ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Список використаної літератури

Список використаних джерел містить всі джерела інформації, що використовувалися при написанні курсової роботи.

Додатки

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи:

- проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

-протоколи і акти випробувань, впровадження, розрахункиекономічного ефекту;

- інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення завдань на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання роботи;

- ілюстрації допоміжного характеру.

 

Загальні положення

Щодо оформлення курсової роботи

Курсова роботи повинна бути виконана й оформлена з додержан­ням вимог, які ставляться до наукових робіт. Оптимальний обсяг курсової роботи становить від 30 до 40 друкованих сторінок, список використаної літератури повинен містити не менше 30 джерел.

Обов'язковою вимогою до курсової роботи є написання її дер­жавною мовою, за винятком списку використаної літератури, де ви­користане джерело записується мовою, якою воно було видане. Ци­тати з цих джерел слід наводити в тексті виключно українською мо­вою.

Текст курсової роботи набирається на комп'ютері на одному зво­роті сторінки аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм). Сторінки обмежуються полями: ліве — 25 мм, верхнє та нижнє — по 20 мм, праве — 15 мм. Відстань між заголовком і текстом — в межах 15-20 мм. Шрифт чорного кольору. Щільність тексту однакова по всій роботі. Сторінка повинна містити не менше 28-30 рядків по 57-60 знаків у кожному (з урахуванням інтервалів).

Рекомендований шрифт -Times New Roman, розмір шрифту - 14, інтервал між рядками - 1,5.

Курсова робота має бути надрукована чітко, без помилок і ви­правлень.

Текст курсової роботи може ілюструватись кресленнями, рисун­ками, схемами, фотографіями, графіками, діаграмами та таблицями.

Курсова робота починається з титульного аркуша, який виконується за фор­мою, наведеною в додатку А. Він є першою сторінкою курсової робо­ти, яку включають до загальної нумерації сторінок, однак не нумерують. Далі номер сторінки проставляють у правому верхньому куті аркуша. За титуль­ним аркушем розташовують послідовно зміст, вступ, розділи в порядку подання, висновки, список використаних джерел, додатки. Всі вони починаються з нової сторінки, а кожен з підрозді­лів — після закінчення попереднього.

Якщо в курсовій роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в курсовій роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальну розшифровку.

Якщо в курсовій роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи. Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи "Зміст", "Вступ", "Розділ", "Висновки", "Список використа­ної літератури", "Додатки" друкують великими літерами си­метрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. В кінці заголовка крапки не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

 

Нумерація розділів та підрозділів

Номер розділу ставлять після слова "Розділ", після номера крапки не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Параграфи нумерують у межах кожного розділу. Номер параграфа складається з номера розділу і порядкового номера параграфа, між якими ставлять крапку. Значок параграфа (§) в курсових роботах не використовують. В кінці номера параграфа повинна стояти крапка, наприклад: "2.2." (другий параграф другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок параграфа.

 

Порядок посилань на літературні джерела

Посилання на літературні джерела в тексті курсової роботи дають у квадратних дужках [ ]. Посилання на літературне джерело без сторінки робиться в тому випадку, коли посилаються на джерело в цілому. Посилаються на джерело та сторінку, коли робиться посилання на конкретну цитату.

Наприклад:

“Тіньовий сектор економіки України у 2012 році складав 47% [3, с.453]”.

“Мікроекономічні наслідки девальваційного шоку для України розглянуті Ю.Біленком в статті [1]”.

“Мікроекономічні наслідки девальваційного шоку для України розглянуті у працях Ю.Біленка та М.Павловського [1; 6, с.114-165]”.

“Проблеми сучасних міжнародних відносин розглядаються у працях [1, 2, 7]”.

“Проблеми сучасних міжнародних відносин розглядаються у працях [1–7]”.

Цифри в [ ] відповідають порядковому номеру джерела у спис­ку використаних джерел.

 

 

Зміст

Зміст відповідає плану курсової роботи, про який йшлося вище. Єдиною відмінністю є зазначення номерів сторінок. Вказу­ється лише номер початкової сторінки пункту плану.

Оформлення ілюстрацій, таблиць, формул, списку використаної літератури, додатків

Ілюстрації

До ілюстрацій відносяться креслення, рисун­ки, схеми, фотографії, графіки, діаграми.

Ілюстрації повинні мати назву, які розміщують після номера ілюстрації. За потреби ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (текст під рисунком). Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці слід подавати в роботі безпо­середньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрацію, розміри якої більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад:

Рис.1.2. (другий рисунок першого розділу)

 

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Наприклад:

Рис.1.2. Структура комерційної служби

Таблиці

В таблиці виносяться цифрові дані. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею, і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" почи­нають з великої літери.

Слово „Таблиця” друкують з правого боку. Назви не підкреслюють. Заголовки колонок повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони самостійні. Висота рядків - не менше ніж 8 мм. Колонку з порядковими номерами рядків до таблиці не включають.

Приклад побудови таблиці:

Таблиця 1.1

Назва таблиці

Назва колонки   Назва графи   Заголовки і підзаголовки граф (гр.1-гр.4)
А Б
Назва (зміст) рядка          

 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї у тексті так, щоб її можна було читати без повороту опалітуреного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю колонок можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк (-)

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому сло­во "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "... у табл.1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див.табл.1.3".

 

Формули

Формули і рівняння треба виділяти з тексту вільними рядками та позначати певним номером, написаним у лапках.

Наприклад:

Тр = Код × Цод (3.1)

де

Тр – товарообіг роздрібний,

Код – кількість проданих одиниць товару,

Цод – ціна одиниці товару.

Пояснення значень символів і числових коефі­цієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Вище і нижче від кожної формули потрібно залишити хоч однин вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності ( = ) або після знаків плюс ( + ), мінус ( - ), множення ( ´ ) і ділення ( : ).

Формули (якщо їх більше ніж одна) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і по­рядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Посилання на формули вказують поряд­ковим номером формули в дужках, наприклад "... у формулі (3.1)".

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти