ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


І. А. Федоренко, Д. Р. Зоідзе, О. В. Овсієнко, О. О. Набатова

 

 

МАКРОЕКОНОМІКА

 

Навчально-методичний посібник (модульний варіант)

 

 

Харків

Видавництво НФаУ

УДК 330.1

ББК 65.01

Рекомендовано ЦМК Національного фармацевтичного

університету (протокол __________)

Рецензенти:

Камінська Т. М., д. екон. н., професор кафедри економічної теорії Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”;

Карамишев Д. В., доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного університету.

Федоренко І. А., Зоідзе Д. Р., Овсієнко О. В., Набатова О. О.

Макроекономіка: Навчально-методичний посібник (модульний варіант). - Х: Ви-во НФаУ, 2011. – с.

 

Навчально-методичний посібник містить типову програму дисципліни «Макроекономіка», навчально-методичне забезпечення курсу, до якого входять методичні рекомендації, плани семінарських занять, навчальні завдання, завдання для перевірки знань (тести і задачі). Надається також методика написання рефератів, порядок оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності, списки літературних джерел.

Посібник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей і відповідає програмі, яка рекомендована для вузів. Посібник може бути цікавим і корисним усім, хто має намір засвоїти вихідні теоретико-методологічні засади сучасної економічної науки.

УДК 330.1

ББК 65.01

© Федоренко І. А., Зоідзе Д. Р., Овсієнко О. В., Набатова О. О., 2011

© НФаУ, 2011

ЗМІСТ

  Стор.
ВСТУП…………………………………………………………………….
РОЗДІЛ І МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОЕКОНОМІКА»……………………………………………….
РОЗДІЛ ІІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ МОДУЛЮ «МАКРОЕКОНОМІКА»…………………………………………….....
РОЗДІЛ ІІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З МОДУЛЮ «МАКРОЕКОНОМІКА»……………………………......
Наукова робота з дисципліни………………………………………... -
Методичні вказівки до виконання рефератів………………....... -
Теми рефератів……………………………………………………
Тестові та самостійні завдання до вивчення модулю …....
РОЗДІЛ ІV ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З МОДУЛЮ «МАКРОЕКОНОМІКА»…………………………………………......
Питання з політичної економії і структура відповіді на них…… -
Типові задачі з політекономії………………………
Приклади розв’язання задач……………………………..

 

ВСТУП

 

Навчально-методичний посібник з макроекономіки складений відповідно до вимог Державного стандарту підготовки фахівців зі спеціальності (ОКХ та ОПП) і покликаний допомогти студентам у самостійному вивченні дисципліни.

Макроекономіка належить до тих навчальних дисциплін, які забезпечують фундаментальну підготовку студентів економічних спеціальностей. Мета дисципліни полягає у тому, щоб надати студентам теоретичні знання та практичні навички з питань механізму функціонування національної економіки на основі макроекономічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою і апробованих економічною практикою. При цьому в центрі уваги перебувають причинно-наслідкові зв'язки в економіці, що знаходять своє відображення через такі категорії, як валовий внутрішній продукт, сукупний попит і сукупна пропозиція, інфляція, сукупні видатки, зайнятість і безробіття, державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс тощо.

Вивчення макроекономіки дає змогу майбутнім фахівцям не тільки засвоїти фундаментальні засади функціонування економічної системи у цілому, вивчити основні макроекономічні концепції та моделі, але й навчитися використовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, оцінювати ефективність та наслідки макроекономічної політики.

Предметом дисципліни «Макроекономіка» є механізм функціонування та розвитку національної економіки.

Згідно з навчальним планом вивчення макроекономіки здійснюється у ІI семестрі.

Макроекономіка як навчальна дисципліна:

а) базується на положеннях, викладених в курсі «Політична економія», «Мікроекономіка». В свою чергу «Макроекономіка» служить теоретичною базою для наступних навчальних дисциплін: «Національна економіка», «Міжнародна економіка» та інші;

б) належить до тих навчальних дисциплін, які забезпечують фундаментальну підготовку студентів економічних спеціальностей;

в) закладає основи економічного мислення, формує уміння застосовувати знання з макроекономіки у процесі професійної діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни «Макроекономіка» складається з 1 модуля, який, у свою чергу, поділяється на 2 змістових модулі.

Навчальний модуль – це логічно завершена частина навчального курсу дисципліни з відповідним навчальним забезпеченням та методичними рекомендаціями щодо самостійної та індивідуальної навчально-творчої діяльності студентів, що завершується підсумковим модульним контролем.

Модуль 1. Макроекономіка

Змістовий модуль 1. Макроекономічні категорії та їх взаємозв’язок.

Змістовий модуль 2. Макроекономічна політика.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є

а) лекції,

б) практичні заняття,

в) самостійна робота студентів,

г) консультації.

Лекція – основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни.

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових занять. Зміст самостійної роботи студента з конкретної дисципліни визначається навчальною програмою дисципліни, завданнями та вказівками викладача.

Наукова робота студента поділяється на аудиторну та позааудиторну. Під час аудиторної роботи визначаються теми і напрямки наукових робіт студентів за певним професійним спрямуванням.

Позааудиторна наукова робота є роботою науково-теоретичного спрямування з відповідної спеціальності (підготовка наукових статей для участі в олімпіадах, наукових конференціях, доповіді, реферати тощо).

Слід зазначити, що залікова одиниця (кредит) включає усі види навчальної роботи студента: аудиторна, самостійна, реферати, тести тощо.

Консультація – форма навчального заняття, на якому студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Практичні заняття передбачають:

· проведення дискусій:

· вирішення ситуаційних завдань та розв’язання задач;

· обговорення проблемних ситуацій;

· написання рефератів;

· виступи студентів з доповідями.

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) – на практичних підсумкових заняттях. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тести, розв’язування ситуаційних завдань та задач, проведення дискусій, виступ з доповіддю і її обговорення.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на підсумкових контрольних заняттях. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.

Для тих студентів, які бажають поліпшити оцінку з дисципліни за шкалою ECTS, підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти