ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основні типи, методи та функції прогнозування

Прогнозування – це наукове, обгрунтоване системою встановлених причинно-наслідкових зв”язків і закономірностей виявлення стану та вірогідних шляхів розвитку явищ і процесів. Прогнозування передбачає оцінку показників, які характеризують ці явища в майбутньому. Прогноз-науково аргументоване передбачення, що дає випереджаючу інформацію про розвиток певних явищ, процесів у майбутньому.

Види прогнозування: державне, політичне, соціальне, економічне, наукове.

З точки зору гносеології соціальне прогназування є окремим видом пізнавальної діяльності, і можливість прогнозування випливає з принципу пізнання світу. Особливе значення соціального прогнозування полягає насампе­ред у тому, що передбачаються ті зміни суспільного життя, які роз­кривають взаємозв'язок історичної закономірності й предметної ді­яльності людей. Теоретичною розробкою та обгрунтуванням різних варіантів розвитку сус-ва і людини в майбутньому займається в західному світі футурологія(Ф)-уявлення про майбутнє людства, область знань, охоплююча перспективи соціальних процесів. Соціальне прогнозування охоплює всі сто­рони людської діяльності: науку і техніку, продуктивні сили, виробничі відносини, демографічні процеси, охорону здоров'я, народну освіту, житлове будівництво, лі­тературу і мистецтво, міжнародні відносини, освоєння земних надр, океану і космічного простору тощо.

Державне прогнозування соціально-економічного розвитку являє собою наукове передбачення ситуації, яка може скластися в перспективі залежно від використання тієї чи іншої стратегії.

Економічне прогнозування – це система наукових досліджень про можливі напрями майбутнього розвитку економіки та її окремих галузей.

Наукове прогнозування є формою наукового передбачення.

Залежно від сфери застосування прогнозування буває:

соціально-економічне: дає оцінку можливим перспективним змінам економічних і соціальних умов життедіяльності суспільства;

науково-технічне: націлене на розробку наукових, технічних і технологічних засобів реалізації планів соціально-економічного розвитку.

Залежно від рівня управління:

народногосподарське: враховує можливості оптимального досягнення мети виробництва, виконання завдань економічного розвитку;

галузеве (регіональне): здійснюється з урахуванням пропозицій різних галузей та регіонів;

пргнозування розвитку фірми: виконується з урахуванням нових тенденцій економічного і соціального аспекту та найновіших досягнень техніки і технології виробництва.

За ступенем обгрунтування:

пошукове (дослідне): оцінює перспективні тенденції розвитку явищ та процесів;

нормативніе: пов”язане з визначенням шляхів і термінів досягнення бажаного стану явищ та процесів на основі досягнутих результатів.

На сьогодні існує велика кількість як загальних, так і вузькоорієнтованих методів прогнозування.

Метод колективної генерації ідей ("мозкової атаки"). Передбачає формування групи учасників з високим рівнем загальної ерудиції (не більше 15 осіб). Генерація ідей здійснюється за загальноприйнятими правилами, що передбачають ясність і стислість висловлювань, неприпустимість критики виступаючих, заборону виступати багато разів, толерантне ставлення ведучого і учасників до висловлених ідей, диктофонний запис здійснення "атаки".

Метод моделювання. Вивчаює не самі об'єкти, а їх моделі. Для прогностичного моделювання характерною є необхідність вірогіднісного підходу до проблем майбутнього, внаслідок чого на цій основі створено модель, пов'язану зазвичай з розробленням шкали можливостей і побудовою на ній функції розподілу вірогідності (менш вірогідно — більш вірогідно).

Метод колективної експертної оцінки. Сутність його полягає у погодженні думок експертів з певних напрямів розвитку процесів та явищ.

Метод побудови сценаріїв. Застосування цього методу пов'язане з необхідністю аналізу ситуацій, які зазвичай розвиваються за кількома різними сценаріями. Сценарій — це спосіб встановлення логічної послідовності подій з метою визначення альтернатив розвитку великих систем типу міжнародних відносин, національної економіки, сфери політики, соціальних відносин тощо.

Методи екстраполяції та інтерполяції. Екстраполяція — поширення висновків, отриманих від спостереження за однією частиною явища, певної реальності, на іншу частину. Інтерполяція — визначення проміжних значень функції на підставі деяких відомих її значень.

Інші методи прогнозування:

І. Комбіновані.

ІІ. Фактографічні:

Статистичні:

екстраполяція та інтерполяція: математична підгонка поліномами, екстраполяція;

регресії та кореляція: авторегресивні моделі прогнозування, кореляція та регресія;

факторні моделі: компонентний аналіз об”єкта прогнозування, багатофакторні моделі, екстраполяційні прогнози.

Методи аналогії:

математичні аналогії;

історичні аналогії.

Випереджувальні:

дослідження динаміки НТІ: методи аналізу динаміки, публикаційні методи, цитатно-індексні методи;

дослідження рівня техніки: генеральні визначальні таблиці, аналіз коефіцієнта повноти рівня техніки.

ІІІ. Експертні:

Прямі:

опитування: колективне та індивідуальне експертне опитування;

аналіз: побудова сценарію розвитку, історико-логічний аналіз, метод експертних комісій, морфологічний аналіз, синоптична модель.

Зі зворотнім зв”язком:

опитування: дельфійський метод, метод еврестичного прогнозування;

генерація ідей: метод колективної генерації ідей, метод деструктивної віднесеної оцінки;

ігрові моделі: дінамічний концептуальний аналіз, політичні ігри, економічні ігрові моделі.

Основними функціями прогнозування є науковий аналіз розвитку процесів та явищ в певних умовах і відповідному ретроспективному періоді, оцінка об”єктів прогнозування, виявлення альтернативних шляхів розвитку, накопичення наукового матеріалу й обгрунтування вибору певних рішень.

 

Філософські концепції майбутнього світу

Питання вимагає індивідуального філософствування, я пропоную огляд основнх онцепцій майбутнього світу.

Міркування про майбутній світ проходили філософи починаючи з античної і доантичной філософії, але особливу популярність досягла філософія наприкінці 20 ст.

Однополярний світ (панування однієї найсильнішої країни над усім миром і керування та вплив на усі світові процеси (зараз США))

Біполярний світ (гармонічне співіснування двох світових держав (було до 90-х років США і СРСР)

Концепція формування глобального співтовариства (об'єднання держав в одне ціле зі світовим урядом. Така тенденція просліджувалась в середині 20 ст., коли прогресировала у своєму розвитку організація об’єднаних націй.)

Концепція стійкого розвитку заснована на так званій добровільній простоті, коли для виживання цивілізації людство зрозуміє і захоче відмовитись від тих благ, що негативно позначаються на екологічну, політичну, економічну й інші сфери суспільства. Але чомусь слабко віриться в те, що заради благополуччя всього людства хтось відмовиться від своїх політичних амбіцій і економічної вигоди. Поки тенденцій для реалізації цієї концепції не намічається.

Концепція постіндустріальної цивілізації просочена думками про науково-технічну революцію і перехід до інформаційної формації, де інформація вирішує усе.

Новосоціалістичним концепціям, виділяючи утопічний соціалізм, християнський, демократичний, екологічний, релігіозний, єврокоммунізм і звичайно ж науковий соціалізм. Усі ці концепції об’єднує прагнення забезпечити повноцінне життя і розвиток людини, як індивіда і суспільства в цілому.

Оригінальною здається Концепція космічної цивілізації, яка передбачає видимий вплив інопланетян, які і наведуть порядок на Землі.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти