ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

 

4.1. При організації конкурсного відбору атестаційна комісія факультету/інституту керується Правилами прийому до університету, а також рішеннями Вченої ради відповідного факультету/інституту щодо програм вступних випробовувань з фаху. Всі вступні випробування відбуваються у вигляді письмового іспиту з можливим усним компонентом. Зазначені рішення Вченої ради факультету/інституту приймаються та оприлюднюються у 2-місячний термін після затвердження Правил прийому до Університету на відповідний рік. Програми і форми вступних випробувань є єдиними для всіх осіб, що беруть участь в конкурсі, незалежно від того, в якому ВНЗ і коли було здобуто вищу освіту за попереднім рівнем.

Програми вступних іспитів з іноземних мов розробляються відповідними кафедрами іноземних мов та затверджуються ректором Університету. Ці програми оприлюднюються у 2-місячний термін після затвердження Правил прийому до Університету на відповідний рік.

4.2. Спеціалізація, отримана при набутті базової вищої освіти, не може бути підставою для рішення про допуск/недопуск до участі в конкурсі на здобуття повної вищої освіти (за умови відповідності обраної претендентом спеціальності напряму підготовки).

4.3. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування за ОКР «магістр», формується за формулою:

КО = СБ + ДБ + ВІМ + ВВ;

де:

СБ– середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплому за ОКР «бакалавр» (для осіб, які вступають на навчання за ОКР «магістр» на базі ОКР «спеціаліст» - середній бал за сумою всіх оцінок додатків до дипломів за ОКР «бакалавр» та «спеціаліст); при обрахунку СБ включається оцінка за державну атестацію (за 100-бальною шкалою); у випадку складання вступником більш ніж одного виду державної атестації для розрахунку середнього балу зараховуються оцінки всіх видів державної атестації;

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);

ВІМ– оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);

ВВ – результат вступного випробування з фаху (за 100-бальною шкалою).

 

Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування за ОКР «спеціаліст», формується за формулою:

КО = СБ + ДБ + ВВ;

де:

СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплому за ОКР «бакалавр» (для осіб, які вступають на навчання за ОКР «магістр» на базі ОКР «спеціаліст» - середній бал за сумою всіх оцінок додатків до дипломів за ОКР «бакалавр» та «спеціаліст); при обрахунку СБ включається оцінка за державну атестацію (за 100-бальною шкалою); у випадку складання вступником більш ніж одного виду державної атестації для розрахунку середнього балу зараховуються оцінки всіх видів державної атестації;

ДБ– додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);

ВВ – результат вступного випробування з фаху (за 100-бальною шкалою).

Вступний іспит з іноземної мови передує вступному випробуванню з фаху.

4.4. При розрахунку середнього балу додатку до диплому враховуються, незалежно від форми контролю (іспит, диференційований залік, залік) всі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик (за винятком оцінки з фізичного виховання, оцінок з факультативних дисциплін, якщо вони виділені в додатках дипломів окремо, та оцінок за державну атестацію). Успішність з фізичного виховання враховується в середньому балі лише при проведенні конкурсу на зарахування до Військового інституту.

4.5. Для визначення середнього балу (за 100-бальною шкалою) додатка до диплому за ОКР «бакалавр» (для осіб, які вступають на навчання за ОКР «магістр» на базі ОКР «спеціаліст» - середнього балу додатків до дипломів за ОКР «бакалавр» та «спеціаліст»), що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується такий порядок переведення оцінок додатку до диплома та державної атестації:

із 4-бальної і 2-бальної шкал у 100-бальну шкалу:

Оцінка у 4-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі
Відмінно (5)
Добре (4)
Задовільно (3)

 

Оцінка у 2-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі
Зараховано

із шкали ЕСTS у 100-бальну шкалу:

Оцінка за шкалою ЕСTS Оцінка у 100-бальній шкалі
А
В
С
D
E

 

4.6. Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступних випробуваннях незалежно від форми проведення, оцінюються за прийнятою в університеті 100-бальною шкалою. Особи, які набрали на будь-якому вступному випробуванні менш як 60 балів, позбавляються права участі в наступному вступному випробуванні та в конкурсі.

Апеляції на результати вступних випробувань з іноземної мови та фаху розглядаються апеляційною комісією Університету, склад та порядок роботи якої затверджує ректор Університету не пізніше як за місяць до початку прийому документів.

4.7. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення

Навчальні та наукові досягнення Код Бали
Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху ДБ1
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху ДБ2
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху ДБ3
Наукова стаття у фаховому виданні, затвердженому ВАК України ДБ4
Участь у фаховій міжнародній або всеукраїнській науковій конференції (враховується за наявності опублікованих тез доповіді) ДБ5

Примітка: олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідністю напряму підготовки (або галузі знань). До переможців конкурсів наукових робіт (ДБ3) прирівнюються переможці, лауреати та стипендіати олімпіад, конкурсів, змагань, програм, список яких затверджується Приймальною комісією не пізніше як за місяць до початку прийому документів. Це правило поширюється також на власників і співвласників патентів, авторських свідоцтв, авторів журналістських і літературних творів, осіб, що брали участь у розробці науково-дослідних тем.

 

Рішення про зарахування додаткових балів (ДБ) приймає атестаційна комісія після прийняття вступного випробування з фаху.

 

4.8. Інформація щодо дати, часу і місця проведення вступних випробувань оприлюднюється на інформаційних стендах Приймальної комісії не пізніше останнього дня подання документів, передбаченого Правилами прийому до Університету у відповідному році.

4.9. Підбиття підсумків конкурсного відбору, встановлення конкурсних оцінок і особистих рейтингів претендентів, прохідного балу (за спеціальностями, ОКР, формами навчання та джерелами фінансування) здійснюється атестаційною комісією факультету/інституту після завершення всіх вступних випробувань та оформляється протоколом за встановленою формою.

4.10. Рішення щодо надання рекомендації на навчання приймається виключно за сформованим за конкурсними оцінками рейтингом особи серед претендентів на здобуття повної вищої освіти з обраної спеціальності за відповідним ОКР і формою навчання (без поділу за спеціалізаціями, якщо такі передбачені).

 

 

Додаток 9 до Правил прийому до Київського національного

університету імені Тараса Шевченка в 2012 році

ПОРЯДОК

НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

ОСОБАМ, ЯКІ НАВЧАЛИСЯ НА ПІДГОТОВЧОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

У 2011/2012 навчальному році

Основні положення

Відповідно до п. 9.5. Правил прийому до Університету, „особам з числа професійно орієнтованої" молоді, які в рік вступу закінчили підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до Київського національного університету імені Тараса Шевченка для навчання на напрями підготовки «хімія», «біологія», «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «геологія», «географія», «гідрометеорологія», «математика», «механіка», «статистика», «фізика», «прикладна фізика», «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп'ютерна інженерія», «програмна інженерія», «оптотехніка», «геодезія, картографія та землеустрій», за рішенням Приймальної комісії додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації”.

Ця норма поширюється у випадках, якщо а6ітурієнт подасть до Приймальної (відбіркової) комісії Свідоцтво підготовчого факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка встановленого зразка про те, що вступник прослухав підготовчі курси з трьох конкурсних предметів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

Кількість додаткових балів оприлюднюється Приймальною комісією до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі. Порядок нарахування додаткових балів визначається Приймальною комісією до 15 травня 2012 року та оприлюднюється на офіційному сайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти