворого до ультразвукового обстеження.

· Забір сечі, калу на лабораторні дослідження.

· Підготовка маніпуляційного кабінету до роботи.

· Підготовка стерильного стола.

· Набирання шприцом ліків з ампул і флаконів.

· Розрахунок, розчинення і введення антибіотиків.

· Визначення чутливості хворого до антибіотиків.

· Введення ліків підшкірно та внутрішньом’язово.

· Підготовка систем внутрішньовенного краплинного введення рідини.

· Внутрішньовенне введення ліків.

· Забір крові з вени для лабораторного дослідження.

· Знезаражування та передстерилізаційне очищення інструментарію.

· Проведення оксигенотерапії дітям.

· Розрахунок дози інсуліну та його введення.

· Робота над документацією медичної сестри в стаціонарі.

· Виписування рецептів, довідок, направлень на обстеження.

· Вигодовування дітей до року.

· Проведення антропометрії у дітей.

· Проведення контрольного зважування грудних дітей.

· Розрахунок добової і разової кількості їжі залежно від віку дитини.

· Підготовка і проведення гігієнічної ванни.

· Робота в поліклініці (амбулаторії сімейної медицини)

Робочі місця студентів: хірургічний, травматологічний кабінети та їх відповідні підрозділи (перев’язувальна, мала операційна, гіпсувальна).

Студенти самостійно виконують маніпуляції, заповнюють медичну документацію, виконують призначення лікаря.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З метою набуття студентами під час практики умінь та навичок самостійно розв’язувати виробничі, наукові і організаційні завдання та активізувати їхню діяльність, розширити світогляд, підвищити ініціативу студентам пропонується виконати такі індивідуальні завдання:

¾ виготовити тематичні санбюлетені (стенди, таблиці, муляжі, кросворди тощо) за рекомендаціями методичних керівників практики;

¾ проводити профорієнтаційну роботу серед працюючої молоді в лікувально-профілактичних установах та школах за місцем проходження практики;

¾ вивчати структуру захворювань у місцях проходження практики (збирати статистичні дані з окремих патологічних одиниць), враховуючи дані сучасної екологічної ситуації.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:

¾ виконати програму практики;

¾ вивчити функціональні обов’язки, які закріплені за студентами на їх робочих місцях;

¾ опрацювати інструкції з техніки безпеки;

¾ вивчити зразки заповнення медичної документації (медсестринські історії хвороби, листки призначення, температурні листки тощо);

¾ вести щоденники згідно з вимогами;

¾ виконувати всі обов’язки студента під час практики.

 

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

 

Відповідно до Наказу МОЗ України № 690 від 07.12.2005 р. “Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І—ІV рівнів акредитації” після проходження переддипломної практики студенти складають залік комісії, склад якої визначає заступник директора з навчально-виробничої роботи (завідувач практики) та затверджує директор навчального закладу. До складу комісії входять керівники практики від навчального закладу і від бази практики, викладачі спеціальних дисциплін. Залік з практики приймається на базах практики або в навчальному закладі.

Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки медичної сестри. Вона проводиться після закінчення теоретичного і практичного навчання з різних розділів медсестринства та успішного складання заліків, екзаменів, які передбачені навчальним планом.

 

 

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти