ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Відкритий міжнародний університет розвитку людини

Відкритий міжнародний університет розвитку людини

«Україна»

 

Колледж «Освіта»

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ, написання і захисту КУРСОВИХ РОБІТ

З дисципліни

«Комерційна діяльність»

 

Київ 2013

 

 

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, порядок вибору теми, вимоги до під­готовки, написання, оформлення і захисту курсової роботи з дисципліни «Комерційна діяльність», а також додатки.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 

Одним з видів індивідуальної роботи студентів є написання курсової роботи, рівень підготовки якої свідчить про ступень засвоєння студентом здобутих знань. Основна мета виконання курсової роботи з комерційної діяльності – вивчення та аналіз одного з питань теорії та практики з комерційної діяльності.

Курсова робота є початковим етапом в навчальному і науково-дослідному процесі підготовки молодших спеціалістів. Курсова робота повинна відображати здатність студента працювати з науковою літературою, по­єднувати теоретичні знання з практичною діяльністю, розробляти і формулювати обґрунтовані пропозиції, спрямовані на удосконалення процесів, що були проаналізовані в роботі.

Тема курсової роботи повинна бути актуальною, а об'єкт досліджен­ня — повинен відповідати визначеній темі.

Мета курсової роботи полягає у систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних знань, поєднанні їх з практичними матеріалами, ознайомленні з методами, які напрацьовані іншими дослідниками, а також у науковому обґрунтуванні результатів власних досліджень.

Зміст роботи та якість її оформлення повинні відповідати сучасним вимогам, які ставляться до таких робіт. При оцінці курсової роботи береться до уваги не лише якість самої курсової роботи, а й відповідність її оформлення стандартним вимогам.

Невідповідність в оформленні курсової роботи державним стандартам і встановленим вимогам може суттєво вплинути на остаточну оцінку роботи, а через значні відхилення робота може бути взагалі недопущена до захисту. Тому оформлен­ню роботи повинна бути приділена особлива увага.

 

 

ПОРЯДОК ВИБОРУ ТЕМИ

Тема курсової роботи повинна відповідати певному напряму і обирається з переліку затверджених тем курсових робіт. Обрана студентом тема курсової роботи має бути затверджена науковим керівником з написання курсової роботи.

Тема курсової роботи формулюється на підставі загального ознайомлення з певною проблемою, яку необхідно вивчити на рівні теоретичного та практичного аналізу. На цій стадії необхідно науково і практично обґрун­тувати напрям дослідження, причини вибору теми та її актуальність.

 

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ, НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ З КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Структура роботи

Підготовка курсової роботи потребує систематизації отриманих теоретичних знань і поєднання їх з практичними матеріалами.

Рекомендована тематика курсових розробляється і систематично перегляда­ється викладачами кафедри маркетингу з урахуванням ступеня актуальності тем. Однак необхідно зазначити, що сту­дент має право запропонувати власну тему курсової роботи в разі обґрунтування доцільності розробки запропонованої теми. Вибрані теми повинні бути узгоджені з науковим керівником.

Рекомендується така структура курсової ро­боти:

• вступ (розкриття актуальності вибраної теми, мети й основних завдань, об'єкта і пред­мета дослідження, застосованих ме­тодів дослідження);

• перший розділ - теоретична частина (огляд літературних джерел з вибраної теми, аналіз відповідних темі понять, наукових по­ложень, ступеня розробленості проблеми);

• другий розділ - практична частина (практичний аспект теми, що досліджується);

• третій розділ - проектна частина (нововведення та шляхи удосконалення питання, що досліджувалося);

• висновки;

• список використаних джерел;

• додатки

 

Курсова робота обов’язково має складний план, який вклю­чає: вступ, три розділи, кожен з яких поділяється на кілька параграфів, висновки, список використаних джерел та (за потреби) додатки.

Орієнтовни й планкурсової роботи наводиться нижче.

План

курсової роботи

 

Вступ

 

Розділ 1. Назва першого розділу
1.1. Назва першого параграфа 1-го розділу
1.2. Назва другого параграфа 1-го розділу

Висновки до розділу 1


Розділ 2. Назва другого розділу
2.1. Назва першого параграфа 2-го розділу
2.2. Назва другого параграфа 2-го розділу

Висновки до розділу 2


Розділ 3. Назва третього розділу

3.1. Назва першого параграфа 3-го розділу
3.2. Назва другого параграфа 3-го розділу

Висновки до розділу 3


Висновки
Список використаної літератури

Додатки

Рекомендований зміст

Структурних розділів курсової роботи

Вступ

У вступі автор курсової роботи має коротко викласти наступні питання.

Шляхом критичного аналізу обґрунтувати актуальність обраної теми. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми та необхідність її дослідження.

Сформулювати мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Визначити об'єкт та предмет дослідження. Об’єкт - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

Обсяг вступу — 2-3 сторінки.

Перший розділ

Перший розділє теоретичним дослідженням, мета якого — систе­матизація здобутих знань з комерційної діяльності відповідно до вибраної теми. У розділі аналізуються існуючі точки зору на проблеми, що досліджу­ються, проводиться огляд літературних джерел, їх критичний аналіз та узагальнення. В огляді літератури необхідно окреслити основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою.

У першому розділі обов’язково повинні бути посилання на джерела, з яких запозичений матеріал. Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 35% загального обсягу курсової роботи.

Другий розділ

Другий розділ— є практичним. Він містить практичний аспект дослідження вибраної теми. Мета цього етапу дослі­дження — на конкретному практичному прикладі показати дослідження з обраної тематики.

На цьому етапі необхідно використо­вувати існуючі методи і принципи наукового дослідження: методи фор­мальної логіки (індукцію і дедукцію), системні методи (дослідження операцій, теорію масового обслуговування, теорію управління тощо), аналітичні та логічні методи — для аналізу стану та розвитку об'єкта і предмета дослідження; структурно-функціональні, спостереження та по­рівняння — для визначення основних напрямів розвитку; економіко-математичні — для оцінки показників і процесів, що аналізуються; економіко-статистичні групування і вибіркові спостереження — для порів­няльної оцінки підсумків.

Даний розділ повинен містити реальні дані практичного матеріалу з обраної проблематики.

Результати аналізу даних повинні бути представлені в таблицях, діаграмах, графіках тощо.

Обсяг другого розділу у межах 40-45% загального обсягу курсової роботи.

 

Третій розділ

Третій розділ— це проектна частина, в якій потрібно запропонувати заходи, прийоми, методи, підходи, механізми підвищення ефективності процесу, що досліджується або аспекти, фактори, питання, на які повинна бути спрямована основна увага при проведенні певних досліджень. У цьому розділі повинні бути представлені пропозиції по удосконаленню впровадження в практичну діяльність тих аспектів комерційної діяльності, що були досліджені у першому розділі.

Студент повинен обґрунтувати свої пропозиції, переконливо їх аргументуючи.

Обсяг третього розділу у межах 20-25% загального обсягу курсової роботи.

Висновки.

У висновках викладають найважливіші наукові та прак­тичні результати, одержані в результаті досліджен­ня. За змістом висновки мають бу­ти пов'язані із структурою роботи і випливати із завдань дослідження.

Висновки повинні бути стислими та повною мірою відображати матеріал представлений в курсовій роботі.

Додатки

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи:

- проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

-протоколи і акти випробувань, впровадження, розрахункиекономічного ефекту;

- інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення завдань на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання роботи;

- ілюстрації допоміжного характеру.

 

Загальні положення

Зміст

Зміст відповідає плану курсової роботи, про який йшлося вище. Єдиною відмінністю є зазначення номерів сторінок. Вказу­ється лише номер початкової сторінки пункту плану.

Таблиці

В таблиці виносяться цифрові дані. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею, і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" почи­нають з великої літери.

Слово „Таблиця” друкують з правого боку. Назви не підкреслюють. Заголовки колонок повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони самостійні. Висота рядків - не менше ніж 8 мм. Колонку з порядковими номерами рядків до таблиці не включають.

Приклад побудови таблиці:

Таблиця 1.1

Назва таблиці

Назва колонки   Назва графи   Заголовки і підзаголовки граф (гр.1-гр.4)
А Б
Назва (зміст) рядка          

 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї у тексті так, щоб її можна було читати без повороту опалітуреного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю колонок можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк (-)

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому сло­во "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "... у табл.1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див.табл.1.3".

 

Формули

Формули і рівняння треба виділяти з тексту вільними рядками та позначати певним номером, написаним у лапках.

Наприклад:

Тр = Код × Цод (3.1)

де

Тр – товарообіг роздрібний,

Код – кількість проданих одиниць товару,

Цод – ціна одиниці товару.

Пояснення значень символів і числових коефі­цієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Вище і нижче від кожної формули потрібно залишити хоч однин вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності ( = ) або після знаків плюс ( + ), мінус ( - ), множення ( ´ ) і ділення ( : ).

Формули (якщо їх більше ніж одна) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і по­рядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Посилання на формули вказують поряд­ковим номером формули в дужках, наприклад "... у формулі (3.1)".

Колледж «Освіта»

_________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові студента)

К у р с о в а р о б о т а

з дисципліни "___________________"

на тему:

«____________________________________________________________________»

шифр групи: _____________________

 

спеціальність:

 

 

Науковий керівник ________________ ________________

(підпис) (посада)

________________

(ПІБ)

 

Київ 20__

 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини

«Україна»

 

Колледж «Освіта»

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти