ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Узагальнююча балансова модель фінансової звітності

Будь-який бізнес в економічній системі розглядається як самостійна одиниця діяльності, незалежно від власників капіталу. Він повинен мати план дій з переліком фінансових показників, основним з яких є прибуток. Щоб спланувати прибуток, підприємство повинно насамперед точно спрогнозувати свої прибутки і витрати, бути впевненим в тому, що воно зможе реалізувати певну кількість своєї продукції за визначеною ціною, точно знати вартість виробництва і збуту кожного виробу. Відсутність такого роду інформації свідчить про ризикованість діяльності підприємства.

Прогнозна фінансова звітність є інформаційним орієнтиром для діяльності підприємства, спрямованої на досягнення поставленої мети. Історична звітність відображає вихідний фінансовий стан, прогнозована звітність — майбутній дохід, витрати і прибуток, які використовуються у фінансовій моделі, та майбутній фінансовий стан підприємства.

Таким чином, прогнозована фінансова звітність є інформаційною базою керування підприємством. Робота менеджера полягає у формулюванні стратегії розвитку бізнесу, забезпеченні прогнозною інформацією і прогнозною фінансовою звітністю.

Прогнозна та історична фінансова звітності складаються з бух­галтерського балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів і представлені у прогнозній балансовій моделі (табл. 11.8). При аналізі сегментів господарських операцій зі створення стартового капіталу, заміни устаткування, оренди, руху запасів і трудових витрат було встановлено, яким чином кожна операція вписується в балансове рівняння і відбивається на фінансовій структурі бізнесу.

 

Прогнозна балансова модель (табл. 11.8) відображає початковий баланс, на основі якого фінансова служба підприємства прог­нозує доходи, витрати і прибутки. Початковий баланс у сумі 3546 тис. грн. розкриває зміст і структуру активів, а також зміст і структуру зобов’язань. Необоротні активи початкового балансу дорівнюють 45 % — ((2 295 000 – 690 000) / 3 545 000) × 100 %, оборотні — 55 %, довгострокові зобов’язання — 72 % — ((1 200 000 + 300 000 + 1 038 000) / 3 546 000) × 100 %, короткострокові зобов’язання — 28 %. У прогнозі на наступний рік передбачається:

— погашення боргів за податками на суму 183 тис. грн. (див. р. 2), що відображено у зменшенні грошових коштів і податків до сплати на 183 тис. грн.;

— виплата дивідендів на суму 180 тис. грн., що відображено в активі і зо­бов’язаннях від’ємними величинами. Внаслідок цієї операції пе­редбачається зменшення грошових коштів та зобов’язань на ту ж величину.

Для виробничої діяльності підприємством запланована купівля матеріалів (основних і допоміжних) на суму 2370 тис. грн., що відображено додатною величиною в статті «Матеріали» активу балансу і відповідно в статті «Кредитори» зобов’язань.

Операція 4.1 балансової моделі відбиває передбачувані затрати матеріалів у процесі виробництва на суму 2325 тис. грн., що зафіксовано від’ємною величиною у графі «Матеріали» і збільшення витрат на виробництво на цю ж суму, що показано додатною величиною у графі «Незавершене виробництво».

Для перетворення матеріалів на готову продукцію прогнозуються витрати на оплату праці, з них 795 тис. грн. — прямі,
480 тис. грн. — непрямі витрати (див. р. 4.2 і 4.3).

У прогнозованій моделі витрати на оплату праці є витратами виробництва і тому відображаються в графі «Незавершене вироб­ництво» додатною величиною з компенсуванням за графою «Гро­шові кошти» від’ємною величиною.

Операція 4.4 показує загальновиробничі витрати, які є складовою частиною постійних витрат підприємства і зумовлені управлінням процесом виробництва продукції. Ці витрати включаються в затрати виробництва і балансуються кредиторською заборго­ваністю.

Прогнозована річна сума амортизації становить 210 тис. грн. Вона фіксується додатним числом у графі «Незавершене виробництво» і балансується від’ємним числом графи «Амортизація» (р. 4.5).

У р. 4.6 відображається операція страхування майна підприєм­ства. Її прогнозна сума 330 тис. грн. фіксується в графах «Незавершене виробництво» і «Кредитори».

Операція 5.1 показує прогнозовану суму чистого дохо-
ду (виручки) від реалізації продукції (без податку на додану вартість).

Сума 8400 тис. грн., що характеризує обсяг реалізації, фіксується як дебіторська заборгованість з балансуванням за графою «Прибутки та збитки».

Витрати на просування товарів на ринок у сумі 2616 тис. грн. є витратами обігу і включають витрати на збут, оплату праці працівників, зайнятих у сфері обігу. Для їхнього відокремлення від виробничих витрат, вони відносяться прямо на зменшення прибутку підприємства, що відображається від’ємною величиною у графі «Прибутки та збитки» (р. 5.2) і додатною — у графі «Кредитори».

Операція 6 показує прогнозовану величину придбання основних засобів (570 тис. грн.) за рахунок кредитів, що зафіксовано в активі (графа «Довгострокові активи») і в зобов’язаннях (графа «Кредитори»).

Р. 7 відображає перевірочний баланс, що формується як сума р. 1—6 за всіма графами прогнозної балансової моделі на наступ­ний рік.

Прогнозним балансом передбачений залишок незавершеного виробництва на суму 285 тис. грн. Шляхом вирахування із загальної суми незавершеного виробництва, зафіксованої у р. 7, величини залишку незавершеного виробництва на кінець прогнозованого періоду одержуємо величину прогнозованої виробничої собівартості готової продукції (4860 тис. грн.). На цю суму оприбутковується готова продукція (р. 8.1 графи «Готова продукція») шляхом зменшення на цю величину витрат на виробництво.

Залишок готової продукції на кінець прогнозованого періоду становить 630 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції за прогнозованою виробничою собівартістю розраховується за графою «Готова продукція» алгебраїчним підсумовуванням р. 7, 8.1 і 10 (555 000 + 4 860 000 – 630 000 = 4 785 000 грн.). Ця величина відображається у графі «Готова продукція» та графі «Прибутки і збитки».

Надходження грошових коштів від покупців на суму 8265 тис. грн. зменшує на цю суму дебіторську заборгованість.

Прогнозовані грошові виплати реєструються в графі «Грошові кошти» активів (–5514 тис. грн.) і в графі «Кредитори» зобо­в’язань.

Прогнозована балансова модель передбачає виплату податків у сумі 240 тис. грн. (р. 9.1 графи «Податки до сплати») і нарахування дивідендів на суму 240 тис. грн. (р. 9.2 графи «Дивіденди до сплати»). На ці ж суми зменшується прогнозований прибуток (графа «Прибутки і збитки»).

Прибуток, який залишився (519 тис. грн.) являє собою нерозподілений прибуток підприємства і фіксується в графі «Нерозподілений прибуток».

Р. 12 «Прогнозний баланс» відображає активи і зобов’язання підприємства на майбутній період. Ці суми знаходяться підсумовуванням даних відповідних граф.

Досліджувана балансова модель на майбутній рік включає:

початковий баланс (р. 1);

прогнозовані операції на майбутній рік (р. 2—9.2);

прогнозний баланс на кінець визначеного періоду часу (р. 12);

показники прибутків та збитків (графа «Прибутки і збитки», р. 5.1 – 9.2);

прогноз грошового потоку (графа «Грошові кошти», р. 1–10).

Прогнозована балансова модель проста за формою, але містить всю аналітичну інформацію, необхідну для складання форм фінансової звітності, прогнозного аналізу структури активів та зобов’язань. Так, наприклад, у початковому і прогнозному балансах активи і зобов’язання розташовуються від більш до менш довгострокових, спочатку наводяться позаоборотні активи, а потім оборотні засоби; запаси, що відносяться до поточних активів, передують більш ліквідним активам — дебіторській заборгованості і грошовим коштам. Аналогічно, капітал та довгострокові зобов’язання розташовуються перед поточними зобов’язаннями. Оскільки у графі «Прибутки і збитки» наведено прибутки і витрати прогнозованого періоду, вона дається в розділі зобов’язань останньою. Прогнозований період часу не тільки передбачає розмір прибутку, а й порядок його використання.

Прибуток — це показник економічного зростання масштабів основної діяльності підприємства за певний період. За даними прогнозної балансової моделі операцій на майбутній рік, прогнозний фінансовий результат має такий вигляд:

(тис. грн.)

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) 8400

2. Собівартість реалізованої продукції (товарів,

робіт, послуг) 4785

3. Валовий прибуток 3615

4. Витрати на збут 2616

5. Фінансовий результат від операційної діяльності 999

6. Спрямування прибутку на:

а) платежі у бюджет 240

б) сплату дивідендів 240

7. Нерозподілений прибуток 519

Кожен показник прибутку розкриває його зміст. Показник прибутку в сумі 999 тис. грн., тобто прибуток до сплати податків і дивідендів, використовується в багатьох аналітичних розрахунках і відображає результат діяльності підприємства.

Наведена прогнозна балансова модель розроблена на наступ­ний рік. Зі зміною умов бізнесу корегуються вихідні прогнозовані дані і відповідно до цього змінюється прогнозний баланс та звіт про фінансові результати. Прогнозні балансові моделі можна розробляти і на коротші періоди часу — квартал, місяць.

Певної уваги заслуговує методика прогнозування руху грошових коштів (грошового потоку).

Прогнозування грошового потоку є основою управління коштами підпри­єм­ства. Воно показує кількісну потребу в грошових коштах, допомагає ви­зна­чи­ти, яку частину вільних коштів можна інвестувати і на який термін, дає змо­гу заздалегідь визначити потребу в кредитах, надаючи в такий спосіб мож­ли­вість фінансовій службі підприємства одержувати кредит на найвигід­ніших умо­вах.

Прогнозування прибутків, балансу і руху грошових коштів дає змогу сформувати загальну картину фінансового стану підприємства на будь-який період часу, а також визначити можливі фінансові потреби, що випливають з операцій, передбачених у плані.

Аналіз даних прогнозної моделі показує, що вона містить пов­ну інформацію про рух грошових коштів за певний період часу (рік). У графі «Грошові кошти» (р. 1—10) наведено прогнозну інформацію щодо джерел надходжень і витрат грошових коштів протягом усього майбутнього періоду часу. Цей баланс грошових коштів відображено у табл. 11.9, яка містить перегруповані дані прогнозної балансової моделі.

Таблиця 11.9

Баланс грошових коштів на прогнозний рік

Зміст операції Сума (тис. грн.) Рядок прогнозного балансу
1. Залишок коштів на початок прогнозованого періоду
2. Надходження від дебіторів 8.3
3. Усього надходжень із початковим залишком
4. Сплата податків 2.1
5. Виплата дивідендів 2.2
6. Витрати на оплату праці 4.2 і 4.3
7. Виплати кредиторам 8.4
8. Загальні витрати
9. Залишок коштів на кінець прогнозованого періоду

 

Наведені в табл. 11.9 дані характеризують прогнозований грошовий потік підприємства. Проте річна прогнозна модель грошового потоку охоплює занадто великий інтервал часу. Тому доціль­но прогнозувати рух коштів також на більш короткі інтервали часу: квартал, місяць, використовуючи модель прогнозного грошового потоку, відображену в табл. 11.10, і дані графи «Грошові кошти» помісячних балансових прогнозів на наступний рік.

Аналіз внутрішньорічного прогнозу грошового потоку показує, що з січня по червень наступного року включно, за прогнозом, існують надлишкові кошти, а з липня по жовтень передбачається їх дефіцит. Маючи помісячні прогнозні дані про рух гро­шових коштів, фінансовий менеджер заздалегідь планує, як використати надлишкові кошти із січня по червень, і приймає рішення щодо залучення короткострокових кредитів на строк з липня по вересень включно.

Аналіз прогнозованого грошового потоку на наступний рік свідчить про необхідність його прогнозування з розбивкою на внутрішньорічні інтервали: квартали, місяці і навіть тижні, що дасть можливість здійснювати ефективний контроль та управління діяльністю підприємства.© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти