ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Зміст переддипломної практики

 

Мета практики —закріплення теоретичних знань, оволодіння навичками самостійної практичної роботи майбутньої професійної діяльності на підприємствах і установах на посадах службовців та аналітиків, які працюють зі звітністю та проводять її аналіз.

У процесі практики студент повинен виконати такі завдання:

1) вивчення структури організації, де проводиться практика;

2) ознайомлення з посадовими обов’язками співробітників підрозділу, змістом та обсягом їх роботи;

3) сформулювати та обґрунтувати самостійно або разом із спеціалістами підприємства постановку та практичну значущість проблеми дослідження;

4) зробити аналіз сучасного стану предмета дослідження на обраному об’єкті дослідження;

5) виконання індивідуального завдання, одержаного від керівника практики від кафедри;

6) ознайомлення із змістом механізму економічного аналізу і планування техніко-економічних показників роботи підприємства та його окремих підрозділів; рухом інформаційних потоків та їх використанням в аналізі та плануванні діяльності підрозділів та підприємства в цілому; організацією системи звітності та контролю за результатами виробничо-господарської діяльності підприємства;

7) вивчити та зібрати вихідні дані для здійснення горизонтального, вертикального та порівняльного аналізу фінансово-економічних показників, що характеризують стан та тенденції розвитку напряму дослідження;

8) здійснення кількісної та якісної оцінки факторів, що обумовили зміни окремих показників на об’єкті дослідження;

9) зібрати вихідні дані для розробки конкретних рекомендацій, пропозицій щодо удосконалення предмета дослідження;

10) вивчити та зібрати вихідні дані для обґрунтування моделей управління фінансово-економічними параметрами розвиту економічної діяльності підприємств.

Практика проходить в економічних службах підприємства, як на робочих місцях, так і на посаді дублера. Протягом часу проходження практики студент повинен додержуватися правил внутрішнього розпорядку та техніки безпеки, виконувати доручену роботу відповідно до посадових обов’язків, нести відповідальність за виконану роботу та її результати.

Паралельно студент зобов'язаний повністю вирішити всі питання, поставлені в програмі практики, зібрати вказані матеріали та вихідні дані і підготовити звіт про практику.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснюється керівниками від університету (керівниками магістерської роботи) та підприємства, які проводять загальне керівництво, консультування та контроль за виконанням студентом програми і календарного плану практики.

Підсумком практики є звіт про виконану роботу та відгук підприємства про роботу студента, що включає його характеристику. При поверненні до університету студент повинен в тижневий термін подати звіт про практику на випускову кафедру для перевірки та захисту.

Звіт про практику повинен відображати роботу, виконану студентом на підприємстві з програми практики та розкрити ступінь вирішення поставлених завдань.

 


Структура звіту:

Вступ

Постановка та практична значущість проблеми дослідження.

Аналіз сучасного стану предмета дослідження на обраному об’єкті дослідження.

Порівняльний аналіз фінансово-економічних показників, що характеризують стан та тенденції розвитку напряму дослідження (Додаток В).

Кількісна та якісна оцінка факторів, що обумовили зміни окремих показників на об’єкті дослідження (факторний аналіз).

Розробка конкретних рекомендацій, пропозицій щодо удосконалення предмета дослідження.

Обґрунтування моделей управління фінансово-економічними параметрами розвиту економічної діяльності підприємств.

Висновок

Література

Додатки

 

Структура звіту залишається однаковою, лише змінюються в залежності від специфіки діяльності обраної бази практики.

Завершальним розділом звіту є «Висновки та пропозиції» студента щодо переддипломної практики, в яких потрібно обґрунтувати напрями розв’язування виявлених проблем з проходження практики.

Список літературних джерел та інструктивних матеріалів, з якими студент ознайомився під час проходження практики для написання наукової роботи, оформляється за загальними правилами складання бібліографії.

Звіт підписується студентом-практикантом, перевіряється і затверджується керівниками практики від кафедри та керівниками від бази практики. Цей звіт з підписаним керівниками практики здається на кафедру як підстава для виставлення диференційованої оцінки з практики у залікову відомість.

Усі сторінки звіту повинні мати наскрізну нумерацію, починаючи із змісту і закінчуючи додатками. У тексті слід зробити посилання на додатки. Аркуші звіту практики потрібно зшити.

На заключному етапі проходження практики керівники від бази практики та керівники від кафедри оцінюють роботу студента-практиканта і заносять свої висновки у відповідні розділи, розділ “Відгук і оцінка роботи студента на практиці” та розділ “Висновок керівника практики від кафедри про роботу студента”.

У звіті надається коротка характеристика студента-практиканта щодо його професійної підготовки, що підтверджується підписом керівника від бази практики, який повинен бути завірений мокрою печаткою підприємства, організації чи установи.

Захист звіту з переддипломної практики здійснюється студентами –практикантами перед керівником від кафедри.

Збір матеріалів для написання магістерської дипломної роботи. Магістерська дипломна робота повинна підтвердити професійну готовність майбутнього фахівця до економічної, науково-дослідної та управлінської діяльності. Під час практики студент повинен ознайомитись з роботою підприємства, організації чи установи та його конкретного підрозділу, на матеріалах якого передбачена підготовка дипломної роботи; зібрати, систематизувати і проаналізувати матеріали, які необхідні для висвітлення обраної теми, а також опрацювати спеціальну літературу та інструкції, що стосуються теми дипломної роботи. На основі аналізу об’єкта та предмета дослідження обґрунтовуються напрями вдосконалення економічної роботи та управління конкретним процесом чи явищем.

Збір та обробку матеріалів практиканти здійснюють самостійно на основі особистого спостереження за процесом виробництва.

Обсяг звіту повинен не перевищувати 50 сторінок. Звіт може бути оформлений як письмово, так і на комп’ютері. Якщо звіт виконано на комп’ютері, то при здачі звіту студент повинен додати до звіту диск та копії додатків в окрему підписану папку, котру повинен підписати.

Студент, який не виконав програму практики і одержав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється на практику повторно в період канікул, якщо існує дозвіл з деканату, або відраховується з університету.

Практика здійснюється у Х семестрі для денної форми навчання протягом чотирьох тижнів та у ХІІ семестрі для заочної форми навчання на протязі трьох тижнів в умовах підприємства. Ця практика є заключним етапом набуття навичок практичної роботи для закріплення спеціальних знань в сучасних умовах господарювання. Результати практики повинні бути використанні для розв’язання головного завдання магістерської роботи, яке передбачає розвиток навичок самостійної роботи студентів у вирішенні конкретних проблемних питань з економіки підприємства.

Об’єктом практики є економічний механізм і вихідні матеріали до нього, які дозволяють обґрунтувати проектне рішення з раціонального використання ресурсів підприємства, що направлені на підвищення його конкурентноздатності.

 


Програма практики

Етапи виконання завдань програми практики Кількість, днів
Оформлення та отримання пропуску, інструктаж з ТБ та охорони праці. Ознайомлення із структурою відділів та служб, які приймають участь у підготовці та проведенні економічного аналізу показників роботи підприємства.
Ознайомлення та збір вихідної інформації та даних аналізу сучасного стану предмета дослідження на обраному об’єкті дослідження.
Збір вихідних даних по підприємству, необхідних для горизонтального, вертикального та порівняльного аналізу фінансово-економічних показників, що характеризують стан та тенденції розвитку напряму дослідження
Збір вихідних даних для здійснення факторного аналізу показників на об’єкті дослідження
Збір даних для розробки конкретних рекомендацій, пропозицій щодо удосконалення предмета дослідження
Вивчення та збір вихідних даних для обґрунтування моделей управління фінансово-економічними параметрами розвиту економічної діяльності підприємств.
  Разом:

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти