ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Моделі стратегічного обліку й аналізу діяльності підприємств

Доцільність розгляду обліку як системи, складовою якої є стратегічний облік. Дослідження та аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування підприємства поліграфічних матеріалів дозволило визначити особливості функціонування ринку, його структуру, фактори що впливають на формування адекватної системи обліку та аналізу діяльності підприємства.

Ці фактори поділяють на фактори впливу зовнішнього і внутрішнього середовища. Сукупність дій цих факторів обумовлює необхідність побудови такої системи обліку та аналізу яка б забезпечувала ефективне функціонування підприємства в конкурентному ринковому середовищі, а саме створення стратегічно орієнтованої інтегрованої системи обліку, яка може бути визначена як інформаційна система, яка спрямована на створення вартості та досягнення стратегічних цілей підприємства.

Методичні засоби бухгалтерського обліку різноманітні, проте найчастіше застосовують такі з них: аналіз; синтез; індукція; дедукція; порівняння; аналогія; моделювання; балансовий метод; статистичні методи; евристичні методи; оцінка реальності балансу, тотожності синтетичного та аналітичного обліку; інвентаризація; обстеження та інші методи

Ф. Ф. Бутинець, С М. Лайчук, О. В. Олійник, М. М. Шигун вважають, що організацію можна розглядати як явище і як процес. Вони наголошують, що під організацією бухгалтерського обліку розуміють систему умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства і здійснення контролю. Ці вчені основними завданнями організації обліку вважають:

- своєчасне і повне відображення всіх фактів господарської діяльності;

- обробку даних за допомогою відповідних процедур, прийомів та способів;

- складання на основі масиву обробленої інформації фінансової звітності і подача її зацікавленим користувачам;

- розробку концепції облікової політики підприємства;

межі застосування фінансового і управлінського обліку

На думку вітчизняних вчених Т. Чабан і В. Яценко для великих підприємств сьогодні є доцільним створення бухгалтерії стратегічного типу.

- методологічний: визначення мети, об'єктів та методів стратегічного обліку, складання плану рахунків управлінського обліку та перелік калькуляційних статей;

- технічний: створення моніторингу поточної діяльності та системи обліку даних, отриманих із зовнішнього середовища, вибір моделі складових звітної інформації, визначення напрямів руху інформації в середині підприємства;

- організаційний: визначення функцій та розподіл обов'язків між працівниками стратегічної бухгалтерії

Етапи впровадження управлінського обліку на підприємстві:

- розробка основних завдань впровадження управлінського обліку на підприємствах, які включають розробку ефективної системи розрахунку собівартості і управління витратами, впровадження бюджетування за центрами відповідальності, оптимізацію управління запасами, впровадження системи аналізу і контролю цін, впровадження системи управління дебіторською і кредиторською заборгованістю;

- розробка організаційних елементів впровадження управлінського обліку: поділ всієї організації на окремі центри відповідальності, закріплення за центрами відповідальності конкретних завдань у вигляді конкретних фінансових показників та створення ефективної системи внутрішнього контролю за їх виконанням, широке делегування повноважень і відповідальності на місцях, впровадження системи якості продукції, впровадження системи мотивації персоналу;

- розробка єдиної системи підготовки і обґрунтування прийняття управлінських рішень

Процес розробки системи обліку на думку проф. М. С. Пушкаря пов'язаний з прийняттям численних рішень, які доводиться виробляти розробнику щодо таких елементів, як: структуризація системи; принципи алізації функцій; принципи процесів управління; інформаційне забезпечення управління; способи, методи, процедури збору даних; методи обробки даних; запити управлінців на інформацію.

Принципи організації систем, які управляються людиною, а саме:

- перший принцип організації систем враховує природність управління. Система повинна розвиватися природнім шляхом, що означає забезпечення її свободи;

- другим принципом організації систем є здійснення декомпозиції системи. Ті параметри стану, які відносяться до довгоперіодичних процесів, контролюються верхнім рівнем управління, а параметри короткоперіодичних процесів — нижчими рівнями;

- третій принцип — проблема отримання інформації про стан системи. Інформація про стан системи може бути отримана різними способами: спостереженням, збором даних про стан системи, тестуванням;

- четвертий принцип — ієрархічність рівнів управління. При функціонуванні системи необхідно визначити ієрархічні рівні та сформулювати чіткі вимоги до виду інформації, яка подається на кожний з рівнів управління. Для верхніх рівнів управління важливою є стратегічна інформація.

- п'ятий принцип — побудова управлінських зв'язків системи

Методологічною основою організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності є матеріалістична діалектика. При цьому використовуються також загальнонаукові методи: індукція, дедукція, класифікація, системний підхід, кібернетичний, комплексний підходи тощо.... Найбільш поширеними є проектний і графічний методи на основі прийомів методу моделювання

Моделювання є одним з найдавніших прийомів організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу і одним з основних наукових методів дослідження структурованих систем великої складності.

На основі проведеного дослідження і аналізу теоретичних і методичних аспектів формування системи обліку, розглянемо методологічні аспекти моделювання підсистеми стратегічного обліку на підприємстві.

Моделювання (франц. modeler - формувати) - метод дослідження явищ і процесів. В економіці при аналізі суспільних явищ моделювання є відтворенням певних характеристик в експериментальних формах і умовах. Моделювання економічних процесів - групування, формалізація економічних процесів за певними ознаками (факторами) для створення одно- і багатофакторних моделей. Моделювання є однією з основних категорій теорії пізнання: на ідеї моделювання по суті базуються будь-які методи наукових досліджень - як теоретичні (розробляються різного роду знакові, абстрактні моделі), так і експериментальний (використовуються предметні моделі). У сучасних умовах термін моделювання має різні значення, у залежності від конкретного застосування. Однак у сфері бізнесу він звичайно означає застосування комп'ютерної техніки для виконання експериментів з моделлю тої чи іншої реальної системи. Моделювання досить ефективно застосовувати у ситуації, коли масштаб і складність проблем утруднюють або взагалі не дозволяють використовувати інші методи, зокрема методи оптимізації.

Система обліку, представлена у вигляді моделі, дозволяє забезпечити виконання узагальнюючих функцій ряду теорій і виступає об'єктом моделювання як багатофункціональний комплекс, який має подвійну природу. Для практики система обліку - це універсальна модель діяльності підприємства, сформована з окремих підсистем, в межах яких взаємодіють окремі елементи обліку.

Основним завданням моделювання системи облікує дії, пов'язані зі збором, обробкою даних та їх узагальненням у вигляді облікової інформації, сутність якої має відповідати вимогам релевантності та потребам і запитам користувачів . Сучасні досягнення в галузі програмно-інформаційних технологій не вирішують теоретичних проблем обліку виконуючи лише функцію відтворення існуючих методик, що гальмує подальший розвиток теорії. Разом з тим, до цього часу залишається не розробленою методика моделювання господарських процесів в умовах комп'ютеризації обліку. Тому, актуальною проблемою є розробка методик застосування моделювання систем обліку підприємств з врахуванням специфіки їх діяльності.

У повсякденне життя багатьох українських і іноземних компаній увійшли такі поняття як моделювання структури і бізнес-процесів, бізнес-інжиніринг, реінжиніринг бізнес-процесів. Росте інтерес і до загальної концепції бізнес - моделювання. Аналіз сучасної спеціальної літератури з менеджменту, контролінгу дозволяє визначити бізнес - моделювання як розробку моделі діяльності організації з метою вирішення певних завдань, що стоять перед її менеджерами.

Однією з основних цілей бізнес - моделювання є вирішення нагальної для українських підприємств задачі аналізу і вдосконалення організації діяльності, у тому числі створення ефективної облікової системи підприємства. У зв'язку з цим, розглянемо методологічні аспекти моделювання системи стратегічного обліку на підприємстві.

Метод моделювання щодо організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу означає побудову таких моделей, які відбивають реально існуючі облікові, контрольні та аналітичні процеси, що відповідають обсягам і характеру робіт, структурній побудові апарату, який здійснює облік, контроль та аналіз, інформаційне, організаційне, технічне, правове й математичне забезпечення. При цьому застосовуються найрізноманітніші моделі: еконоіміко-математичні, імітаційні, статистичні, динамічні тощо. Моделі можуть бути двох форм: матричні та математичні формули Вона повинна бути адаптована до специфічних, контекстних чинників кожного підприємства. Зовнішні і внутрішні чинники впливу на концепцію стратегічного обліку.

Сучасні підприємства характеризуються наявністю високотехнологічних виробництв та складних організаційно-фінансових утворень. Це суттєво ускладнює ефективне ведення їх господарської діяльності. За конкурентних ринкових умов першочергове завдання приємств поліграфічних матеріалів полягає в отриманні ряду тактичних та стратегічних переваг над конкурентами. Одним із шляхів вирішення цього завдання є застосування автоматизованих комплексних управлінських систем при впровадженні яких підприємства стикаються з такими проблемами:

- надзвичайно великий обсяг різноманітних фінансових операцій;

- проблема чіткого виділення найбільш витратних та найбільш прибуткових частин бізнесу (діяльності) при складній організаційно-виробничій структурі підприємства та розгалуженій фінансовій діяльності за функціональними напрямками бізнесу;

- нестандартність рішень та підходів необхідна при виборі автоматизованих систем управління діяльністю підприємства;

- складність налагодження господарських процесів в середині організаційної структури головного підприємства;

- складність розподілення загально групових фінансових потоків та автоматизації процесу управління фінансами горизонтально-інтегрованих груп, що є домінуючими для даного виду діяльності (ринків);

- технологічна складність виробничих процесів, що в свою чергу впливають на організацію та проведення оперативного обліку за центрами відповідальності на підприємстві;

- масштабність опису та складність оптимізації бізнес-процесів, що відбуваються на підприємстві;

- складність інших чинників, що опосередковано можуть впливати на систему побудови стратегічного обліку на підприємстві.

У сучасних умовах підвищена увага приділяється аналізу ланцюжка вартості як засобу підвищення ступеня задоволення споживачів і більш ефективного управління витратами. Ланцюжок вартості - це взаємопов'язаний набір видів діяльності, у процесі яких створюється вартість продукту, починаючи з базових джерел витратних матеріалів і надалі до кінцевої продукції, що постачається споживачам.

Концептуальна модель система стратегічного обліку буде виконувати такі основні функції:

- розробку обліково-аналітичної інформації дня цілей стратегічного планування відповідно до внутрішньої специфіки підприємства і зовнішніх умов;

- організацію стратегічного обліку відповідно до визачених цілей, критеріїв, вимог;

- вибір форми та методів організації управлінського та оперативного обліку на підприємстві (нормативний, попроцесний, маржинальний, калькулювання на основі діяльності);

- розробка форм внутрішньої звітності та встановлення строків її подання, організація документообігу;

- підготовка бюджетів підрозділів та підприємства;

- аналіз виконання бюджетів та оперативних планів, розробка пропозицій для прийняття управлінських рішень;

- аналіз ефективності видів діяльності та ефективності діяльності підрозділів і підприємства в цілому, підготовка рекомендацій для керівництва підприємства;

- аналіз сприятливих і негативних змін зовнішнього середовища, розробка коригувальних заходів.

Розробка такої системи повинна включати такі організаційні етапи:

- методичний (вибір інструментів, методів обліку та конкретних
методик їх застосування);

- технічний (вибір оптимальної форми обліку);

- організаційний (організацію облікового апарату). Розробка системи обліку передбачає прийняття рішень щодо:

- структуризації системи;

- принципів реалізації функцій;

- принципів процесів управління;

- інформаційного забезпечення управління;

- способів, методів, процедур збору даних;

- методів обробки даних;

- запитів управлінців щодо інформації.

На основі запропонованої концептуальної моделі необхідно розробити сукупність моделей (субмоделей нижчого рівня) у такій послідовності: модель стратегічного аналізу і параметрів управління діяльністю підприємства; модель облікової політики; модель фінансової структури; бюджетна модель; модель аналізу діяльності підприємства.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти