ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


АНАЛІЗ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ТА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Елементи витрат Сума, грн. Оцінка витрат за видами діяльності Сума, грн.
Матеріальні витрати 90 000 Виробнича собівартість продукції (оцінка можливості постачальників, оформлення замовлень) 218 920
Витрати на оплату праці 110 000 Адміністративні витрати (оцінка витрат на обслуговування і управління підприємством) 47 150
Відрахування на соціальні заходи 41 250 Витрати, пов’язані з реалізацією про­дукції (оцінка витрат на рекламу, дослідження ринку, транспортування та страхування готової продукції) 24 205
Амортизація 37 000 Інші операційні витрати (оцінка можливих втрат від знецінення запасів; реалізації оборотних активів; безнадійної дебіторської заборгованості та ін.) 18 050
Інші операційні витрати 30 075
Разом 308 325 Разом 308 325

 

Для оцінки адміністративних витрат у динаміці та порівняння з аналогічними підприємствами — конкурентами використовується коефіцієнт адміністративних витрат (Кадм. витр), який розраховується як відношення цих витрат до суми чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Адмініс­тративні витрати розглядаються як постійні, або напівпостійні, тобто вони практично не залежать від обсягів реалізації. Для кож­ного підприємства існують специфічні обставини, які слід враховувати в аналізі.

Показники результатів діяльності підприємства також дають інформацію, яку можна використати для стратегічного аналізу тенденцій щодо зміни обсягів реалізації продукції, робіт, послуг та суми коштів, інвестованих підприємством в активи.

Для оцінки дохідності використовують два види показників рентабельності. Одні показники оцінюють рентабельність за відношенням до реалізації, інші — за відношенням до активів.

Перший показник називається коефіцієнтом валового прибутку (Кпр) і розраховується як відношення суми валового прибутку до суми чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Цей показник характеризує ефективність не лише господарської діяльності, а й процесів ціноутворення. Якщо значення цього коефіцієнта вище, ніж середнє у конкурентів, то це означає, що господарська діяльність підприємства більш ефективна. Коефіцієнт валового прибутку показує, скільки копійок валового прибутку приносить кожна гривня обороту.

Про відносну ефективність господарської діяльності свідчить коефіцієнт чистого прибутку (Кч. пр). Його розраховують як відношення суми чистого прибутку до суми чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Розглянуті вище показники рентабельності в процесі аналізу дають уявлення про господарську діяльність підприємства. Якщо коефіцієнт валового прибутку істотно не змінюється протягом кількох періодів (років), а коефіцієнт чистого прибутку має тенденцію до зниження, то це може бути пов’язано або зі збільшенням витрат, або з підвищенням ставок податку. Щоб з’ясувати причини змін слід вивчити усі фактори, пов’я­зані з формуванням чистого прибутку. Якщо спостерігається тенденція зниження валового прибутку, то це вказує на підвищення собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у порівнянні з виручкою від реалізації. Остання може у свою чергу свідчити про зниження конкурентоспроможності продукції.

Для оцінки рентабельності операційної діяльності використовується коефіцієнт операційного прибутку (Коп. пр), який відображає частку операційного прибутку в сумі чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Друга група показників рентабельності характеризує взаємозв’язок прибутку та активів. Коефіцієнт рентабельності активів (Какт) розраховується як відношення чистого прибутку до середньої суми активів.

Показники рентабельності активів відображають загальну при­бутковість підприємства, яка залежить від ефективного управління активами.

Серед фінансових коефіцієнтів важливим показником є коефіцієнт рентабельності власного капіталу (Квл. кап). Він визначається як результат ділення чистого прибутку на середню суму власного капіталу. Цей коефіцієнт є одним із критеріїв, за яким власники приймають рішення щодо інвестицій.

Метод оцінки конкурентоспроможності підприємства ґрун­тується на аналізі галузі і оцінці конкурентів. У процесі такого аналізу виявляються головні фактори успіху та конкурентні критерії, за якими учасники ринку розподіляються на лідерів та аутсайдерів. Дослідження конкурентів та їх порівняльна оцінка є основою для визначення переваг і можливостей основних суперників.

Аналіз починається із виявлення ключових чинників успіху підприємства у даній галузі і важливих показників їх конкурентних переваг або недоліків. Після цього підприємство та його конкуренти оцінюються за кожним показником. Для цього можна використати шкалу оцінок від 1 до 10 (1 — дуже погано, 10 — дуже добре). На другому етапі оцінюються сильні сторони кожного із суперників і розраховуються підсумкові показники їх конкурентної сили. Після цього роблять висновки про ступінь конкурентних переваг або недоліків і визначають сфери, де позиції підприємства більш сильні або слабкі (Див.: Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разроботки и реализации стратегии: Учебник для вузов: Пер. с англ. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — С. 194—198).

Розглянемо приклад незваженої оцінки конкурентної сили (табл. 1.4).

Із таблиці видно, що загальна оцінка підприємства — 62 бали. Це свідчить про його конкурентну перевагу над підприємством А, яке має загальну оцінку 43 бали, і підприємством В з оцінкою 44 бали. Конкурентна перевага підприємства тим вища, чим більший розрив його оцінки із загальними оцінками його конкурентів.

Для оцінки конкурентної сили підприємства за наявності відповідної інформації можна використовувати систему зважених оцінок. Такий підхід базується на припущенні, що різні показники конкурентної сили неоднаково важливі. Наприклад, при вироб­ництві товарів масового попиту головним показником конкурент­ної сили можна вважати більш низькі витрати, ніж у конкурентів. У системі зважених оцінок кожний показник конкурентної сили має певну вагу. Наприклад, найважливіші чинники можуть мати вагу 0,8. Якщо таких чинників кілька, то їх вага може становити 0,2—0,3. Система оцінок залежить від галузі і специфіки діяльнос­ті підприємства.

Таблиця 1.4

НЕЗВАЖЕНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОЇ СИЛИ ПІДПРИЄМСТВА

№ п/п Ключові чинники успіху Підприємство Конкуренти
А Б В
Якість продукції (послуг)
Репутація
Виробничі можливості
Рівень технології
Збутова мережа
Маркетинг
Фінансовий стан
Витрати (у порівнянні з конкурентами)
Обслуговування покупців (клієнтів)
Загальна оцінка

 

Зважені оцінки конкурентної сили підприємства визначаються як добуток оцінки за шкалою за конкретним показником конкурентної сили та її ваги. Загальна оцінка конкурентної сили підприємства розраховується шляхом підсумовування її зважених оцінок. Приклад зваженої оцінки конкурентної сили підприємства наведено у табл. 1.5.

Для з’ясування, у кого з конкурентів найсильніше або най-
слабше становище і наскільки значними є конкурентні переваги одних підприємств над іншими, порівнюють загальні зважені оцінки.

Загальна оцінка конкурентної сили дає змогу зробити висновки про те, чи має підприємство конкурентні переваги у порівнянні з кожним із суперників.

Таким чином, стратегічний аналіз оцінки конкурентної сили, формування показників конкурентної сили і конкурентних переваг дають можливість підприємству поліпшити довгострокову ринкову позицію.

Таблиця 1.5

ЗВАЖЕНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОЇ СИЛИ ПІДПРИЄМСТВА

№ п/п Ключові чинники успіху Підприємство Конкуренти Вага
А Б В
Якість продукції (послуг) 0,90 0,60 0,70 0,70 0,10
Репутація 0,16 0,02 0,18 0,08 0,02
Виробничі можливості 0,25 0,20 0,40 0,25 0,05
Рівень технології 0,72 0,64 0,56 0,40 0,08
Збутова мережа 0,80 0,90 0,80 0,60 0,10
Маркетинг 0,70 0,50 0,60 0,40 0,10
Фінансовий стан 0,90 0,45 1,05 0,75 0,15
Витрати (у порівнянні з конкурентами) 1,50 0,50 1,75 1,25 0,25
Обслуговування покупців (клієнтів) 0,60 0,75 0,90 0,45 0,15
Загальна оцінка 6,53 4,56 6,94 4,88 1,00

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти