ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


З української мови, української та зарубіжної літератур

Питання до державного іспиту

З української мови, української та зарубіжної літератур

Та методик їх викладання у вищих навчальних закладах

І. Українська мова

1. Історія академічного красномовства.

2. Основні риси, види академічного красномовства.

3. Жанри академічного красномовства.

4. Лекція як основний жанр академічного красномовства.

5. Комунікативні ознаки мовленнєвої культури оратора.

6. Аналіз і прогнозування мовної ситуації і політики в Україні. Визначальні чинники сучасної мовної ситуації.

7. Результати мовних контактів (диглосія, білінгвізм, асиміляція, інтерференція, суржик).

8. Причини необхідності реформування чинного правопису.

9. Інновації у сучасній українській літературній мові (кінець ХХ – початок ХХІ століття).

10. Типи мовних девіацій.

11. Словотвір як основне джерело поповнення лексичного фонду сучасної української мови на межі тисячоліть. Продуктивні способи словотворення.

12. Запозичення як інтенсивний шлях зростання лексичного складу сучасної української мови. Причини активізації процесу запозичення.

13. Основні способи розвитку нових переносних значень у відомих слів: метафоричні й метонімічні перенесення, розширення і звуження семантичного обсягу слів, семантичне калькування.

14. Зміни в активному і пасивному складі лексики сучасної української мови кінця ХХ – початку ХХІ століть.

15. Зміни в стилістичній стратифікації української лексики останніх десятиліть.

16. Образ мови в науковій парадигмі ХХ століття.

17. Домінантні лінгвістичні теорії кінця ХХ століття.

18. Еволюція лінгвістичних ідей у ІІ половині ХХ століття.

19. Когнітивна лінгвістика.

20. Функціональна лінгвістика.

21. Комунікативна лінгвістика.

22. Лінгвістична гендерологія.

23. Проблеми прикладної лінгвістики.

24. Лінгвокультурологія: підсумки, тенденції, перспективи.

25. Граматична категорія як узагальнене абстрактне поняття. Концепції граматичних категорій.

26. Способи вираження граматичних значень. Мовні засоби вираження граматичних значень.

27. Різновиди транспозиційних процесів у системі лексико-граматичних категорій. Синтаксичний, морфологічний та семантичний ступені переходу.

28. Граматична форма як окремий елемент парадигми. Типи граматичних форм.

29. Категорія роду іменника: способи вираження, співвідношення семантико-граматичного і формально-граматичного змісту, сучасні тенденції в родовій категоризації.

30. Вигуки як специфічні мовні знаки: звукова і морфемна структура, контекстна зумовленість, специфіка

 

ІІ. Українська і зарубіжна літератури

 1. Естетичні засади та специфіка європейського модернізму як передумова поширення ідей нової літератури в Україні. Леся Українка як теоретик і практик неоромантичних ідей в українській літературі.
 2. Вплив українського національного середовища та народницьких літературних традицій на специфіку українського модернізму.
 3. Літературно-критичні дискусії та популяризація західного і східного модернізму в теоретичних засадах українських письменників.
 4. „Молода муза” в контексті українського модернізму. Естетична платформа літературного угруповання. Характеристичні прикмети творчості авторів і критиків „Української хати”. Символізм в українській літературі.
 5. Культура літературознавчих досліджень і світова літературознавча думка. Методологічний плюралізм І.Франка. Проблеми методології у працях Д.Чижевського, Л.Білецького. Літературознавчі дослідження і професійна етика.
 6. Культурно-історичний метод: теоретичні засади та їх прояви в українському літературознавстві. Метод аналогій, закон причинності та ідея закономірного розвитку явищ в інтерпретації І.Тена.
 7. Методологія літературознавчої компаративістики. Теорія запозичень та особливості її реалізації в художніх творах. Поняття про іматологію. Проблеми між літературного діалогізму.
 8. Особливості літературознавчих студій на межі тисячоліть. Літературознавство кінця ХХ – початку ХХІ ст.: напрями, течії, школи. Постколоніальний акцент.
 9. Психологічний імпресіонізм та містично-сакральні мотиви в українській модерній поезії та прозі 20-30-х років ХХ ст.
 10. Модерністсько-міфологічні елементи у творчості сучасних українських поетів.
 11. Традиції та новаторство сучасної української прози. Співіснування постмодернізму та неоромантизму.
 12. Поетичне експериментаторство І.Римарука, В.Герасим’юка, В.Голобородька. Синтез національних традицій та елітарності.
 13. Лірична драма І.Франка „Зів’яле листя” як зразок новаторської поезії.
 14. Місце і роль лірики Лесі Українки в контексті її поетичної творчості.
 15. „Кларнетизм” Павла Тичини як органічне продовження творчих пошуків „молодомузівців” і Грицька Чупринки.
 16. Особливості української філософської лірики другої половини ХХ століття.
 17. Психологічний напрям і феномен психоаналізу. Шляхи і долі психологічного напряму в ХХ ст. (Б.Мейлах, С.Ейзенштейн).
 18. Становлення і нищення шкіл та напрямів у літературознавстві 20-30-х років ХХ ст.
 19. „Празька школа” поезії. Перегук творчих настанов „Празької школи” з орієнтаціями „Розстріляного відродження”. Переведення „філософії серця” у нову якість – „філософії чину”.
 20. „Химерна проза” як можливість уникнення штампів прози „соцреалізму”. Її традиції: фольклор, „низове бароко”, „котляревщина”, творчість М.Гоголя, М.Йогансена. Засвоєння досвіду світової літератури (Є.Гофман). Органі стичне поєднання реалістичного й фантастичного, ймовірного й таємного.
 21. Віртуальний характер сучасної літератури. Перетрансформація віянь постмодернізму, його концептуальні параметри, зв’язок з теорією по структуралізму, герменевтикою, психоаналізом.
 22. „Диво” – це доля таланту (П.Загребельний). Фабульно-сюжетний час роману, „триповерхова” композиція, специфіка образної системи.
 23. Дилогія П.Загребельного „Тисячолітній Миколай”: національне буття крізь призму часопростору.
 24. Варіативність форм буття у романі „Мальви” Р.Іваничука. Історія створення, тема, проблематика, художньо-образна система роману.
 25. Художньо-філософський зміст та поетика роману „Єрусалим на горах” Р.Федоріва”.
 26. Основні етапи історичного розвитку ХХ століття. Вплив філософських, наукових, соціологічних, культурологічних концепцій на формування світобачення людини нового часу. Варіативність модернізації світової літератури ХХ століття.
 27. Своєрідність сучасної реалістичної літератури. Традиції реалізму та їх взаємодія з літературними течіями модерністського спрямування.
 28. Жанрове розмаїття світової літератури другої половини ХХ століття.
 29. Вплив екзистенціалізму на розвиток світової літератури другої половини ХХ століття.
 30. Проблема взаємодії культур Заходу і Сходу в контексті літературного процесу XX – початку ХХІ століть.
 31. Становлення постмодернізму. Системи координат модерністського та постмодерністського світосприйняття. Філософсько-естетичні засади постмодернізму та їх вияв у сучасній світовій літературі.

 

Література

І. Актуальні проблеми культури мови

1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 472с.

2. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004. – 311с.

3. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Відродження, 1994. – 218с.

4. Масенко Л. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір. – К.: Академія, 2004. – 163с.

5. Масенко Л. (У)мовна (У)країна. – К.: Темпора, 2007. – 88 с.

6. Муромцева О.Г., Жовтобрюх В.Ф. Культура мови вчителя. – Харків: Гриф, 1998. – 208с.

7. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. – Полтава: Довкілля – К., 2008. – 712с.

8. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К.: Просвіта, 2001. – 240с.

9. Струганець Л. Теоретичні основи культури мови. – Тернопіль: ТДПІ, 1997. – 96 с.

10. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду / За ред.. Л.Масенко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 399 с.

11. Український правопис: 4-те видання, випр. і доп. – К.: Наук. думка, 1993. – 236 с.

 

ІІІ. Динаміка функціонування лексико-семантичної

Системи української мови

1. Ажнюк Б.М. Англізми в сучасній українській, російській і чеській мовах // Мовознавство.-2008.-№2-3.-С. 190-207.

2. Бараник Д.Х. Українська мова на межі століть // Мовознавство.-2001.-№3.-С. 40-47.

3. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке.-М.: Логос, 2001.

4. Карпіловська Є.А. Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій // Українська мова. - 2007.- №4.- С. 3-15.

5. Клименко Н.Ф. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотворенні сучасної української мови // Мовознавство. - 2008.-№2-3.-С. 136-147.

6. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Даниленко Л.І. Динаміка словникового складу сучасної української мови на тлі міжслов’янських паралелей// Мовознавство.-2003.-№2-3.-С. 96-111.

7. Силка А.А., Різниченко А.В. Продуктивні способи афіксального словотворення іменників-неологізмів (на матеріалі української і російської мов) // ³сник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2007.- №10.- С. 107 – 117.

8. Стишов О.А. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст.// Мовознавство.-1999.- №1.-С. 7-21.

9. Тараненко О.О. Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х р.р.)// Мовознавство.-2002.- №4-5.-С. 33 - 39.

10. Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Языковые изменения./ Гл. ред. Г.Н. Скляревская.-СПб: Фолио-пресс, 1998.

ІV. Теорія мови

1. Артюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М., 1999.

2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – К., 2004

3. Ветбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 1996.

4.Енциклопедія «Українська мова». – К., 2000.

 1. Жаборюк О.А. Комунікативно-когнітивна сутність мови та мовлення// Мовознавство. – 2004. ¾ № 1.
 2. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 2003.
 3. Милинчук О.С. Мова як суспільне явище і як предмет сучасного мовознавства // Мовознавство. – 1997. - № 2-3.
 4. Почепцов Г. Теорія комунікації. – К., 1999.
 5. Селіванова О. Сучасна лінгвістика. Термінологічна енциклопедія. – Полтава, 2008.
 6. Селіванова О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики. – К., 1999.
 7. Тищенко К. Метатеорія мовознавства. – К., 2000.
 8. Шульгіна В.І. Поняття «інформація» і «знання» в когнітивній лінгвістиці // Мовознавство. – 2008. - № 1.
 9. Яворська Г.М. Прескриптивна лінгвістика і моделювання «лінгвістичної свідомості» // Мовознавство. – 1997. - № 1.

 

VI.Українська література

1. 20-ті роки: Літературні дискусії, полеміки. – К., 1981.

2. 3. Єременко О., Сахно Н. Жанрова та індивідуально-стильова специфіка роману «Єрусалим на горах» Р. Федоріва // Філологічні науки. Зб. наук. праць: Ч. 1. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – С. 104-112.

3. Андрусів С. Роман Іваничук // Історія української літератури XX століття: У 2-х кн. – Кн. 2: Друга половина XX століття / В.Дончик. – К.: Либідь, 1998. – С. 315- 318.

4. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 2002. – 832 с.

5. Білецький Л. Основи літературно-наукової критики (Спроба літературно-наукової методології). – К., 1998.

6. Бічуя Н. Розімкнути коло слова або ж свято визнання: Кілька роздумів про нові твори Р. Іваничука // Дзвін. – 1995. – № 3.– С. 127-129.

7. Бічуя Н. Роман Іваничук: Світ зловив мене, і я тішуся тим: До 70-річчя від дня народження письменника // Дзвін. – 1999. – № 7. – С. 130-137.

8. Брюховецький В. Силове поле критики: Літ.-критичні статті. – К., 1984.

9. Галич О. Історія літературознавства. – Луганськ, 2009

10. Гінзбург Л. О лирике. – М., 1964.

11. Гризун А. Поезія концептуальної думки: філософічність сучасної української поезії. – Суми: Університетська книга, 2007.

12. Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискусія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Львів, 1997.

13. Дончик В. Павло Загребельний // Історія української літератури XX століття: У 2-х кн. - Кн. 2: Друга половина XX століття / В. Дончик – К.: Либідь, 1998. – С. 289-296.

14. Дончик В. Учні сучасної прози. – К., 1987.

15. Єременко О. «Єрусалим на горах» Р. Федоріва: національне буття крізь призму часопростору // Філологічні науки. Зб. наук. праць: Ч. 1. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – С. 94-104.

16. Єременко О. «Коваль, що виковує душі» (Рецепція образу вчителя Северина Гайдаша за романом «Єрусалим на горах» Р.Федоріва) // Українська література в ЗОШ. – 2008. – №10. – С.6-7.

17. Єременко О. «Наша земля хрещена давніми іменами…» (Художньо-зображальні функції мікротопонімів у романі Р.Федоріва «Єрусалим на горах») // Вісник Запорізького нац. університету: Зб. Наук. статей. Філологічні науки. – № 2. – Запоріжжя: Запорізький нац. університет, 2008. – С.68-72.

18. Єременко О. «Це роман про кожного з нас, про наші страждання, про нашу землю, її минуле й сучасність». Матеріали до бінарного уроку за романом «Єрусалим на горах» Р.Федоріва. 10 клас // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 2. – С. 30-34; – № 3. – С. 21-25.

19. Єременко О. Антропоніми у романі «Єрусалим на горах» Р. Федоріва: семантико-функціональний аспект // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький нац. університет, 2007. – Вип. 31. – С.270-275.

20. Єременко О. Аперцепція характерів і семантика власних імен та прізвищ у романі-дилогії «Тисячолітній Миколай» П.Загребельного // Зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного Авіаційного університету. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2004. – Вип. 8.– С. 265-273.

21. Єременко О. Герої-книжники і їх творець (за романом-дилогією «Тисячолітній Миколай» П.Загребельного) // Філологічні науки. Зб. наук. праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2004. – С. 98-106.

22. Єременко О. Топоніміка роману «Єрусалим на горах» Р.Федоріва: семантико-функціональний аспект // Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2008. – С.181-187.

23. Єременко О., Сахно Н. Семантична множинність трактування образу вчителя у романі «Єрусалим на горах» Р.Федоріва // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. статей. Педагогічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – С.84-88.

24. Жулинський М. Метеор на обрії української поезії //Чупринка Г. Поезії. – К.: Рад. письменник, 1991. – С. 5 – 32.

25. Жулинський М. Подих третього тисячоліття. – Луцьк, 2000.

26. Зборовська Н. Психологія і літературознавство. – К., 2003.

27. Зборовська Н. Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури. Монографія. – К., 2006.

28. Качкан В. Роман Федорів: Літературно-критичний нарис. – К.: Рад. письменник, 1983. – 150.

29. Клим’юк В. Лірика І.Франка як система жанрів. – Чернівці, 2006.

30. Ковалів Ю. Романтична стильова течія в українській радянській поезії 20-30-х років. – К., 1988.

31. Корнійчук В. Ліричний універсум І.Франка. Горизонти поетики. – Львів, 2004.

32. Література. Теорія. Методологія. – Вид. 2 /За ред. Д.Уліцької. – К., 2008.

33. Міщенко Л. Леся Українка. Хвилі моєї туги. – Львів, 1991.

34. Моринець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща. – К., 2002.

35. Наєнко М. Українське літературознавство. – К., 1997.

36. Неборак В. Приналежний до касти трудівників // Дзвін. – 2005. – №12. – С.133-137.

37. Новиченко Л. Поезія і революція. – К.: Дніпро, 1979.

38. Неврлий М. Українська поезія 20-х років: Мікро портрети в художніх стилях і напрямах. – К., 1991.

39. Осадча І. «А що історія? Історія – коріння... Чим глибше, тим міцніше стоїмо» (Образ Ярослава Мудрого в романі Павла Загребельного «Диво») // Дивослово. – 1999. – № 2. – С. 39-41.

40. Осадча І. Ім'я літературного героя як характеротворчий засіб (За творами Павла Загребельного про Київську Русь) // Дивослово. – 2000. – № 7. – С. 5-7.

41. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1999.

42. Поліщук Я. Література як геокультурний проект. – К., 2001.

43. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму. – Івано-Франківськ, 1998.

44. Рубчак Б. Краси свічадо //Розсипані перли: Поети „Молодої Музи. – К.: Дніпро, 1991.

45. Салига Т. Свічка на осінньому вітрі // Салига Т. Імператив: Літературознавчі статті, критика, публіцистика. – Львів: Світ, 1997. – С. 249-257.

46. Слабошпицький М. Історичний дивосвіт Павла Загребельного (Шкіц до портрета) // Дивослово. – 2000. – № 2. – С.57-59.

47. Слабошпицький М. Історичний дивосвіт Павла Загребельного: Шкіц до портрета // Дивослово. – 2000. – № 2. – С. 57-59.

48. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Вид. 2. – Львів, 2002.

49. Соловей Е. Українська філософська лірика. – К.: Універс, 1999.

50. Ткаченко А. Мистецтво слова. – К., 2003.

51. Ткачук М. Лірика І.Франка. – К., 2006.

52. Фащенко В. Павло Загребельний: Нарис творчості. – К.:Дніпро, 1984. – 206с.

53. Шпиталь А. Диво від Загребельного (мандрівки лабіринтами творчості) // Українська мова та література. – 1999. – № 37. – С. 5-7.

54. Шпиталь А. Тисячолітній Загребельний // Слово і час. – 1999. – №8. – С.60-61.

55. Штонь Г. Лірична складова поезії І.Франка. Теоретико-літературний та духовний виміри // Слово і час. – 2009. – № 6. – С. 54-58.

 

VII.Зарубіжна література

1. Балашов П. Писатели-реалисты ХХ века на Западе. – М.: Наука, 1984. – 255 с.

2. Денисова Т. Экзистенциализм и современный американский роман. – К.: Наукова думка, 1985. – 243 с.

3. Джеймісон Ф. Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіталізму. – К.: Курс, 2008. – 504 с.

4. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Енквіста, В. Тейлора / Пер. з англ. – К.: Основи, 2003. – 504 с.

5. Затонский Д. Художественные ориентиры ХХ века. – М.: Наука, 1998. – 269 с.

6. История зарубежной литературы (1945-1980) / Под ред. Л. Андреева. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 416 с.

7. Мілованова В. Сучасна зарубіжна література (кінець ХХ – початок ХХІ століття). Частина перша: Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 144 с.

8. Черноиваненко Е. Литературный процесс в историко-культурном контексте. – Одеса, 1999. – 396 с.

9. Шахова К. Вечно обновляющийся реализм: О творчестве современных зарубежных писателей. – К.: Вища школа, 1984. – 214 с.

 

X.Методика української мови

Програми, стандарти

Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Затверджений 14 січня 2004 р. Каб. Мін. України // Освіта України. - 2004.- №5. - С. 1-13.

Концепція мовної освіти 12-річної школи. Українська мова як рідна // Дивослово. - 2002. - № 8. - С.59-65.

 

 

Статті

Біляєв О. Методика мови як наука // Дивослово. — 2002. -№11.-С. 20-50.

Біляєв О. Лінгводидактика: становлення і розвиток //Розвиток педагогічної і психологічної науки в Україні: 1992-2002. Збірник наук. праць до 10-річчя АПН України /Академія педагогічних наук України.- Х: "ОВС", 2002.- Частина 1.-С.310-322.

Білодід І. К. Мовознавча наука і школа //Мовознавство і школа/ Відп. Ред.. М.А.Жовтобрюх.-К.: Наук. думка, 1981. – С. 5-21.

Волосова О. Культурно-освітня ситуація в країні й викладання української мови у вищій школі // Українська мова та література в школі. - 2005. - №6. - С. 36-39.

Єрмоленко С. Синергетика на заняттях із синтаксису у ВНЗ //Українська мова і література. - 2006. - № 3. - С. 49-54.

Караман С. Спецкурс «Актуальні проблеми поглибленого вивчення української мови в гімназіях» // Дивослово. - 1997.-№ 11.-С. 58-60.

Кононенко В. I. Мовна компетенція в етнолінгвістичному аспекті //Вісник Прикарпатського ун-ту ім. В.Стефаника. Філологія. - Iвано-Фpанкiвськ: ВДВ ЦІТ, 2006.- С.13-22.

Корсак К, Зінченко Т. Традиційні уроки та лекції: сучасний стан і перспективи // Вища освіта України. - 2002. - № 3. -С.75-80.

Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту (програма курсу для філологічних факультетів) // Дивослово. - 2006. -№11.-С. 36-39.

Левківський К.М., Сухарніков Ю.В. Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу // Вища школа. - 2004. - №5-6. - С. 89.

Нагаєв В.М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно-кредитною технологією навчання // Педагогіка і психологія АПН України. - 2000. - №3. - С. 84-88.

Остапенко Н. Місце моделювання як методу навчання у педагогічному проектуванні // Українська мова і література в школі. - 2004. - № 6. - С. 41-46.

Остапенко Н. Особливості технології дидактичної гри у системі підготовки магістрів-філологів ВШ // Українська мова і література в школі. - 2003. - № 4. - С. 55-58

Семеног О.М. Актуальні проблеми мовної підготовки магістрів на факультетах української філології //Педагогічні науки: "Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи" //Зб. наук. праць. - Суми: СумДПУ

ім. А.С.Макаренка, 2007. – С.208-213.

Семеног О.М. Взаємозв′язок педагогічних і навчальних практик у системі професійної підготовки учителів-словесників //Українська література в загальноосвітній школі".- 2007.-№6.- С.43-46.

Семеног О.М. Етнолінгводидактична культура педагога: шляхи її формування в умовах вищої школи //Українська література в загальноосвітній школі.- 2006.- №9.-С. 47 -52.

Семеног О.М. Інтегративний потенціал спецкурсів у професійній підготовці майбутніх учителів-словесників //Рідна школа.-2005.-№11.-С.29-33.

Семеног О.М. Модернізація навчально-методичного супроводу професійної підготовки вчителів української мови і літератури // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - № 8. - С. 48 - 52.

Семеног О. Проблеми лінгвістичної підготовки вчителів-словесників у педагогічному університеті // Українська мова і література. - 2005. - № 4. - С.45-49.

Семеног О.М. Удосконалення професійної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури //Українська література в загальноосвітній школі.- 2006.- №8.- С.49 -53.

Симоненко Т. Базова система вправ у роботі над розвитком професійно-комунікативних умінь студентів-філологів //Українська мова і література в школі. - 2005. - № 7. - С. 40-43.

Симоненко Т. Ефективні форми та засоби контролю в роботі над формуванням професійної комунікативної компетенції студентів-філологів // Українська мова та література в школі. -2004. -№ 5. -С. 51-54.

Скуратівський Л. До лінгводидактики, зорієнтованої на формування духовної мовної особистості // Дивослово. - 1997. -№9.-С.52-53.

Стельмахович М. Етнопедагогічні основи методики української мови // Дивослово. - 1993. - № 5-6. - С. 19-23.

Стецюк Н. Інтегроване заняття-дослідження як перспектива творчого розвитку студентів // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 4. - С. 39-43.

Цінько С., Рябцев О. Роль ТЗН і комп'ютерних технологій у розвитку професійно-творчого потенціалу майбутніх вчителів-словесників // Українська мова і література. - 2005. - №1. - С.40-42.

Інтернет-ресурси

§ Електронний підручник з сучасної української мови: http://www.philolog.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm

§ Нова мова: http://www.novamova.com.ua

Семеног О.М. Електроннийнавчально-методичний комплекс "Словесник".

htpp://www.children.edu-ua.ne.

Українська мова: Енциклопедія. – http://litopys.narod.ru/ukrmova/um113.htm

Українська мова в Інтернеті http://www.novamova.com.ua

http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/

http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com/

http://kultura-movy.wikidot.com/

http://rodovyi-vidminok.wikidot.com/

http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/

http://nepravylno-pravylno.wikidot.com/

http://ros-ukr-idioms.wikidot.com/

http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/

 

 

Питання до державного іспиту

з української мови, української та зарубіжної літератур

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти