ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Наведіть п’ять типів інновацій за Шумпетером та охарактеризуйте їх

Й.А. Шумпетер виділяв п’ять змін у розвитку:

1) використання нової техніки, нових технологічних процесів або нового ринкового забезпечення виробництва;

2) впровадження продукції з новими властивостями;

3) використання нової сировини;

4) зміни в організації виробництва і його матеріально-технічному забезпеченні;

5) поява нових ринків збуту.

Економічна динаміка, за Шумпетером, ґрунтується на розповсюдженні нововведень у різних формах. Це виробництво нових товарів, застосування нових технологій і нової техніки, більш ефективне використання вже відомих матеріалів, освоєння нових ринків збуту, перехід до більш раціональних форм організації і методів управління, проведення реорганізації або підрив монопольного становища інших підприємств. Джерелом розвитку служать внутрішні процеси, нові комбінації виробничих факторів на основі інновацій.

 

За якими ознаками відрізняються відкриття від інновацій

Відкриття – науковий результат особливо видатного характеру, який вносить радикальні зміни в рівень знань; процес отримання раніше невідомих даних або спостереження раніше невідомого явища природи.

 

Інновація – кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового чи вдосконаленого технологічного процесу, який використовують у практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг.

Їх відрізняють за такими ознаками :

- відкриття, а також винаходи, робляться, як правило, на фундаментальному рівні, а інновація розробляється на рівні прикладного порядку,

- відкриття може бути здійснено винахідником-одинаком, а інновація розробляється колективами, лабораторіями, відділами, інститутами, і втілюється у формі інноваційного проекту,

- відкриття не має на меті отримати вигоду. Інновація же завжди ставить за мету отримати більшу суму прибутку, підвищити продуктивність праці та знизити собівартість виробництва за рахунок нововведення у техніці та технології,

- відкриття може відбутися випадково, а інновація завжди є результатом пошуку.

Винаходи та відкриття втілюються у життя в процесі інноваційної діяльності, яка являє собою процес, спрямований на реалізацію результатів закінчених наукових досліджень та

розробок або інших науково-технічних досягнень в новий або удосконалений продукт, що використаний в практичній діяльності, а також пов’язані з цим додаткові наукові дослідження та розробки.

 

Назвіть джерела та здійсніть класифікацію нововведень

Конкурентоспроможність як джерело нововведень

Теорія конкуренції виходить із того, що кожен суб’єкт конкуренції має визначений індивідуальний набір конкурентних переваг. До них можна віднести:

· споживчу цінність товару;

· продуктивність бізнесу;

· інноваційний потенціал;

· виробничу й маркетингову кваліфікацію персоналу;

· якість менеджменту;

· рівень гнучкості й адаптації.

Якщо звернутися до теоретичних положень, сформульованих М.Портером стосовно глобальної конкуренції, то переваги концентруються на факторах виробництва, інвестиціях і накопиченому багатстві. Разом із тим ретроспективний аналіз глобальних процесів розвитку конкуренції в останні роки не підтверджує універсальність цього теоретичного підходу.

 

Класифікація

 

Ознака для класифікації Вид інновацій Зміст інновації
За сферою діяльності підприємства Інновації на вході в підприємство як систему Цільові, якісні або кількісні зміни у виборі чи використанні матеріалів, сировини, обладнання, інформації, працівників чи інших видів ресурсів
  Інновації на виході з підприємства Зміни у результатах виробничої діяльності, якими можуть бути вироби, послуги, технології
  Інновації структури підприємства Цільові зміни у виробничих, обслуговуючих і допоміжних процесах
За змістом діяльності інновацій Технологічні Спрямовані на створення та освоєння виробництва нової продукції, технологій і матеріалів, на модернізацію обладнання, реконструкцію споруд, реалізацію заходів зі збереження довкілля
  Виробничі Орієнтовані на розширення виробничих потужностей, диверсифікацію виробничої діяльності, зміну структури виробництва
  Економічні Спрямовані на зміну методів і способів планування всіх видів виробничо- господарської діяльності, зниження виробничих витрат, вдосконалення матеріального стимулювання, раціоналізацію системи обліку
  Торговельні Використання нових методів цінової політики, нових форм взаємовідносин з постачальниками і замовниками, надання чи одержання фінансових ресурсів у формі кредитів тощо
  Соціальні Пов'язані з поліпшенням умов і характеру праці, соціального забезпечення, психологічного клімату у колективі тощо
  Управлінські Спрямовані на вдосконалення організаційної структури, стилю і методів прийняття рішень, використання нових засобів обробки інформації та документації, реалізацію канцелярських справ
Ознака для класифікації Вид інновацій Зміст інновації
За інтенсивністю інноваційних змін Інновації нульового порядку Цільова зміна, що зберігає й оновлює існуючі функції виробничої системи або її частини, наприклад, нова фарба для автомобіля
  Інновації першого порядку (кількісна зміна) Просте цільове пристосування до кількісних вимог за збереження функцій виробничої системи або її частини, наприклад, розширення ринку збуту
  Інновації другого порядку (перегрупування чи організаційні зміни) Прості організаційні зміни, наприклад, поділ відділу маркетингу на підрозділи досліджень ринку і стимулювання збуту
  Інновації третього порядку (адаптаційні зміни) Зміни, викликані взаємним пристосуванням елементів виробничої системи, наприклад, адаптації допоміжних процесів до перетворень в основних виробничих процесах у зв'язку з удосконаленням випуску продукції
  Інновації четвертого порядку (новий варіант) Найпростіша якісна зміна, що перевищує межі простих адаптивних змін, наприклад, оснащення певної моделі автомобіля потужнішим двигуном
  Інновації п'ятого порядку (нове покоління) Змінюються всі або більшість функціональних властивостей виробничої системи, але базова структурна концепція зберігається, наприклад, упровадження програмного управління верстатом
  Інновації шостого порядку (новий «вид») Якісна зміна функціональних властивостей виробничої системи або її частини, змінюється вхідна концепція, але функціональний принцип залишається, наприклад, стільниковий зв'язок
  Інновації сьомого порядку (новий «рід») Докорінна зміна функціональних властивостей виробничої системи або її частини, що робить іншим її основний функціональний принцип, наприклад, поява транзисторів, інтегральних схем, введення гнучких виробничих ліній, види транспорту на магнітній чи повітряній подушці тощо
За рівнем сприйняття Абсолютна новизна Фіксується за відсутністю аналогів даної новації
  Відносна новизна Інновацію було застосовано на інших об'єктах або ж оновлено один з елементів виробу системи у процесі поточної модернізації
  Умовна новизна Виникає завдяки незвичайному сполученню раніше відомих елементів
  Суб'єктивна новизна Новизна для певних споживачів, які раніше були знайомі з даним продуктом.
За причинами виникнення Реактивні Інновації, що забезпечують виживання і конкурентоспроможність фірми на ринку, з'являючись як реакція на нові перетворення, здійснювані основними конкурентами
  Стратегічні Інновацій, впровадження яких має випереджальний характер з метою здобуття вирішальних конкурентних переваг у перспективі

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти