ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Наступну класифікацію запропонував вчений А.Пригожин.

1. За особливостями здійснення:

- Одиничні та дифузійні : одиничні- це разові нововведення, які не підлягають тиражуванню за своєю унікальністю та призначенням; дифузійні – це інновації в яких головний ефект полягає в їх масовості, бо в одиничних варіантах вони не вигідні.

- Завершенні і незавершені -

- Успішні і неуспішні -

- ці (чотири типи) інновації – це ті випадки нововведень на стадії розробки, коли інновація виявляється хибною внаслідок помилок або зміни середовища.

2. За місцем у виробничому процесі:

- Сировинні, забезпечуючі та продуктові, як пріоритетні інновації.

3. За спадкоємністю:

- Заміщуючи ( це повне витіснення застарілих засобів)

- Скасовуючи – виключення якоїсь операції і не замінюючи її новою)

- Поворотні – коли після деякого використання новинки, відкривається її непридатність або невідповідність новим умовам, що змушує повернутися до її попередника

- Відкриваючі – це фундаментальні відкриття, які не мають порівняльних функціональних попередників

4. За охопленням очікуваної частки ринку:

- Локальні

- Системні

- Стратегічні

5. За інноваційним потенціалом та ступенем новизни:

- Радикальні або базові (принципово нові технології, види продукції)

- Комбінаторні (використання різних поєднань конструктивного зєднання елементів)

- Модифіковані або поліпшуючі

6. За особливостями інноваційного процесу:

- Внутрішньо-організаційні – розробником інновації є підприємство, де інновація і використовується

- Між організаційні – ролі поділені між спеціалізованими організаціями: науково-дослідним інститутом, конструкторським бюро, лабораторією та підприємством.

 

Класифікаційна ознака Групування інновацій
За технологічними параметрами Продуктові Процесні
За масштабами новизни Нові для галузі у світі(світова новизна), Нові для галузі в країні Нові для підприємства.
За місцем на підприємстві На вході На виході Інновації системної структури
За сферою діяльності Технологічні виробничі Економічні Торгові Соціальні В сфері управління Організаційні В сфері науки та освіти
За етапом НТР Наукові Технічні Технологічні Конструкторські Виробничі інформаційні
За ступенем інтенсивності Рівномірна Масова слабка
За темпами здійснення Сповільнений Зростаючий Швидкі Рівномірні
За результативністю Висока Низька Стабільна Середньо результативна
За формою новизни і охороноздатністю Відкриття Винаходи Патенти Раціоналізаторські пропозиції Ноу-хоу Товарні знаки
За конкурентоспроможністю(за причиною виникнення) Стратегічні реактивні
За терміном розробки Довгострокові Середньострокові короткострокові
За ступенем ризику Високо Низько середньоризикові
За фінансовою підтримкою Державні Бюджетні Приватні власні
За здатністю комерціалізації Для зовнішнього Внутрішнього ринку
За охопленням очікуваної частки ринку Локальні Системні стратегічні

За технологічними параметрами:

Продуктові інновації – включають: розробку і впровадження технологічно нових або технологічно вдосконалених продуктів.

Продуктові інновації – це нова продукція для реалізації, нові послуги, нові матеріали і ресурси, нове обладнання і предмети праці.

Інноваційні процеси – включають розробку і впровадження технологічно нових або технологічно вдосконалених виробничих методів.

Ці інновації спрямовані на підвищення ефективності виробництва. Інноваційні процеси – це нові виробничі технології нові методи управління зовнішнім середовищем підприємства, нові методи управління підприємством за наступними напрямами:

1) система управління

2) конкурентоспроможність

3) організаційна, виробнича структура

4) фінанси, маркетинг

5) управління якістю та ресурсозбереженням

Використання конкурентного виду інновації залежить не лише від ступеня новизни але й від наступних факторів:

· Інтереси потенційних споживачів

· Доцільність виведення інноваційного продукту на ринок

· Економічна вигідність для підприємства

Використання класифікатора інновацій дозволяє розглядати інновації з т.з. системного підходу повніше та ефективніше розглядати і визначати сферу їх виникнення і впливу, виявляти однорідність інновацій, підбирати методи прогнозування а з часом і управляти кожною з них.

Система основних показників, які використовуються в процесі оцінки ефективності реальних інвестицій в інноваційний проект.

 

Білет № 6

Розкрийте сутність «життєвого циклу» інновацій. Назвати основні етапи і характеристики життєвого циклу інновацій.

В інноватиці використовується поняття «життєвий цикл», що означає стадійність процесу, єдність його початку і кінця.

Життєвий цикл — це період від зародження ідеї до розробки, створення, поширення, використання та утилізації (занепаду) продукту. З урахуванням послідовності проведення робіт життєвий цикл інновацій розглядається як інноваційний процес.

Поняття «життєвий цикл» інновації вживається, як правило, до двох взаємопов’язаних процесів. У одному випадку — це етапи створення інновації в ланцюзі наука — техніка — виробництво — споживання; в іншому — життєвий цикл нововведення як продукту чи технології в циклі реалізації та задоволення попиту.

Життєвий цикл продукту показує часовий інтервал, який охоп­лює кілька фаз розвитку, кожна з яких відрізняється особливим характером процесу.

Розрізняють повний життєвий цикл продукту і життєвий цикл продукту у сфері виробництва і споживання.

У практичній діяльності найчастіше оперують поняттям життєвого циклу продукції у сфері виробництва. Цей цикл складається з кількох фаз. Перша фаза — дослідження і розробка нововведення-продукту. Слід зазначити, що ця фаза не завжди закінчується успішно. Існує велика ймовірність невдач, ризиків і відстрочки одержання результатів. Спочатку, коли кошти вкла­даються в науково-дослідницькі і конструкторські розробки, успіхи дуже скромні. Це сфера збитків. Закінчується фаза передаванням опрацьованої документації у виробництво.

У другій фазі відбувається технологічне освоєння масштабного виробництва нової продукції. При цьому обсяги виробництва мають сягнути рівня, який забезпечує беззбитковість роботи. Результати — зростання виробництва, прибутків. Особливістю третьої фази є стабілізація обсягів виробництва, а в четвертій фазі відбувається поступове зниження обсягів виробництва і продукція виводиться зі сфери реалізації.

Оцінка ризиків реальних інноваційних проектів .

 

Білет 7

Загальна характеристика інноваційного процесу

Інноваційний процес- пов'язаний з створенням освоєнням і розширенням інновацій, він має чітку орієнтацію на кінцевий результат, прикладного характеру і забезпечить певний технологічний і соціально-економічний ефект.

На розвиток інноваційного процесу впливають:

· стан зовнішнього середовища, у якому він проходить (тип ринку, характер конкурентної боротьби, практика державного регулювання, рівень освіти, організаційні форми взаємодії науки і виробництва тощо);

· стан внутрішнього середовища окремих організаційних і господарських систем (фінансові та матеріально-технічні ресурси, застосування технологій, зв’язки з зовнішнім середовищем та ін.);

· специфіка самого інноваційного процесу як об’єкта управління.

Слід зазначити, що на відміну від виробничого процесу інноваційний процес характеризується:

· високим ризиком і невизначеністю шляхів досягнення цілей;

· неможливістю детального планування та орієнтації на прогнозні оцінки;

· необхідністю переборювати опір як у сфері економічних відносин, так і інтересів учасників інноваційного процесу;

· залежністю від соціально-економічного середовища, у якому він функціонує і розвивається.

Розрізняють три види інноваційного процесу [47, 49]:

· простий внутрішньоорганізаційний (натуральна форма);

· простий міжорганізаційний (товарна форма);

· розширений.

 

Особливості процесу формування інвестиційних ресурсів підприємства

 

 

Білет№ 8

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти