ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІІІ. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах

1. Методика української мови у вищій школі як наука і навчальна дисципліна.Об'єкт, предмет і проблематика курсу. Зв'язок із суміжними дисциплінами.

2. Модель викладача української мови. Лінгвістична, мовнокомунікативна, лінгвометодична, лінгвокультурознавча, педагогічна, психологічна,науково-дослідна компетенції викладача української мови як мовної особистості.

3. Історичний аспект мовної підготовки вчителя, викладача. Висока педагогічна майстерність вітчизняних університетських лінгвістів та методистів (С.Чавдаров, Г.Ващенко, А.Медушевський, Є.Дмитровський, В.Масальський, М.Жовтобрюх, М.Стельмахович, І.Олійник), їх роль у духовному і культурному житті країни.

4. Пошуки сучасного мовознавства і лінгвометодики (О.Біляєв, А.Грищенко, С.Єрмоленко, Л.Мацько, М.Пентилюк та ін.).

5. Освітньо-кваліфікаційна характеристика вчителя української мови і літератури. Навчальний план підготовки вчителів української мови і літератури у вищому педагогічному навчальному закладі.

6. Концептуальні засади навчання української мови в старшій школі (профіль – українська філологія). Принципи навчання української мови у старшій школі. Структура і зміст навчальної програми зукраїнської мови для учнів профільних класів. Оцінювання навчальних досягнень. Підручник зукраїнської мови для учнів старшої (профільної) школи.

 

7. Курс сучасної української літературної мови. Завдання і зміст курсу. Принципи побудови курсу. Навчальна і робоча програми курсу української мови для майбутніх учителів української мови.

8. Зміст і структура курсу української мови на нефілологічних факультетах. Навчальна і робоча програми курсу української мови на нефілологічних факультетах. Відмінності змісту програм з української мови для різних факультетів вищих навчальних закладів.

9. Основні завдання вивчення лінгвістичних дисциплін у вищій школі. Вироблення наукової позиції лінгвіста, поглиблене вивчення сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій теоретичного мовознавства. Опанування методології, методики і практики науково-дослідницької діяльності в галузі теорії мови і викладання курсу у вищій школі.

10. Завдання і зміст культуромовних курсів, їх призначення і роль у професійній підготовці майбутнього вчителя української мови.

11. Завдання і зміст лінгводидактичних дисциплін у вищій школі, їх призначення і роль у професійній підготовці майбутнього вчителя української мови.

12. Методи і прийоми вивчення української мови.Методи функціональної спрямованості: методи проблемного навчання; активізації слухачів; надання додаткової інформації; контролю; самостійної роботи; виховного спрямування. Методи модульного навчання.

13. Форми навчальних занять і методика їх проведення. Лекція у вищій школі. Підготовка до лекції, принципи добору науково-навчального матеріалу. Традиційні та інноваційні форми лекцій. Органiзацiя індивідуальної роботи студента при конспектуванні лекцій. Електронні тексти лекцій.

14. Практичні заняття з лінгвістичних дисциплін, їх специфіка, призначення, співвідношення з лекційними курсами, форми і методика проведення. Функції і діяльність викладача на практичних заняттях. Зміст роботи студентів на практичних заняттях, способи її активізації, прийоми організації дискусій і обговорення розглянутих питань. Формування у студентів навичок аналітичної діяльності, вміння аргументувати свої судження, вести наукову полеміку.

15. Специфіка і призначення семінарів, методика їх проведення. Види семінарів. Гра у структурі практичних і семінарських занять. Ділові, рольові, дидактичні ігри. Методичне забезпечення семінарських занять.

16. Лабораторні роботи, їх призначення, зміст і методика проведення з лінгвістичних і лінгвометодичних дисциплін. Функції і діяльність викладача на лабораторних заняттях. Зміст роботи студентів на практичних заняттях.

17. Факультативи, спецкурси і спецсемінарияк додаткові форми організації навчання. Призначення, завдання, проблематика, принципи побудови, види, зв'язок з актуальними проблемами науки та науково-дослідною діяльністю кафедр і викладачів. Методика їх підготовки і проведення викладачем.

18. Методика оцінювання знань, умінь і навичок студентів з лінгвістичних і лінгводидактичних дисциплін у вищій школі. Функції педагогічного оцінювання: діагностична, навчальна, виховна. Традиційні і нетрадиційні видиоцінювання на заняттях. Побудова питань: наукова коректність їх формулювань, глибина проникнення у проблемне поле навчальної дисципліни.

19. Контрольні роботи, інші форми активізації навчальної роботи студентів. Консультації, їх види і роль у викладанні мовознавчих дисциплін. Заліки та іспити, їх призначення, види і форми, методика і культура їхнього проведення. Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів. Самооцінювання.

20. Форми оцінювання: поточне, тематичне, блокове, підсумкове. Нетрадиційні форми оцінювання: тестування, модульно-рейтингова система, моніторинг.

21. Організація самостійної та індивідуальної роботи за кредитно-модульною технологією. Способи перевірки самостійної роботи студентів. Колоквіум як форма контролю самостійної роботи студента. Поточна, тематична, періодична, підсумкова перевірка самостійної роботи студента. Усна та письмова форма перевірки знань самостійної роботи студента.

22. Місце і завдання практик у професійній підготовці майбутнього вчителя.Освітня, розвивальна, діагностико-дослідницька функція практик. Мета і завдання діалектологічної практики. Методика збирання і оформлення експедиційного матеріалу. Розвиток лінгвокраєзнавчої компетенції майбутнього вчителя.

23. Мета i зміст педагогічної практики. Види педагогічних практик. Органiзацiя i керівництво практикою. Щоденник практики, виконання індивідуальних завдань. Пiдведення підсумків практики. Методичне забезпечення практики. Взаємозв′язок педагогічних і навчальних практик у системі професійної підготовки учителів-словесників.

24. Методологія і методика наукової праці з лінгвометодики.Методи дослідження. Лексикографічна культура дослідника. Мовне оформлення наукового дослідження. Наукова стаття як самостійний науковий твір.

25. Культура усного наукового мовлення. Композиційно–логічна побудова усної наукової доповіді, повідомлення, виступу. Культура аудіювання доповіді. Мовленнєва поведінка в усній науковій дискусії, полеміці. Мета і ознаки електронної презентації наукового виступу.

26. Позааудиторна робота з мови, її організаційні форми. Вивчення лінгвістичної географії краю. Лінгвістичні екскурсії. Методика організації і проведення лінгвістичних заходів. Лінгвістичні гуртки. Лінгвістичні виставки. Організація кабінету, творчої лабораторії з лінгвокультури рідного краю.

27. Сучасні освітні технології у процесі викладання української мови. Інформаційно-методичне забезпечення технологій навчання. Досвід вищих навчальних закладів щодо впровадження освітніх технологій на заняттях з лінгвістичних і лінгвометодичних дисциплін.

28. Інформаційно-методичне забезпечення лінгвістичних і лінгвометодичних курсів. Основна навчальна література: підручники, навчальні, навчально-методичні посібники. Модель підручника нового покоління: принципи побудов, критерії відбору навчального матеріалу.

29.Додаткові iнформацiйно-методичні матеріали: конспект (текст) лекцій; роздатковий матеріал до лекції, збірник завдань для самостійної роботи студентів, монографія, збірник наукових праць, довідник тощо. Методичні матеріали: інструкції, методичні рекомендації та вказівки, програми дисциплін, плани семінарських занять.

30. Упровадження інформаційних технологій в мовознавство. Електронні підручники, посібники, навчальні програми, мультимедійні курси і методика їх використання. Дотримання психологічних і педагогічних вимог стосовно структурування, ємкості, компресованості словесного тексту, врахування аудіовізуального сприймання і графічного подання. Методика проведення занять з використанням інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів, електронних підручників, енциклопедій і комп΄ютеризованих курсів.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти