ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Коротка робоча програма з курсу

“Економічна соціологія”

ОСНОВНІ ТЕМИ КУРСУ

Модуль 1. Теоретичні основи економічної соціології

1. Історія виникнення та розвитку економічної соціології.

2. Економічна сфера та соціальна структура суспільства.

3. Соціально-трудові відносини.

4. Соціальне партнерство.

5. Зайнятість і ринок праці.

6. Підприємництво як соціальний феномен

Модуль 2. Специфічні проблеми економічної соціології

1. Соціологія грошей.

2. Соціологія споживання.

3. Комфортність життєвих умов населення України за сучасних економічних умов.

4. Громадська думка та поведінка споживачів.

5. Ідеологічна складова економічних відносин.

6. Проблеми праці сучасної України.

ЗМІСТ ТЕМ

МОДУЛЬ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ

Тема 1. Історія виникнення та розвитку економічної соціології

Основні підходи до виникнення й розвитку економічної соціології. Етапи розвитку економічної соціології з погляду різних учених. Характерні ознаки донаукового етапу в розвитку економічної соціології. Ознаки наукового етапу історії розвитку економічної соціології та основні ідеї щодо економічної діяльності. Ідеї і концепції економічної соціології, які розроблялися на класичному етапі її розвитку. Основні напрями досліджень у галузі економічної соціології на сучасному етапі розвитку цієї науки. Особливості розвитку української економічної соціології.

Основна література

1. Заславская Т.И. Социология економической жизни : очерки теории / Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина. – Новосибирск, 1991.

2. Лукашевич М.П. Соціологія економіки : підручник / М.П. Лу­кашевич. – К. : Каравела, 2005. – 288 с.

3. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций : учеб. пособ. / В.В. Радаев. – М., 1998. – 368 с.

Додаткова література

4. Дорин А.В. Экономическая социология : учеб. пособ. / А.В. Дорин. – Минск, 1997.

5. Соколова Г.Н. Экономическая социология : учебник / Г.Н. Соколова. – Минск : Филинъ : Беларуская наука, 2000. – 376 с.

6. Социология труда / [под ред. Н.И. Дряхлова, А.И. Кравченко, В.В. Щербины]. – М., 1993.

7. Українське суспільство: десять років незалежності (соціологічний моніторінг та коментар науковців) / за ред. В.М. Ворони, М.Д. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2001. – 662 с.

8. Шумпетер Й. История экономического анализа / Й. Шум­петер // Истоки: Вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. – М., 1989. – Вып. 1.

Тема 2. Економічна сфера та соціальна структура суспільства

Поняття економічної сфери та стратифікації суспільства. Статус і статусні позиції індивіда. Три способи стратифікаційного аналізу. Стратифікаційні підходи до розгляду господарчої еліти. Стратифікаційні підходи до вивчення середнього класу. Дев’ять найбільш характерних суспільств світу. Погляди різних вчених на соціальну структуру суспільства. Соціальна структура колишнього СРСР та сучасної України. Соціальна ідентифікація респондентів України за методикою Дж. Голдторпа.

Основна література

1. Заславская Т.И. Социология экономической жизни: очерки теории / Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1991. – 448 с.

2. Огаренко В.М. Соціологія праці : навч. посіб. / В.М. Ога­ренко, Ж.Д. Малахова. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 304 с.

3. Подвижность структуры. Современные процессы социальной мобильности / С.А. Макеев, И.М. Прибыткова, Е.В. Симончук и др. – К. : Ин-т социологии НАН Украины, 1999. – 204 с.

Додаткова література

4. Аитов Н.А. Понятие “социальная структура” в современной социологии / Н.А. Аитов // Социологические исследования. – 1996. – № 7 . – С. 36–38.

5. Барбер Б. Структура социальной стратификации и тенденции социальной мобильности / Б. Барбер // Американская социология. – М. : Наука, 1972.

6. Заславская Т.И. Социальная структура современного российского общества / Т.И. Заславская // Общественные науки и современность. – 1997. – № 2. – С. 5–23.

7. Информационный бюллетень международного центра перспективных исследований “Вестник центра”. – 2002. – № 166.

8. Рущенко І.П. Соціологія : курс лекцій / І.П. Рущенко. – Х., 1996.

Тема 3. Соціально-трудові відносини

Актуальність дослідження теоретичних і прикладних аспектів соціально-трудових відносин у сучасній ринковій Україні. Поняття та параметри трудових, соціально-трудових та соціально-економічних відносин. Сторони та суб’єкти соціально-трудових відносин. Поняття найманих працівників та роботодавців. Види, типи (патерналізм і соціальне партнерство) та рівні (горизонтальний і вертикальний) соціально-трудових відносин.

Мотивація, стимулювання праці та її види. Роль соціального контролю в стимулюванні праці. Принцип справедливості. Якість трудового життя та її показники. Регулювання трудових доходів.

Основна література

1. Дорин А.В. Экономическая социология : учеб. пособ. / А.В. Дорин. – Минск : ИП “Экоперспектива”, 1997. – 254 с.

2. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання : монографія / А.М. Колот. – К. : КНЕУ, 2003. – 230 с.

Додаткова література

3. Богиня Д.П. Сучасні проблеми соціально-трудових відносин, організації оплати праці та регулювання доходів в Україні / Д.П. Богиня // Соціально-економічні аспекти промислової політики. Соціально-трудові відносини у сучасних економічних умовах : зб. наук. пр. – Донецьк, 2003. – Т. 1.

4. Жуков В.І. Проблеми колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні / В.І. Жуков, Г.В. Осовий, Ю.П. При­валов ; Ін-т соціології НАН України. – К., 1999.

5. Жуков В.І. Соціальне партнерство в Україні : навч. посіб. / В.І. Жуков, В.А. Скуратівський. – К. : Вид-во УАДУ, 2001.

6. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації : монографія / за ред. проф. Д.Г. Лук’яненка. – К. : КНЕУ, 2001.

7. Человеческое развитие: новое измерение социально-эконо­мического прогресса : учеб. пособ. / [под общ. ред. проф. В.П. Коле­сова]. – М. : Права человека, 2000.

8. Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / [под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова]. – М. : Екзамен, 2002.

Тема 4. Соціальне партнерство

Поняття й сутність соціального партнерства. Суспільне призначення системи соціального партнерства. Елементи системи соціального партнерства. Об’єкт і предмет соціального партнерства.

Особливості формування системи соціального партнерства в Україні. Етапи становлення елементів вітчизняної системи соціального партнерства. Характеристика соціально-трудових відносин у сучасному трансформаційному українському суспільстві. Соціальне партнерство як конструктивний механізм, який може забезпечити перехід до діалогових відносин між основними суб’єктами економіч­ної, трудової діяльності. Правове регулювання сфери соціального партнерства. Головні принципи стратегії розвитку соціального партнерства.

Суб’єкти соціального партнерства: держава, роботодавці (підприємці) й наймані робітники. Механізм функціонування системи соціального партнерства. Форми здійснення соціального партнерства. Органи соціального партнерства.

Основна література

1. Андрущенко А.І. Система соціального партнерства як інститут регулювання трудових відносин в Україні / А.І. Андрущенко, І.М. Дубровський. – Х. : Реал, 2004. – 175 с.

2. Балабанова Н.В. Соціальний діалог. Соціальне партнерство. Соціальна держава / Н.В. Балабанова, В.І. Жуков, В.Є. Пилипенко. – К., 2002.

3. Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика : учебник для вузов / В.А. Михеев. – М. : Экзамен, 2001. – 448 с.

4. Соціальне партнерство : навч. посіб. / [під керівництвом С.В. Бакуменко, І.Є. Левенець]. – К., 1999. – 300 с.

Додаткова література

5. Берест Р. Нариси історії профспілкового руху в Західній Україні 1817–1839 рр. / Р. Берест. – Дрогобич, 1995. – 128 с.

6. Жуков В.І. Соціальне партнерство в Україні : навч. посіб. / В.І. Жуков, В.А. Скуратівський. – К. : Вид-во УАДУ, 2001.

7. Жуков В.І. Проблеми колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні : монографія / В.І. Жуков, Г.В. Осовий, Ю.О. Привалов. – К. : Інститут соціології НАНУ, 1999. – 184 с.

8. Проект Закону України “Про соціальне партнерство”.

9. Социальное партнерство : словарь-справочник / [под рук. В.Н. Киселева, В.Г. Смолькова]. – М. : Экономика, 1999. – 236 с.

Тема 5. Зайнятість і ринок праці

Поняття та концепції ринків. Форми та види ринків. Структура ринка праці. Форми наймання працівників. Ринок праці: зайнятість, безробіття. Внутрішній і зовнішній ринки праці. Фактори сегментації ринку праці. Соціальний механізм заповнення робочих місць. Дискримінація на ринку праці.

Дії роботодавців і найманих працівників на ринку праці. Контроль за працею. Поняття людського капіталу. Поняття соціальної справедливості. Міжнародні документи щодо ринку праці. Закони України стосовно ринку праці.

Основна література

1. Лукашевич М.П. Соціологія економіки : підручник / М.П. Лукашевич. – К. : Каравела, 2005. – 288 с.

2. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций : учеб. пособ. / В.В. Радаев. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 368 с.

Додаткова література

3. Генкин Б.М. Экономика и социология труда / Б.М. Генкин. – М., 1999.

4. Законодавство України про працю : збірник нормативно-правових актів. – Х. : Одіссей, 2006. – 948 с.

5. Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления / В.В. Радаев. – М. : ГУ ВШЭ, 2003. – 328 с.

6. Радаев В.В. Рынок как идеальная модель и форма хозяйствования. К новой социологии рынков / В.В. Радаев // Социологические исследования. – 2003. – № 9. – С. 18–29.

7. Рынок труда и доходы населения : учеб. пособ. / [под ред. Н.А. Волгина]. – М. : Филинъ, 1999.

8. Рынок труда и социальная политика в Центральной и Восточной Европе: Переходный период и дальнейшее развитие : пер. с англ. – М. : ИКЦ “ДИС”, 1997. – 496 с.

Тема 6. Підприємництво як соціальний феномен

Поняття “підприємець”. Історія виникнення і розвиток підприємництва. Протосоціологічні уявлення про підприємництво як певний вид соціальної діяльності і соціальну групу; поява перших наукових теорій підприємництва; сучасні теорії підприємництва.

Психологічний портрет підприємця. Капіталістичний дух підприємництва.

Підприємництво як економічна функція. Підприємництво як соціально-економічний феномен. Сфери діяльності й види підприємництва. Соціально-психологічній портрет підприємця. Мотиви, цінності та цілі підприємницької діяльності. Моделі підприємницької поведінки. Підприємці як сукупність соціальних груп. Вимушене підприємництво.

Основна література

1. Лукашевич М.П. Соціологія економіки : підручник / М.П. Лукашевич. – К. : Каравелла, 2005. – 288 с.

2. Пилипенко В.Є. Соціологія підприємництва / В.Є. Пили­пенко, І.П. Шевель. – К., 1997. – 104 с.

3. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций : учеб. пособ. / В.В. Радаев. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 368 с.

Додаткова література

4. Агеев В. Предпринимательство: стратегия нового поколения / В. Агеев, М. Грачёв, Д. Кузин // Международная экономика и международные отношения. – 1991. – № 3. – С. 120–122.

5. Білоус О. Стратегічний менеджмент (Введення до теорії) / О. Білоус, В. Рогач // Вісник Академії наук України. – 1992. – № 6. – С. 41–47.

6. Ворона В.М. Предприниматель как объект социологического исследования / В.М. Ворона, Е.И. Суименко // Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету / [отв. ред. В.М. Ворона, Е.И. Суименко]. – К., 1995.

7. Законодательство Украины о предпринимательстве (по сост. на 15 марта 2000 г.). – Харьков : Одиссей, 2000.

8. Нельга Т. Українське підприємництво: історичні передумови й соціокультурні детермінанти / Т. Нельга // Філософська і соціологічна думка. – 1994. – № 7. – С. 81–84.

МОДУЛЬ 2
СПЕЦИФІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ

Тема 1. Соціологія грошей

Завдання і предмет соціології грошей. Класики соціології, які вивчали соціальну сутність грошей. Поняття й соціальна сутність грошей у макро- та мікросоціологічному аспектах.

Соціальні функції грошей. Моральне протистояння грошам у суспільстві. Гроші як соціальна річ. Сучасна стадія розвитку грошей у постмодерному суспільстві. Знаковий чи символічний зміст грошей як артефактів – предмет дослідження соціології речей. Властивості грошей-підробок як збиткового соціального об’єкта.

Концепція множинних грошей В. Зелізер. Соціальна класифікація множинних грошей.

Основна література

1. Зелизер В. Социальное значение денег: деньги на булавки, чеки, пособия по бедности и другие денежные единицы / В. Зелизер. – М. : ГУ ВШЭ, 2004.

2. Пашкус Ю.В. Деньги: прошлое и современность / Ю.В. Паш­кус. – Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1990. – 184 с.

3. Поланьи К. Семантика использования денег / К. Поланьи // Историко-экономический альманах / сост. Д.Н. Платонов. – М. : Академический проект, 2004.

Додаткова література

4. Воронов Ю.П. Страницы истории денег / Ю.П. Воронов. – Новосибирск : Наука, 1986. – 175 с.

5. Зиммель Г. Философия денег / Г. Зиммель // Теория общества. – М. : КАНОН-Пресс-Ц, 1999. – 416 с.

6. Крибб Д. Деньги / Д. Крибб, А. Кириллов. – М. : Слово, 1999. – 64 с.

7. Соколинский В.М. Психологические основы экономики / В.М. Соколинский. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 216 с.

8. Юров А.В. Наличные деньги – их место в современной России / А.В. Юров // Деньги и кредит. – 2000. – № 5. – С. 14–21.

Тема 2. Соціологія споживання

Суспільство споживання, у якому ключове місце займає індивідуальне споживання, опосередковане ринком. Маркетологічний та соціологічний підходи до аналізу суспільства споживання. Споживання як соціальний процес і соціальний інститут. Аспекти суспільства споживання. Основні соціологічні підходи до вивчення поведінки споживачів. Особливості поведінки споживача.

Суспільство споживання в умовах кризи. Дефіцитарне українське суспільство. Існуючі моделі споживання. Механізми стримування потреб.

Масове поширення символічних видів споживання в сучасному суспільстві. Шляхи інституціоналізації символічних видів споживання. Функції споживання як соціального інституту.

Основна література

1. Алешина И.В. Поведение потребителей / И.В. Алешина. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 384 с.

2. Ильин В.И. Поведение потребителей / В.И. Ильин. – СПб. : Питер, 2000. – 224 с.

3. Тарасенко В.И. Социология потребления: методологические проблемы / В.И. Тарасенко. – К. : Наукова думка, 1993. – 168 с.

Додаткова література

4. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры : пер. с франц. / Ж. Бодрийяр. – М. : Культурная революция : Республика, 2006. – 269 с.

5. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. – М. : Прогресс, 1984.

6. Психология потребителя в маркетинге / Р. Голдсмит, С. Браун, Г. Фоксолл. – СПб. : Питер, 2001.

7. Тарасенко В.І. Споживання і споживацтво / В.І. Тарасенко. – К. : Політвидав України, 1988. – 152 с.

Тема 3. Комфортність життєвих умов населення України за сучасних економічних умов

Поняття й сутність соціального комфорту людини як специфічного соціального показника. Відмінності поняття соціального комфорту та соціального самопочуття. Соціальні амбіції та їх рівні.

Поняття рівня життя та економічні чинники впливу на нього в сучасній Україні. Зниження рівня життя населення та розшарування суспільства за рівнем доходів. Проблема бідності. Міжрегіональні відмінності та дисбаланс рівня життя сучасних українців. Політика, спрямована на створення умов для поетапного подолання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів.

Соціально-економічні умови життя українців порівняно з жителями інших країн світу.

Основна література

1. Маклаков А.Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2002. – 592 с.

2. Садова У. Факторний аналіз рівня життя в регіоні з пониженою місткістю ринку праці / У. Садова, Л. Семів // Регіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 92–102.

3. Україна. Відновлення зростання на засадах справедливості: Меморандум про економічний розвиток України. – Вашингтон : Світовий банк, 1999. – С. 113.

Додаткова література

4. Єщенко П.С. Сучасна економіка / П.С. Єщенко, Ю.І. Пал­кін. – К. : Вища школа, 2005. – 327 с.

5. Качан Є.П. Розміщення продуктивних сил України / Є.П. Качан. – К. : ВД “Юридична книга”, 2001. – 552 с.

6. Пономаренко В.С. Рівень і якість життя населення України : монографія / В.С. Пономаренко, М.О. Кизим, Ф.В. Узунов. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 226 с.

7. Перехідна економіка / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Ліба­нова та ін.; за ред. В.М. Гейця. – К. : Вища школа, 2003. – 591 с.

Тема 4. Громадська думка та поведінка споживачів

Громадська думка як основний інструмент у формуванні поведінки споживачів. Основні типи впливу референтних груп на споживача. Аналіз індексу споживчих настроїв (ІСН). Оцінка загальнонаціонального і регіонального ІСН. Зміна матеріального становища населення. Індекс людського розвитку (ІСР). Індекс поточного стану (ІПС) та індекс споживчих очікувань (ІСЧ). Аналіз методик дослідження поведінки споживачів. Три групи методик вимірювання рівня життя. Шкала достатності соціальних благ.

Основна література

1. Алешина Н.В. Поведение потребителей : учеб. пособ. для вузов / Н.В. Алешина. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 384 с.

2. Осовський В.Л. Громадська думка: спроба соціологічної інтерпретації / В.Л. Осовський. – К. : Ін-т соціології НАНУ, 1999. – 137 с.

3. Толстых Н. Современные показатели уровня жизни населения и методики их измерения / Н. Толстых // Социология: теория, методы, маркетинг. – 1999. – № 1. – С. 108–114.

Додаткова література

4. Головаха Е.И. Интегральный индекс социального самочувствия (ИИСС): конструирование и применение социологического теста в массовых опросах / Е.И. Головаха, Н.В. Панина. – К. : Ин-т социологии НАН Украины, 1997. – 64 с.

5. Зоська Я.В. Эмпирические показатели потребительского поведения и настроений / Я.В. Зоська // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Х. : ХНУ, 2002. – С. 359–362.

6. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы / А.Н. Лебедев-Любимов. – СПб. : Питер, 2003. – 368 с.

7. Паніна Н.В. Тенденції розвитку українського суспільства (1994–1998 рр.): Соціологіч. показники (таблиці, ілюстрації, коментар) / Н.В. Паніна. – К. : Інститут соціології, 1999. – 152 с.

8. Українське суспільство: десять років незалежності (соціологічний моніторинг та коментар науковців) / за ред. В.М. Ворони, М.О. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2001. – 662 с.

Тема 5. Ідеологічна складова економічних відносин

Сутність економічної ідеології. Економіка крізь призму економічних протоідеологій. Погляди на державу та принципи її створення. Економіка крізь призму ідеологій. Основні принципи меркантилізму. Основні принципи лібералізму та неолібералізму. Анархізм і його ідеї. Соціалізм та комунізм як погляди на економічну соціологію. Соціал-демократія та справедливість. Ліберальний, соціалістичний та радикальний фемінізм. Сучасний екологізм та ойкуменна соціалізація суспільства. Патерналізм і його основні принципи.

Основна література

1. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку : учебник для высших учебных заведений / К.С. Гаджиев. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М. : Логос, 1999. – 544 с.

2. Пронин Э.А. Политология. Конспект лекций / Э.А. Пронин. – М. : МИЭМП, 2005. – 70 с.

3. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций : учеб. пособ. / В.В. Радаев. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 368 с.

Додаткова література

4. Айхлер В. Етичний реалізм: Вибрані праці з питань соціал-демократичної теорії / В. Айхлер. – К. : Основні цінності, 2001. – 188 с.

5. Бажан М.П. Українська радянська енциклопедія / М.П. Ба­жан, О.І. Білецький, І.К. Білодід та ін. – К. : Головна редакція української радянської енциклопедії, 1961. – Т. 5. – С. 365–366.

6. Жюлиа Д. Философский словарь : пер. с франц. / Д. Жю­лиа. – М. : Международные отношения, 2000. – 544 с.

7. Майер Б. Демократический социализм – социальная демократия. Введение / Б. Майер. – К. : Основні цінності, 2000. – 188 с.

8. Макаренко В. Главные идеологии современности / В. Макаренко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2003.

Тема 6. Проблеми праці сучасної України

Основні ідеї та концепції зарубіжних соціологів, які розглядали проблеми труда і трудових колективів. Концепції російських і вітчизняних соціологів, які вивчали проблеми труда і трудових колективів.

Характеристика економіки України радянського періоду. Зміни в економіці України під час її незалежності. Приватизація, деприватизація та реприватизація сучасної економіки України та ставлення до них населення. Проблеми зайнятості, безробіття, бідності населення України.

Розвиток соціальної сфери трудових колективів. Міграційні процеси, колективістські начала у праці. Поляризація сучасного суспільства сучасної України та її вплив на трудові організації. Охорона праці в сучасній Україні. Екологічні проблеми трудових організацій. Рейдерство та його наслідки. Шляхи подолання негативних проблем труда і трудових організацій у сучасній Україні.

Основна література

1. Малахова Ж.Д. Трудовые организации современной Украины: социологический подход : монография / Ж.Д. Малахова. – Запорожье : КПУ, 2009.

2. Огаренко В.М. Соціологія праці : навч. посіб. / В.М. Ога­ренко, Ж.Д. Малахова. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 304 с.

3. Статистичний щорічник Запорізької області за 2005 р. – Запоріжжя: Державний комітет статистики України : Запорізьке управління статистики, 2006.

Додаткова література

4. Кузьменко Н. Новий виклик українській нації. Рейдерство як загроза національній безпеці України / Н. Кузьменко // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2008. – № 1–2. – С. 12–18.

5. Лукашевич Н.П. Введение в социологию : учеб.-метод. пособ. / Н.П. Лукашевич, Н.В. Туленков. – К. : МАУП, 1996.

6. Патрушев В.И. Введение в теорию социальных технологий / В.И. Патрушев. – М.

7. Українське суспільство: десять років незалежности (Соціологічний моніторінг та коментар науковців) / за ред. д.е.н. В.М. Ворони, д.с.н. М.О. Шульги. – К. : Институт соціології НАН України, 2001. – 662 с.


Навчальне видання

 

 

Огаренко Віктор Миколайович

Катаєв Станіслав Львович

Малахова Жанна Дмитрівна та ін.

 

ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ

 
 


Навчальний посібник

 

 

За ред. к. і. н., проф. Ж.Д. Малахової

 

Дизайнер обкладинки Я.В. Зоська

 

Редактор Г.І. Гутман

Технічний редактор Т.В. Безденежна

 

Підписано до друку 12.11.2010.

Формат 60´84/16. Папір офсетний. Друк різографний. Гарнітура Times.

Умовн.-друк. арк. 16,74. Обл.-вид. арк. 16,30. Тираж 500 пр. Зам. № 198-09М.

 

 

Видавець та виготовлювач

Класичний приватний університет

69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б

 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК, № 3321 від 25.11.2008 р.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти