ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Охарактеризуйте терміни «інновація», «винахід», «відкриття». Наведіть приклади.

Охарактеризуйте терміни «інновація», «винахід», «відкриття». Наведіть приклади.

Інновація – кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового чи вдосконаленого технологічного процесу, який використовують у практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг.

Наприклад, свого часу концепція самообслуговування Mc’Donalds була інноваційною, але не містила в собі новітніх розробок. Тому інновація – це не винахід, який може бути лише частиною всього процесу,але не його суттю.

Винахід – нове технічне рішення, яке можна застосувати в промисловості; новий механізм, прилад, апарат; який-небудь пристрій, створений людиною; як правило, підтверджується і захищається патентом.

Об’єктом винаходу, яким надається правова охорона, може бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам організму, культура клітин рослини і тварини тощо);

- процес (спосіб), а також нове застосування відомого способу або продукту.

Під продуктом розуміється матеріальний об’єкт як результат діяльності людини. Тобто продуктом, є: пристрій; механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенна рослина і тварина.

Під процесом розуміється дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об’єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. Процесом є виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є об’єктом технології.

Відкриття – науковий результат особливо видатного характеру, який вносить радикальні зміни в рівень знань; процес отримання раніше невідомих даних або спостереження раніше невідомого явища природи. Наприклад, Одним з яскравих досягнень науки, одним зі свідчень необмеженої пізнаванності природи було відкриття планети Нептун.

 

Наведіть п’ять типів інновацій за Шумпетером та охарактеризуйте їх

Й.А. Шумпетер виділяв п’ять змін у розвитку:

1) використання нової техніки, нових технологічних процесів або нового ринкового забезпечення виробництва;

2) впровадження продукції з новими властивостями;

3) використання нової сировини;

4) зміни в організації виробництва і його матеріально-технічному забезпеченні;

5) поява нових ринків збуту.

Економічна динаміка, за Шумпетером, ґрунтується на розповсюдженні нововведень у різних формах. Це виробництво нових товарів, застосування нових технологій і нової техніки, більш ефективне використання вже відомих матеріалів, освоєння нових ринків збуту, перехід до більш раціональних форм організації і методів управління, проведення реорганізації або підрив монопольного становища інших підприємств. Джерелом розвитку служать внутрішні процеси, нові комбінації виробничих факторів на основі інновацій.

 

За якими ознаками відрізняються відкриття від інновацій

Відкриття – науковий результат особливо видатного характеру, який вносить радикальні зміни в рівень знань; процес отримання раніше невідомих даних або спостереження раніше невідомого явища природи.

 

Інновація – кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового чи вдосконаленого технологічного процесу, який використовують у практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг.

Їх відрізняють за такими ознаками :

- відкриття, а також винаходи, робляться, як правило, на фундаментальному рівні, а інновація розробляється на рівні прикладного порядку,

- відкриття може бути здійснено винахідником-одинаком, а інновація розробляється колективами, лабораторіями, відділами, інститутами, і втілюється у формі інноваційного проекту,

- відкриття не має на меті отримати вигоду. Інновація же завжди ставить за мету отримати більшу суму прибутку, підвищити продуктивність праці та знизити собівартість виробництва за рахунок нововведення у техніці та технології,

- відкриття може відбутися випадково, а інновація завжди є результатом пошуку.

Винаходи та відкриття втілюються у життя в процесі інноваційної діяльності, яка являє собою процес, спрямований на реалізацію результатів закінчених наукових досліджень та

розробок або інших науково-технічних досягнень в новий або удосконалений продукт, що використаний в практичній діяльності, а також пов’язані з цим додаткові наукові дослідження та розробки.

 

Наведіть приклади та розкрийте сутність локальних та і глобальних інновацій

За масштабністю і силою впливу на ефективність діяльності певних ланок суспільного виробництва всі інноваційні процеси можна об'єднати у дві групи — локальні(поодинокі, окремі) та глобальні(великомасштабні).

Якщо локальніінноваційні процеси призводять переважно до еволюційних перетворень у сфері діяльності підприємств і через це не справляють якогось істотного впливу на ефективність функціонування та розвитку цих підприємств, то глобальні,що здебільшого є революційними (принципово новими), кардинально підвищують організаційно-технічний рівень виробництва, а завдяки цьому забезпечують суттєві позитивні зрушення в економічних і соціальних процесах.

Між окремими видами інноваційних процесів існує відносно тісний взаємозв’язок. Технічні новинки зумовлюють передовсім відповідні організаційні нововведення, а останні потребують, як правило, певних змін в економічному механізмі діяльності підприємства.

 

Поясніть сутність технічних, соціальних, юридичних нововведень.

Технічні інноваційні процесипроявляються у вигляді освоєння випуску нових продуктів (виробів), технологій їх виготовлення, засобів виробництва (машин, устаткування, енергії, конструкційних матеріалів).

Соціальні інноваційні процеси— різні форми активізації людського чинника (професійна підготовка й підвищення кваліфікації персоналу, передовсім керівного складу всіх рівнів; стимулювання творчої діяльності; поліпшення умов і постійне підтримування високого рівня безпеки праці; охорона здоров'я людини та охорона довкілля; створення комфортних умов життя тощо).

Юридичні інноваційні процеси— нові й змінені закони та різноманітні нормативно-правові документи, що визначають і регулюють усі види діяльності підприємств та організацій.

 

Що таке інноваційний ризик і з чим він пов'язаний?

Інноваційний ризик - ризик, що виникає за будь-яких видів діяльності, пов’язаних з інноваційними процесами, виробництвом нової продукції, товарів, послуг, їх операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів. Підприємницький ризик - небезпека потенційно можливої, втрати ресурсів чи недоотримання доходу в порівнянні з варіантом, розрахованим на раціональне використання ресурсів.Ризики виникають у результаті факторів— конкурентів, постачальників, урядових рішень, суспільної думки, кон'юнктури чи моди, нестачі повноцінної релевантної інформації й т.д. Найсильнішим фактором ризику є конкуренція.ризик-тейкери” - люди, що діють незвично, творчо і зухвало, ризиковано, але з розрахунком.

 

Класифікація наукових організацій за рекомендаціями Фраскаті

У відповідності з "Рекомендаціями Фраскаті" (1993 р.) в Україні існує класифікація наукових організацій за секторами науки та типами організацій, об'єднаних за організаційними ознаками, характером і спеціалізацією виконуваних робіт.

Охарактеризуйте терміни «інновація», «винахід», «відкриття». Наведіть приклади.

Інновація – кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового чи вдосконаленого технологічного процесу, який використовують у практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг.

Наприклад, свого часу концепція самообслуговування Mc’Donalds була інноваційною, але не містила в собі новітніх розробок. Тому інновація – це не винахід, який може бути лише частиною всього процесу,але не його суттю.

Винахід – нове технічне рішення, яке можна застосувати в промисловості; новий механізм, прилад, апарат; який-небудь пристрій, створений людиною; як правило, підтверджується і захищається патентом.

Об’єктом винаходу, яким надається правова охорона, може бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам організму, культура клітин рослини і тварини тощо);

- процес (спосіб), а також нове застосування відомого способу або продукту.

Під продуктом розуміється матеріальний об’єкт як результат діяльності людини. Тобто продуктом, є: пристрій; механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенна рослина і тварина.

Під процесом розуміється дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об’єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. Процесом є виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є об’єктом технології.

Відкриття – науковий результат особливо видатного характеру, який вносить радикальні зміни в рівень знань; процес отримання раніше невідомих даних або спостереження раніше невідомого явища природи. Наприклад, Одним з яскравих досягнень науки, одним зі свідчень необмеженої пізнаванності природи було відкриття планети Нептун.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти