ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Організація роботи на практиці

 

Перед виїздом на практику студент повинен одержати направлення та індивідуальне завдання із збору матеріалів для написання магістерської роботи.

Прибувши на місце проходження практики, він представляє у відділ кадрів підприємства направлення, знайомиться з правилами внутрішнього розпорядку, при цьому призначається керівник практики від підприємства.

У перші дні роботи студент повідомляє керівникові практики від університету (керівникові магістерської роботи) дані про адресу свого місцезнаходження та відомості про своє робоче місце.

Обов’язки керівників переддипломної практики

Керівник практики від ДВНЗ «КНУ»:

– забезпечує студентів методичними рекомендаціями (програмою практики);

– проводить інструктаж щодо порядку проходження практики;

– здійснює керівництво розробкою індивідуальних планів проходження практики студентами;

– контролює проходження практики та збирання матеріалів для підготовки дипломної роботи;

– перевіряє звіти студентів про практику.

Керівник практики від підприємства, організації, установи:

– проводить інструктаж практикантів з питань охорони праці та техніки безпеки;

– ознайомлює студентів з організаційною структурою, системою управління та проблемами підприємства, установи, організації відповідно до завдання керівника практики від ДВНЗ «КНУ»;

– контролює проходження студентами практики;

– контролює порядок ведення студентами щоденників проходження практики, підписує звіти студентів про виконання програми практики після її закінчення.

Зобов’язання студентів, які проходять практику:

· до початку практики одержати від керівника практики від кафедри консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

· своєчасно прибути на базу практики;

· вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки;

· у повному обсязі виконувати усі завдання, які передбачені програмою практики, а також виконувати вказівки керівників від кафедри і від бази практики;

· максимально використовувати наявні можливості бази практики незалежно від того, надаються вони в робочий чи неробочий час;

· заповнювати документацію щодо проходження практики на відповідному рівні та забезпечувати її доступність для перевірки в будь-який час;

· нести відповідальність за виконану роботу;

· своєчасно підготувати звіт про виконання програми практики та індивідуального завдання.

У період практики студент виконує завдання програми практики. У кінці практики студент пред’являє керівнику від підприємства в письмовій формі звіт та одержує від нього відгук.

У відгуку повинні бути вказані: посада, займана студентом в період практики; робота, що виконувалась, відношення до неї; дотримання правил внутрішнього розпорядку; оцінка виконання програми практики.

Звіт повинен бути підписаний керівником практики від підприємства та завірений печаткою підприємства.

При поверненні до університету студент здає звіт про практику та захищає його перед керівником практики від випускової кафедри.

Вимоги до оформлення звіту з переддипломної практики

 

Основним документом, в якому фіксується процес проходження студентом практики, є направлення на переддипломну практику , який студент отримує від керівника практики від ДВНЗ «КНУ». За результатами проходження практики студент складає звіт про виконання програми практики обсягом не більше 50 – 60 сторінок з конкретним описом виконаної роботи. Звіт повинен містити відомості про виконання всіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки та пропозиції, список використаної літератури.

Текст звіту ілюструється відповідними розрахунками, таблицями, схемами, рисунками тощо.

У звіті з практики необхідно відобразити:

– вступ, в якому треба зазначити мету та завдання практики;

– обґрунтування актуальності проблеми, вибраної для написання магістерської дипломної роботи, оцінка ступеня її розробленості;

– результат виконання індивідуального завдання з проблеми, що досліджується;

– стислий аналіз статистичних матеріалів, зібраних для магістерської дипломної роботи;

– висновки щодо шляхів розв’язання, проблем управління економічними процесами та явищами на обраному підприємстві, які досліджує студент;

– список використаних документів;

– додатки (перелік зібраних матеріалів для написання магістерської дипломної роботи).

Звіт оформлюється на аркушах формату А4, скріплюється і подається керівникам практики від підприємства і випускної кафедри для оцінювання і підпису. Керівники практики від підприємства та ДВНЗ «КНУ» пишуть відгуки, в яких зазначають повноту і якість виконання студентом програми переддипломної практики.

Звіт про проходження практики подається на кафедру не пізніше як через 2 дні після завершення практики.

 

Критерії оцінювання знань студентів під час підсумкового контролю:

 

Засвоєння студентами знань та об’єктивна оцінка їх рівня з боку викладача вимагають постійного контролю відвідування кожним студентом бази практики, а також належної організації захисту звіту. Для студентів організація контролю якості знань здійснюється як за результатами проходження практики, так і за підсумками захисту звіту.

Диференційована оцінка за практику виставляється у відомість обліку поточної і підсумкової успішності та в індивідуальний навчальний план студента (або залікову книжку). Оцінка за практику враховується при призначенні розміру стипендії.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедри, вченої ради факультету й університету. Регламент організації конкретного виду практики щороку уточнюється

Диференційовану оцінку за практику студент отримує окремо від керівника від кафедри та за захист звіту про практику. Звіт після захисту передається на збереження до архіву кафедри.

При виставлянні диференційованої оцінки враховуються характеристика, яка видана керівником від бази практики, зміст і оформлення звіту, його захист, відповіді на запитання, участь студента в науково-практичних конференціях.

Під час захисту оцінюються:

– повнота виконання програми практики та індивідуального завдання;

– відповіді студента на поставлені питання;

– якість оформлення звіту.

Оцінка “відмінно” ставиться студенту за умови повного виконання програми практики та індивідуального завдання і обґрунтованих відповідей на поставлені питання;

“добре” — за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 90 % і чітких відповідей на поставлені питання;

“задовільно” — за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 80 % і чітких відповідей на більшість поставлених питань.

Відповідальний за організацію практики від кафедри інформує адміністрацію університету щодо фактичних термінів початку і закінчення практики, складу груп студентів, які пройшли практику, додержання ними вимог виробничої дисципліни, вимог щодо змісту звіту та його захисту з інших питань організації та проведення практики, що оформляється загальним письмовим звітом кафедри про проходження практики. Звіт кафедри про результати переддипломної практики подається відповідному структурному підрозділу університету.

Основними формами контролю є індивідуальне опитування та захист звіту та процес написання звіту. Найбільш поширеною формою контролю, що застосовується на кожному захисті звітів є усне опитування студентів. Опитування, як правило, здійснюється за темами розділів звіту. За цією ж темою студенти відповідають на задані питання. Контроль стимулює студентів активно працювати протягом усього терміну практики.

Підсумковий контроль знань студентів є заключним етапом і складається із захисту звіту та диференційованого заліку.


 

Додаток А

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Криворізький Національний університет»

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти