ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Операції з відновлення основних засобів

Підприємство може прогнозувати заміну обладнання за таких причин: збільшення обсягів виробництва продукції; поліпшення якості; зниження рівня витрат; забезпечення диверсифікації виробництва.

Порядок капіталовкладень на придбання нового обладнання визначається фінансовою службою підприємства відповідно до стратегії його розвитку на майбутній період.

Перед тим, як використати капітал на придбання обладнання, яке замінить існуюче, підприємство повинно бути впевнено, що його інвестиції принесуть достатній прибуток у формі річної економії. Це виявляється шляхом зіставлення експлуатаційних витрат за існуючого і запланованого до придбання обладнання. При цьому умовно вважають, що кількість та якість продукції, яка виробляється, залишаються незмінними. Порівняння показує різницю в рівнях річних експлуатаційних витрат, і якщо вона на користь нового обладнання, то це є запорукою майбутніх прибутків.

Розглянемо операції щодо відновлення основних засобів на такому прикладі: початкова вартість обладнання, що підлягає заміні, — 80 000 грн.; сума його амортизації — 50 000 грн.; надходження грошових коштів від продажу заміненого обладнання передбачається в сумі 29 000 грн.

Нове обладнання вартістю 60 000 грн. придбавається за рахунок власних коштів.

Суми експлуатаційних витрат, відсотка як «вартості втраченої можливості» і амортизації за замінним та новим обладнанням подані в табл. 11.3.

Таблиця 11.3

Суми експлуатаційних витрат на діюче і нове обладнання

Витрати (грн.) Витрати на Відхилення
Наявне обладнання Нове обладнання
Витрати на оплату праці (з відраху­ваннями) основних робітників
Витрати на оплату праці (з відраху­ваннями) допоміжних робітників
Утримання і ремонт основних засобів
Електроенергія –1200
Страхування –500
Загальна річна сума експлуатаційних витрат 14 600 12 100
Відсоток
Амортизація
Разом 19 000 14 380

 

Дані табл. 11.3 свідчать про доцільність заміни старого обладнання, тобто придбання нових основних засобів є надійним капіталовкладенням. Для придбання основних засобів підприємству потрібно або витратити власні кошти, або позичити їх. В останньому випадку підприємство повинно заплатити винагороду кредитору у вигляді відсотка. Якщо ж підприємство витрачає власні кошти, то й у цьому випадку проводиться нарахування певного відсотка як «вартості втраченої можливості».

Для зіставлення цей відсоток повинен бути віднесений і до вартості наявних основних засобів. Це зумовлено тим, що підприємство за весь період, протягом якого в наявні основні засоби вкладений деякий капітал, втрачало певний прибуток, який можна було б одержати, якби капітал інвестувався б в інший спосіб. При реалізації обладнання підприємство одержить 29 000 грн. При ставці 10 % сума відсотка за заміненими основними засобами становитиме 2 900 грн., за придбаними (за цією ж ставкою) — 1210 грн.

В табл. 11.4 наведено модель прогнозного балансу по заміні основних засобів.

Початковий баланс дорівнює 260 000 грн. До складу активів входять: основні засоби на суму 250 000 грн.; амортизація — 90 000 грн.; грошові кошти — 100 000 грн. Зобов’язання складаються з капіталу в 260 000 грн.

Операція 2.1 відображає вибуття основних засобів з початковою вартістю 80 000 грн.

Операція 2.2 характеризує списання амортизації на суму 50 000 грн., нарахованої на основні засоби, що вибувають.

Операція 3 показує надходження грошових коштів за реалізоване обладнання на суму 29 000 грн.

Операція 4 відображає придбання нових основних засобів на суму 60 000 грн.

За операцією 5 реєструється збиток від реалізації основних засобів на 1000 грн., який переноситься до прогнозного балансу.

Експлуатація діючого та нового обладнання пов’язана з певними витратами, фактичні суми і структура яких наведені у відповідних графах табл. 11.3 і в рядках 7—9 і 11—13 табл. 11.4.

Особливостями моделі прогнозного балансу із заміни обладнання є відображення в активі історичних і прогнозних витрат на експлуатацію основних засобів, а в зобов’язаннях — історичних та прогнозних прибутків і збитків. Загальні суми історичних та прогнозних витрат заносяться у вигляді від’ємних величин у відповідні графи «Прибутків і збитків».

Перевірочний баланс, отриманий шляхом підсумовування показників за відповідними графами, відображений у р. 15. За р. 16 шляхом зіставлення граф «Прибутки і збитки історичні» та «Прибутки і збитки прогнозні» виявлено фінансовий результат у сумі 3620 грн., який свідчить про доцільність заміни основних засобів. Підсумовуючи р. 15 і 16, одержуємо у р. 17 прогнозний баланс підприємства щодо заміни обладнання й суми експлуатаційних витрат.
За прогнозним балансом можна зробити деякі аналітичні висновки. Згідно з початковим історичним балансом знос основних засобів становив 36 % ((90 000 / 250 000) × 100), а за прогнозним балансом він дорівнював 18,5 % ((42 570 / 230 000) × 100). Тобто прогнозований баланс являє собою значно поліпшену якісну структуру основних засобів.

Аналіз витрат та їхньої структури показує, що прогнозована заміна основних засобів даватиме щорічну економію експлуатаційних витрат у сумі 4620 грн. і сприятиме зростанню економічної ефективності.

 

Прогноз орендних операцій

Оренда — угода, згідно з якою орендодавець передає орендарю право користуватися за плату об’єктом оренди на певний період часу. Відповідно до міжнародних стандартів обліку оренду класифікують на фінансову та операційну.

Фінансова оренда — оренда, за якою до орендаря переходять усі ризики і переваги, пов’язані з об’єктом оренди. Така оренда забезпечує орендодавцю відшкодування капітальних витрат, а також прибуток на інвестований капітал.

Оренда називається операційною, якщо ризики і переваги, пов’я­зані з володінням об’єктом, не переходять до орендаря.

Підприємство за рахунок оренди будинків, обладнання та інших об’єктів основних засобів може нарощувати свої виробничі потужності. Орендовані основні засоби при фінансовій оренді не стають власністю орендаря, але їх відповідно до міжнародних стандартів необхідно відображати в балансі орендаря як активи та зобов’язання в рівних сумах на дату набрання чинності договору оренди. Підприємства можуть користуватися фінансовим лізингом, оформивши його договірними відносинами, де передбачаються всі умови оренди.

При фінансовій оренді в орендаря зростають довгострокові активи й водночас на цю ж суму збільшуються довгострокові зобов’язання щодо оренди (табл. 11.5). Хоча насправді засоби, орендовані підприємством, йому не належать, проте вони включаються в суму засобів, які належать підприємству. Таким чином, фінансова оренда є винятком із загального правила про те, що засоби підприємства включають суму засобів виробництва і права власності, що належать підприємству.

Початкову вартість орендованих основних засобів підприєм-
ство відшкодовує шляхом нарахування амортизації, виходячи з початкової вартості і терміну оренди. У нашому прикладі термін оренди — 5 років. Таким чином, прогнозована річна сума амортизації дорівнює 24 000 грн. (120 000 : 5), відшкодовується вона за рахунок прогнозованого прибутку.

Отже, орендар повинен щорічно відшкодовувати орендодавцю 24 000 грн. шляхом виплати коштів з одночасним зменшенням на цю ж величину зобов’язань за орендою (операція 3а).

Таблиця 11.5

Модель прогнозного балансу з оренди майна

Операції (грн.) Активи = Зобов’язання
Орендовані основні засоби Амортизація Витрати на оренду Грошові кошти Зобов’язання щодо оренди Прибутки та збитки
1. Первісна вартість орендованих основних засобів (договір оренди)              
120 000         120 000  
             
2. Амортизація (річна)   –24 000         –24 000
3. Орендна плата;              
а) відшкодування вартості       –24 000   –24 000  
б) виплата відсот­ків     – 2400      
4. Перенос оренд­них витрат     – 2400       –2400
5. Прогнозний баланс 120 000 –24 000 –26 400 69 600 96 000 –26 400

 

Річна сума відсотків (2400 грн.) сплачується грошовими коштами і відноситься на витрати з оренди (операція 3б).

Наприкінці прогнозованого періоду сума витрат з оренди відшкодовується за рахунок прогнозованого прибутку (операція 4).

При операційній оренді орендна плата відноситься орендарем у кожному звітному періоді на рахунок прибутків і збитків.

З проведеного аналізу змісту операцій з оренди можна зробити такі висновки:

— витрати з оренди відшкодовуються підприємством за рахунок прогнозованого прибутку;

— первісна вартість орендованого підприємством об’єкта компенсується за рахунок амортизації, що компенсується прогнозним прибутком.

За наявності в прогнозованій моделі вихідного балансу, який тут опущений з методичних міркувань, можна аналізувати структуру довгострокових активів, тобто співвідношення між власними довгостроковими активами й орендованим майном, структуру довгострокових зобов’язань — співвідношення між власним капіталом і довгостроковими зобов’язаннями, структуру активів і всієї сукупності операцій.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти