ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


З ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

Спеціальності:

7.110101 «Лікувальна справа»

7.110104 «Педіатрія»

 

 

ПОЛТАВА – 2008


АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

Доцент кафедри радіології к.мед.н. Югов Валерій Костянтинович

Асистент кафедри радіології Васько Лариса Миколаївна

 

 

 

Роль променевої діагностики в підготовці майбутніх лікарів безперервно збільшується. Це обумовлено тим, що променеві методи дослідження посідають провідне місце у діагностиці більшості захворювань. В останні десятиріччя медична радіологія поповнилася новими методами дослідження (комп’ютерна і магнітно-резонансна томографії, ультразвукове дослідження, позитронні і однофотонні емісійні томографії, інтервенційні методи), і тільки 40% променевої діагностики лишилося за традиційною рентгенологією.

У зв’язку з цим державні стандарти вищої медичної освіти (ОКХ і ОПП) вимагають від випускника вищого медичного навчального закладу вміння з великої кількості існуючих у наш час променевих методів обстеження обрати оптимальний для виявлення функціонально-морфологічних змін при патології різних органів і систем та інтерпретувати дані променевих методів дослідження щодо клінічного діагнозу.

Державні стандарти вищої медичної освіти також передбачають, що лікар-клініцист повинен вміти оцінити можливості різних методів променевої терапії та обрати оптимальний для лікування пухлинних і непухлинних захворювань.

Все це, а також введення нового навчального плану вимагає створення нової типової програми з радіології (променевої діагностики і променевої терапії). Викладання цієї дисципліни на додипломному рівні медичної освіти згідно з вимогами держстандартів має пропедевтичний характер.

 

 


Пояснювальна записка

Програма з променевої діагностики, променевої терапії для вищих медичних закладів освіти України ІІІ – ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей «Лікувальна справа» - 7.110101, «Педіатрія» - 7.110104 у відповідності знаступними нормативними документами:

v освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України від 16.04.03 за №239 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 «Медицина»»;

v експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005 за №52 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації України за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія»;

v рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за №152 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 «Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»;

v наказом МОЗ України від 31.01.03 за №148 «Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти»;

v інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ, «Книга плюс» 2005).

Вивчення променевої діагностики, променевої терапії здійснюється впродовж V – VІ семестрів студентами ІІІ курсу медичного факультету.

Кількість кредитів – 4,0, із них:

v у ІІІ семестрі – 2,5;

v у ІV семестрі – 1,5.

Променева діагностика, променева терапія як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами медичної біології, паразитології та генетики; медичної і біологічної фізики; біологічної хімії; біоорганічної хімії; біонеорганічної та фізико-колоїдної хімії; анатомії людини; нормальної фізіології й інтегрується з цими дисциплінами, спирається на знання з патологічної анатомії та патологічної фізіології, які студенти отримують паралельно з вивченням курсу променевої діагностики, променевої терапії;

б) закладаєоснови вивчення студентами пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими; загальної хірургії з анестезіологією та доглядом за хворими; пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з променевої діагностики, променевої терапії в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програму дисципліни «Променева діагностика, променева терапія» поділено на 3 модулі, які у свою чергу поділяються на 9 змістових модулів:

Модуль І. Загальні питання діагностичної радіології

Змістові модулі:

v Методи візуалізації в променевій діагностиці.

v Комплексна променева діагностика захворювань опорно-рухової системи.

v Комплексна променева діагностика захворювань ЦНС.

Модуль ІІ. Променева діагностика

Змістові модулі:

v Комплексна променева діагностика захворювань органів грудної порожнини.

v Комплексна променева діагностика захворювань травної системи та органів черевної порожнини.

v Комплексна променева діагностика захворювань сечової та статевої систем.

v Комплексна променева діагностика в ендокринології.

Модуль ІIІ. Променева терапія

Змістові модулі:

v Радіобіологічні основи променевої терапії. Дозиметрія.

v Принципи і методи променевої терапії.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

лекції,

практичні заняття,

самостійна робота студентів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів променевої діагностики, променевої терапії.

Практичні заняття передбачають вивчення студентами:

1) Основних властивостей як іонізуючого, так і неіонізуючого випромінювання.

2) Фізико-технічних основ різних методів променевої діагностики.

3) Показань та протипоказань для використання кожного з променевих методів в діагностиці захворювань різних органів та систем. Їх діагностичних можливостей.

4) Основ променевої терапії.

5) Принципів та методів променевої терапії та їх призначення для лікування онкологічної та неонкологічної патології.

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, аналіз і оцінка результатів променевих досліджень і параметрів, що характеризують патологічні зміни функцій систем та органів; контроль практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на підсумкових контрольних заняттях.

Оцінка успішності студента з радіології є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.

Інформація про структуру дисципліни

«Променева діагностика, променева терапія » та її оцінку

Структура навчальної дисципліни Вага теми в балах Традиційна оцінка Мінімальна сума балів (для допуску до модульного контролю)
Модуль 1 45 год. 1,5 кредити Змістових модуля - 2 тем - 8   15 балів 10 балів 5 бали 0 балів   «5» «4» «3» ”2”     40 балів
Модуль 2 45 год. 1,5 кредити Змістових модуля -2 тем - 8   15 балів 10 балів 5 бали 0 балів   «5» «4» «3» ”2”     40 балів
Модуль 3 45 год.1,5 кредити Змістових модулів – 5 тем - 9   13 балів 9 балів 5 балів 0 балів   «5» «4» «3» ”2”     45 балів

Оцінка з дисципліни: сума балів (М1, М2, М3)

(середнє арифметичне суми = ---------------------------------

балів з усіх модулів) 3 (кількість модулів)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти