ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


IX.Методика зарубіжної літератури

 1. Алексюк А. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.
 2. Грабовська С. Інтерактивне навчання у вузі: проблеми і перспективи // Вісник Львівського університету. Серія педагогіч­на. – Вип.15. – С.171-176.
 3. Гузь О. До розуміння специфіки предмета "Зарубіжна література" та ролі вчителя в освітньо-виховному процесі // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – №7-8. – С. 89-96.
 4. Есин А. Теоретико-методологическая подготовка учителя литературы // Литература в школе. – 1988. – №3. – С. 23-24.
 5. Кларин М. Инновации в мировой педагогике. – М., 1998. – 180 с.
 6. Козлик І. Про методологічні засади викладання зарубіжної літератури // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – №6. – С. 9-11.
 7. Круглий стіл. У центрі обговорення – проблеми літературної освіти // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – №7-8. – С. 16.
 8. Лімборський І. Несвоєчасні думки про деякі назрілі проблеми, або Як викладати сьогодні зарубіжну літературу // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – №7. – С. 11-13.
 9. Мірошниченко Л. Актуальні проблеми методики викладання світової літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – №6. – С. 5-8.
 10. Освітні технології. Навчально-методичний посібник / За ред. О. Пєхоти. – К., 2001. – 348 с.
 11. Про деякі концептуальні питання методики викладання зарубіжної літератури (Бесіда з Ю. І. Ковбасенком) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №12. – С. 2.
 12. Пряма мова. Компетентнісно спрямована літературна освіта: стан, зміст, проблеми // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – №7-8. – С. 10-16.
 13. П'ятакова Г. Адаптація майбутнього вчителя до педаго­гічної діяльності на практичних заняттях з методики викладання літератури // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип. 15. – Ч.2. – 2001. – С. 86-89.
 14. Словник методиста: Методичний посібник / Уклад. Волканова В. – Х.: "Основа", 2008. – 192 с.
 15. Чередник Т. Методика літератури в термінах і поняттях (Словник-довідник) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – №10. – С. 11-23.

 

X.Методика української мови

Програми, стандарти

Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Затверджений 14 січня 2004 р. Каб. Мін. України // Освіта України. - 2004.- №5. - С. 1-13.

Концепція мовної освіти 12-річної школи. Українська мова як рідна // Дивослово. - 2002. - № 8. - С.59-65.

 

 

Монографії, підручники, посібники, збірники, автореферати дисертацій

Алексюк А.М. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання.-К., 1993.

Бабич Н. Сила мовленого слова: Науково-публіцистичні нариси з культури української мови. — Чернівці : Рута, 1996. — 176с.

Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики: Монографія.- Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2003.- 281с.

Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1991. – 231 с.

Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. Кн.1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади; Кн.2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Навч.-метод.видання.-К.:Либідь, 2003.-280с.

Болонський процес: Документи /Уклад.: З. І. Тимошенко, А.М.Грехов, Ю. А. Гапон,

Ю. І. Палеха. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 169 с.

Великожон В.А. Історія створення підручників з української мови: від давнини до 80-х років ХХ століття / НДІ українознавства. — К. : НДІУ, 2008. — 88с.

Вдовиченко Н.В., Шевчук Л.В. Мовленнєвий практикум з української мови: навч. посібник / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О. : ОРІДУ НАДУ, 2007. — 238с.

Голуб Н.Б. Риторика у вищій школі: Монографія.- Черкаси: Брама –Україна, 2008.-400с.

Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю: Монографія.- Луганськ: Альма-матер, 2004.-362 с.

Дороз В.Ф. Методики викладання української мови: навч. посібник- К.: Центр навч. літ-ри, 2008. - 176с.

Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки: Наук.-метод. зб. / Інститут педагогіки АПН України ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка; Житомирський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти / Г.В. Грибан (відп.ред.). — Житомир : Полісся, 2004. — 212с.

Кухарчук І.О. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксису у мовній освіті вчителів української мови та літератури: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 20с.

Кучерук О.А. Перспективні технології навчання в шкільному курсі української мови: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2007. — 182с.

Кучерук О.А. Самостійна робота студентів з методики української мови: Метод. посіб. / Житомирський держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. Кафедра методики викладання мов і літератур. — Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ, 2001. — 91с.

Любашенко О. В. Лінгводидактичні стратегії: проектування процесу навчання української мови у вищій школі. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. — 296c.

Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.-М.:Изд.центр "Академия", 2002.-272с.

Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови.-К.: ВЦ "Академія", 2007.- 360 с.

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб.-К.:Вища шк., 2003.-311с.

Мацько Л.І., Семеног О.М. Українська мова: 10 – 12 класи (профіль – українська філологія): Навч.-метод. посіб. – К., Глухів: РВВ ГДПУ, 2008.-152с.

Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах / За ред. М.Пентилюк. - К.: Ленвіт, 2004. - 405 с.

Мовний калейдоскоп. Культура усного і писемного мовлення. Ідея –О. Сербенська Навчальний проект. Львівський НУ ім. Івана Франка. -[Електронний ресурс]- Режим доступу: <htpp://www.franko. lviv.ua/>.- Загол. з екрану.- Мова укр.

Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навчальний посібник за ред. О.Г.Мороза. - К.: НПУ, 2001. - 338с.

Остапенко Н.М. Теорія і практика формування лінгводидактичних компетентностей у студентів філологічних факультетів ВНЗ.- Черкаси: видавець Ю. Чабаненко, 2008.-330с.

Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології.-К.:Фірма "ІНКОС", 2003.-352с.

Потапенко О. І., Потапенко Г. І., Кожуховська Л. П., Довбня Л. Е., Чубань Т. В. Методика навчання української мови в ДВНЗ та середніх освітніх закладах. Кредитно-модульний курс: Навч.-метод. посіб. для студ. філол. спец. ВНЗ / О.І. Потапенко (заг.ред.). — К. : Міленіум, 2006.

Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /за ред. О.М.Семеног.- К.: Фенікс, 2008. – 300 с.

Селіванова С.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля.- 2006.-716с.

Семеног О. Культура наукової української мови: Навч. посібник /За ред. Л.Мацько. – Суми: СумДПУ ім.. А.С.Макаренка, 2008. –252с.

Семеног О. , Базиль Л. Мовна особистість учителя в художній літературі: Навч. посіб. – К.: Фенікс, 2008.-224с.

Семеног О. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки): Монографія /За ред. Л.І.Мацько.- К.: Педагогічна думка, 2007.- 272 с.

Сербенська О. Культура усного мовлення: Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.

Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів: Монографія. – Черкаси: Вид-во Вовчок О. Ю., 2006.-328с.

Струганець Л.В. Культура мови: Словник термінів. –Тернопіль: Навч. книга –Богдан, 2000. – 178 с.

Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика. Монографія / За ред. Л.І.Мацько, О.М.Семеног. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2008.

Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебн. пособие. 2-е изд., перераб. / А.В.Хуторской. -- М.: Высш. шк., 2007. -639с.: ил.

Чернилевский Д.В.Дидактические технологии в высшей школе:Учебн. пособие для вузов.-М.:ЮНИТО-ДАНА, 2002.-437с.

Статті

Біляєв О. Методика мови як наука // Дивослово. — 2002. -№11.-С. 20-50.

Біляєв О. Лінгводидактика: становлення і розвиток //Розвиток педагогічної і психологічної науки в Україні: 1992-2002. Збірник наук. праць до 10-річчя АПН України /Академія педагогічних наук України.- Х: "ОВС", 2002.- Частина 1.-С.310-322.

Білодід І. К. Мовознавча наука і школа //Мовознавство і школа/ Відп. Ред.. М.А.Жовтобрюх.-К.: Наук. думка, 1981. – С. 5-21.

Волосова О. Культурно-освітня ситуація в країні й викладання української мови у вищій школі // Українська мова та література в школі. - 2005. - №6. - С. 36-39.

Єрмоленко С. Синергетика на заняттях із синтаксису у ВНЗ //Українська мова і література. - 2006. - № 3. - С. 49-54.

Караман С. Спецкурс «Актуальні проблеми поглибленого вивчення української мови в гімназіях» // Дивослово. - 1997.-№ 11.-С. 58-60.

Кононенко В. I. Мовна компетенція в етнолінгвістичному аспекті //Вісник Прикарпатського ун-ту ім. В.Стефаника. Філологія. - Iвано-Фpанкiвськ: ВДВ ЦІТ, 2006.- С.13-22.

Корсак К, Зінченко Т. Традиційні уроки та лекції: сучасний стан і перспективи // Вища освіта України. - 2002. - № 3. -С.75-80.

Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту (програма курсу для філологічних факультетів) // Дивослово. - 2006. -№11.-С. 36-39.

Левківський К.М., Сухарніков Ю.В. Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу // Вища школа. - 2004. - №5-6. - С. 89.

Нагаєв В.М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно-кредитною технологією навчання // Педагогіка і психологія АПН України. - 2000. - №3. - С. 84-88.

Остапенко Н. Місце моделювання як методу навчання у педагогічному проектуванні // Українська мова і література в школі. - 2004. - № 6. - С. 41-46.

Остапенко Н. Особливості технології дидактичної гри у системі підготовки магістрів-філологів ВШ // Українська мова і література в школі. - 2003. - № 4. - С. 55-58

Семеног О.М. Актуальні проблеми мовної підготовки магістрів на факультетах української філології //Педагогічні науки: "Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи" //Зб. наук. праць. - Суми: СумДПУ

ім. А.С.Макаренка, 2007. – С.208-213.

Семеног О.М. Взаємозв′язок педагогічних і навчальних практик у системі професійної підготовки учителів-словесників //Українська література в загальноосвітній школі".- 2007.-№6.- С.43-46.

Семеног О.М. Етнолінгводидактична культура педагога: шляхи її формування в умовах вищої школи //Українська література в загальноосвітній школі.- 2006.- №9.-С. 47 -52.

Семеног О.М. Інтегративний потенціал спецкурсів у професійній підготовці майбутніх учителів-словесників //Рідна школа.-2005.-№11.-С.29-33.

Семеног О.М. Модернізація навчально-методичного супроводу професійної підготовки вчителів української мови і літератури // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - № 8. - С. 48 - 52.

Семеног О. Проблеми лінгвістичної підготовки вчителів-словесників у педагогічному університеті // Українська мова і література. - 2005. - № 4. - С.45-49.

Семеног О.М. Удосконалення професійної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури //Українська література в загальноосвітній школі.- 2006.- №8.- С.49 -53.

Симоненко Т. Базова система вправ у роботі над розвитком професійно-комунікативних умінь студентів-філологів //Українська мова і література в школі. - 2005. - № 7. - С. 40-43.

Симоненко Т. Ефективні форми та засоби контролю в роботі над формуванням професійної комунікативної компетенції студентів-філологів // Українська мова та література в школі. -2004. -№ 5. -С. 51-54.

Скуратівський Л. До лінгводидактики, зорієнтованої на формування духовної мовної особистості // Дивослово. - 1997. -№9.-С.52-53.

Стельмахович М. Етнопедагогічні основи методики української мови // Дивослово. - 1993. - № 5-6. - С. 19-23.

Стецюк Н. Інтегроване заняття-дослідження як перспектива творчого розвитку студентів // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 4. - С. 39-43.

Цінько С., Рябцев О. Роль ТЗН і комп'ютерних технологій у розвитку професійно-творчого потенціалу майбутніх вчителів-словесників // Українська мова і література. - 2005. - №1. - С.40-42.

Інтернет-ресурси

§ Електронний підручник з сучасної української мови: http://www.philolog.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm

§ Нова мова: http://www.novamova.com.ua

Семеног О.М. Електроннийнавчально-методичний комплекс "Словесник".

htpp://www.children.edu-ua.ne.

Українська мова: Енциклопедія. – http://litopys.narod.ru/ukrmova/um113.htm

Українська мова в Інтернеті http://www.novamova.com.ua

http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/

http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com/

http://kultura-movy.wikidot.com/

http://rodovyi-vidminok.wikidot.com/

http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/

http://nepravylno-pravylno.wikidot.com/

http://ros-ukr-idioms.wikidot.com/

http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти