ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

Пропедевтики дитячих хвороб

”____” _______ 2010 р. (Протокол № ____)

Зав. кафедри

д.мед.н., професор Нечитайло Ю.М.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

КРЕДИТНИЙ МОДУЛЬ 5: Педіатрія

Змістовий модуль 16. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності.

навчальнА ДИСЦИПЛІНА:

Педіатрія

Курс 6

Факультет медичний №1 та 2

Спеціальність- лікувальна справа

К-сть годин- 5

Методичну розробку склав:

Доцент кафедри Ковтюк Н.І.

ЧЕРНІВЦІ – 2010

1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ: У структурі серцево-судинної патології останніми роками зросла питома вага вроджених вад серця (ВВС) і неревматичних уражень міокарду. Серед дітей з ВВС смертність складає приблизно 23%, причому близько 90% дітей вмирають на першому році життя. Своєчасна діагностика ВВС, адекватна допомога при розвитку ускладнень, напрям на хірургічне лікування в оптимальні терміни визначають прогноз для життя і соціальної адаптації дитини з вродженою вадою серця. Неревматичні кардити можуть виникати у практично здорових дітей і мати швидко прогресуючий перебіг з розвитком серцевої недостатності і аритмії, приблизно у третини дітей внаслідок перенесеного міокардиту розвивається ділятаційна кардіоміопатія. Не дивлячись на зниження поширеності гострої ревматичної лихоманки, актуальність даної проблеми залишається високою у зв'язку з циркуляцією, що зберігається, стрептокока групи А в популяції планети, а також поширеністю латентного і затяжного перебігу ревматизму з високою вірогідністю при цьому формування у хворих придбаних вад серця. Зберігають свою актуальність такі запальні захворювання серця як інфекційний ендоміокардит та перикардит, незапальні захворювання як кардіоміопатії. Таким чином, знання клінічних ознак запального процесу в міокарді, уміння провести диференціальну діагностику з незапальними враженнями серця, знання принципів терапії та невідкладної допомоги при гострій серцевій недостатньості, лікуваня та профілактика хронічної серцевої недостатньості є необхідним в практиці лікаря. Викладене визначає актуальність вивчення даної теми.

 

2. НАВЧАЛЬНА МЕТА

Уміти поставити попередній діагноз гострої ревматичної лихоманки, неревматичного кардиту, інфекційного ендокардиту, вродженої і придбаної вади серця, первинної та вторинної кардіоміопатії, визначити тактику лікування і прогноз даних захворювань у дітей.

Студент повинен знати:

1. Збирати анамнез у хворих із запальними і незапальними ураженнями міокарду, проводити об'єктивне обстеження дитини – кафедра пропедевтичної педіатрії.

2. Вибирати найбільш адекватні методи лабораторного і інструментального обстеження, давати клінічну інтерпретацію одержаних результатів - кафедра фізіології, біохімії, патологічної фізіології, факультетської педіатрії

3. Оцінити функціональний стан серцево-судинної системи - кафедра фізіології, пропедевтичної педіатрії

4. Інтерпретувати морфологічний субстрат при враженні міокарду - кафедра патологічної анатомії

5. Написати клінічну історію хвороби – кафедра факультетської терапії, педіатрії

6. Визначити основні групи фармакологічних препаратів, вживаних в кардіології – кафедра фармакології

Студент повинен вміти:

1. Провести обстеження хворих та виділити основний синдром при гострій ревматичній лихоманці, неревматичному кардиті, інфекційному ендокардиті, перикардитах, вроджених та набутих вадах серця, первинній та вторинній кардіоміопатії

2. Скласти план обстеження хворого, оцінити дані лабораторних та інструментальних досліджень

3. Поставити попередній діагноз гострої ревматичної лихоманки, неревматичного кардиту, інфекційного ендокардиту, перикардиту, вродженої та набутої вади серця, первинної та вторинної кардіоміопатії

4. Уточнити етіологічний чинник і пояснити основні патогенетичні механізми розвитку гострої ревматичної лихоманки, неревматичного кардиту, інфекційного ендокардиту, перикардиту, вродженої і придбаної вади серця, первинної та вторинної кардіоміопатії

5.Провести диференціальну діагностику гострої ревматичної лихоманки, інфекційного ендокардиту, перикардиту, неревматичного кардиту, вродженої і придбаної вади серця, первинної та вторинної кардіоміопатії

6.Визначити лікувальну тактику при цих захворюваннях. Надати невідкладну допомогу при гострій серцевій недостатньості. Лікування та профілактика хронічної серцевої недостатності.

7. Вибрати раціональну схему диспансеризації .

Студент повинен опанувати практичними навичками:

Провідні клінічні симптоми та синдроми захворювань системи кровообігу у дітей, що супроводжуються кардіомегалією.

Клінічні варіанти перебігу та ускладнення міокардиту, ендокардиту, перикардиту.

Дані лабораторних та інструментальних досліджень при міокардиті, ендокардиті, перикардиті у дітей.

Диференційна діагностика при запальних захворюваннях системи кровообігу у дітей, що супроводжуються кардіомегалією.

Тактика ведення хворого при міокардиті, ендокардиті, перикардиті.

Надання невідкладної допомоги при гострій серцевій недостатності.

Лікування та профілактика хронічної серцевої недостатності.

Конкретні цілі :

• визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей

• визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях системи кровообігу у дітей

• демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією системи кровообігу

• планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених захворюваннях системи кровообігу

• проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при найбільш поширених захворюваннях системи кровообігу

• ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, зумовлених захворюваннями системи кровообігу у дітей

ІІІ. ВИХОВНА МЕТА:

- сформувати у студентів основні уявлення про важливість дотримування принципів деонтології та лікарської етики при обстеженні хворої дитини, проведенні лікувально- діагностичних маніпуляцій ( з урахуванням характеру захворювання, індивідуальних особливостей пацієнта, ступеня його інтелектуального розвитку, рівня культури, вікових особливостей та ін.)

- протягом заняття викладач зобов’язаний виховувати студентів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови та спілкування з хворими та їх родичами, медперсоналом, підтверджуючи на власному прикладі, що деонтологія є невід’ємною частиною морально-етичних норм професії лікаря.

ІУ. МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ:

ДИСЦИПЛІНА: ЗНАТИ: ВМІТИ:
Анатомія будова серцево-судинної системи Оцінювати форму, розміри, положення, серця та судин за даними рентгенограм
Фізіологія система кровообігу у нормі  
Патологічна фізіологія система кровообігу в умовах патології  
Пропедевтика дитячих хвороб Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи у дітей Провести об’єктивне обстежен-ня серцево-судинної системи у дітей різного віку, та оцінити результати додаткових методів обстеження серцево-судинної системи у дітей
Клінічна фармакологія Фармакологія серцево-судинних препаратів. Клінічна фармако-логія протизапальних, антибіо-тиків, глюкокортикоїдів, серце-вих гликозідів, інгибіторів АПФ, диуретиків, кардіометабо-літів, b-адреноміметиків, кардіоваскулярних, седативних препаратів у дітей різного віку Вміти застосовувати препарати, які поліпшують метаболізм міокарду, серцеві глікозиди, інгібітори АПФ, препарати калію, анаболічні гормони, антибіотики, глюкокортикоїди, b-адреноміметики, діуретики, кардіоваскулярні препарати, седативні та інші препарати, що використовуються для лікування кардіоревматологіч-них хворих.
Пропедевтика дитячих хвороб Основи діагностики захворювань серцево-судинної системи Провести клінічне обстеження хворої дитини.
Факультетська педіатрія Основи курації хворих з серцево-судинними захворюваннями Оформлювати історію хвороби дитини, оцінювати важкість стану дитини, визначати ведучій синдром у дитини з кардіорев-матологічною патологією.

 

5. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ.

Nп/п Основні етапи та їх зміст Розподіл часу та рівні засвоєння Види контролю Навчально-методичне забезпечення
1. Підготовчий етап: 15% L=ІІ-ІІІ Фронтальне опиту-вання, , тести ІІ-ІІІ рівня, задачі ІІ-ІІІ рівня, результати аналізів 3–4 хворих з едокринологіч-ного відділення. Текстові ситуаційні задачі, матеріали загально-клінічних та параклінічних методів обстежен-ня, лікарські засоби. Індивідуальний контроль практич-них навичок та результатів курації хворих. Вирішення клінічних тексто-вих завдань. Набір тестових завдань та еталони відповідей. Обладнання, підручники, посібники, методичні рекомендації, препарати, результати загально-клінічних та параклінічних методів обстеження
1.1 Організаційніпитання
1.2 Формування мотивації
1.3 -контроль початкового рівня підготовки (стартизовані методи контролю)
2. Основний етап: Формування професійних вмінь та навичок: а)вірно зібрати анамнез захворювання та життя, провести курацію хворих, скласти план обстеження та лікування; б)обговорення та оцінка результатів курації; в)вирішення ситуаційних клінічних задач 65% L=ІІІ
3. Заключний етап: 20% L= ІІ-ІІІ
3.1 Контроль кінцевого рівня підготовки
3.2 Мотивована загальна оцінка навчальної діяльності студента
3.3 Інформування студентів про тему наступного заняття

Підготовчий етап.

Підкреслити значення теми заняття для подальшого вивчення дисципліни і професійної діяльності лікаря з метою формування мотивації для цілеспрямованої навчальної діяльності. Ознйомити студентів з конкретними цілями заняття.

Провести стандартизований контроль початкового рівня підготовки студентів.

Зміст теми.

Термін Визначення
1.Гостра ревматична лихоманка - системне запальне захворювання сполучної тканини з переважною локалізацією процесу в серцево-судинній системі, що розвивається у зв'язку з гострою стрептококовою інфекцією (стрептокок групи А) у схильних до нього осіб
2.Неревматичні кардити - це запальне захворювання неревматичної етіології з інфільтрацією міокарда іммунокомпетентними клітинами.
3.Інфекційний ендокардит - запальне захворювання ендокарда інфекційної етіології, що обумовлено інвазією збудника з його локалізацією на клапанних структурах, ендокарді, ендотелії в зоні магістральних судин, що прилягає до серця та супроводжується, як правило, бактеріємією з ураженням різних органів та систем організму.
4.Гострий перикардит - запалення вісцерального та парієтального листків перикарда, що проявляється фіброзними змінами та/або накопиченням рідини в порожнині перикарду.
5.Первинні кардіоміопатії - це захворювання міокарду невідомої етіології, основними ознаками яких є кардіомегалія та серцева недостатність. Розрізняють два основних типи кардiомiопатiй: первинний тип, який представляє собою захворювання серцевого м’язу з невідомими чинниками, та вторинний тип, при якому чинник захворювання міокарду відомий або пов’язаний з ураженням інших органів. Основні клінічні прояви кожної етіологічної групи позначені як D - дилятацiйна, R – рестриктивна, Н - гіпертрофічна кардiомiопатiя. До первинного типу кардiомiопатiй відносяться: iдiопатичнi кардiомiопатiї (D, R, Н); сімейні кардiомiопатiї (D, Н); еозинофiльне ендомiокардiальне захворювання ; ендомiокардiальний фiброз
6.Вторинні кардіоміопатії До вторинного типу кардiомiопатiй можна вiднести такi ураження серцевого м’язу: iнфекцiйнi (D) – вiруснi, бактерiальнi, грибковi, протозойнi кардити; метаболiчнi (D) - тiреотоксикоз, гiпотiреоз, феохромоцитома; спадковi (D, R) - глiкогенози, мукополiсахарiдози; дефiцитнi (D) - електролiтнi (гiпокалiємiя, гiпомагнiємiя та алiментарнi); при системних захворюваннях (D, H) - дерматомiозит,системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, склеродермiя, вузликовий перiартерiїт, лейкемiя, iнфiльтрати та гранулеми (D, R) - амiлоїдоз, саркоїдоз, злоякiснi новоутворення, гемохроматоз; нейром’язовi ураження (D) – м’язова дистрофiя, мiотонiчна дистрофiя, атаксiя Фрiдрейха; токсичнi реакцiї (D) - лiкарськi засоби (доксорубомiцин, сульфанiламiди, циклофосфан), радiацiя, алкоголь; захворювання серця пов’язанi з вагiтнiстю (D); ендоміокардiальнi фiброеластози.
7.Вроджені вади серця - це патологічний стан, який характеризується аномаліями розвитку серця і магістральних судин, що виникає внаслідок порушення ембріогенезу в період 2-8-го тижнів вагітності під впливом несприятливих чинників зовнішнього (віруси, токсичні речовини та інш.) та внутрішнього (продукти зміненого обміну речовин, тощо) середовища на тлі спадкової (полігенної) схильності.
8.Набуті вади серця - ураження серцевого клапана (клапанів), стулки якого неспроможні до повного розкриття (стеноз) клапанного отвору або до змикання (недостатність клапана), або до того та другого водночас (комбінований порок), їх етіологія, як правило, ревматична.
9. Серцева недостатність - це мультифакторіальне захворювання, при якому первинне порушення функції серця викликає цілий ряд гемодинамічних, нервових та гормональних адаптаційних реакцій, спрямованих на підтримку кровообігу відповідно до потреб організму, або при якому має місце неспроможність серця перевести венозний приплив у адекватний серцевий викид й серце не забезпечує органи і тканини необхідною кількістю крові при наявності нормального або збільшеного венозного повернення.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти