ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Орієнтовна структура залікового кредиту модулю 1

Тема Лекції Практ. зан. СРС
Змістовий модуль 1.Макроекономічні категорії та їх взаємозв’язок
1. Макроекономіка як наука
2. Вимірювання результатів макроекономічної діяльності
3. Макроекономічна нестабільність
4. Сукупний попит та сукупна пропозиція
5. Споживання, заощадження та інвестиції
6. Макроекономічна рівновага на товарному ринку
Контроль змістового модулю 1   2 4
Змістовий модуль 2. Макроекономічна політика
7. Державне регулювання економіки
8. Фіскальна політика
9. Грошовий ринок. Банківська система
10. Монетарна політика
11. Макроекономічна рівновага на товарному і грошовому ринках. Модель ІS-LМ
12. Вибір моделей макроекономічної політики
13. Ринок праці та соціальна політика
14. Механізм зовнішньоекономічної діяльності
15. Бюджетний дефіцит і державний борг
16. Економічне зростання
Контроль змістового модулю 2   2 4
Підсумковий модульний контроль  
Усього годин – 180
Кредитів ECTS – 5      

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМАСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

Зміст СРС Кількість годин Вид контролю
Тема 1. Макроекономіка як наука.    
Оволодіти уміннями Поточний контроль на практичних заняттях
Оцінювати роль макроекономіки в системі економічних наук.
Вирізняти макроекономічні моделі.
Самостійне опрацьовування питань, які не входять до плану аудиторних занять.Етапи розвитку макроекономічної теорії. Трактування економічної ролі держави різними макроекономічними школами. Макроекономічна політика та її види. Реферат
Тема 2. Основні макроекономічні показники.    
Оволодіти уміннями Поточний контроль на практичних заняттях
Розраховувати основні макроекономічні показники (ВВП, ЧВП, НД, ОД, ОНД) та встановити зв’язок між ними
Самостійне опрацьовування питань, які не входять до плану аудиторних занять.Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. Основні макроекономічні тотожності. Поточний контроль, реферат
Тема 3. Макроекономічна нестабільність.    
Оволодіти уміннями Поточний контроль на практичних заняттях
Розрахувати рівні безробіття і зайнятості, кількість робочої сили, темп інфляції. Визначати соціально-економічні наслідки безробіття та інфляції. Оцінювати можливі втрати ВВП від циклічного безробіття, користуючись законом Оукена.
Самостійне опрацьовування питань, які не входять до плану аудиторних занять.Інфляційна спіраль. Стагфляція: механізм виникнення. Передбачувана та непередбачувана інфляція та їх вплив на економічних суб'єктів. Антиінфляційна політика. Реферат
Тема 4. Загальна економічна рівновага: модель сукупного попиту та сукупної пропозиції.    
Оволодіти уміннями Поточний контроль на практичних заняттях
Малювати криві сукупного попиту та сукупної пропозиції. Вирізняти цінові і нецінові фактори сукупного попиту і сукупної пропозиції, пояснювати вплив цих факторів на рівноважний рівень цін та обсяг виробництва.
Самостійне опрацьовування питань, які не входять до плану аудиторних занять.Кругообіг продуктів, ресурсів та доходів в умовахринкової економіки. Метод "вилучення - ін'єкції". Загальні умови макроекономічної рівноваги. Поточний контроль
Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції.    
Оволодіти уміннями Поточний контроль на практичних заняттях
Розраховувати MPC, MPS, APC, APS. Встановлювати взаємозв’язок між MPC та MPS.
Самостійне опрацьовування питань, які не входять до плану аудиторних занять.Роль інвестицій в економіці. Стимульовані інвестиції та ефект акселератора. Реферат
Тема 6. Макроекономічна рівновага на товарному ринку.    
Оволодіти уміннями Поточний контроль на практичних заняттях
Оцінювати рівновагу на товарному ринку. Відображати графічну та математичну інтерпретацію рецесійного та інфляційного розриву.
Самостійне опрацьовування питань, які не входять до плану аудиторних занять."Заощадження - інвестиції" як спрощена модель економічної рівноваги. Рецесійний та інфляційний розриви: графічна та математична інтерпретації. Парадокс ощадливості. Реферат
Підготовка до контролю змістового модулю 1 Тестування
Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання.    
Оволодіти уміннями Поточний контроль на практичних заняттях
Обґрунтувати необхідність втручання держави в економічні процеси. Пояснити економічні функції держави та проілюструвати їх прикладами.
Самостійне опрацьовування питань, які не входять до плану аудиторних занять.Моделі державного регулювання економіки. Прямі та непрямі методи державного регулювання економічних процесів. Державне регулювання в умовах перехідної економіки Реферат, поточний контроль
Тема 8. Фіскальна політика.    
Оволодіти уміннями Поточний контроль на практичних заняттях
Визначити функції фінансової системи в економіці. Пояснити принципи побудови державного бюджету. Проаналізувати статті доходів і видатків державного бюджету. Пояснити причини виникнення дефіциту і профіциту бюджету, проаналізувати їх вплив на соціально-економічний розвиток.
Розрахувати податок на прибуток, НДС, акцизний збір, податок на особисті доходи. Встановити зв’язок між ставкою податку та податковими надходженнями до державного бюджету. Розраховувати мультиплікатор податків.
Самостійне опрацьовування питань, які не входять до плану аудиторних занять.Системи оподаткування. Прямі та непрямі податки. Проблема збільшення податкових надходжень у державний бюджет. Крива Лафера. Ефект витіснення. Поточний контроль
Тема 9. Грошовий ринок. Банківська система.      
Оволодіти уміннями Поточний контроль на практичних заняттях
Малювати та пояснювати криві пропозиції та попиту на гроші.
Розраховувати грошовий та банківський мультиплікатори.
Самостійне опрацьовування питань, які не входять до плану аудиторних занять.Гроші та їх функції. Банківська система та її структура. Основні функції комерційних банків. Структура банківського балансу. Банківські резерви. Тестування
Тема 10. Монетарна політика.    
Оволодіти уміннями Поточний контроль на практичних заняттях
Пояснювати прямі на непрямі інструменти грошово-кредитного регулювання.
Малювати та пояснювати передатний механізм монетарної політики.
Самостійне опрацьовування питань, які не входять до плану аудиторних занять.Дилема цілей грошово-кредитної політики. Гнучка та жорстка монетарна політика. Ефективність монетарної політики. Взаємозв'язок монетарної та фіскальної політики. Реферат
Тема 11. Макроекономічна рівновага на товарному і грошовому ринках. Модель IS-LM.    
Оволодіти уміннями Поточний контроль на практичних заняттях
Малювати та пояснювати модель IS-LM.
Самостійне опрацьовування питань, які не входять до плану аудиторних занять.Взаємозв'язок моделей АD - AS і IS - LМ. Реферат
Тема 12. Вибір моделей макроекономічної політики.    
Оволодіти уміннями Поточний контроль на практичних заняттях
Оцінювати класичну та кейнсіанську моделі макроекономічної політики.
Самостійне опрацьовування питань, які не входять до плану аудиторних занять.Проблеми здійснення стабілізаційної політики. Активна і пасивна державна політика. Політика твердого курсу і вільна макроекономічна політика, їх переваги та недоліки. Реферат
Тема 13. Ринок праці та соціальна політика. Оволодіти уміннями    
Пояснювати особливості ринку праці. Поточний контроль на практичних заняттях
Малювати та пояснювати криву Лоренца. Розраховувати коефіцієнт Джині.
Самостійне опрацьовування питань, які не входять до плану аудиторних занять.Теорія гнучкого ринку праці. Висновки з кривої Філіпса для політики зайнятості. Державні програми сприяння зайнятості. Крива Лоренца як графічна модель фактичного розподілу доходів. Соціальне страхування. Реферат
Тема 14. Механізм зовнішньоекономічної діяльності.    
Оволодіти уміннями Поточний контроль на практичних заняттях
Пояснювати теорію порівняльних переваг Д.Рікардо. Оцінювати переваги та недоліки політики протекціонізму та вільної торгівлі.
Розраховувати прямий та непрямий курс валюти.
Самостійне опрацьовування питань, які не входять до плану аудиторних занять.Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку. Теорія абсолютних переваг А. Сміта. Порівнювальна ефективність режимів гнучкого і фіксованого валютного курсів. Взаємозв'язок рахунків платіжного балансу. Вплив макроекономічної політики на стан платіжного балансу. Реферат
Тема 15. Бюджетний дефіцит і державний борг.    
Оволодіти уміннями Поточний контроль на практичних заняттях
Пояснювати сутність державного боргу та бюджетного дефіциту. Оцінювати причини виникнення дефіциту і профіциту бюджету, проаналізувати їх вплив на соціально-економічний розвиток. Пояснювати можливі способи покриття державного боргу та бюджетного дефіциту.
Самостійне опрацьовування питань, які не входять до плану аудиторних занять.Бюджет "повної зайнятості". Абсолютні та відносні показники бюджетного дефіциту та державного боргу. Первинний дефіцит державного бюджету і механізм самозбільшення боргу. Реферат
Тема 16. Економічне зростання.    
Оволодіти уміннями Поточний контроль на практичних заняттях
Розрахувати та проаналізувати показники економічного зростання. Класифікувати чинники економічного зростання та пояснити їх дію.
Самостійне опрацьовування питань, які не входять до плану аудиторних занять.Економічне зростання на основі моделі AD-AS і кривої виробничих можливостей. Внесок окремих факторів у економічне зростання. „Золоте правило” нагромадження як критерій максимізації рівня споживання. Реферат
Підготовка до контролю змістового модулю 2 Тестування
Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 1 Підсумковий контроль
РАЗОМ:  

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти