ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІV. Методика викладання української і зарубіжної літератур у вищих навчальних закладах

1. Сучасні підходи до методики викладання літератури.

2. Засадичні здобутки сучасної науки про літературу.

3. Історична епоха та її вплив на розвиток парадигма тики методичної науки.

4. Способи ознайомлення студентів на занятті з художніми текстами.

5. Формування української політичної нації, громадянського суспільства на заняттях літературознавчих дисциплін.

6. Форми навчальних занять у вищому навчальному закладі.

7. Вузівська лекція з літературознавчої дисципліни. Поради відомих педагогів та методистів до компонування та ведення лекцій. Загальна характеристика джерельної бази лекцій.

8. Жанрова природа твору і методика його аналізу: методичний аспект.

9. Методичні рекомендації науковців та педагогів до тлумачення образу-персонажа.

10. Складники аналізу епічного твору у вищій школі: методичний аспект.

11. Специфіка розкриття феномену ліричного твору на заняттях з історії української літератури у вищій школі.

12. Текстуальний аналіз твору і питання психології творчості митця у вищій школі.

13. Р.Барт про текстуальний аналіз твору.

14. Семантика виражальних засобів мови в ліриці. Інтерпретація тропів, стилістичних фігур, лексико-семантичного рівня твору.

15. Текстуальний аналіз вірша у вищій школі: методичний аспект. Р.Барт про текстуальний аналіз.

16. Методичні прийоми розкриття неповторності особистості митця. Унікальне в характерах, долях, творчості письменників.

17. Вивчення художнього тексту як процес індивідуального духовного збагачення студентів, як імпульс для особистісного вибору.

18. Екзистенціально-діалогічна парадигма як одна з важливих основ викладання української літератури в старшій школі.

19. Вивчення теми за моделлю: лекція – практичне заняття – індивідуальне заняття – самостійна робота – консультація. Методичні рекомендації для їх проведення.

20. Сучасні вимоги до викладання історії зарубіжної літератури у вищих навчальних закладах. Провідні методисти про шляхи формування фахової компетенції викладачів словесності.

21. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, її суть та основні завдання. Зарубіжна література в контексті основних вимог кредитно-модульної системи.

22. Підготовка викладача зарубіжної літератури до навчального процесу. Особливості роботи з документами планування. Структура індивідуального плану викладача. Навчальна, методична, наукова та організаційна форми роботи, їх взаємозв'язок.

23. Робоча навчальна програма з історії зарубіжної літератури, характеристика її структури та змісту.

24. Форми організації навчальної роботи у процесі викладання зарубіжної літератури у вищому навчальному закладі, їх загальна характеристика.

25. Лекція як вид навчальної діяльності. Основні функції сучасної лекції з історії зарубіжної літератури та шляхи їх реалізації.

26. Типи лекційних занять з історії зарубіжної літератури. Форми подання теоретичного матеріалу. Методика підготовки та проведення лекції.

27. Місце та роль практичного (індивідуального) занять у навчальному процесі, їх призначення й основні функції. Методи і прийоми практичного засвоєння матеріалу з історії зарубіжної літератури.

28. Аналіз художнього твору як основна форма роботи на практичному занятті з історії зарубіжної літератури. Шляхи аналізу художнього твору, характеристика кожного з них. Особливості аналізу творів різних жанрів.

29. Інноваційні та інтерактивні технології на лекційному та практичному заняттях з історії зарубіжної літератури.

30. Самостійна робота студентів як невід'ємна складова процесу вивчення історії зарубіжної літератури у вищому навчальному закладі. Характеристика навчально-методичних засобів, необхідних для забезпечення якісної самостійної роботи студентів.

31. Форми контролю навчальної діяльності студентів у процесі вивчення історії зарубіжної літератури, їх класифікація за характером взаємодії викладача та студента.

32. Індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ), їх функціональна роль у процесі вивчення історії зарубіжної літератури. Види та методика виконання ІНДЗ.

33. Методика написання курсової роботи з історії зарубіжної літератури, функції викладача та студента у цьому процесі.

34. Захист дипломної роботи як завершальний етап філологічної освіти. Методика проведення дипломного дослідження з історії зарубіжної літератури. Проблема визначення оцінки, її критерії.

 

Література

І. Актуальні проблеми культури мови

1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 472с.

2. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004. – 311с.

3. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Відродження, 1994. – 218с.

4. Масенко Л. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір. – К.: Академія, 2004. – 163с.

5. Масенко Л. (У)мовна (У)країна. – К.: Темпора, 2007. – 88 с.

6. Муромцева О.Г., Жовтобрюх В.Ф. Культура мови вчителя. – Харків: Гриф, 1998. – 208с.

7. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. – Полтава: Довкілля – К., 2008. – 712с.

8. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К.: Просвіта, 2001. – 240с.

9. Струганець Л. Теоретичні основи культури мови. – Тернопіль: ТДПІ, 1997. – 96 с.

10. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду / За ред.. Л.Масенко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 399 с.

11. Український правопис: 4-те видання, випр. і доп. – К.: Наук. думка, 1993. – 236 с.

 

ІІ. Сучасна риторика вищої школи

 

1. Абрамович С.Д, Молдаван В.В., Чикарькова М.Ю. Риторика загальна та судова. – К.: Юрінком Інтер, 202. 416с.

2. Абрамович С.Д., Чикарькова М.Ю. Риторика. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 472с.

3. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. – М., 1991.

4. Голуб Н.Б. Риторика. – Черкаси: Вид-во ЧНУ, 2003.

5. Колотілова Н.А. Риторика. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.

6. Куньч З. Риторичний словник. – К.: Рідна мова,, 1997.

7. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К.: Вища школа, 2006. – 311с.

8. Риторика – учителю / В.Н.Маров, Д.Х.Вагапова, Т.М.Зыбина, Ю.В.Виньков. – М.: Просвещение, 1993. – 105с.

9. Сагач Г. Риторика. – К.: Ін Юре, 2000. – 568с.

10. Чибісова Н.Г., Тарасова О.І. Риторика. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 228с.

ІІІ. Динаміка функціонування лексико-семантичної

Системи української мови

1. Ажнюк Б.М. Англізми в сучасній українській, російській і чеській мовах // Мовознавство.-2008.-№2-3.-С. 190-207.

2. Бараник Д.Х. Українська мова на межі століть // Мовознавство.-2001.-№3.-С. 40-47.

3. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке.-М.: Логос, 2001.

4. Карпіловська Є.А. Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій // Українська мова. - 2007.- №4.- С. 3-15.

5. Клименко Н.Ф. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотворенні сучасної української мови // Мовознавство. - 2008.-№2-3.-С. 136-147.

6. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Даниленко Л.І. Динаміка словникового складу сучасної української мови на тлі міжслов’янських паралелей// Мовознавство.-2003.-№2-3.-С. 96-111.

7. Силка А.А., Різниченко А.В. Продуктивні способи афіксального словотворення іменників-неологізмів (на матеріалі української і російської мов) // ³сник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2007.- №10.- С. 107 – 117.

8. Стишов О.А. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст.// Мовознавство.-1999.- №1.-С. 7-21.

9. Тараненко О.О. Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х р.р.)// Мовознавство.-2002.- №4-5.-С. 33 - 39.

10. Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Языковые изменения./ Гл. ред. Г.Н. Скляревская.-СПб: Фолио-пресс, 1998.

ІV. Теорія мови

1. Артюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М., 1999.

2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – К., 2004

3. Ветбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 1996.

4.Енциклопедія «Українська мова». – К., 2000.

  1. Жаборюк О.А. Комунікативно-когнітивна сутність мови та мовлення// Мовознавство. – 2004. ¾ № 1.
  2. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 2003.
  3. Милинчук О.С. Мова як суспільне явище і як предмет сучасного мовознавства // Мовознавство. – 1997. - № 2-3.
  4. Почепцов Г. Теорія комунікації. – К., 1999.
  5. Селіванова О. Сучасна лінгвістика. Термінологічна енциклопедія. – Полтава, 2008.
  6. Селіванова О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики. – К., 1999.
  7. Тищенко К. Метатеорія мовознавства. – К., 2000.
  8. Шульгіна В.І. Поняття «інформація» і «знання» в когнітивній лінгвістиці // Мовознавство. – 2008. - № 1.
  9. Яворська Г.М. Прескриптивна лінгвістика і моделювання «лінгвістичної свідомості» // Мовознавство. – 1997. - № 1.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти